Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Koła przyrodniczo-ekologicznego - Ekoludek

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2327 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program Koła przyrodniczo-ekologicznego "EKOLUDEK" realizuję w nauczaniu zintegrowanym w klasach II i III. Ma on na celu wdrożenie uczniów do celowego i świadomego obserwowania zjawisk przyrodniczych, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w przyrodzie, zrozumienie powiązań człowieka z przyrodą i jego odpowiedzialności za zmiany w środowisku.

 
Program
Koła przyrodniczo – ekologicznego
”Ekoludek”
Wstęp

Zatrute powietrze, woda, gleba stanowią coraz bardziej zagrożenie dla zdrowia człowieka. Często spotykamy się z przykładami bezmyślnego niszczenia otaczającej nas przyrody. Z tego powodu obecnie wiele mówi się o zagadnieniach ekologicznych .Na całym świecie podejmuje się działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
Edukację ekologiczną powinniśmy zaczynać jak najwcześniej. Właśnie w młodszych klasach kształtują się już określone nawyki i wrażliwość na otaczającą nas przyrodę.
Zagadnienia opracowywane w ramach Koła „ Ekoludek” mają na celu wdrożenie uczniów do celowego i świadomego obserwowania zjawisk przyrodniczych, analizowania spostrzeżeń i doświadczeń „ dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w przyrodzie „ zrozumienie powiązań człowieka z przyrodą i jego odpowiedzialności za zmiany W środowisku .Już mały człowiek powinien mieć świadomość „ że przyczynom powodującym degradację środowiska można w różny sposób przeciwdziałać.
Cele edukacyjne

Nadrzędnym celem programu jest kształcenie kultury i świadomości ekologicznej najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.
Cele szczegółowe:
- pobudzenie do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska,
- kształtowanie emocjonalnych więzi z przyrodą,
- aktywizowanie całej społeczności szkolnej oraz rodzin uczniów do działań na rzecz najbliższego otoczenia,
- systematyczne wzbogacanie wiedzy uczniów o środowisku naturalnym człowieka, przyrodzie i ekologii.

Treści kształcenia

I. Ochrona przyrody w Polsce i na świecie.
 1. Formy ochrony przyrody ustanowione w Polsce „ występujące w okolicy ( gmina, powiat, województwo):
  1. obszary chronione
  2. pomniki przyrody
  3. rośliny i zwierzęta chronione
  4. formy ochrony przyrody- przygotowujemy projekt
 2. Zbieramy informacje o formach ochrony przyrody w okolicy
 3. Obszary chronione występujące w regionie:
  1. Parki Narodowe
  2. Obszary chronionego krajobrazu.
 4. Ochrona gatunkowa zwierząt w Polsce i na świecie:
  1. powody objęcia ochroną zagrożonych gatunków,
  2. przykłady chronionych gatunków
  3. Czerwona Księga Zwierząt
  4. rozpoznawanie chronionych i rzadkich gatunków zwierząt na zdjęciach, ilustracjach i slajdach.
 5. Ochrona gatunkowa roślin w Polsce i na świecie:
  1. pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej — przykłady
  2. pomniki przyrody występujące w najbliższej okolicy.
  3. Rozpoznawanie chronionych i rzadkich roślin na zdjęciach, ilustracjach i slajdach.
 6. Charakterystyka Parku Narodowego występującego w naszym regionie.
 7. Działalność władz lokalnych na rzecz ochrony środowiska.
 8. Vademecum ekologicznego turysty.
 9. Obserwujemy chronione gatunki roślin i zwierząt- wycieczka.

II. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 1. Przyczyny i skutki skażenia powietrza, gleby i wody.
 2. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i zwierząt, rozwój roślin
 3. Śmieci wokół nas — segregacja i recykling.
 4. Dzikie wysypiska śmieci i ich wpływ na środowisko.
 5. Mój ekologiczny dom.
 6. Organizujemy akcję sprzątania w naszej szkole.
 7. Swięto Ziemi- organizujemy happening ekologiczny w naszej szkole.
 8. Organizacje ochrony przyrody w Polsce i na świecie — spotkanie z przedstawicielem Ligi Ochrony Przyrody.
 9. Czasopisma popularyzujące ochronę przyrody- zorganizowanie wystawy.
 10. ,,Ekoalarm” „- czyli konkurs o ochronie przyrody.
 11. Chronione gatunki roślin i zwierząt występujących na naszym terenie zorganizowanie wystawy.
 12. Skarby lasu — zorganizowanie gminnego konkursu o lesie.
 13. ,, Skarby przyrody”- zorganizowanie konkursu plastycznego.
 14. Ekologia na co dzień — oglądanie filmów dydaktycznych.
 15. .Jestem przyjacielem przyrody- ślubowanie ekologiczne członków koła „Ekoludek”.


Procedury osiągania celów.

W celu zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach koła przyrodniczego zaplanowałam różnorodne metody i formy pracy .Stosowane będą zarówno tradycyjne metody nauczania (słowne, badawcze i obserwacyjne) jak również metody aktywizujące, które szczególnie uatrakcyjnią zajęcia i ułatwią uczniom poznanie i zrozumienie omawianych zagadnień programowych..
Tematyka zajęć jest różnorodna, a ich realizacja i osiągnięcie zamierzonych celów wymaga wiele pracy, zarówno za strony nauczyciela, jak i ucznia.
Zaplanowane metody pracy:

Metody praktyczne
 1. Metoda projektów
 2. Praca z materiałem źródłowym.

Metody eksponujące
 1. Metody obserwacyjne.
 2. Projekcja filmu i przeźroczy.
 3. Wystawki i gazetki ścienne.
 4. Pokaz naturalnych okazów przyrodniczych.

Metody aktywizujące
 1. Poster (plakat)
 2. Wycieczka
 3. Skrzynka odkryć
 4. Wywiad
 5. Gry dydaktyczne

W ramach podjętych działań planowana jest współpraca z instytucjami:
Urzędem Gminy w Siedliszczu, Zarządem Chełmskich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwem Chełm, Ligą Ochrony Przyrody oraz z innymi szkołami. Opracowane przez uczniów materiały będą zamieszczane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Siedliszczu.
Ewaluacja programu

Po realizacji programu Koła zdiagnozowanie osiągnięć uczniów następuje
poprzez stosowane różnorodne metody i narzędzia:
- pogadanki diagnozujące poziom wiadomości i umiejętności,
- analiza materiałów roboczych — sposobów realizacji zaplanowanych działań,
- analizy wytworów pracy uczniów,
- obserwacja zachowania i sposobu działania uczniów podczas zajęć,
- sprawozdanie z pracy Kola,
- analiza wyników konkursów tematycznych z zakresu edukacji ekologicznej organizowanych w szkole i konkursów pozaszkolnych,
Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami, a początkowymi zamierzeniami będą: ankiety, materiały konkursowe (testy, karty pracy, prace uczniów), wystawy i gazetki tematyczne.
Przewidywane osiągnięcia uczniów po realizacji programu


- uczeń ma różne formy ochrony przyrody ustanowione w Polsce.
- uczeń wymienia formy ochrony przyrody występujące w okolicy.
- uczeń lokalizuje na mapie gminy, powiatu, województwa występujące formy przyrody
- uczeń potrafi zbierać informacje na temat ochrony przyrody w regionie.
- uczeń definiuje termin rezerwat i wymienia rodzaje rezerwatów występujących w regionie.
- uczeń termin OchK.
- uczeń charakteryzuje obszary chronione na mapkach konturowych okolicy.
- uczeń charakteryzuje obszary chronione występujące w okolicy (cel ochrony, rok utworzenia, przyroda na danym obszarze itp.)
- uczeń wyjaśnia, jakie obiekty przyrodnicze mogą zostać uznane za pomniki przyrody.
- uczeń opisuje pomniki przyrody występujące w najbliższej okolicy i regionie - najbardziej charakterystyczne dla regionu.
- uczeń definiuje pojęcia gatunki i podaje przykłady gatunków roślin i zwierząt.
- uczeń wskazuje przykłady chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących w okolicy.
- uczeń rozumie celowość ochrony gatunkowej.
- uczeń rozpoznaje na ilustracjach i slajdach rośliny i zwierzęta chronione występujące w regionie.
- uczeń definiuje termin park narodowy.
- uczeń wyjaśnia konieczność ochrony całych zespołów przyrodniczych w parkach — (PN).
- uczeń charakteryzuje park narodowy — rok i cel utworzenia, walory przyrodnicze.
- uczeń potrafi wyszukiwać informacje na temat parku z dostępnych źródeł (albumy, czasopisma, foldery, slajdy, film, internet, multimedia).
- uczeń potrafi podać przykład właściwego zachowania się w środowisku naturalnym.
- uczeń wskazuje zasady postępowania z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt oraz z pomnikami przyrody.
- uczeń opisuje dozwolone i zabronione działania człowieka na obszarach objętych ochroną.
- uczeń prezentuje zebrane informacje o formach ochrony przyrody w najbliższej okolicy i regionie oraz wszelkie informacje związane z tę tematyką.
- uczeń rozpoznaje chronione gatunki roślin i zwierząt w naturalnym środowisku.
- uczeń stosuje ustalone zasady zachowania się we wszelakich kontaktach z przyrodą
- uczeń potrafi korzystać z kluczy i przewodników.


Anna Gołębiowska – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie