Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bądź bezpieczny na drodze, w szkole i w domu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3499 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Wychowanie komunikacyjne to proces, w którym młody człowiek powinien osiągnąć dojrzałość do świadomego, odpowiedzialnego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. W sytuacji ucznia z małej miejscowości, który niejednokrotnie musi pokonać drogę do szkoły korzystając z jednośladów jest to zadanie szczególnie ważne. Poznanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga przyswojenia przez dzieci definicji, zrozumienia znaczenia znaków i sygnałów drogowych,  nabycie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drodze. 

Program profilaktyczno – wychowawczy z zakresu edukacji komunikacyjnej przeznaczony dla klasy czwartej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Czarnem

 

1.    Wprowadzenie
 
Wychowanie komunikacyjne to proces, w którym młody człowiek powinien osiągnąć dojrzałość do świadomego, odpowiedzialnego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. W sytuacji ucznia z małej miejscowości, który niejednokrotnie musi pokonać drogę do szkoły korzystając z jednośladów jest to zadanie szczególnie ważne. Poznanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga przyswojenia przez dzieci definicji, zrozumienia znaczenia znaków i sygnałów drogowych,  nabycie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drodze.
Program ten ma na celu przybliżyć uczniom nie tylko zasady bezpiecznego i prawidłowego korzystania z dróg ale też udzielania pierwszej pomocy, zapobiegania zagrożeniom występującym w szkole i w domu, kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje
i innych. Realizacja programu zakłada współpracę szkoły z instytucjami służb publicznych, takimi jak: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
         W związku z tym, że wychowanie komunikacyjne autor programu uznał za priorytetowe na ten cykl kształcenia przeznaczono zwiększoną liczbę godzin lekcyjnych. Treści technologiczne i informacyjne zostały ujęte wybiórczo.
Program będzie realizowany na lekcjach techniki w klasach czwartych szkoły podstawowej w ramach wychowania komunikacyjnego i w formie spotkań edukacyjnych z przedstawicielami policji, straży pożarnej, służby zdrowia i pedagoga szkolnego.
 
 
 
2.   Cele programu
 
·       kształtowanie umiejętności ogólnotechnicznych przydatnych w życiu
·       wdrażanie dyscypliny i utrwalanie prawidłowych zachowań na drodze
·       poszerzanie i utrwalanie podstawowych wiadomości zdobytych w klasach I – III  w zakresie       przepisów i zasad dotyczących bezpiecznego ruchu drogowego uczniów jako pieszych i kierujących środkami komunikacji
·       nauka przepisów o ruchu rowerów, poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego
·       przygotowanie uczniów do uzyskania uprawnień do karty rowerowej
·       wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z materiałów o tematyce ruchu drogowego
·       uwrażliwienie na możliwość wystąpienia zagrożeń
·       upowszechnienie wiedzy o różnego rodzaju zagrożeniach w celu trafnej ich identyfikacji w życiu  codziennym
·       nawiązanie współpracy z instytucjami policji, straży pożarnej i służby zdrowia
·       zapoznanie z systemem działania służb i instytucjami niosącymi pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
·       kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego
·       uświadomienie potrzeby nabywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy
·       popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu
 
3.   Zadania szkoły  

·       doprowadzenie ucznia do poznania i oceniania swoich cech, możliwości i predyspozycji technicznych
·       organizowanie wielostronnej aktywności technicznej ucznia
 
 
4.   Metody i formy realizacji

- spotkania edukacyjne z przedstawicielami policji, straży pożarnej, służb medycznych
- pogadanki, wykłady, zajęcia ćwiczeniowe

- zajęcia praktyczne / jazda/

- zajęcia wytwórcze

- egzamin na kartę rowerową

 
5.   Treści programowe

  
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
·       przepisy o ruchu pieszych- powtórzenie i pogłębienie materiału z klas I – III
·       obowiązek stosowania się uczestników ruchu drogowego do przepisów o ruchu drogowym
·       zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
- zasada szczególnej ostrożności
- zasada ograniczonego zaufania
- zasada ruchu prawostronnego
 
·       przepisy o ruchu rowerów
- terminologia z ustaw dotycząca rowerzysty
- włączanie się do ruchu
- zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
- wymijanie, omijanie, wyprzedzanie
- przecinanie się kierunków ruchu
- zasady i zakazy dotyczące korzystania z dróg i techniki jazdy rowerzysty
- warunki techniczne roweru
- zasady ruchu nocą oraz w warunkach zmniejszonej widoczności
·       przepisy porządkowe dotyczące rowerzysty
- uprawnienia do kierowania rowerem
- zatrzymanie i postój
- używanie świateł zewnętrznych
- postępowanie w razie wypadku drogowego
·       znaki i sygnały drogowe obejmujące rowerzystę
- znaki pionowe
- znaki poziome
- sygnały świetlne i dźwiękowe
- sygnały nadawane przez osoby kierujące ruchem
·       hierarchia wartości norm, znaków i poleceń w ruchu drogowym
·       wykroczenia popełniane przez rowerzystów
·       tryb i zasady zdawania egzaminu na kartę rowerową
 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I W DOMU
·       zagrożenia występujące w domu / kradzieże, ogień, porażenie prądem, przemoc /
·       zagrożenia występujące w szkole, na ulicy / przemoc fizyczna lub słowna, wyłudzenia, kradzieże /
 
PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
·       znaczenie pierwszej pomocy
·       omdlenia, zadławienia
·       pierwsza pomoc podczas zranienia i krwotoków
·       ocena stanu poszkodowanego w wypadkach drogowych
 
TREŚCI INFORMACYJNE I TECHNOLOGICZNE
·       konstrukcja pisma technicznego – litery duże i małe
·       przybory i materiały rysunkowe – ćwiczenia w posługiwaniu się nimi
·       rzutowanie prostokątne
·       wymiarowanie przedmiotów w jednym rzucie
·       produkcja papieru, gatunki materiałów papierniczych i ich zastosowanie
·       obróbka papieru – wymiary ciecie nożyczkami i nożem, składanie i formowanie wg projektu, łączenie różnymi sposobami
·       drewno materiały drewnopochodne
·       ćwiczenia wytwórcze
6.   Osiągnięcia ucznia 

·       zna i stosuje podstawowe przepisy ruchu drogowego
·      zdobywa kartę rowerową
·      zna bezpieczne miejsca przeznaczone i przystosowane do zabaw
·      nabywa umiejętności pozwalające na unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw
·      potrafi podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje sprzyjające swojemu bezpieczeństwu
oraz bezpieczeństwu innych
·      poprawnie stosuje Polskie Normy w tworzeniu i czytaniu dokumentów technicznych

7.   Sposób realizacji treści programowych w roku szkolnym 2005 / 2006  

 
Oprócz zajęć dydaktycznych przewidziane są spotkania pozalekcyjne
 
 
Zadanie
Termin realizacji
Spotkanie uczniów klas czwartych z policjantem
kwiecień
Gazetka w gabinecie technicznym związana z edukacją komunikacyjną
cały II semestr
Moje bezpieczeństwo – wykonanie plakatów, zorganizowanie wystawy prac uczniów na korytarzu szkolnym
marzec
Lekcje w miasteczku ruchu drogowego
kwiecień
Egzamin na kartę rowerową
-         przygotowanie zestawu pytań
-         egzamin teoretyczny
-         egzamin praktyczny
kwiecień / maj
Zasady udzielania pierwszej pomocy – spotkanie z pielęgniarką szkolną
marzec
Przedstawienie – Bezpieczny na drodze
maj
 
 
8. Metody sprawdzania osiągnięć ucznia
 W trakcie rozwiązywania różnego typu zadań ocenie podlegać będzie:
·       przestrzeganie przepisów BHP
·       umiejętne korzystanie z informacji technicznej
·       odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad organizacji pracy
·       posługiwanie się urządzeniami technicznymi, narzędziami, przyrządami, przyborami
·       umiejętne dostrzeganie problemów, wyciąganie poprawnych wniosków
·       estetykę, staranność, dokładność wykonanego zadania
·       przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 
Osiągnięcia uczniów sprawdzane będą podczas zajęć.
Formy oceny to – odpowiedź ustna, pisemna / rysunek, schemat, wykres, tabela, krzyżówka / , zadania wytwórcze, obserwacja zachowań uczniów.
 
8.   Kryteria oceniania

 
 
 
          Ocena celująca:

 
- uczeń posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza materiał   przewi­dziany programem
- potrafi stosować wiadomości w sytuacji nietypowej
- umie formułować problemy
- proponuje rozwiązania oryginalne
 

 
 Ocena bardzo dobra:

 
- uczeń w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów
- jest samodzielny (korzysta z różnych źródeł informacji)
- potrafi zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić ćwiczenie
 
  Ocena dobra:
 
- uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone pro­gramem
- poprawnie stosuje wiadomości w rozwiązywaniu typowych problemów
- potrafi bezpiecznie wykonać zaplanowane ćwiczenie
- prawidłowo posługuje się narzędziami, przyborami, sprzętem technicznym
 
 Ocena dostateczna:
 
- uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
- potrafi zastosować wiadomości w rozwiązywaniu typowych zadań z pomocą nauczyciela
- potrafi wykonać proste doświadczenie z pomocą nauczyciela
- zna nazwy podstawowych narzędzi, przyborów, sprzętu technicznego
 
Ocena dopuszczająca:
 
- uczeń ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia
- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trud­ności
- potrafi wykonać bardzo proste doświadczenie z pomocą nauczyciela
 
 
 Ocena niedostateczna:
 
- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia
- nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela
- nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami, sprzętem tech­nicznym
- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem


opracował 
Mariusz Młodożeniec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie