Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznaj swoje korzenie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1493 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Poznawanie własnego regionu, jego historii, kultury, tradycji i języka odbywa się od wczesnego dzieciństwa. Rozpoczyna się w domu rodzinnym a kontynuowany jest poprzez nauczanie i wychowanie w przedszkolu i szkole. W dzisiejszych czasach ważne jest aby młodzi ludzie mieli poczucie własnej tożsamości i wartości. Będzie to możliwe wtedy, gdy będą znali swoje korzenie, pochodzenie, kultywowali tradycje rodzinne i regionalne. Identyfikacja z ich „małą ojczyzną” powinna przebiegać w sposób naturalny, poprzez różne doświadczenia, obserwacje, przeżycia i związki emocjonalne z rodziną, szkołą, miejscem zamieszkania, regionem. Pomoże im w tym uczestnictwo w  programie „Poznaj swoje korzenie”.
 PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ DLA KLAS I – III
Opracowany przez Gabrielę Kozyrę
nauczyciela kształcenia zintegrowanego
Szkoły Podstawowej nr 3 w Tychach

„Wierność swoim korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii a wyzwaniami współczesnego świata ...."

Jan Paweł


1. Charakterystyka programu

     Program ten został opracowany na podstawie kilkuletnich doświadczeń związanych z przybliżaniem najmłodszym uczniom miejsca ich pochodzenia. Ma charakter wspomagający realizowany w SP-3 „Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej” dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej / DKW-4014-149/99 /.Może być realizowany podczas zajęć szkolnych, wycieczek i imprez oraz zajęć kółka regionalnego.

W myśl zasady „od tego co bliskie do tego co dalekie”, program podzielono na kręgi tematyczne:
 1. Szkoła, ja i moja rodzina.
 2. Tychy - moje miasto.
 3. Śląsk - miejsce bliskie memu sercu.
     Realizacja haseł programu może odbywać się niezależnie od podręczników z jakimi pracują dzieci, gdyż do realizacji programu edukacji regionalnej należy przeznaczać osobne zajęcia. Aby treści zawarte w programie zostały przyswojone, konieczne są aktywne formy pracy oraz odwoływanie się do osobistych wiadomości i przeżyć uczniów. Przewidywane efekty obejmują zdobycie umiejętności, wiedzy, wzmocnienie więzi oraz aktywny udział w życiu rodziny, szkoły, miasta i regionu.

2. Cele programu
Cele główne:
 • wyposażenie ucznia w zasób podstawowych informacji o historii, kulturze, tradycji i języku regionu Górnego Śląska
 • kultywowanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi regionu
 • rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych związanych z własną miejscowością, regionem i krajem
Cele szczegółowe:
 • poznanie środowiska najbliższego dziecku
 • wzmocnienie aktywnego udziału dziecka w życiu rodziny, szkoły, miasta i regionu
 • umocnienie więzi rodzinnych i środowiskowych
 • poznanie swojej miejscowości, jej historii i kultury
 • kształtowanie postaw szacunku dla swojego regionu i jego osiągnięć
 • kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów
 • poznanie sylwetek osób ważnych dla regionu, dawniej i dziś
 • kształcenie podwójnej kompetencji językowej
 • uwrażliwienie na piękno okolicy i kształtowanie wrażliwości ekologicznej
 • wdrożenie do korzystania z różnych źródeł wiedzy
3. Metody i formy pracy

Realizacja programu będzie opierała się na aktywnych metodach i formach zdobywania wiedzy, gdyż taki sposób pracy sprzyja lepszemu przyswajaniu nowych treści. Uczenie się przez działanie, przeżywanie i zabawę w klasach młodszych przynosi najlepszy efekt.
Metody pracy:
 • obserwacja
 • opowiadanie
 • działalność praktyczna
 • wycieczki
 • konkursy
 • prezentacje
 • scenki i sytuacje improwizowane
 • wywiady
 • zabawy i gry dydaktyczne
Formy pracy:
 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa
4. Ewaluacja

     Ewaluacja realizacji zagadnień zawartych w programie „Poznaj swoje korzenie” będzie odbywać się na bieżąco poprzez :
 • obserwację zaangażowania uczniów podczas zajęć
 • udział i sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • obserwację zachowania uczniów podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych
 • obserwację zachowania uczniów w miejscach publicznych
 • poszanowanie wspólnej własności
 • zaangażowanie rodziców, dziadków i innych członków społeczności lokalnej podczas imprez szkolnych i środowiskowych
PROGRAM „POZNAJ SWOJE KORZENIE”
treści nauczania i wychowania, sposoby realizacji
Krąg tematyczny: Szkoła, ja i moja rodzina.
Zagadnienia Treści Sposoby realizacji
Szkoła dawniej i dziś.
 • Historia powstania szkoły SP-3 w Tychach.
 • Patron szkoły – Jan Kochanowski.
 • Kronika szkolna jako źródło historyczne.
 • Szkoła naszych rodziców i dziadków.
 • Najstarsze szkoły w naszej miejscowości – SP-1, SP-10.
 • Uroczystości szkolne dawniej i dziś.
 • Znaczenie szkoły w środowisku.
 • Dawna śląska szkoła.
 • Rozmowy z pracownikami szkoły.
 • Spotkanie z nauczycielem emerytem.
 • Lekcja w bibliotece szkolnej – przeglądanie kroniki szkoły.
 • Rozmowy z rodzicami i dziadkami.
 • Przygotowanie wystawki zdjęć.
 • Organizowanie imprez środowiskowych, integrujących rodzinę, środowisko lokalne i szkołę (Jasełka, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca, festyn rodzinny, Dzień śląski)
 • Wycieczka do skansenu w Chorzowie – lekcja w starej, drewnianej szkole.
 • Wycieczka do najstarszej szkoły w Tychach (SP-1) , oglądanie starej kroniki szkoły.
 • Jestem uczniem.
 • Dziecko jako członek społeczności szkolnej – jego prawa i obowiązki.
 • Dawne zwyczaje uczniowskie.
 • Szkoła jako jedna, wielka rodzina.
 • Uroczystość pasowania na ucznia z elementami starych tradycji.
 • Prowadzenie kroniki klasy.
 • Rozmowy z rodzicami, dziadkami i byłymi uczniami szkoły.
 • Wywiad z dyrektorem szkoły.
 • Udział w pracach samorządu szkolnego.
 • Moja rodzina.
 • Struktura rodziny i jej pochodzenie, stopień pokrewieństwa.
 • Historia w mojej rodzinie.
 • Legendy rodzinne.
 • Pamiątki rodzinne.
 • Strój naszych przodków.
 • Uroczystości rodzinne – tradycyjne obrzędy związane z narodzinami, komunią, ślubem itp., Śląskie zwyczaje rodzinnych spotkań przy świątecznym stole ( potrawy regionalne, zwyczaj kolędowania).
 • Ulubione zabawy moich dziadków i rodziców.
 • Rozmowy z najstarszymi członkami rodziny.
 • Wykonanie drzewa genealogicznego
 • Wykonanie albumu rodzinnego. Opisywanie i nazywanie członków rodziny.
 • Wprowadzenie gwarowych nazw członków rodziny.
 • Wyszukiwanie i przedstawianie znaczących pamiątek rodzinnych. Wykonanie kącika regionalnego.
 • Zwiedzanie wystaw dawnych strojów w Muzeum Miejskim w Tychach, prezentacja śląskiego stroju przez członków zespołu folklorystycznego „Pioskowianie”, wykonanie modeli męskiego i kobiecego stroju śląskiego.
 • Wyszukiwanie artykułów w dawnej prasie.
 • Wymiana rodzinnych przepisów kulinarnych.
 • Pisanie swobodnych tekstów i życzeń dla członków swojej rodziny z okazji różnych świat i rocznic.
 • Przygotowanie własnoręcznie wykonanych prezentów, kartek świątecznych itp.
 • Oglądanie fotografii związanych z uroczystościami w rodzinie: urodziny, chrzest, roczek, komunia, wesele, pogrzeb.
 • Poznanie starych , zapomnianych zabaw: np. ślepa babka, palant.
 • Zabawy ze śpiewem: Owczareczek, Litery, Poszło dziewczę itp. Nauka starych wyliczanek.
 • Wykonanie słowniczka gwary wokół tematu rodzina.
 • Mój dom rodzinny.
 • Różne rodzaje domów mieszkalnych – blok, familok, kamienica, dom jednorodzinny.
 • Mieszkanie jako miejsce pracy i wypoczynku. Wyposażenie mieszkania dawniej i dziś. Gwarowe nazwy sprzętów i urządzeń domowych.
 • Porządek wokół domu.
 • Rośliny i zwierzęta domowe. Hodowanie gołębi i królików. Uprawianie roślin na ogródkach działkowych.
 • Konkurs plastyczny pt. „Mój dom rodzinny”.
 • Wprowadzenie terminów: muzeum regionalne, skansen, zabytek, izba regionalna, eksponat.
 • Wycieczka do izby regionalnej w sąsiedniej szkole SP-1.
 • Wyposażenie kącika regionalnego w stare przedmioty domowego użytku znalezione w domach i na strychach.
 • Porządki wiosenne – obserwacja zachowania mieszkańców. Rozmowa na temat konieczności dbania o porządek i estetykę najbliższego otoczenia. Tradycja sobotniego sprzątania podwórka.
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata” – porządkowanie terenów wokół szkoły i domu.
 • Nauka piosenki pt. „Starzyk”- wykonanie inscenizacji przedstawiającej tradycję hodowli gołębi i królików.
 • Założenie klasowego zielnika.
 • Moje podwórko i sąsiedzi.
 • Śląski zwyczaj spotkań sąsiedzkich np. : szkubanie pierza, kolędowanie.
 • Dawne, zapomniane już zabawy z rówieśnikami.
 • Zwyczaj spotkań sąsiedzkich przy wspólnym śpiewie – śląskie pieśni ludowe.
 • Prezentacja starych zwyczajów przez uczniów z kółka regionalnego.
 • Przygotowanie Jasełek.
 • Wywiad z dziadkiem i babcią.
 • Przygotowanie występów na akademiach i uroczystościach szkolnych oraz udział w konkursie „Śląskie śpiewanie”.
 • Krąg tematyczny : Tychy – moje miasto.
  Zagadnienia Treści Sposoby realizacji
  Moje osiedle.
 • Charakterystyczne cechy budownictwa na osiedlu A.
 • Historia powstania osiedla A jako tzw. Nowe Tychy.
 • Spacer po najbliższej okolicy.
 • Wykonanie makiety osiedla.
 • Zwiedzanie wystawy „Sto lat z życia miasta” w Muzeum Miejskim. Oglądanie zdjęć budowy.
 • Wyszukiwanie informacji związanych z osiedlem A w albumie wydanym z okazji powstania muzeum w Tychach.
 • Dzieje Tychów w legendzie i historii.
 • Pochodzenie nazwy i herbu Tychów.
 • Legendy związane z nazwami dzielnic Tychów: Wilkowyje, Mąkołowiec, Żwaków.
 • Podania związane z miejscami szczególnymi w Tychach , takich jak kapliczka przy ulicy Nowokościelnej, Suble i inne.
 • Najważniejsze daty z historii .
 • Ludzie zasłużeni dla miasta: ks. Jan Kapica, Kazimierz i Hanna Wejhertowie i inni.
 • Zabytki i miejsca związane z historią Tychów: Browar Książęcy, pałac i park przy browarze, Huta Paprocka, Zameczek w Promnicach, kościół p.w. Św. Marii Magdaleny, stara poczta, młyn, pomnik Powstańców Śląskich, groby powstańców i żołnierzy na cmentarzu przy kościele.
 • Wysłuchanie czytanych przez nauczyciela starych legend i podań
 • Przygotowanie inscenizacji legendy związanej z pochodzeniem nazwy Tychy.
 • Wykonanie herbu miasta.
 • Wycieczki po mieście – zwiedzanie zabytków.
 • Konkurs fotograficzny pt. „Zabytki mojego miasta”
 • Zwiedzanie wystawy „Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku” w Muzeum Miejskim.
 • Wywiad z nauczycielem historii.
 • Prace porządkowe na grobach powstańców i żołnierzy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Powstańców Śląskich.
 • Moje miasto w czasach współczesnych.
 • Usytuowanie Tychów na mapie województwa i kraju.
 • Najważniejsze urzędy, instytucje i zakłady pracy, np. fabryka samochodów „Fiat”, Browar Tyski, kopalnie itp.
 • Zajęcia mieszkańców.
 • Elementy krajobrazu.
 • Najciekawsze osobliwości przyrodnicze, takie jak Jezioro Paprocańskie oraz architektoniczne np. Brama Słońca.
 • Ochrona środowiska, parki, łąki i lasy otaczające miasto.
 • Wycieczki tematyczne np. do Urzędu Miasta, na pocztę, do piekarni, do Gazety Wyborczej.
 • Rozmowy z rodzicami na temat ich zakładów pracy. Dzielenie się zebranymi informacjami z innymi uczniami. Porównywanie dawnych i obecnych zawodów mieszkańców miejscowości.
 • Uzupełnienie słowniczka gwary terminami związanymi z różnymi zawodami.
 • Scenki dramowe przedstawiające pracę mieszkańców miasta.
 • Spotkanie z górnikiem.
 • Gromadzenie informacji na temat Tychów na podstawie folderów i albumów.
 • Wykonanie gazetki klasowej.
 • Rajd pieszy po okolicach miasta.
 • Lekcje otwarte w parku i lesie. Sprzątanie wybranych terenów. Udział w akcji „Dzień Ziemi”.
 • Dokarmianie ptaków. Wykonanie karmników .
 • Tychy – moja mała ojczyzna.
 • Poczucie dumy i szacunku wobec swojego miejsca urodzenia.
 • Poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego powinienem być dumny z swojego miasta? Co mogę jako uczeń uczynić dla jego piękna?
 • Wykonanie albumu z ilustracjami miasta.
 • Pisanie swobodnych tekstów i wierszy na temat Tychów.
 • Wymyślanie reklam i haseł promujących miasto.
 • Krąg tematyczny : Śląsk – miejsce bliskie memu sercu.
  Zagadnienia Treści Sposoby realizacji
  Moje miasto na Ziemi Pszczyńskiej.
 • Krajobraz najbliższej okolicy.
 • Osobliwości przyrodnicze: Jezioro Paprocańskie, Rezerwat żubrów w Jankowicach, zabytkowy park zamkowy w Pszczynie, lasy kobiórskie.
 • Zabytki : Pałac myśliwski w Promnicach, Zamek w Pszczynie, skansen, Smolarnia w Kobiórze, drewniany kościółek pw. Św. Walentego Walentego Bieruniu i inne.
 • Miejscowości sąsiadujące z Tychami.
 • Życie ludzi w mieście i na wsi.
 • Zajęcia ludności.
 • Dawny strój pszczyński, pański i chłopski.
 • Spacery i wycieczki po okolicy.
 • Wycieczka autokarowa do Pszczyny. Zwiedzanie zamku, parku , muzeum prasy. Zajęcia w skansenie. Oglądanie dawnych budynków gospodarskich i mieszkalnych: stodoły, kuźni, wozowni, Chałupy. Ogladanie dawnych narzedzi rolniczych, pojazdów, uprzęży, mebli, sprzętu domowego i ubrań chłopskich. Wizyta w izbie regionalnej w starej smolarni w Kobiórze.
 • Oglądanie zdjęć i albumów przedstawiających piękno Ziemi Pszczyńskiej.
 • Oglądanie i przymierzanie stroju pszczyńskiego. Wyklejanie stroju ludowego.
 • Dalsze ubogacanie kącika regionalnego.
 • Odczytywanie na mapie nazw miejscowości sąsiadujących z Tychami. Opowiadanie legend z nimi związanych.
 • Mój region – Górny Śląsk.
 • Górny Śląsk na mapie Polski dawniej i dziś. Zmiana granic terytorium Śląska na przestrzeni wieków.
 • Katowice stolicą województwa śląskiego. Miejsca szczególne: Muzeum Śląskie, Katedra Chrystusa Króla, Pomnik Powstańców Śląskich, „Spodek”.
 • Najważniejsze miasta regionu.
 • Przemysłowy charakter krajobrazu Górnego Śląska. Degradacja a ochrona środowiska.
 • Górnictwo jako główne źródło utrzymania i tradycja Ślązaków. Barbórka – święto górnicze.
 • Sylwetki ludzi, którzy rozsławiają nasz region.
 • Wskazywanie na mapie Polski województwa śląskiego i opolskiego jako obecnego terytorium Górnego Śląska. Oglądanie starych map.
 • Wycieczka do Katowic. Wizyta w Muzeum Śląskim. Oglądanie śląskiego krajobrazu.
 • Przeglądanie albumów i opracowań na temat Górnego Śląska znajdujących się w bibliotece szkolnej.
 • Lekcja na temat zanieczyszczenia powietrza i wody i konieczności ochrony naszego środowiska.
 • Przygotowanie akademii z okazji Dnia Górnika. Zaproszenie ojców górników do naszej szkoły.
 • Zorganizowanie Dnia Śląskiego.
 • Wywiad z nauczycielem historii i nauczycielem polonistą.
 • Lekcja biblioteczna. Przeglądanie albumów, czasopism i literatury zgromadzonej w bibliotece szkolnej.
 • Wizyta w Muzeum Miejskim w Tychach i Muzeum Śląskim.
 • Wyszukiwanie nazw ulic związanych z wybitnymi osobami naszego regionu.
 • Śląskie tradycje, zwyczaje i obrzędy.
 • Święta religijne: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, odpust parafialny.
 • Zachowane tradycje: Marzanna i gaik, Mikołaj, Kolędnicy, Śmigus Dyngus.
 • Wierzenia i wróżby: andrzejkowe, noworoczne i wielkanocne.
 • Przysłowia związane z kalendarzem i pogodą.
 • Pieśni, przyśpiewki i opowiesci.
 • Tańce regionalne: np. miotlorz, trojok, litery, owczareczek.
 • Elementy gwary śląskiej.
 • Przygotowanie klasowej wigilii zgodnie ze śląska tradycją. Nauka kolęd. Strojenie choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
 • Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych. Przygotowanie koszyczka wielkanocnego. Wykonanie prac na miejski konkurs „Wielkanocna pisanka”.
 • Wykonanie Marzanny i gaika. Przygotowanie inscenizacji pożegnania zimy.
 • Klasowe mikołajki.
 • Udział w szkolnym konkursie „Kolędy i pastorałki”.
 • Zabawa andrzejkowa. Andrzejkowe wróżby.
 • Spotkanie z babciami i dziadkami – słuchanie bajek i wspomnień.
 • Zapoznanie się ze zwyczajami opisanymi w starych egzemplarzach „Echa” i „Dziennika Zachodniego”.
 • Udział w koncercie pieśni ludowych w wykonaniu zespołów folklorystycznych z regionu np. „Czułowianie”, „Pioskowianie”.
 • Przygotowanie zespołu do udziału w konkursie „Śląskie śpiewanie”.
 • Słuchanie i oglądanie występów zespołu „Sląsk”. Wizyta w Koszęcinie – siedzibie zespołu.
 • Nauka tańców śląskich. Występy na Dniu Śląskim i akademiach szkolnych.
 • Opracowanie słowniczka gwary. Wpisywanie zwrotów już dziś rzadko używanych.
 • Tworzenie teatrzyków gwarowych. Przygotowanie inscenizacji na konkurs „Bery i bojki śląskie”.
 • Eliminacje szkolne i udzial w miejskim konkursie „Terozki se pogodomy”.
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie