Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy dla klas I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3430 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Aby osiągnąć właściwe wyniki w wychowaniu, należy metodycznie zaplanować plan pracy. Wyniki przyjdą same.      

Opracowała:

            mgr  Leokadia Renata Tarnawska

                                                                                               

     Cele:
 
 • kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji,
 • nabywanie  umiejętności dbania  o własne  zdrowie,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju  dziecka,
 • przestrzeganie bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • kształtowanie  postaw społeczno-moralnych  oraz  ekologicznych,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • poznawanie swojego regionu,
 • kultywowanie tradycji,
 • kształtowanie odpowiednich zachowań w ruchu drogowym,
 • przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.
 
Metody pracy:
 • praca z książką,
 • sytuacje życia codziennego,
 • scenki dramowe,
 • wycieczki,
 • uroczystości klasowe i szkolne,
 • spotkania z pielęgniarką, z policjantem, z pedagogiem, z radną,
 • lekcje biblioteczne,
 • gry i zabawy,
 • imprezy  środowiskowe,
 • zajęcia świetlicowe,
 • praca w kołach zainteresowań,
 • lekcje w środowisku naturalnym.
 
    Formy pracy:
 • indywidualna jednolita,
 • indywidualna zróżnicowana,
 • zbiorowa,
 • grupowa jednolita,
 • grupowa zróżnicowana
 
Treści:
Treści służące realizacji wyżej wymienionych celów skupione są według następujących zadań: 
 
Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

I. Organizacja zespołu klasowego

 1. Zapoznanie z klasowym kodeksem grzeczności.
 2. Zapoznanie uczniów z PSO.
 3. Wdrażanie do przestrzegania zasad życia i działania zbiorowego.
 4. Wybór samorządu klasowego.
 5. Włączanie uczniów do planowania pracy.
 6. Zorganizowanie dyżurów klasowych.
 7. Podsumowywanie pracy i ocena wywiązywania się z powierzonych  funkcji:
  1. kształtowanie umiejętności krytycznej oceny postępowania własnego i innych,
  2. udzielanie pochwał.
 8. Pogłębianie poczucia więzi miedzy członkami zespołu klasowego.Wyrabianie odpowiedzialności zespołowej.  
 9. Rozwijanie umiejętności okazywania uczuć  pozytywnych i opanowywania negatywnych.
Wychowawca

Uczniowie

II. Troska o estetykę sali lekcyjnej.

 1. Zagospodarowanie i dekoracja sali oraz systematyczna opieka nad kwiatami.
 2. Porządkowanie sali i swojego miejsca pracy –        rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca   pracy.
 3. Wzbudzanie satysfakcji  z pracy na rzecz  klasy i szkoły.
 4. Kształtowanie postawy współgospodarza klasy i szkoły.
 5. Wdrażanie do stałej troski  o mienie  społeczne.
Wychowawca

Uczniowie

Rodzice

III. Kształtowanie postaw społeczno-moralnych  i ekologicznych.

1.      Udział w uroczystościach szkolnych, apelach.

2.      Czynny udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata’’.

3.      Uświadomienie uczniom na zajęciach wartości języka ojczystego i jego roli w dziejach narodu.

4.      Lekcje biblioteczne.

5.      Organizowanie w klasie konkursów recytatorskich, czytelniczych.

6.      Opowiadanie bajek, baśni, legend.

7.      Właściwe zachowanie w miejscach pamięci narodowej.

8.      Opieka nad cmentarzykiem.

 
Wychowawca

Bibliotekarz

IV. Bezpieczeństwo

 1. Wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w klasie, na terenie szkoły, podczas zajęć fizycznych   oraz w kontaktach z nieznajomymi (ograniczanie zaufania),
 2. Wdrażanie do przestrzegania   ruchu drogowego.
 3. Zapewnienie bezpiecznych przyborów i przyrządów  używanych na zajęciach ruchowych oraz plastyczno-technicznych.
 4. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy   i zasad zachowania w  sytuacjach zagrożenia życia  lub bezpieczeństwa.
 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi oraz wiarygodnego przekazywania wiadomości.
 6. Zachęcanie do korzystania z pomocy dorosłych (wychowawcy, innego nauczyciela, osoby dorosłej) w przypadku niebezpieczeństwa lub doznanego urazu. 
Wychowawca

Policjant

Uczniowie

V. Promocja zdrowia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Stawianie wymagań dotyczących: higieny osobistej, czystości wokół siebie, w plecaku, kultury korzystania z urządzeń  sanitarnych, osiągania sprawności fizycznej typowej dla wieku, ruchu  i wysiłku fizycznego na powietrzu  oraz samodzielności.
 2. Inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie własne i otoczenia, kształtowanie nawyków   higieniczno – zdrowotnych: wycieranie   nosa chusteczką, mycie zębów, częste  mycie rąk, obcinanie paznokci,  samodzielne ubieranie się w zależności od  pogody, stosowanie prostych form     hartowania się, dbałość o czystość    środowiska.
 3. Wyrabianie nawyku racjonalnego, higienicznego i estetycznego spożywania posiłków oraz sprzątania po posiłkach.
 4. Wdrażanie uczniów do zrozumienia konieczności spożywania drugiego śniadania w szkole i zmiany obuwia.
 5. Wprowadzenie zasad higieny pracy i życia w szkole poprzez: troskę o estetykę sali zajęć, szkoły, ochronę zieleni, dbałość o czystość otoczenia, odpowiedni dobór rozkładu zajęć, stosowanie przemienności wysiłku dziecka, wietrzenie pomieszczeń, dbałość o meble dostosowane do potrzeb dzieci, odpowiednie oświetlenie oraz stosowanie technik relaksacyjnych.
 6. Doskonalenie umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób ciekawy i wartościowy.
 7. Budzenie potrzeby czynnego wypoczynku z rówieśnikami i rodziną.
 8. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 9. Uczestniczenie w międzyklasowych rozgrywkach sportowych.
 10. Organizowanie wycieczek rekreacyjnych.                                     
Wychowawca

Pielęgniarka

 
VI. Profilaktyka uzależnień.

 
 1. Rozmowy na temat szkodliwości palenia   papierosów i picia alkoholu.
 2. Pogadanki pielęgniarki i pedagoga szkolnego. 
Wychowawca
Pielęgniarka
Pedagog
 
 
VII. Troska o wyniki w nauce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Poznanie środowiska domowego uczniów, ich sytuacji materialnej w celu udzielania pomocy.
 2. Wybór Trójki Klasowej.
 3. Organizowanie zebrań ogólnych  i kontaktów z rodzicami – rozbudzanie    zainteresowań postępami edukacyjnymi dzieci oraz ich zachowaniem.   Pedagogizacja.
 4. Dążenie do ujednolicenia oddziaływań szkoła – dom.
 5. Wspólne organizowanie i uczestniczenie
  w zajęciach klasowych, szkolnych oraz  włączanie do prac związanych z utrzymaniem i poprawą estetyki sali zajęć.
 6. Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów mających trudności w nauce.
 7. Organizowanie zajęć wyrównujących poziom.
 8. Wdrażanie uczniów do samooceny swoich wyników w nauce i zachowaniu.
Wychowawca
 Uczniowie
 Rodzice

 
VIII. Życie towarzyskie i kulturalne.

 
 1. Wyrabianie u uczniów nawyku kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, na ulicy i w różnych sytuacjach.
 2. Budzenie szacunku dla osób dorosłych, starszych, kalekich.
 3. Składanie życzeń urodzinowych lub imieninowych kolegom.
 4. Organizowanie spotkań klasowych z różnych okazji – pogłębianie więzi  emocjonalnej w zespole.
 5. Uczestniczenie dzieci w szkolnych zabawach.
 6. Nawiązywanie kontaktów z uczniami innych klas.
 7.  Rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.
 8. Uczestniczenie dzieci w przedstawieniach, wyjazdy do kina, do teatru.
 9. Urządzanie gier i zabaw sportowych oraz wycieczek.
Wychowawca

 Uczniowie

  Rodzice

IX. Udział w imprezach szkolnych, klasowych, środowiskowych.

 1. Aktywne uczestniczenie dzieci w uroczystościach klasowych i szkolnych  (integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę):
-         Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego,

-         Akcja „Sprzątanie Świata”,

-         Dzień Chłopaka,

-         Ślubowanie,

-         „Andrzejki’’,

-         „Mikołajki”,

-         Wigilia klasowa,

-         Zabawa karnawałowa,

-         Dzień Babci i Dziadka,

-         Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej,

-         Dzień Kobiet,

-         Pierwszy Dzień Wiosny,

-         Święta Wielkanocne,

-         Dzień Matki,

-         Dzień Dziecka,

-         Dzień Ojca.

 1. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy oraz dalszych.
 2. Rozwijanie aktywności społecznej i pomysłowości.
 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 4. Wywoływanie uczucia satysfakcji ze swojego działania.
 5. Wyzwalanie gotowości sprawiania przyjemności innym.
 6. Pogłębianie uczuć.
Wychowawca

 Uczniowie

 Rodzice

 Bibliotekarz

 Dyrektor

X. Rozwijanie współpracy

z rodzicami, instytucjami lokalnymi.

 1. Stworzenie rodzicom możliwości wyrażania swoich opinii (ankiety).
 2. Uświadomienie rodzicom konieczności włączenia się do procesu edukacyjnego dzieci.
 3. Angażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły (pomoc w urządzaniu sali lekcyjnej) oraz do opieki nad dziećmi w czasie wycieczek.
 4. Nawiązanie współpracy z DPS w Kaniem, Ośrodkiem Zdrowia w Lisznie.
Wychowawca

Rodzice

Dyrektor DPS

Pielęgniarka

Radna

 
 
Efekty wychowawcze:
 
Po trzech latach nauki uczeń:

 • przestrzega ustalonych norm zachowań w różnych sytuacjach,
 • potrafi stosować formy grzecznościowe, składać życzenia,
 • czuje się dobrze i bezpiecznie w grupie rówieśniczej,
 • potrafi zaakceptować słabszych i pomaga innym,
 • właściwie odnosi się do osób niepełnosprawnych,
 • dba o środowisko przyrodnicze,
 • zna świat wartości,
 • potrafi odróżnić dobro od zła,
 • umie wyrażać swoje poglądy o dobrych i złych czynach,
 • potrafi przeciwstawić się złu,
 • jest wrażliwy na piękno przyrody, literatury, muzyki, dzieła sztuki,
 • przestrzega zasad higieny osobistej, higieny pracy umysłowej,
 • zna prawa i obowiązki ucznia,
 • dba o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • troszczy się o zdrowie, zna zasady racjonalnego odżywiania się,
 • preferuje aktywne formy wypoczynku,
 • promuje zdrowy tryb życia,
 • wie, jak zachować się w miejscach publicznych,
 • posiada życzliwy, przyjazny stosunek do zwierząt,
 • okazuje szacunek rodzicom, osobom starszym,
 • jest koleżeński, uczynny wobec innych,
 • rozwija swoje zainteresowania`,
 • poznaje najbliższą okolicę,
 • potrafi wypowiadać własne zdanie, pogląd,
 • umie jasno formułować wypowiedzi,
 • argumentuje i broni własnego zdania,
 • na drodze pokojowej rozwiązuje konflikty, problemy,
 • zna poprawne stosunki relacji chłopak-dziewczyna,
 • potrafi pracować w grupie,
 • troszczy się o mienie własne oraz szkolne,
 • jest świadomy swoich obowiązków w domu, wobec członków rodziny,
 • zna zwyczaje i obyczaje,
 • potrafi właściwie wyrażać uczucia.
Sposoby ewaluacji:
 
 • obserwacja zachowań uczniów w różnych sytuacjach,
 • pisemna informacja o zachowaniu ucznia na półrocze i na koniec roku,
 • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z uczniami,
 • przeprowadzenie ankiet wśród uczniów,
 • przeprowadzenie ankiet wśród rodziców,
 • zbieranie informacji od innych nauczycieli.
 Liszno, sierpień 2004r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie