Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2565 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Napisany w 2004 plan rozwoju zawodowego, realizowany przez nauczyciela zatrudnionego w nauczycielskim kolegium języków obcych.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Agnieszka Solska
Stopień naukowy nauczyciela odbywającego staż:
doktor nauk humanistycznych
Data rozpoczęcia stażu: 1.10.2004 r.
Nazwa placówki, w której odbywa się staż:
I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych wchodzące w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

Zajmowane stanowisko:
nauczyciel wicedyrektor I NKJO

Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

Nauczane przedmioty:
fonetyka praktyczna wstęp do językoznawstwa

Pełnione funkcje:
członek Rady Programowej I NKJO koordynator zajęć z fonetyki praktycznej koordynator egzaminów z praktycznej znajomości języka angielskiego

TERMINARZ

Data rozpoczęcia stażu: 01.10.2004 r.
Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego:
31.10.2004 r.
Długość stażu: 1 rok 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 30.06.2006 r.
Termin złożenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego:
31.07.2006 r.
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego w okresie stażu:
21 dni od przedstawienia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
3 lata od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO  NA OKRES STAŻU

wynikające z powinności określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz ZADANIA planowane dla realizacji poszczególnych celówI. Podejmować działania mające na celu  doskonalenie warsztatu i metod pracy

(§5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000r.)


? Tworzenie własnego warsztatu pracy i dokumentowanie działań, dobieranie podręczników, pomocy naukowych i innych materiałów. (realizacja wymagania kwalifikacyjnego: §5 ust. 2 pkt 1)
? Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych w wybranych obszarach działalności oraz dostosowywanie ich do potrzeb szkoły. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Obserwacja zajęć własnych. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Doskonalenie własnego systemu sprawdzania i oceniania słuchaczy. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Systematyczne diagnozowanie efektów edukacyjnych w zakresie nauczanych przedmiotów. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Opracowanie i realizacja programu autorskiego zajęć z fonetyki praktycznej na I i II roku. (§5 ust. 2 pkt 3a)
? Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Wykorzystywanie technik komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
(§5 ust. 2 pkt 1)
? Koordynacja prac związanych z wdrażaniem w I NKJO wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. (§5 ust. 2 pkt 3c)
? Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem słuchaczom kolegium odpowiednich warunków do nauki. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w kolegium oraz ich rozwiązywanie. (§5 ust. 2 pkt 4)
? Motywowanie i wspieranie słuchaczy w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zainteresowań. (§5 ust. 2 pkt 4)
? Rozwijanie i doskonalenie właściwych postaw interpersonalnych nauczycieli
i słuchaczy. (§5 ust. 2 pkt 4)

II. Uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe

(§5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000r.)


? Aktywny udział w tworzeniu, przeprowadzaniu i ewaluacji międzykolegialnych, wspólnych i jednolicie ocenianych egzaminów z praktycznej znajomości
języka angielskiego na wszystkich latach kształcenia w ramach tzw. programu
SCREB (Sosnowiec Cluster Regional Examinations Board). (realizacja wymagania kwalifikacyjnego: §5 ust. 2 pkt 1)
? Szkolenie nauczycieli w zakresie konstruowania i oceniania poszczególnych komponentów egzaminu z praktycznej znajomości języka angielskiego.
(§5 ust. 2 pkt 2)
? Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. (§5 ust. 2 pkt 2)
? Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień doskonalenia zawodowego. (§5 ust. 2 pkt 3c)
? Podejmowanie działań związanych z przygotowaniem słuchaczy III roku
do egzaminu na stopień licencjata oraz do uzupełniających studiów magisterskich.
(§5 ust. 2 pkt 4)
? Podejmowanie działań mających na celu przygotowanie słuchaczy – przyszłych nauczycieli – do radzenia sobie z problemami społecznymi, z którymi mogą zetknąć się w szkole (np. alkoholizm, narkomania, AIDS, przemoc wśród nieletnich itp.)
(§5 ust. 2 pkt 3a)
? Udostępnianie innym nauczycielom oraz słuchaczom opracowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych. (§5 ust. 2 pkt 2)
? Podjęcie czynności związanych z rozszerzeniem zakresu działań kolegium o regularne organizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego z całego regionu na najbardziej aktualne tematy. (§5 ust. 2 pkt 3a)
? Podjęcie działań związanych z poszerzeniem oferty edukacyjnej I NKJO
o przygotowanie słuchaczy do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym oraz do nauczania języka angielskiego osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (§5 ust. 2 pkt 3a)
? Podejmowanie działań służących promocji kolegium w środowisku
z wykorzystaniem technologii komputerowej i komunikacyjnej. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pozadydaktycznej pracy na rzecz kolegium. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Podnoszenie wśród nauczycieli kolegium znajomości przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty oraz zakładów kształcenia nauczycieli. (§5 ust. 2 pkt 2)
? Współpraca z instytucjami wspierającymi edukację oraz naukę języka angielskiego oraz z wydawnictwami i księgarniami obcojęzycznymi. (§5 ust. 2 pkt 3d)
? Aktywna i systematyczna współpraca z innymi nauczycielskimi kolegiami języków obcych. (§5 ust. 2 pkt 3d)
? Nawiązanie współpracy z wybranymi szkołami w regionie. (§5 ust. 2 pkt 3d)


III. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której jestem zatrudniona z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż

(§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000r.)


? Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
(§5 ust. 2 pkt 1)

? Wstępna analiza własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego oraz potrzeb dalszego doskonalenia zawodowego. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia (szkoleniach,
kursach, warsztatach i konferencjach), adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
(§5 ust. 2 pkt 1)
? Samodzielne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Systematyczna aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty oraz zakładów kształcenia nauczycieli. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Dzielenie się z innymi nauczycielami posiadaną wiedzą poprzez opublikowanie artykułu związanego z nauczanymi przedmiotami, np. z dziedziny przyswajania języka obcego, językoznawstwa lub teorii tłumaczenia. (§5 ust. 2 pkt 3b)
? Dzielenie się z innymi nauczycielami własną wiedzą i doświadczeniem w zakresie nauczanych przedmiotów poprzez wygłaszanie referatów na konferencjach.
(§5 ust. 2 pkt 3b)
? Rozwijanie i doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Udział w pracach kolegium związanych z realizacją jego podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.
(§5 ust. 2 pkt 1)
? Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności poprzez aktywny udział w tworzeniu podstawowych dokumentów regulujących pracę Zespołu NKJO oraz I NKJO. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowanie sprawozdania z jego realizacji. (§5 ust. 2 pkt 1)
? Ocena i analiza własnych działań oraz określanie dalszej drogi rozwoju.
(§5 ust. 2 pkt 1)
DZIAŁANIA
planowane dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
A. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
(§5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r.)


Lp.
Działania podjęte
dla realizacji wymagania
Formy
realizacji
Terminy realizacji
Potwierdzenie
realizacji

1.
Tworzenie własnego warsztatu pracy i dokumentowanie działań, dobieranie podręczników, pomocy naukowych i innych materiałów.
Ø opracowywanie własnych materiałów, także kaset audio oraz tworzenie banku materiałów
Ø śledzenie nowości wydawniczych i dobieranie podręczników
Ø wykorzystywanie materiałów i książek,
w które wyposażone jest kolegium
cały okres stażu
cały okres stażucały okres stażu
wydruk wybranych dokumentów,
kasety na zajęcia z fonetyki praktycznej
kserokopie faktur zakupionych materiałów
zaświadczenie bibliotekarza
2.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z
innymi nauczycielami i poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych w wybranych obszarach działalności oraz dostosowywanie ich do potrzeb szkoły.
Ø uczestnictwo w zebraniach zespołów przedmiotowych z fonetyki i językoznawstwa
Ø udział w warsztatach szkoleniowych i konferencjach dla nauczycieli
Ø poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych poprzez Internet
Ø korzystam też z banku materiałów opracowanych przez innych nauczycieli kolegium
cały okres stażucały okres stażu
cały okres stażucały okres stażu


harmonogramy zebrań zespołów przedmiotowych
certyfikaty uczestnictwawydruk wybranych stron www


zaświadczenie bibliotekarza
3.
Obserwacja zajęć własnych.
Ø dokonywanie obserwacji własnych zajęć przy wykorzystaniu arkuszy obserwacyjnych
Ø wykorzystanie ankiet dla słuchaczy
cały okres stażu
cały okres stażu


arkusze obserwacyjne


ankiety4.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Ø obserwacja wybranych zajęć innych nauczycieli
cały okres stażu
wypełnione arkusze hospitacyjne
5.
Doskonalenie własnego systemu sprawdzania i oceniania słuchaczy.
Ø wstępna analiza i ocena dotychczasowego sposobu oceniania
Ø wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami podczas zebrań zespołów przedmiotowych
Ø modyfikacja dotychczasowego sposobu oceniania
X.2004X.2004
notatki ze wstępnej analizy


harmonogram zebrań zespołów przedmiotowych


kserokopia ćwiczeń, testów i zadań egzaminacyjnych
6.
Systematyczne diagnozowanie efektów edukacyjnych w zakresie nauczanych przedmiotów.
Ø na zajęciach z fonetyki: porównywanie stanu umiejętności słuchaczy na początku i końcu semestru
Ø dokonywanie analizy statystycznej wyników
Ø na wykładach z językoznawstwa: stosowanie krótkich anonimowych testów diagnozujących
X.2004, I.2005
II.2005, VI.2005
X.2005, I.2006
II.2006, VI.2006
I.2005, VI.2005
I.2006, VI.2006
I.2005, I.2006


ksero wyników diagnozujących sprawdzianów
z fonetyki
analiza statystyczna wyników z fonetyki
ksero wyników testu diagnozującego ze wstępu do językoznawstwa
7.
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej, w pracy dydaktycznej.
Ø opracowywanie z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel analizy statystycznej wyników egzaminów
z praktycznej znajomości języka angielskiego dla kolegiów uczestniczących
w programie SCREB
Ø przygotowywanie prezentacji i wykładów
z zastosowaniem programu Power Point
Ø przygotowywanie materiałów dydaktycznych
i testów z zastosowaniem edytora tekstu
Ø wykorzystywanie w pracy encyklopedii i słowników multimedialnych
X. 2004, X.2005

do końca 2005
cały okres stażu
cały okres stażu
wydruki dokumentów
dyskietka z wybranymi prezentacjami
w Power Poincie
wydruki wybranych materiałówwydruki wybranych materiałów
8.
Wykorzystywanie technik komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.
Ø wykorzystywanie technik programowania neurolingwistycznego
do diagnozowania grup pod kątem skutecznego doboru metod pracy a także do obserwacji zajęć własnych
cały okres stażu


arkusze diagnozujące i obserwacyjne9.
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Ø udział w szkoleniach
i kursach komputerowych
cały okres stażu
certyfikaty uczestnictwa
10.
Podejmowanie działań związanych z zapewnieniem słuchaczom kolegium odpowiednich warunków do nauki.
Ø ustalenie w porozumieniu z gronem pedagogicznym listy potrzebnych pomocy dydaktycznych oraz książek
Ø dokonywanie zakupów
X.2004 III.2005
X.2005; III.2006
ksero protokołów zebrań grona pedagogicznego


kserokopie faktur
11.
Aktywny udział w tworzeniu, przeprowadzaniu i ewaluacji międzykolegialnych, wspólnych i jednolicie ocenianych egzaminów z praktycznej znajomości języka angielskiego na wszystkich latach kształcenia w ramach tzw. programu SCREB (Sosnowiec Cluster Regional Examinations Board).
Ø pełnienie funkcji przewodniczącej międzykolegialnego
projektu SCREB
Ø pełnienie funkcji koordynatora egzaminów
z praktycznej znajomości języka angielskiego
w I NKJO
Ø organizowanie seminariów
i spotkań nauczycieli
w ramach programu SCREB
Ø nadzorowanie pracy nauczycieli układających zadania egzaminacyjne
Ø dalsze opracowywanie
i modyfikacja dokumentów związanych z egzaminami
cały okres stażu
cały okres stażu

cały okres stażucały okres stażucały okres stażu
zaświadczenie dyrektora,
wykaz obowiązków nauczycieli I NKJO
zaświadczenie dyrektora,
wykaz dodatkowych obowiązków nauczycieli I NKJO
harmonogram spotkań, program seminariów
przydział zadań egzaminacyjnych


wydruk wybranych dokumentów, CD-rom z dokumentami
12.
Podejmowanie działań służących promocji kolegium w środowisku z wykorzystaniem technologii komputerowej i komunikacyjnej.
Ø opracowanie nowej strony www Kolegium
Ø promocja kolegium
na Ogólnopolskich Targach Edukacja 2005 i 2006
Ø organizowanie Dni Otwartych Kolegium
X-XI.2004


III.2005, III.2006III.2005, III.2006


adres nowej strony www kolegium
ksero pism i materiałów reklamowych
kserokopie plakatów
13.
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pozadydaktycznej pracy na rzecz kolegium.
Ø opracowanie nowej strony www Kolegium
Ø opracowanie materiałów reklamujących kolegium
Ø wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia dokumentów takich jak regulaminy itp.
Ø opracowywanie arkusza organizacyjnego kolegium na rok 2005/2006
X-XI. 2004


XI.2004-II.2005


cały okres stażu
IX.2005
adres nowej strony www kolegium
materiały reklamowe
wydruki wybranych dokumentówksero arkusza organizacyjnego na rok szk. 2005/06
14.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Ø zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego i dokonanie
ich analizy
Ø lektura dostępnej literaturze na temat awansu
X.2004
X.2004
notatki z analizy aktów prawnychnotatki z lektur

15.
Wstępna analiza własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego oraz potrzeb dalszego doskonalenia zawodowego.
Ø dokonanie przeglądu osiągnięć, nabytych umiejętności oraz zdobytych kwalifikacji
Ø dokonanie analizy potrzeb odnośnie doskonalenia zawodowego
X.2004
X.2004
notatki z przeglądu osiągnięćnotatki z analizy potrzeb
16.
Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia (szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach), adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Ø aktywny udział w formach doskonalenia, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
cały okres stażu
certyfikaty uczestnictwa
17.
Samodzielne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki.
Ø studiowanie literatury metodycznej, językoznawczej i glottodydakycznej
Ø tworzenie i uaktualnianie własnej biblioteczki
cały okres stażu
lista przeczytanych lektur i notatki na ich temat


kserokopia faktur
18.
Systematyczna aktualizacja wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty oraz zakładów kształcenia nauczycieli.
Ø lektura czasopism poświęconych oświacie
Ø odwiedzanie portali internetowych poświęconych tej tematyce
Ø udział w szkoleniach
cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu
kserokopie stron czasopism
wydruk stron wwwcertyfikaty uczestnictwa
19.
Rozwijanie i doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych.
Ø wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu umiejętności interpersonalnych
do końca stażu
certyfikat uczestnictwa
20.
Udział w pracach kolegium związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności.
Ø wykonywanie zadań wicedyrektora związanych
z realizacją podstawowych funkcji kolegium
Ø zorganizowanie zebrań grona pedagogicznego
Ø zorganizowanie zebrań rady programowej
Ø koordynowanie prac zespołu przedmiotowego z fonetyki praktycznej
Ø udział w spotkaniach
zespołu przedmiotowego
z językoznawstwa
Ø udział we wspólnych zebraniach rad programo-wych Zespołu NKJO
Ø hospitowanie zajęć
w ramach nadzoru pedag.
Ø opracowanie planu pracy kolegium na rok szk. 2005/2006
Ø opracowanie arkusza organizacyjnego na rok szk. 2005/2006
cały okres stażu
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażucały okres stażucały okres stażu


IX.2005IX.2005


zaświadczenie dyrektoraprotokoły zebrań grona pedagog.
protokoły zebrań rady programowej
harmonogramy spotkań zespołu przedmiotowego
harmonogramy spotkań zespołu przedmiotowego
protokoły wspólnych zebrań rad programowych
arkusze hospitacyjne
plan pracy kolegium na rok szk. 2005/2006
arkusz org.na rok szk. 2005/2006


21.
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności poprzez aktywny udział w tworzeniu podstawowych dokumentów regulujących pracę Zespołu NKJO oraz I NKJO.
Ø uczestnictwo w pracach zespołu opracowującego Statut Zespołu NKJO
Ø wspomaganie prac zespołu opracowującego Regulamin Kształcenia w ZNKJO
Ø wspomaganie prac zespołu opracowującego Regulamin Praktyk Pedagogicznych
w ZNKJO w Sosnowcu
Ø opracowanie nowego Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego w I NKJO
X.04 - III.2005X.04 - III.2005I – VI.2005
III.2005
harmonogram spotkań, zaświad-czenie dyrektora
tekst nowego regulaminu


tekst nowego regulaminutekst nowego regulaminu
22.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowanie sprawozdania z jego realizacji.
Ø przygotowałam plan rozwoju zawodowego
Ø uzupełnianie dokumentacji
Ø przygotowanie sprawozdania z realizacji planu
X.2004


na bieżąco
VII.2006
niniejszy dokument


portfolio
sprawozdanie z realizacji planu
23.
Ocena i analiza własnych działań oraz określanie dalszej drogi rozwoju.
Ø dokonanie analizy i oceny własnych działań pod kątem spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
Ø nakreślenie dalszej drogi własnego doskonalenia się
VI.2006


VI.2006
notatki z analizy i oceny własnych działań
sprawozdanie z realizacji planu


B. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
(§5 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r.)


Lp.
Działania podjęte
dla realizacji wymagania
Formy
realizacji
Terminy realizacji
Potwierdzenie
realizacji

1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Ø zapoznanie nauczyciela rozpoczynającego staż
z procedurą awansu zawodowego
Ø podpisanie kontraktu
ze nauczycielem stażystą.
Ø dokonywanie wraz z nauczycielem stażystą analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego


Ø służenie stażyście pomocą
w prowadzeniu dokumentacji
Ø służenie stażyście pomocą
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i metodycznych
Ø hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę i dokonywanie ich ewaluacji
Ø dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu
X.2004
X.2004


cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu
cały okres stażu
do VII.2006
harmonogram spotkańkserokopia kontraktu
harmonogram spotkań ze stażystą

harmonogram spotkań ze stażystą


harmonogram spotkań ze stażystąkserokopie kart hospitacyjnychkserokopia oceny dorobku
2.
Szkolenie nauczycieli w zakresie konstruowania i oceniania poszczególnych komponentów międzykolegialnego egzaminu z praktycznej znajomości języka angielskiego.
Ø zorganizowanie w ramach programu SCREB seminariów wyjazdowych poświęconych konstruowaniu testów
z języka angielskiego
Ø zorganizowanie serii spotkań poświęconych standaryzacji oceniania części ustnej egzaminu z praktycznej znajomości j. angielskiego
III.2005,
III.2006

V.2005,
V.2006
kserokopia pism,
program seminariów

harmonogram spotkań
3.
Udostępnianie innym nauczycielom oraz słuchaczom opracowanych przez siebie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Ø systematyczne udostępnianie słuchaczom materiałów podczas zajęć
Ø systematyczne przygotowywanie materiałów dydaktycznych do biblioteki
Ø umieszczanie na witrynie internetowej kolegium własnych opracowań i materiałów dydaktycznych oraz informacji o witrynach innych kolegiów i instytucji
cały okres stażucały okres stażu
cały okres stażu


ksero wybranych materiałów,


ksero wybranych materiałów,
zaświadczenie bibliotekarza
adres strony www
4.
Podnoszenie wśród nauczycieli kolegium znajomości przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty oraz zakładów kształcenia nauczycieli.
Ø dzielenie się z nauczycielami własną wiedzą nt. prawa oświatowego podczas spotkań grona pedagogicznego
Ø organizowanie szkoleń na ten temat
cały okres stażu

cały okres stażu


protokoły
spotkań grona pedagogicznegoplakat nt. szkoleniaC. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
(§5 ust. 2 pkt 3a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r.)


Lp.
Działania podjęte
dla realizacji wymagania
Formy
realizacji
Terminy realizacji
Potwierdzenie
realizacji

1.
Opracowanie i realizacja programu autorskiego zajęć z fonetyki praktycznej na I i II roku.
Ø opracowanie programu autorskiego
Ø realizacja programu
Ø ewaluacja programu
w trakcie I roku odbywania stażu
cały okres stażu
w II roku stażu
kserokopia programu,
opis realizacji
analiza i wnioski
2.
Podejmowanie działań mających na celu przygotowanie słuchaczy – przyszłych nauczycieli – do radzenia sobie z problemami społecznymi, z którymi mogą zetknąć się w szkole (np. alkoholizm, narkomania, AIDS, przemoc wśród nieletnich itp.)
Ø kontynuacja współpracy ze Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach
Ø organizowanie w kolegium warsztatów i spotkań dla słuchaczy pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego ds. przeciwdziałania narkomanii i AIDS
cały okres stażucały okres stażu


kserokopie pismkserokopie plakatów
3.
Podjęcie czynności związanych z rozszerzeniem zakresu działań kolegium o regularne organizowanie warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego z całego regionu na najbardziej aktualne tematy.
Ø dokonanie analizy możliwości kolegium w tym względzie
Ø organizowanie warsztatów metodycznych
X.2004I-VI.2005
I-VI.2006
notatki z analizypisma zapraszające specjalistów i nauczycieli, plakaty
4.
Podjęcie działań związanych
z poszerzeniem oferty edukacyjnej I NKJO o przygotowanie słuchaczy do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym oraz do nauczania języka angielskiego osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Ø opracowanie wspólnie
z nauczycielami nowych programów nauczania wzbogaconych o treści dotyczące nauczania na etapie wczesnoszkolnym
Ø wprowadzenie nowych programów w życie w roku szkolnym 2005/2006
Ø opracowanie wspólnie
z nauczycielami nowych programów nauczania wzbogaconych o treści dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych celem wprowadzenia ich w życie
w roku szkolnym 2006/2007
I-VI.2005


X.2005X.-VI.2006sprawozdania
ze spotkań z nauczycielami
ksero nowych programów nauczania
sprawozdania
ze spotkań z nauczycielami,
kserokopie
nowych programów nauczaniaD. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą.
(§5 ust. 2 pkt 3b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r.)


Lp.
Działania podjęte
dla realizacji wymagania
Formy
realizacji
Terminy realizacji
Potwierdzenie
realizacji

1.
Dzielenie się z innymi nauczycielami posiadaną wiedzą poprzez opublikowanie artykułu związanego z nauczanymi przedmiotami, np. z dziedziny przyswajania języka obcego, językoznawstwa lub teorii tłumaczenia.
Ø opublikowanie artykułu
do końca stażu
publikacja

2.
Dzielenie się z innymi nauczycielami własną wiedzą
i doświadczeniem w zakresie nauczanych przedmiotów poprzez wygłaszanie referatów na konferencjach.
Ø wygłaszanie referatów podczas konferencji
cały okres stażu
tekst referatu, program konferencji, podczas której wygłosiłam referat


E. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
(§5 ust. 2 pkt 3c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r.)


Lp.
Działania podjęte
dla realizacji wymagania
Formy
realizacji
Terminy realizacji
Potwierdzenie
realizacji

1.
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień doskonalenia zawodowego.
Ø przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć otwartych, a także
dyskusja na ich temat
cały okres stażu
zaproszenia na zajęcia otwarte,
lista uczestników zajęć otwartych
2.
Koordynacja prac związanych
z wdrażaniem w I NKJO wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Ø diagnoza istniejącej sytuacji w szkole i powołanie lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
Ø opracowanie harmonogramu pracy WDN w roku szkolnym 2004/2005
Ø opracowanie harmonogramu pracy WDN w roku szkolnym 2005/2006
Ø opracowanie wspólnie
z gronem pedagogicznym
Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
na dany rok szkolny


Ø organizowanie szkoleń oraz warsztatów dla nauczycieli kolegium
Ø sprawowanie nadzoru
nad pracą zespołów przedmiotowych w I NKJO
Ø opieka nad nauczycielem odbywającym staż na nauczyciela mianowanego
Ø współpraca z opiekunami stażu nauczycieli starającymi się o stopień nauczyciela mianowanego
Ø organizowanie spotkań konsultacyjnych
dla nauczycieli odbywających staż
X.2004
XI.2004X.2005XI.2004,
XI.2005

cały okres stażucały okres stażucały okres stażucały okres stażu
cały okres stażu
kserokopia pisma powołującego lidera WDN


kserokopia harmonogramu


kserokopia harmonogramu


kserokopie planów


kserokopie pism i plakatów


harmonogramy spotkań zespołów przedmiotowych
patrz sekcja B
punkt 1harmonogram spotkań z opiekunami stażu


potwierdzony przez stażystów harmonogram spotkań


F. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich.
(§5 ust. 2 pkt 3d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r.)


Lp.
Działania podjęte
dla realizacji wymagania
Formy
realizacji
Terminy realizacji
Potwierdzenie
realizacji

1.
Współpraca z instytucjami wspierającymi edukację oraz naukę języka angielskiego
oraz z wydawnictwami i księgarniami obcojęzycznymi.
Ø Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
Ø Współpraca z Fundacją
VIRIBUS UNITIS
Ø Współpraca z British Council
Ø Współpraca z Uniwersytetem Śląskim
Ø Współpraca z księgarniami językowymi oraz wydawnictwami podręczników i książek obcojęzycznych
cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu
kserokopie korespondencji


kserokopie korespondencji
kserokopie korespondencji
kserokopie korespondencji
kserokopie korespondencji
i plakatów

2.
Aktywna i systematyczna współpraca z innymi nauczycielskimi kolegiami języków obcych.
Ø kontynuacja programu SCREB
cały okres stażu
harmonogram spotkań,
kserokopie pism
3.
Nawiązanie współpracy
z wybranymi szkołami
w regionie.
Ø podpisanie z dyrektorami szkół umowy o współpracy
Ø organizowanie Dni Otwartych Kolegium
cały okres stażu


III.2005, III.2006
kserokopia umowy/umów
kserokopie plakatów


G. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§5 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r.)


Lp.
Działania podjęte
dla realizacji wymagania
Formy
realizacji
Terminy realizacji
Potwierdzenie
realizacji

1.
Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w kolegium oraz ich rozwiązywanie.
Ø zmiana dotychczasowej praktyki powoływania opiekunów lat na praktykę powoływania opiekunów grup
Ø regularne spotkania
z opiekunami grup oraz
z przewodniczącym samorządu słuchaczy
Ø cotygodniowe konsultacje dla słuchaczy
Ø obserwacja i analiza możliwości słuchaczy
przy wykorzystaniu takich narzędzi jak m.in. protokoły egzaminów i analizy statystyczne wyników
Ø opieka nad słuchaczami uzdolnionymi oraz słuchaczami mającymi trudności w nauce
do 4.X.2004

cały okres stażu
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu
lista dodatkowych obowiązków nauczycieli, protokół zebrania grona pedag.
harmonogramy spotkańharmonogram konsultacji
opis przypadku


opis przypadku
2.
Motywowanie i wspieranie słuchaczy w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zainteresowań.
Ø propagowanie wśród słuchaczy informacji nt. europejskich programów edukacyjnych oraz zachęcanie słuchaczy do wzięcia w nich udziału
Ø informowanie słuchaczy
o bieżących wydarzeniach kulturalnych w regionie, spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa językowe i nowościach wydawniczych
Ø zachęcanie nauczycieli
do organizowania projekcji filmów anglojęzycznych
Ø organizowanie w kolegium dodatkowych wykładów i warsztatów dla słuchaczy
na różne tematy
cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażucały okres stażu
kserokopie pism i plakatów

kserokopie ogłoszeń i plakatów


ksero plakatów nt. projekcji filmów


ksero plakatów nt. wykładów i warsztatów dla słuchaczy
3.
Rozwijanie i doskonalenie właściwych postaw interpersonalnych nauczycieli i słuchaczy.
Ø zorganizowanie w kolegium szkolenia dla nauczycieli
i słuchaczy w nt. właściwych postaw interpersonalnych
do końca stażu
kserokopie plakatów

4.
Podejmowanie działań związanych z przygotowaniem słuchaczy III roku do egzaminu na stopień licencjata oraz do egzaminu na uzupełniające studia magisterskie.
Ø udostępnianie słuchaczom informacji związanych z egzaminami (terminy, wymagania)
Ø udostępnianie słuchaczom list lektur umożliwiających przygotowanie się do egzaminu na stopień licencjata na Uniwersytecie Śląskim
Ø wyposażenie biblioteki kolegium w niezbędne książki umożliwiające przygotowanie się do egzaminów licencjackich oraz do egzaminów na uzupełniające studia magisterskie
Ø koordynacja konsultacji
z przedmiotów egzaminacyjnych
Ø prowadzenie konsultacji
dla słuchaczy w zakresie językoznawstwa
III.2005, III.2006
III.2005, III.2006


cały okres stażu
VI-VII.2005,
VI-VII.2006


VI-VII.2005,
VI-VII.2006
kserokopie informacji nt. egzaminu licencjackiego
listy lektur
dla słuchaczy

faktury potwierdzające zakup książek


harmonogram konsultacji


harmonogram konsultacji,
opis przypadku

................................................................
miejscowość, data
................................................................
podpis nauczyciela odbywającego staż


Zatwierdzam do realizacji

................................................................
miejscowość, data
................................................................
podpis i pieczęć dyrektora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie