Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawcy klas 1-3 w szkole podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7757 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam plan pracy wychowawcy klas1-3 w szkole podstawowejna lata 2004-2007

Plan pracy
wychowawcy klasowego
Zuzanny Runiewicz
do klas I – III
na lata szkolne 2004/2007
Cel wychowania          na poziomie klasy pierwszej:

„Dziecko umie znaleźć się w grupie klasowej, rozumie obowiązujące w niej zasady, sprawnie i efektywnie funkcjonuje w szkole”

          na poziomie klasy drugiej:

„Dziecko zna normy właściwego zachowania i postępuje zgodnie z nimi”

          na poziomie klasy trzeciej:

„Dziecko ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju, kontynentu”ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PRIORYTETÓW WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

PRIORYTET: Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego i rozwijanie samodzielności uczniów

Zadania wychowawcy
Sposoby realizacji
Termin
Ewaluacja
Oczekiwane efekty

1. Kreowanie sytuacji,
w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości

·     Stosowanie aktywnych metod nauczania
(np. drama)

·     Rozwijanie twórczej aktywności na zajęciach edukacyjnych

·     Udział w różnych akcjach, imprezach
i uroczystościach klasowych, szkolnych, środowiskowych
                    Załącznik nr 1,2

·     Utrzymywanie kontaktu
z pielęgniarką szkolną, stomatologiem szkolnym

·     Organizowanie konkursów klasowych
                    Załącznik nr 3

·     Organizowanie spotkań
z ciekawymi ludźmi
                   Załącznik nr 4

·     Stosowanie zabaw ruchowych podczas przerw w zajęciach edukacyjnych

·     Organizowanie „Tygodnia Bezpieczeństwa
i Higieny”

·     Współpraca z rodzicami

cały rokcały rok


cały rok
cały rokcały rokcały rok


6 – 10 września 2004


cały rok

obserwacja,
testy początkowe, końcowe


rozmowa


analiza wyników


rozmowa, dyskusja dydaktyczna

wzrost aktywności własnej uczniów w procesie uczenia się
wzrost efektywności
i sprawności funkcjonowania dziecka w szkole


2. Indywidualizowanie pracy uczniów

·     Obserwacja uczniów podczas zajęć, indywidualizowanie pracy z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci


cały rok

analiza kart spostrzeżeń


3. Stosowanie motywującego systemy sprawdzania
i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów

·     Zapoznanie uczniów
i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami oceniania obowiązującymi w szkole

·     Akcentowanie stron pozytywnych w trakcie oceny opisowej i przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji
o postępach uczniów


pierwsze spotkania – wrzesień 2004,2005,2006

na bieżąco po I semestrze, ocena roczna

rozmowy z rodzicami
rozmowy z rodzicami


wzrost efektywności pracy szkoływzrost umiejętności samooceny u uczniów, wzmacnianie wiary we własne siły

4. Odkrywanie szczególnych zdolności uczniów i praca indywidualna nad ich rozwojem

·     Obserwacja dzieci
i dostrzeżenie zdolności indywidualnych

·     Różnicowanie pracy


·     Zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań

·     Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach

·     Angażowanie uczniów
o szczególnych uzdolnieniach do organizowania imprez szkolnych

cały rok
grudzień 2004

rozmowy z dziećmi

obserwacja


analiza wytworów uczniówrozmowy z nauczycielem prowadzącym
i rodzicami

obserwacja poczynań uczniów

dostrzeżenie i wspieranie rozwoju ucznia zdolnego

5. Rozpoznawanie środowiska uczniów
i otaczanie opieką dydaktyczno – wychowawczą uczniów potrzebujących

·     Obserwacja uczniów
w zespole w czasie gier
i zabaw integracyjnych, na zajęciach

·     Diagnoza wstępna
w klasie I, II, III

·     Diagnoza końcowa
w klasie I, II, III

·     Przeprowadzanie badań technikami socjometrycznymi, analizowanie ich, podejmowanie działań wzmacniających pozycję wychowanków z tymi, którzy zajmują najwyższą pozycję w grupie

·     Odwiedziny w domach rodzinnych

·     Rozmowy indywidualne
z rodzicami

·     Zorganizowanie pomocy materialnej i innej


·     Nawiązanie współpracy wychowawcy
z pedagogiem, wychowawcami świetlicy, logopedą, pielęgniarką szkolną i innymi osobami

·     Kierowanie uczniów
z deficytami umysłowymi na badania w PPP

·     Praca z dziećmi na zajęciach wyrównawczych

·     Pedagogizacja rodziców

·     Przeprowadzenie rozmów, dyskusji NT akceptacji rówieśników, tolerancji


·     Uatrakcyjnianie zadań stawianych grupie, stwarzanie warunków do współuczestnictwa z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań uczniów

cały rokwrzesień 2004
wrzesień 2005
wrzesień 2006
maj 2005
maj 2006
maj 2007


wg potrzeb


wg potrzeb


wg potrzeb


cały rok


cały rokcały rok


cały rok

cały rok

karty spostrzeżeń

ankiety
testy
kary spostrzeżeń
analiza kart badańrozmowy z pedagogiem, wychowawcami świetlicy, logopedą, pielęgniarką, stomatologiem

rozmowa, dyskusja dydaktyczna

zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa
zapobieganie narastaniu opóźnień w nauce
i trudności w zachowaniuPRIORYTET: Kształtowanie postaw i hierarchii wartości

Zadania wychowawcy
Sposoby realizacji
Termin
 Ewaluacja
Oczekiwane efekty

1. Stwarzanie okazji do dokonywania przez uczniów oceny moralnej zachowań ludzkich poprzez konfrontacje
i wybory. Przybliżanie autorytetów moralnych.


·     Uczenie samooceny własnego zachowania oraz oceny zachowania kolegów z uzasadnieniem

·     Analiza tekstów literackich, zachowań rzeczywistych, ocena bohaterów

cały rokcały rok

rozmowa, karty samooceny


rozmowa , dyskusja dydaktyczna

Zdobywanie przez uczniów umiejętności odróżniania zachowania poprawnego od niewłaściwego

2. Uczenie zwrotów grzecznościowych, właściwych zachowań, punktualnego przychodzenia na zajęcia, zwyczajów
i obyczajów
w środowisku rodzinnym, w szkole
i innych miejscach publicznych

·     Opracowanie regulaminu dobrego zachowania, planszy zwrotów grzecznościowych

·     Zabawy tematyczne

·     Odgrywanie scenek rodzajowych

·     Tworzenie prac plastycznych, komiksów

·     Wycieczki do teatru, muzeum, biblioteki, sklepu, itp.
                    Załącznik nr1

·     Pogadanki w klasiepaździernik 2004


cały rokcały rok


wg harmonogramu

obserwacja zachowań uczniów
obserwacja

analiza wytworów pracy uczniów

analiza zachowań uczniów

Wzrost częstotliwości stosowania przez uczniów kulturalnych słów
i zwrotów grzecznościowych

Przejawianie przez uczniów właściwego zachowania w miejscach publicznych

Wzrost właściwych form spędzania czasu wolnego

3. Budowanie więzi koleżeńskich, uczenie zachowań wobec uczniów niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy

·     Pogadanki w klasach

cały rok

rozmowa, dyskusja dydaktyczna


4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowego trybu życia

·     Pogadanki w klasach

·     Organizacja wspólnych śniadań

·     Dobór ławek do wysokości dzieci

·     Zachęcanie do utrzymania higieny jamy ustnej po śniadaniu

·     Zachęcania do udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej

·     Organizowanie wycieczek i imprez sportowychcały rok1 – 5 września 2004,2005,2006

cały rok

cały rok


wg harmonogramu na dany rok szkolny

analiza zapisów
w dzienniku lekcyjnymobserwacjarozmowa z nauczycielem prowadzącym
Wzrost higieny osobistej uczniów
i przejawianie tych nawyków
w szkole

5. Kreowanie właściwego zachowania w stosunku do otaczającej przyrody

·     Udział w akcji sprzątania świata


·     Udział w obchodach Dnia Ziemi, konkursach ekologicznych

·      Pogadanki nt szanowania przyrody

·     Spotkania z leśniczym

·     Ukwiecenie klasy

·     Wycieczka do lasu

wrzesień 2004,2005,2006

kwiecień 2004,2005,2006

cały rokwrzesień 2004

maj 2005, październik 2005


obserwacja dokonań uczniów
rozmowa, pogadanka, dyskusja dydaktyczna
obserwacja zachowań uczniów

Przejawianie przez uczniów właściwych zachowań wobec przyrody

6. Uczenie mówienia „nie” na patologiczne przejawy zachowań innych ludzi


·     Odgrywanie scenek rodzajowych

·     Zabawy tematyczne

·     Pogadanki nt asertywności

·     Filmy edukacyjne

·     Spotkania z policjantemcały rok

cały rok

wrzesień 2004, cały rok
wrzesień 2004

wrzesień 2004, 2005, 2006

obserwacja zachowań uczniów


Nabycie umiejętności mówienia „nie” na patologiczne propozycje zachowań

7. Uczenie opanowania nieprzyjemnego sposobu wyrażania uczuć negatywnych i właściwego wyrażana własnych sądów i ocen

·     Pokaz różnych możliwości i wyrażania własnych uczuć, potrzeb i myśli

·     Przypominanie o różnych akceptowanych możliwościach wyrażania własnych uczuć, myśli

·     Pogadania nt zachowania się w różnych sytuacjach

·     Gry i zabawy integracyjne, relaksacyjne

·     Opracowanie regulaminu dyskusji

cały rokcały rokcały rok
wrzesień 2006obserwacja zachowań uczniów
analiza kart spostrzeżeńNabycie przez uczniów umiejętności wyrażania negatywnych uczuć bez agresji

8. Uczenie wywiązywania się
z przyjętych na siebie obowiązków

·     Powierzenie dzieciom ról w samorządzie klasowym i innych obowiązków szkolnych

·     Analizowanie efektów wywiązywania się z obowiązków przez poszczególne osoby

·     Pogadanki nt swoich obowiązków w domu i w szkole

cały rokcały rokcały rok

obserwacja dokonań uczniów


obserwacja zachowań uczniów


rozmowa, dyskusja dydaktycznaZrozumienie przez uczniów czym jest obowiązek

9. Stwarzanie sytuacji wychowawczych pozwalających na nabycie umiejętności załatwiania prostych spraw życiowych

·     Zlecanie dzieciom zadań do załatwienia na terenie szkoły (biblioteka, świetlica, sekretariat)

·     Zabawy tematyczne

·     Odgrywanie scenek rodzajowych

cały rokcały rok

cały rok

obserwacja dokonań uczniów


Nabywanie przez uczniów umiejętności załatwienia spraw na terenie szkoły

10. Wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności korzystania z urządzeń służących do zdobywania wiedzy

·     Organizowanie lekcji bibliotecznych

·     Pasowanie na czytelnika w bibliotece szkolnej

·     Nauka posługiwania się katalogiem w bibliotece

·     Stosowanie w trakcie zajęć sprzętu audiowizualnego

·     Udział w zajęciach z informatyki

·     Organizowanie lekcji w Bibliotece Miejskiejwg planu pracy dydaktycznejod II semestru

rozmowa z uczniami

rozmowa z nauczycielem bibliotekarzem


obserwacja w trakcie zajęć praktycznychtesty

rozmowa z nauczycielem bibliotekarzemNabycie przez uczniów umiejętności korzystania z urządzeń służących zdobywaniu wiedzy

PRIORYTET: Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju, kontynentu

Zadania wychowawcy
Sposoby realizacji
Termin
 Ewaluacja
Oczekiwane efekty

1. Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami szkoły, miasta, regionu, kraju, kontynentu


·     Analizowanie kroniki szkoły

·     Wykonywanie albumów i gazetek

·     Poznanie szkoły, pracowników, kolegów

·     Zwiedzanie miasta Płoty i najbliższej okolicy

·     Praca z mapą kraju, województwa, kontynentu, świata

·     Wycieczki turystyczno – krajoznawcze po województwie

·     Praca z mapą miast – Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk

·     Obchody jubileuszu 10 – lecia


wrzesień 2004


marzec 2006


cały rok

wg harmonogramu na dany rok szkolny

wg planu pracy dydaktycznej


analiza wytworów pracy uczniów


analiza zapisu w dzienniku lekcyjnym
rozmowa, dyskusjaPogłębianie przez uczniów wiedzy
o szkole, mieści, Reginie, kraju, kontynencie, świecie

Umiejętność prezentowania przez uczniów walorów swojej klasy, miasta, regionu, kraju, kontynentu
2. Zapoznawanie z symbolami i tradycjami narodowymi, lokalnymi, szkolnymi i rodzinnymi. Kształtowanie postaw patriotycznych
·     Zorganizowanie Święta Szkoły, Pasowania Pierwszoklasistów

·     Poznawanie symboli narodowych, lokalnych i szkolnych w trakcie zajęć edukacyjnych

·     Nauka hymnu naszego kraju

·     Przekazywanie zasad właściwego zachowania się wobec symboli narodowych

·     Nauka hymnu europejskiego
                  
·     Organizacja apelu z okazji Święta Niepodległości
wg planu pracy dydaktycznej


wg planu pracy dydaktycznej
wg planu pracy dydaktycznejobserwacja zachowań uczniówRozumienie przez uczniów znaczenia pojęć: ojczyzna, tradycja, hymn, godło, stolica, naród, obywatel3. Stwarzanie okazji do udziału w życiu klasy, szkoły, gminy


·     Organizowanie imprez klasowych
                    Załącznik nr1

·     Organizowanie apeli, imprez i uroczystości szkolnych
                    Załącznik nr2


wg harmonogramu

wg harmonogramu

obserwacja aktywności uczniów

Wzrost zainteresowania i aktywności uczniów w życiu szkoły

4. Integrowanie zespołu klasowego

·     Udział w tradycyjnych imprezach gminnych
                    Euroregionalne Biegi Uliczne
                   EKO - MIX

·     Organizacja wspólnych imprez klasowychwrzesień 2004,2005,2006


wg harmonogramu
Wywoływanie więzi i poczucia przynależności dzieci do klasy


PRIORYTET: Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów

Zadania wychowawcy
Sposoby realizacji
Termin
 Ewaluacja
Oczekiwane efekty

1. Integrowanie działań szkoły, rodziny, środowiska


·     Angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości klasowych i szkolnych oraz działań usprawniających pracę klasy i szkoły

·     Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne

·     Organizowanie imprez dla dzieci
z udziałem rodziców, np. potyczki sportowe

·     Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców

·     Zachęcanie uczniów do uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez MGOK

·     Współdziałanie z Biblioteką Miejską w organizowaniu imprez kulturalnych dla dzieci


cały rok

wg planu pracy dydaktycznej

wg kalendarza spotkań
wg planu pracy dydaktycznej

Zapewnienie odpowiedniego wzajemnego wsparcia szkoły
i rodzinyDobry kontakt z rodzicami uczniów


Przykładowe ZałącznikiZAŁĄCZNIK NR 1

Kalendarz imprez klasowych na rok szkolny 20004/2005

1.      Dzień Chłopaka                                                               30 września 2004 r.

2.      Uroczystość pasowania pierwszoklasistów                       1 października 2004 r.

3.      Zabawa Andrzejkowa                                                     30 listopada 2004 r.

4.      „Mikołajki”                                                                      6 grudnia 2004 r.

5.      Wigilia w klasie                                                                22 grudnia 2004 r.

6.      Zabawa choinkowa                                                         … stycznia 2005 r.

7.      Dzień Babci i Dziadka                                                      21 stycznia 2005 r.

8.      Dzień Kobiet                                                                   8 marca 2005 r.

9.      Wielkanocny Zajączek                                                     23 marca 20005 r.

10.  Dzień Mamy                                                                    24 lub 25 maja 2005 r.

11.  Ognisko – Dzień Taty                                                      23 czerwca 2005 r.ZAŁĄCZNIK NR 3

Konkursy klasowe na rok szkolny 20004/2005

1.      Konkurs pięknego czytania                   raz w miesiącu począwszy od października 2004

2.      Konkurs czytania ze zrozumieniem        styczeń 2005, maj 2005

3.      Konkurs plastyczny                              raz w miesiącu począwszy od października 2004

4.      Konkurs recytatorski                            październik 2004, grudzień 2004, luty 2005, kwiecień 2005, czerwiec 2005

5.      Konkurs ortograficzny                          grudzień, styczeń, marzec, maj 2005

6.      Konkurs matematyczny                         listopad 2004, styczeń 2005, marzec 2005, maj 2005

7.      Konkurs miłośnika przyrody                 kwiecień 2005


ZAŁĄCZNIK NR 4

Spotkania z ciekawymi ludźmi

1.      Spotkanie z policjantem

2.      Spotkanie z listonoszem

3.      Spotkanie z piekarzem

4.      Spotkanie z leśniczym
ZAŁĄCZNIK NR 5

Wycieczki w roku szkolnym 2004/2005

1.      Wycieczka do piekarni

2.      Wycieczka na pocztę – styczeń 2005

3.      Wycieczka do lasu – maj 2005

4.      Wycieczka do Szczecina (Teatr „Pleciuga”) – maj/czerwiec 2005

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie