Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczej dla klasy II szkoły podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9692 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan pracy wychowawczej ma na celu ukształtowanie u wychowanków takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł właściwie oceniać postępowanie własne i innych osób, aktywnie uczestniczyć w życiu rodziny, klasy i szkoły.

UCZEŃ JEST CZŁONKIEM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ/ KLASOWEJ
ZADANIE
FORMA REALIZACJI TERMIN/ODPOW.
UWAGI

- Przestrzeganie regulaminu uczniów
- Przestrzeganie ob. obowiązujących w klasie umów
- Integrowanie klasy
- Wybór samorządu klasowego
- Sumienne wypełnianie dyżurów w klasie
- Systematyczne przygotowywanie się do zajęć
- Aktywny udział w apelach grupy wiekowej
- Troszczenie się o estetykę klasy
- Reprezentowanie klasy w konkursach szkolnych
międzyszkolnych
- Typowanie uczniów do zespołu wyrównawczego
- Przydział uczniom miejsc w ławkach w klasie


- Odczytanie i omówienie regulaminu
- Wspólne ustalenie kontraktu- spisu umów
obowiązujących w klasie
- Sporządzenie grafiku dyżurów
- Systematyczna kontrola zadań
- Poszanowanie sprzętu klasowego, szkolnego
- Organizowanie konkursów, zabaw i gier- Uwzględnienie u uczniów wzrostu, wad słuchu,
wzroku

IX- wychowawca
uczeń


cały rok- uczeń
wychowawca
X- wychowawca
IX - wychowawca

UCZEŃ ZNA SWOJE PRAWA / PRAWA DZIECKA

- Poznanie, zrozumienie pojęcia „prawo”
- Określanie i wymienianie praw zawartych w Konwencji
- Wykonanie gazetki ściennej „ Moje prawa”
- Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Prawa
dziecka w rysunku”

- Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka
-Prowadzenie pogadanek, dyskusji na temat praw
dziecka
- Zgromadzenie materiałów, wyznaczenie redaktorów
gazetki
- Wykonanie prac plastycznych związanych z tematem

XII- wychowawca
uczeń

uczeń

UCZEŃ JEST TOLERANCYJNY

- Dostrzeganie różnic w świecie ludzi i akceptowanie ich
- Rozumienie swojej odrębności
- Szanowanie indywidualności innych ludzi
- Okazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom
- Wyrażanie i okazywanie pozytywnych uczuć
- Udzielanie pomocy potrzebującym
- Przeciwdziałanie agresji i unikanie sytuacji
konfliktowych

- Rozwijanie ducha tolerancji, poszanowania praw
i godności własnej i innych
- Doskonalenie umiejętności komunikowania się
poprzez zabawy i gry interakcyjne
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi dziecka
- Rozmowy w kręgu, rysunek
- Wdrażanie do pomocy koleżeńskiejcały rok
wychowawca
uczeń

UCZEŃ BIERZE UDZIAŁ W WAZNYCH UROCZYSTOSCIACH SZKOLNYCH I KLASOWYCH

- Organizowanie imprez klasowych, pogłębianie więzi
emocjonalnej w zespole
 • Dzień Chłopca
 • Wieczór wróżb – Andrzejki
 • Mikołajki- grudzień miesiącem obdarowywania
 • Klasowa wigilia
 • Zabawa karnawałowa
 • Jasełka
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Matki
- Udział w organizowanych imprezach i uroczystościach
szkolnych
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Święto Niepodległości
 • Pierwszy dzień wiosny
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
- Przygotowanie uroczystego apelu dla grupy wiekowej
 • Prawa człowieka - Prawa dziecka
 • Tydzień bezpieczeństwa
- Udział w świątecznej zbiórce żywności

- Oddawanie hołdu w miejscach pamięci narodowej
- Składanie kwiatów, zapalanie zniczy
- Przyjmowanie właściwej postawy w czasie apeli
i uroczystości szkolnych

- Przygotowanie scenariuszy przedstawień, przydział
ról uczniom, nauka piosenek
- Wykonanie dekoracji


cały rok

wychowawca
uczeń
rodzice

UCZEŃ DBA O KULTURĘ OSOBISTĄ

- Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania w szkole,
domu, na ulicy i innych miejsca
- Kultura języka w kontaktach z innymi osobami
- Dbanie o schludny wygląd ciała i odzieży

- Rozmowy na temat kultury zachowania, języka, stroju
- Egzekwowanie zwrotów grzecznościowych
- Zabawy i gry interakcyjne
- Składanie życzeń urodzinowych koleżankom i
kolegom

cały rok
wychowawca
uczeń rodzice
pracownicy szkoły

UCZEŃ DBA O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

-Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulaminów
związanych z bezpieczeństwem
 • przepisów ruchu drogowego
 • regulaminu korzystania z sali gimnastycznej
 • regulaminu kąpieli na basenie
 • regulaminu wycieczek pieszych i autokarowych
- Umiejętne ocenianie sytuacji zagrażających zdrowiu
i życia
- Zawiadamianie dorosłych lub odpowiednich instytucji
o sytuacjach zagrożeniach
- Bezpieczne poruszanie się po szkole
- Nieopuszczanie terenu szkoły w trakcie zajęć

-Zaznajomienie z obowiązującymi regulaminami
i przepisami
-Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię
- Określanie sytuacji i sposobu zawiadamiania
dorosłych i odpowiednich służb w sytuacjach
zagrożenia
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi i wiarygodnego przekazywania
wiadomości
- Symulowanie akcji ewakuacyjnej na wypadek
niebezpieczeństwa
-Zapewnienie bezpiecznych przyborów i przyrządów
używanych na zajęciach ruchowych i plastyczno-
technicznych


cały rok
wychowawca
uczeń
instruktor pływania
dyrektor

UCZEŃ DBA O ZDROWIE I PRZYRODĘ

- Stawianie wymagań dotyczących higieny osobistej,
czystości wokół siebie, w plecaku, kultury korzystania
z urządzeń sanitarnych
- Ubieranie się stosownie do pory roku, do pogody
- Dbanie o środowisko w szkole i poza nią
- Dbanie o higienę pracy / nauki
- Umiejętne organizowanie czasu wolnego
- Pozytywny stosunek do świata przyrody
- Przygotowanie ptasiej stołówki

- Wyrabianie nawyków higieniczno- zdrowotnych:
częste mycie rąk, zębów, itp.
- Rozmowy, pogadanki, rysunki
- Kształcenie szacunku wobec życia w każdej postaci
- Ustalenie zasad przyznawania dyplomu „Przyjaciela
Przyrody”
- Wyrabianie odpowiedzialności za stan i rozwój
środowiska, w którym żyjemy
- Układanie rozmaitych planów: plan dnia, plan
imprezy, plan wycieczki
- Wykazanie korzyści z ekonomicznego wykorzystania
czasu zajęć i czasu wolnego
- Wykonanie karmników dla ptaków

cały rok
higienistka


X wychowawca

cały rok
wychowawca
uczeńXI uczeń
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

- Organizowanie zebrań ogólnych i kontaktów
indywidualnych
- Wspólne organizowanie i uczestniczenie rodziców
w zajęciach edukacyjnych, uroczystościach i imprezach
klasowych i szkolnych


- Dalsze poznawanie środowiska rodzinnego uczniów
- Pedagogizacja rodziców

-Wybór Rady Klasowej

- Rozbudzanie zainteresowań rodziców postępami
edukacyjnymi dzieci i ich zachowaniem
- Włączenie rodziców do prac i pomocy przy
organizowaniu imprez klasowych i opieki w trakcie
wycieczek
- Udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej – zakup ksiażek , bezpłatne obiady,
dofinansowanie wycieczek
- Zapoznanie rodziców z planami dydaktyczno-
wychowawczym, zasadami oceniania, statutem
- Zapoznanie rodziców z Konwencją Praw Dziecka
oraz z Europejską Kartą Praw i Obowiązków
Rodziców
- Pogadanka – „Rola kary i nagrody w wychowaniu dziecka’
cały rok

wychowawca
rodzice

wychowawca
pedagog
dyrektor

IX wychowawca

XI wychowawca

V wychowawcaOpracowała : Ewa Andrzejewska, MSP 5 w Piekarach Śląskich

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie