Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowania zdrowotno-motorycznego dla nauczania zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 927 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program wychowania zdrowotno-motorycznego został opracoawany dla uczniów kształcenia zintegrowanego. Ma on pomóc w aktywnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo, promocji zdrowego stylu zycia. Na program składają się trzy obszary działań: 1) Promowanie zdrowia - sport i rekracja  2) Przygotowanie do zycia społecznego 3) Kształcenie zachowań prozdrowotnych

I. WSTĘP

     Życie i zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne to największe wartości i bogactwa narodu. Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko brak choroby lub ułomności.
     Pragnąc rozszerzyć wyobrażenie dziecka o zdrowiu, wzbogacić je o nowe treści, podjęłyśmy próbę skonstruowania programu zdrowotno - motorycznego. Program powstał pod wpływem wcześniej podejmowanych rozmaitych działań na rzecz prawidłowego rozwoju ucznia. Poprzez realizację programu pragniemy ukształtować u dzieci przekonanie, że dzięki dobremu zdrowiu, aktywności fizycznej mogą być zadowolone z siebie, sprawne ruchowo, mieć dobre kontakty z innymi i cieszyć się życiem.
     Za nasze zdrowie w 10-17% odpowiada służba zdrowia, w 15% - właściwości dziedziczne, w 20 % - środowisko, zaś pozostałe około 50 % związane jest ze stylem życia, czyli naszymi nawykami. Dlatego ucznia należy wdrażać do postaw prozdrowotnych we wszystkich przejawach życia codziennego, zaczynając od małych spraw, które w konsekwencji mogą mieć wpływ na jego przyszłe życie.
     Program nasz ma pomóc w aktywnym współdziałaniu nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo, promocji zdrowego stylu życia.
     W wyniku realizacji programu uczeń ma posiąść zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.
     Konstrukcja programu została oparta na założeniu, iż wysiłki podejmowane w ramach szkolnej edukacji zdrowotnej dzieci przyniosą efekty jeżeli :
 • treści, metody uwzględniać będą oczekiwania głównego odbiorcy oraz będą dostosowane do jego problemów i potrzeb,
 • zostanie stworzona przez otoczenie ucznia ( rodzice, nauczyciele, grupa rówieśnicza, pielęgniarka szkolna ) atmosfera sprzyjająca zdrowiu i sprawności fizycznej ucznia.
II .CELE GŁÓWNE PROGRAMU.
 1. Nabycie i utrwalanie odpowiednich nawyków i umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów pro- zdrowotnych przez dziecko.
 2. Kształtowanie zdrowej osobowości.
 3. Przekazywanie wiedzy o zdrowiu.
 4. Kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.
 5. Dbanie o prawidłowy rozwój motoryki dziecka.
III. CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Wyrabianie nawyków aktywności ruchowej na co dzień.
 2. Wpajanie zasad bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego w różnych sytuacjach i warunkach.
 3. Zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia.
 4. Poszerzanie wiedzy o zdrowiu.
 5. Zachęcanie rodziców do współdziałania z dziećmi na rzecz utrzymania i stosowania prawidłowych zachowań zdrowo- tnych.
 6. Włączenie rodziny, pielęgniarki szkolnej i innych grup spo- łecznych do pomocy w realizacji programu.
 7. Stworzenie miejsca w klasie promującego zdrowy styl życia.
Program będzie realizowany :
 • na zajęciach kształcenia zintegrowanego,
 • na zajęciach pozalekcyjnych,
 • na wycieczkach klasowych i szkolnych,
 • na zebraniach z rodzicami,
 • podczas spotkań z osobami kompetentnymi,
 • na imprezach szkolnych i okolicznościowych,
 • w czasie przerw lekcyjnych,
 • zgodnie z inwencją nauczyciela.
IV. METODY WSPIERANIA EDUKACYJNEGO.
 1. Problemowa,
 2. Informacyjna.
 3. Praktycznego działania.
 4. Ekspresyjna.
 5. Praca z tekstem.
V. FORMY AKTYWNOŚCI
 1. Praca indywidualna jednolita, zróżnicowana.
 2. Praca grupowa jednolita.
 3. Praca zbiorowa jednolita.
 4. Praca indywidualna.
VI.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 • przewodnik dla nauczycieli ,,Środowiskowy program wy- chowania zdrowotnego klas I- III ,
 • karty pracy,
 • sprzęt sportowy,
 • zagadki,- ilustracje,
 • filmy video,
 • środki higieny jamy ustnej itp.
VII. TREŚCI PROGRAMU
  Na program składają się następujące obszary działań:
 • Promowanie zdrowia – sport i rekreacja
 • Przystosowanie do życia społecznego
 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych
UMIĘTNOŚCI
PROMOWANIE ZDROWIA - SPORT I REKREACJA
 1. Ruch – jego znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
  • chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych przewidzianych programem
  • dostrzega potrzebę współzawodnictwa klasowego i międzyklasowego poprzez udział w turniejach gier i zabaw
  • aktywnie uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
  • ma świadomość roli uczestnictwa w organizowanych turniejach i olimpiadach
  • rozumie znaczenie ruchu na świeżym powietrzu
  • umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej
  • potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń
  • preferuje formy czynnego wypoczynku: wycieczki, spacery, wyjazdy na basen
  • chętnie bierze udział w zajęciach z wykorzystaniem środowiskowego programu kl. I- III (spotkania z pielęgniarką szkolną oraz w zabawach integrujących
  • zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach
  • zna podstawowe zasady poznanych gier i zabaw
 2. Dobry rytm pracy i wypoczynku.
  • potrafi racjonalnie i higienicznie zaplanować rozkład zajęć w ciągu dnia
  • dostrzega szkodliwość długiego przesiadywania przed telewizorem i komputerem
  • prawidłowo wykorzystuje przerwy śródlekcyjne i międzysekcyjne – relaks, spożycie posiłku
PRZYSTOSOWANIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO
 1. Współpraca rodziców ze szkołą w ramach działalności prozdrowotnej.
  • zachęca rodziców do czynnego wypoczynku, udziału w uroczystościach szkolnych, wycieczkach, turniejach, olimpiadach
  • dostrzega stałe zainteresowanie rodziców jego zdrowiem
 2. Uwrażliwianie na problematykę ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych.
  • jest tolerancyjny wobec ludzi (przede wszystkim dzieci) sprawnych inaczej
  • dostrzega problemy tych ludzi
 3. Współpraca z innymi klasami oraz środowiskiem lokalnym.
  • bierze udział w organizowanych konkursach
  • dokonuje wymiany doświadczeń
  • jest wrażliwy na potrzeby swoich kolegów
  • próbuje nawiązać kontakty z dziećmi specjalnej troski
  • nawiązuje kontakty z pielęgniarką szkolną i innymi grupami społecznymi
KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH
 1. Higiena osobista.
  • zna swoje ciało ,dba o higienę ciała
  • dba o estetykę i zdrowe uzębienie
  • rozumie znaczenie snu dla wypoczynku i zdrowia
  • oddziałuje własnym przykładem
  • potrafi dostosować ubiór stosownie do pogody
 2. Higiena najbliższego otoczenia, środowiska naturalnego.
  • rozumie potrzebę wypoczynku na świeżym powietrzu i zachęca innych do takiej formy spędzania wolnego czasu
  • zna i rozróżnia miejsca do składowania nieczystości
  • dba o wygląd klasy
  • chętnie bierze udział w pracach na rzecz utrzymania porządku w domu, szkole i otoczeniu
  • prawidłowo zachowuje się na rzecz ochrony przyrody
  • zna korzyści wynikające z kontaktu z przyrodą
 3. Przeciwdziała nałogom.
  • zna zagrożenia i negatywne skutki nałogów (lekomanii, narkomani, alkoholizmu, nikotynizmu).
  • przyjmuje postawę wolną od nałogów
  • jest wrażliwy na czyste powietrze bez dymu tytoniowego
 4. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w każdej sytuacji
  • zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
  • przestrzega reguł w grach i zabawach
  • zna elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach oraz podstawowe wyposażenie apteczki
  • dostrzega przyczyny, skutki pożarów i zna sposoby ich zapobiegania
 5. Rozbudzanie zainteresowań własnym i jego kontrola.
  • potrafi dokonać oceny własnego stanu zdrowia, prawidłowej sylwetki
  • zna zagrożenia wynikające z różnych chorób (choroby odzwierzęce, choroba brudnych rąk itp.) oraz sposoby zapobiegania im
  • chętnie korzysta z rad i wskazówek służby medycznej
  • zna możliwości kontroli zdrowia
 6. Organizacja miejsca w klasie wskazującego na promocję zdrowia.
  • współtworzy miejsce w klasie odpowiadające wymogom zdrowia
  • gromadzi książki, czasopisma, materiały o tematyce zdrowotnej
  • uwzględnia w wystroju klasy zagadnienia związane z promocją zdrowia
VIII. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

     Ewaluacja to systematyczne monitorowanie realizacji zaplanowanych zadań. W trakcie realizacji programu wskazane jest pisanie krótkich sprawozdań z uwagami dotyczącymi przebiegu zajęć, wypełnianie ankiet, zbieranie wytworów pracy, przeprowadzenie testów. Po wdrożeniu programu należy również dokonać jego ewaluacji, w celu uzyskania informacji zwrotnej o jego merytorycznej wartości oraz uzyskaniu wskazówek o potrzebie jego modyfikowania i uzupełniania. Jako narzędzia ewaluacji posłużyć mogą ankiety dla uczniów i rodziców, testy, wywiady.
      Propozycje kontroli i oceny uczniów:
 • wnikliwa obserwacja uczniów
 • bezpośrednia rozmowa z uczniem i rodzicami, wywiady, dyskusje
 • karty pracy ucznia
 • prace dowolne (literackie, plastyczne)
 • analiza wytworów ucznia
 • karty samooceny
 • pyzzle
IX. EWALUACJA PROGRAMU
     Po zrealizowaniu założeń programu uczniowie mogą uzupełnić ankietę oceniającą zajęcia.
     Proszę Cię o wypełnienie ankiety. Na podstawie twoich odpowiedzi będę mogła stwierdzić, czy prowadzone przeze mnie zajęcia zaciekawiły Cię.
 1. Jak się czułeś na zajęciach z edukacji zdrowotnej ?
 2. Napisz, co Cię najbardziej zainteresowało?
 3. Napisz, Ci się nie podobało na zajęciach?
 4. Napisz, o czym chciałbyś jeszcze raz usłyszeć?
 5. Jakie słoneczko dasz pani po zajęciach z edukacji?
Opracowały: Katarzyna Chudzik i Joanna Marciniak
Zespół Szkół w Debrznie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie