Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

 

Jestem nauczycielem stażystą i uczę jęz. angielskiego w szkole podstawowej.We wrześniu ubiegłego roku skorzystałam z "pomocnej dłoni" bywalców Literki. Teraz mam nadzieję że moja publikacja pomoże innym. Pozdrawiam:)

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela jęz. angielskiego w Szkole Podstawowej nr
-

na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2005/2006

Data rozpoczęcia stażu: 01.IX.2005 r
Czas trwania stażu: do 30.V.2006 r
Opiekun stażu:Prawidłowa organizacja swojego czasu pracy w szkole i umiejętne nawiązywanie kontaktów z otoczeniem
LP

ZADANIE

FORMY REALIZACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE

TERMIN
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dyrektor szkoły, opiekun stażu,bibliotekarka
IX. 05
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2
Nawiązanie kontaktu między stazystą i opiekunem stażu

Bezpośrednia rozmowa
zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy stażystą i opiekunem
Opiekun stażu
IX.05
Opracowanie zasad współpracy
3
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych oraz prowadzonych

opracowanie zakresu oraz tematów zajęć
Opiekun stażu
IX.05 – V. 06
Scenariusze zajęć oraz potwierdzenie opiekuna stażu
4
Poznawanie literatury pedagogicznej

Czytanie literatury pedagogicznej
Opiekun stażu, bibliotekarka
IX.05 – V. 06
Refleksja
5
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, planów hospitacji oraz przeprowadzonych zajęć, wniosków, recenzji przeczytanych lektur
Opiekun stażu
IX.05 – V. 06
Teczka stażysty
6
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
V. 06
Sprawozdanie z realizacji stażu
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
1
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych, zespole przedmiotowym jęz.angielskiego, spotkania i rozmowy z pracownikami szkoły
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, przewodniczący zespołu przedmiotowego, bibliotekarka
IX.05 - V. 06
Lista obecności na radach, zespole przedmiotowym jęz.angielskiego, potwierdzenie prowadzących
2
Zapoznanie się z rozkladem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy pomiędzy dyrektorem i pracownikami

Obserwacja na bieżąco, uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun stażu
IX.05 – V. 06
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego jęz.angielskiego
3
Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statutu szkoły, Regulaminu Pracy i wynagradzania, WSO, WDN, programu wychowawczego i profilaktyki oraz dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennikami zajęć wychowawczych, rozkładami zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Analiza Planu Wynikowego
Dyrektor, opiekun stażu, bibliotekarka
IX/X.05
Dokonane wpisy w dziennikach
Propozycje zmian w Planie Wynikowym adekwatnie do mozliwości oraz specyfiki pracy z grupami uczniów
4
Poznanie podstawowych zasad BHP w szkole

Lektura obowiązujących aktów prawnych, uczestnictwo w szkoleniu
Dyrektor, opiekun stażu, inspektor BHP
IX-XI. 05
Oświadczenie
o znajomości przepisów oraz świadectwo ukończenia kursu
Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników z uwzględnieniem: wykorzystania czasu na lekcji, stosowanych środków dydaktycznych, sposobu prowadzenia zajęć, zajęć pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań ucznia.
Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny
Min. raz w miesiacu IX.05 – V.06
Udokumentowane spostrzeżenia oraz wnioski z hospitacji
2
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora

Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor, opiekun stażu
Min. raz w miesiącu IX.05 – V.06
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności

Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji.
Praca samodzielna, z opiekunem stażu

Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza, ustalenie tematyki szkoleń celem podniesienia kwalifikacji
4
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym oraz samokształceniu
Zbieranie informacji wzbogacających warsztat pracy, udział w warsztatach i kursach.
Lektura czasopism pedagogicznych, psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.
Dyrektor, opiekun stażu, bibliotekarka, doradcy metodyczni
W ciągu trwania stażu
Świadectwa, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
Refleksja nad przeczytanymi pozycjami.


5
Wspomaganie aktywności oraz zainteresowań uczniów w zakresie jęz.angielskiego, wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz multimedialnych metod samoedukacji

Udział wychowanków w kole jęz. angielskiego poświęconemu aspektom nie objętym programem nauczania.
Dyrektor, nauczyciele jęz. angielskiego, nauczyciel informatyki (dostęp do pracowni)

Cały rok


Sprawozdanie z działalności koła języka angielskiego.

6
Wykorzystanie posiadanych umiejętności dotyczących multimedialnych technik pracy

Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Nauczyciel informatyki
W trakcie stażu
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
Posiadanie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o uczniu
1
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków

Rozmowa, wywiad
Opiekun stażu, pedagog szkolny, dyrektor, wychowawca, nauczyciele, rodzice
Cały rok
Charakterystyka poszczególnych uczniów lub grupy uczniów w wybranej przez siebie formie.
2
Poznanie instytucji pomocnych w sprawach wychowawczych
Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym, uzyskanie informacji od osób kompetentnych
Pedagog szkolny, opiekun stażu, dyrektor
X/XI.05
Poświadczenie pedagoga szkolnego
3
Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniu, lektura pedagogiczna i psychologiczna
Opiekun stażu, bibliotekarka, osoby prowadzące kursy
Na bieżąco
Zaświadczenia, własne notatki
4
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Dyrektor, opiekun stażu
V. 06
Teczka stażysty

Aleksandra Kępczyńska

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:06:54
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:06:54) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie