Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z chemii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3976 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Od kilkunastu lat jestem nauczycielem chemii w technikum chemicznym i liceum ogólnokształcącym. Analiza wymagań maturalnych oraz chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami skłoniła mnie do napisania tego programu. Zwraca on uwagę na istotne aspekty pracy z uczniem zamierzającym wybrać chemię na egzaminie maturalnym.

1. Wstęp

     Wszyscy wiemy jak ważnym w projektowaniu własnej przyszłości jest dobrze zdany egzamin maturalny. Jest on przepustką umożliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia i rozwijania kariery zawodowej. Umiejętne zaplanowanie działań związanych z długofalowym przygotowywaniem się do tego egzaminu poprzedzone trafnym wyborem przedmiotów egzaminacyjnych jak również wyborem poziomu, na jakim uczeń będzie zdawał egzamin, jest podstawą osiągnięcia sukcesu w postaci wysokiej oceny. Mając na uwadze te szczególne potrzeby naszej młodzieży postanowiłam napisać program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z chemii.
     Program wspomagający planowanie pracy z uczniami klas licealnych i technicznych może być realizowany przez wszystkich nauczycieli chemii.
     Treści zawarte w tym programie są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych z dnia 19 czerwca 2001r.
     Program będzie realizowany w ramach lekcji chemii, przedmiotów chemicznych oraz zajęć fakultatywnych. Stanowi też ukierunkowanie do pracy własnej uczniów zainteresowanych chemią.
     Życzę wszystkim koleżankom i kolegom sukcesów w uzyskiwaniu jak najlepszych efektów własnej pracy i pracy swoich uczniów.

2. Cele programu

2.1 Cele główne:
 • Wskazanie nauczycielom chemii działań, które należy podjąć, aby umożliwić uczniom klas licealnych i technicznych zdobycie jak najszerszej wiedzy chemicznej.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów, co zwiększy szansę na uzyskanie przez nich dobrych wyników na egzaminie maturalnym z chemii.
2.2 Cele pośrednie dla uczniów – przewidywane osiągnięcia uczniów:
 • Poznanie struktury i formy egzaminu maturalnego.
 • Poznanie standardów wymagań egzaminacyjnych.
 • Nabycie umiejętności zdobywania wiedzy zgodnie ze standardami wymagań.
 • Zapoznanie z różnorodną literaturą chemiczną oraz informacyjną.
 • Nabycie umiejętności pracy z „Informatorem maturalnym”.
 • Zdobycie jak najszerszej wiedzy chemicznej.
 • Umiejętność rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Wdrożenie do samodzielnej pracy.
2.3 Cele pośrednie dla nauczycieli – procedury osiągania celów:
 • Zapoznanie uczniów ze strukturą i formą egzaminu maturalnego.
 • Zapoznanie uczniów ze standardami wymagań egzaminacyjnych z chemii.
 • Wskazanie uczniom dostępnej literatury na rynku wydawniczym umożliwiającej i wspomagającej proces zdobywania wiedzy chemicznej oraz aktualnych informacji dotyczących egzaminu maturalnego.
 • Zaprojektowanie przez nauczycieli pracy z uczniami na lekcjach chemii jak również na zajęciach fakultatywnych.
 • Utrwalanie wiedzy chemicznej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Pogłębienie i poszerzenie wiedzy uczniów z chemii w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, ale w ramach wymagań egzaminacyjnych.
3. Termin realizacji programu

     Realizacja tego programu przewidziana jest na rok szkolny 2006/2007.

4. Realizatorzy programu

     Program adresowany jest do:
 • nauczycieli chemii szczególnie w klasach programowo najwyższych
 • nauczycieli przedmiotów chemicznych
 • prowadzących zajęcia fakultatywne z chemii
 • prowadzących koła zainteresowań np. koło chemików itp.
 • prowadzących dodatkowe zajęcia
5. Zakres tematyczny

Wykaz zadań do realizacji

Ob
 • szar
 • Lp Zadania do realizacji Metody nauczania Oczekiwane osiągnięcia uczniów – cele operacyjne Uczeń:
  I . INFORMACYJNY 1 Zapoznać uczniów ze strukturą i formą egzaminu maturalnego.
  • wykład informacyjny
  • opis
  • opowiadanie
  • pogadanka
  • Zna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
  • Zna obowiązujące terminy dotyczące egzaminu maturalnego.
  • Wie, z jakich przedmiotów musi zdawać egzaminy i jakie przedmioty może zdawać dodatkowo.
  • Zna i rozumie wybór poziomów, na których będzie zdawał poszczególne przedmioty.
  • Zna organizację i warunki przeprowadzania egzaminu.
  2 Zapoznać uczniów z „Informatorem maturalnym”
  • wykład
  • praca z materiałem źródłowym
  • Zna zawartość „Informatora maturalnego”
  • Potrafi korzystać z informatora w toku przygotowań do egzaminu maturalnego
  3 Przedstawić i przeanalizować standardy wymagań egzaminacyjnych
  • praca z materiałem źródłowym
  • Potrafi wymienić standardy wymagań egzaminacyjnych w obszarach:
   • wiadomości i rozumienie
   • korzystanie z informacji
   • tworzenie informacji
  4 Zapoznać z wymagania mi egzaminacyjnymi
  • wykład
  • praca z materiałem źródłowym
 • Analizuje opisy wymagań egzaminacyjnych i wyciąga wnioski do dalszej własnej pracy.
 • 5 Wskazać młodzieży zagadnienia, które nie będą omawiane na lekcjach chemii, a które należy przyswoić we własnym zakresie lub na zajęciach fakultatywnych
  • wykład
  • dyskusja
  • Wymieni zagadnienia, z którymi musi się zapoznać poza lekcjami chemii.
  II. ORGANIZACYJNY 6 Zwiększyć nacisk na pracę z arkuszem egzaminacyjnym
  • Analiza instrukcji dla zdającego
  • Rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego
  • Analiza modeli odpowiedzi i schematów oceniania.
  • Omówienie przykładowych zadań otwartych i zamkniętych.
  • Omówienie błędów popełnianych przez maturzystów.
  • wykład
  • prezentacja
  • metoda problemowa
  • pokaz
  • Zna strukturę arkusza egzaminacyjnego.
  • Pamięta o zapoznaniu się z instrukcją i załączonymi materiałami.
  • Zna zasady oceniania arkusza egzaminacyjnego.
  • Potrafi właściwie rozplanować czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
  • Potrafi precyzyjnie udzielać odpowiedzi.
  • Pamięta o zapisywaniu odpowiednich jednostek.
  • Nie udziela kilku sprzecznych odpowiedzi.
  • Pamięta o prawidłowym dobieraniu współczynników reakcji.
  7 Zapoznać młodzież z pozycjami literaturowymi, opracowanymi pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego oraz wdrożyć do pracy z nimi.
  • pokaz
  • burza mózgów
  • wykład
  • metoda problemowa
  • Rozwiązuje zadania z różnych zbiorów zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
  • Swobodnie rozwiązuje testy dotyczące różnych działów chemii.
  • Samodzielnie kontroluje swoją pracę.
  • Korzysta z publikacji dostępnych w zbiorach bibliotecznych szkoły.
  8 Sprawdzać bieżące sprawdziany wg kryteriów stosowanych na egzaminie maturalnym
  • wykład
  • dyskusja
  • opis
  • recenzja
  • analiza
  • Zna kryteria oceniania prac egzaminacyjnych.
  • potrafi ocenić swoje odpowiedzi wg kryteriów egzaminacyjnych.
  9 Zwrócić uwagę na konstrukcję zadań i sposób ich oceniania oraz formułowania odpowiedzi przez uczniów.
  • burza mózgów
  • metoda problemowa
  • analiza
  • dyskusja
  • Rozwiązuje zadania egzaminacyjne o podwyższonym stopniu trudności.
  • udziela odpowiedzi do zadań tekstowych.
  III. TEORETYCZNY 10 Przypomnieć i utrwalić wiadomości z zakresu:
  • Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości
  • Mol i molowa interpretacja przemian chemicznych
  • Stężenia roztworów
  • Budowa atomu i cząsteczki
  • Chemia organiczna
  • Procesy równowagowe w roztworach
  • Procesy zachodzące z wymianą elektronów
  • analiza
  • metoda problemowa
  • konsultacje
  • ćwiczenia praktyczne
  • Opanuje cały zakres materiału obowiązujący w nauczaniu chemii.
  • Szybko, sprawnie i poprawnie rozwiązuje dużą liczbę zadań ze zbiorów zadań (forma treningu)
  • Łączy wiedzę z różnych działów chemii w całość.
  • Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy.
  • Samodzielnie decyduje się na rozwiązywanie zadań i konsultacje się z nauczycielem lub z koleżankami.
  11 Zwiększyć częstotliwość przeprowadzania różnorodnych obliczeń chemicznych szczególnie:
  • stechiometrycznych
  • z zastosowaniem pojęcia mola, warunków standardowych i normalnych
  • związanych ze stężeniami roztworów
 • analiza
 • metoda problemowa
  • Rozumie potrzebę przeprowadzania obliczeń chemicznych.
  • Przeprowadza obliczenia stechiometryczne w oparciu o różne działy chemii.
  • Wykonuje dużą ilość obliczeń nie tylko w szkole, ale również w domu.
  • Zaistniałe problemy konsultuje z nauczycielem.
  12 Położyć nacisk na rozwiązywanie zadań wieloetapowych, łączących wiedzę z różnych działów
 • analiza argumentów
 • dyskusja
 • opis
 • burza mózgów
 • Stosuje zdobytą wcześniej wiedzę do rozwiązywania zadań wieloetapowych.
 • Rozwiązuje zadania o dużym stopniu skomplikowania.
 • Rozwija umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych.
 • 13 Zwiększyć nacisk na zdobywanie wiedzy z zakresu promieniotwórczości naturalnej i sztucznej oraz interpretację okresów półtrwania w celu dokonania niezbędnych obliczeń i sporządzania wykresów rozpadu pierwiastków promieniotwórczych
 • praca z materiałami źródłowymi
 • metoda problemowa
 • metoda studiów problemowych
 • Określa i charakteryzuje promieniowanie α i β z uwzględnieniem wpływu na organizmy żywe.
 • Definiuje czas połowicznego rozpadu.
 • Dokonuje obliczeń z zastosowanie czasu połowicznego rozpadu.
 • Uzupełnia równania przemian α i β.
 • Omówi zastosowanie izotopów i przemian promieniotwórczych.
 • Wyjaśni zagrożenia związane z promieniotwórczością
 • Potrafi podać przykłady naturalnych i sztucznych przemian promieniotwórczych.
 • Zna pojęcie szeregu promieniotwórczego.
 • 14 Uzgadniać współczynniki w reakcjach typu redoks metodą bilansu elektronowego zapisując równania połówkowe zarówno podczas realizacji działu: „Procesy zachodzące z wymianą elektronów” jak i w innych możliwych sytuacjach
 • pogadanka
 • ćwiczenia praktyczne
 • metoda problemowa
 • Zna i stosuje zasady ustalania stopni utleniania pierwiastków.
 • Definiuje i wskazuje: utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji.
 • Poprawnie zapisuje równania połówkowe.
 • Poprawnie dobiera współczynniki w reakcjach redoks.
 • Definiuje reakcje dysproporcjonowania.
 • Bilansuje równania reakcji dysproporcjonowania.
 • 15 Położyć nacisk na zapisywanie przez uczniów równań reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej na podstawie podanego schematu przemian chemicznych, będącego dobrą metodą selekcjonowania i powtarzania wiadomości teoretycznych z zakresu otrzymywania i właściwości nieorganicznych i organicznych związków chemicznych.
 • wykład
 • opis
 • ćwiczenia praktyczne
 • Posiada wiadomości z zakresu otrzymywania i właściwości nieorganicznych i organicznych związków chemicznych oraz potrafi je wykorzystywać w analizie schematów przemian chemicznych.
 • Swobodnie i prawidłowo zapisuje równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej.
 • Zna budowę, nazewnictwo i właściwości związków kompleksowych.
 • 16 Ćwiczyć zapisywanie równań reakcji ilustrujących właściwości chemiczne związków organicznych w zależności od rodzaju podstawnika i grupy funkcyjnej w cząsteczce
 • metoda problemowa
 • ćwiczenia praktyczne
 • Posiada rozległą wiedzę dotyczącą właściwości chemicznych związków organicznych.
 • Zna wpływ kierujący podstawników
 • Zna wpływ grupy funkcyjnej na właściwości związków.
 • 17 Zwrócić uwagę na opanowanie wiadomości dotyczących:
  • szybkości reakcji
  • efektów energetycznych reakcji
  • procesów równowagowych
 • metoda problemowa
 • ćwiczenia praktyczne
 • wykład
 • Określa wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznych.
 • Stosuje równanie kinetyczne do obliczeń związanych z szybkością reakcji.
 • Zna pojęcia: energia aktywacji i entalpia oraz prawo Hessa.
 • Stosuje prawo Hessa do obliczeń efektów energetycznych przemian.
 • Rozumie regułę przekory.
 • Rozwiązuje zadania dotyczące stałej równowagi, stałej i stopnia dysocjacji, prawa rozcięczeń Ostwalda oraz pH roztworów.
 • 18 Zwrócić uwagę na opanowanie i rozumienie wiadomości dotyczących elektrochemii jak również rozwiązywać zadania i testy z tego zakresu.
 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusja
 • metoda problemowa
 • Zna irozumie pojęcia: szereg aktywności metali, półogniwo, ogniwo, elektrolizer, potencjał elektrody, SEM ogniwa, standardowe potencjały półogniw, prawa elektrolizy, korozja elektrochemiczna.
 • Rozwiązuje zadania dotyczące opisu procesów elektrodowych zachodzących w ogniwach galwanicznych.
 • Rozwiązuje zadania związane z SEM ogniwa oraz z zastosowaniem praw elektrolizy
 • Zapisuje równania reakcji zachodzących w czasie elektrolizy stopionych soli oraz roztworów wodnych kwasów, zasad i soli.
 • 19 Wprowadzić i wyjaśnić pojęcie hybrydyzacji.
 • wykład
 • opis
 • analiza
 • Charakteryzuje hybrydyzacje typu: sp, sp2, sp3.
 • Potrafi wskazać rodzaj hybrydyzacji w określonym związku chemicznym.
 • Określa kształt cząsteczek w zależności od rodzaju hybrydyzacji.
 • 20 Rozwijać umiejętność odczytywania, analizowania, selekcjonowania i przetwarzania informacji podanych w formie: tekstów o tematyce chemicznej, tablic chemicznych, tabeli, wykresów, schematów oraz umiejętności ich konstruowania
 • dyskusja
 • metoda problemowa
 • analiza materiałów źródłowych
 • ćwiczenia praktyczne
 • metoda studiów przykłado
 • wych
 • Poprawnie i skutecznie korzysta z materiałów źródłowych np. tablic chemicznych.
 • Selekcjonuje i porównuje informacje konieczne do rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • 21 Rozwijać umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną oraz rozwijać umiejętność przewidywania obserwacji i wyciągania właściwych wniosków
 • metoda problemowa
 • opis
 • pokaz
 • zajęcia praktyczne
 • ćwiczenia praktyczne
 • analiza materiałów źródłowych
 • Potrafi zaprojektować doświadczenie chemiczne.
 • Przeprowadzi doświadczenie chemiczne z zastosowanie zasad bhp.
 • Przewiduje i dokonuje obserwacji.
 • Formułuje właściwie wnioski z doświadczeń chemicznych i obserwowanych zjawisk łącząc teorię z praktyką.
 • Zapisuje równania reakcji przeprowadzonych w doświadczeniach.
 • 22 Wyjaśnić przebieg zjawisk spotykanych w życiu codziennym, posługując się wiedzą chemiczną
 • wykład
 • opis
 • dyskusja
 • metoda studiów przykłado
 • wych
 • Potrafi wyjaśniać przebieg zjawisk obserwowanych w życiu stosując nabytą wiedzę chemiczną.
 • V SPRAWDZAJĄCY 23 Przeprowadzić testy sprawdzające z realizowanej tematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • test
 • dyskusja
 • ocena i analiza wyników
 • Łączy wiedzę z kilku działów w celu rozwiązania problemu.
 • Właściwie dysponuje czasem pracy
 • Wyciąga wnioski z uzyskanych wyników do dalszej pracy.
 • Analizuje poprawne odpowiedzi i rozwiązania w celu zrozumienia popełnionych błędów.
 • 24 Przeprowadzić badanie diagnostyczne z chemii (próbna matura). rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych
 • analiza
 • Swobodnie rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte w arkuszach egzaminacyjnych z poziomu podstawowego i rozszerzonego
 • Analizuje uzyskane wyniki
 • Samodzielnie lub we współpracy z kolegami i nauczycielem rozwiązuje zadania, z którymi miał problemy na egzaminie.
 • Wyciąga wnioski do dalszej pracy.
 • 25 Egzamin dojrzałości z chemii. rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego
 • Zdaje egzamin i uzyskuje bardzo dobre wyniki.
 • 6. Środki dydaktyczne:
  • Tablice fizykochemiczne
  • Zbiory zadań
  • Zbiory testów
  • Inne pozycje literaturowe
  • Odczynniki chemiczne
  • Sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura laboratoryjna
  • Informator maturalny
  7. Pożądane efekty po realizacji projektu:
  • Znajomość podstawowych pojęć, praw i zjawisk chemicznych.
  • Umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania różnych problemów rachunkowych, teoretycznych i praktycznych.
  • Umiejętność stosowania hipotez dla wyjaśniania problemów chemicznych i planowania doświadczeń do ich weryfikacji.
  • Samodzielne formułowanie i uzasadnianie opinii na podstawie posiadanych i przekazanych informacji.
  • Umiejętność korzystania z różnorodnych informacji w celu poszerzania swojej wiedzy.
  • Zdanie egzaminu maturalnego z chemii i uzyskanie bardzo dobrych wyników.
  8. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: Program zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z chemii. Uzasadnienie ewaluacji: Zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem skuteczności w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich postaw. Ewaluator: nauczyciel prowadzący zajęcia Proponowane metody ewaluacji:
  • obserwacja pracy ucznia
  • osobiste notatki dotyczące realizacji programu
  • komentarze uczniów
  • porównanie wyników w toku bieżącej kontroli wiedzy uczniów
  • badanie diagnostyczne z chemii (próbna matura)
  • egzamin maturalny
  • ankiety
  Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli 1. Oceń zgodność programu z podstawami programowymi.
  jest zgodny 1 2 3 4 5 6 brak zgodności
  2. Oceń czytelność celów
  Czytelne 1 2 3 4 5 6 nieczytelne
  3. Oceń stosowność programu
  Zgodny z potrzebami ucznia 1 2 3 4 5 6 Nie zgodny z potrzebami ucznia
  4. Oceń szczegółowość programu
  Bardzo dobra 1 2 3 4 5 6 niedostateczna
  5. Oceń operatywność
  Łatwy w stosowaniu 1 2 3 4 5 6 Trudno go zastosować
  6. Oceń zgodność z zadaniami szkoły
  Zgodny 1 2 3 4 5 6 niezgodny
  7. Oceń elastyczność programu
  Podatny na zmiany 1 2 3 4 5 6 Nie podatny na zmiany


  8. Twoje uwagi na temat programu.

  Dziękuję

  Ankieta ewaluacyjna dla maturzysty
  1. Oceń znajomość struktury, formy i organizacji egzaminu maturalnego (w skali od 0 do 6)
  2. Oceń swoją znajomość wymagań egzaminacyjnych ( w skali od 0 do 6)

  3. Oceń poziom opanowania przez Ciebie wiedzy teoretycznej określonej wymaganiami egzaminacyjnymi (w skali od 0 do 6)

  4. Oceń umiejętność rozwiązywania zadań chemicznych ( w skali od 0 do 6 )

  5. Czy praca z arkuszami egzaminacyjnymi była dla Ciebie pomocna ( postaw krzyżyk)

   tak
   nie
  6. Które zagadnienia sprawiły Ci najmniej problemów?
  7. Które zagadnienia sprawiły Ci najwięcej problemów?
  Autor:
  Grażyna Kot

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie