Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z przedmiotu Bankowość

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1186 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plany wynikowe we współczesnej szkole stały się obowiązującym wymogiem. Odchodzą w przeszłość jako anachroniczne rozkłady materiału nauczania, które nastawione były na stuprocentową realizację zaplanowanego materiału, a nie na zdobycie umiejętności.

Punktem wyjścia dla stworzenia planu wynikowego jest bardzo dokładne określenie, jeszcze przed jego sporządzeniem, wymagań edukacyjnych. Wymagania muszą być tak skonstruowane, by ich spełnienie przez uczniów prowadziło do właściwego ich kształtowania- jako ludzi wykształconych i rozumnych. Wymagania edukacyjne określają zakres koniecznych do opanowania przez ucznia treści kształcenia i obejmują pożądane przez nauczyciela zmiany w wiedzy, postawie ucznia i zdobywanych umiejętnościach. Wymagania edukacyjne, które musi zrealizować uczeń, określane są w realizowanym w danej klasie programie nauczania. To jednak nauczyciel musi dokładnie przemyśleć, ustalić i ułożyć we właściwej kolejności wymagania wobec ucznia. Dzięki sprecyzowanym wymaganiom uczeń wie czego się od niego oczekuje. Opracowując plan wynikowy z przedmiotu zawodowego, którego uczę, bardzo dokładnie zapoznałam się z wymaganiami programowymi, szczegółowymi celami kształcenia oraz materiałem nauczania w zakresie tego przedmiotu i na tej podstawie przygotowałam wykaz umiejętności, które uczeń powinien zdobyć po cyklu nauki, dzieląc je na wymagania podstawowe i rozszerzone w powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA

2302/T-5.SP/MEN/1997.07.16

PLAN WYNIKOWY Z PRZEDMIOTU BANKOWOŚĆ DLA KLASY III- TECHNIKUM EKONOMICZNE 4-LETNIE


Dział programu
Tematy jednostek metodycznych
Liczba godzin
Wymagania podstawowe
Wymagania rozszerzone
Uwagi o realizacji programu


System bankowy w Polsce
1. Lekcja organizacyjna. Treści programowe i wymagania w przedmiocie.
2. Pojęcie banku i jego rola w gospodarce rynkowej. Zasady i cele działania banku.
3. Pojęcie systemu bankowego i jego funkcje.
4. Elementy systemu bankowego.
5. Pojęcie banku komercyjnego.
6. Podstawy prawne funkcjonowania w Polsce.
7. Rodzaje banków komercyjnych w Polsce ze względu na różne kryteria.
8. Zasady tworzenia nowych banków i procedura ich likwidacji.
9. Miejsce NBP w systemie bankowym.
10. NBP jako bank emisyjny.
11. NBP jako bank państwa- współudział w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa.
12. NBP jako bank banków.
13. Usługi świadczone przez NBP na rzecz banków komercyjnych.
14. Nadzór bankowy- jego rola i zadania.
15. Fundusze (pasywa) bankowe i kształtowanie aktywów w banku.
16. Płynność i wypłacalność banku.
17. Pojęcie polityki pieniężnej oraz jej cele.
18. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne.
19. Powtórzenie wiadomości systemie bankowym.
20. Sprawdzian wiadomości.

24
Znać pojęcie banku i systemu bankowego, umieć wymienić podstawowe cele i zasady ich działania oraz pełnione funkcje.
Znać elementy systemu bankowego, wymienić podstawowe akty prawne leżące u podstaw funkcjonowania systemu bankowego w Polsce.
Znać miejsce NBP w systemie bankowym, znać ogólne zasady tworzenia i likwidacji banków.
Wymienić usługi świadczone przez NBP
dla banków komercyjnych
i instrumenty jego oddziaływania na nie
Znać pojęcie płynności i wypłacalności banku.

Posługiwać się pojęciami z zakresu bankowości, a także przepisami prawnymi i umieć je interpretować. Podać różne pojęcia banku i dokonać podziału banków w Polsce ze względu na różne kryteria, wyjaśnić różnice między bankami spółdzielczymi, państwowymi i w formie spółki akcyjnej.
Scharakteryzować fundusze tworzone w bankach, obliczać współczynniki płynności i wypłacalności.
Określać zadania NBP jako banku emisyjnego, banku, banku banków i banku państwa.
Umieć określić wpływ instrumentów polityki pieniężnej na wielkość podaży pieniądza w kraju.
Określić i scharakteryzować najważniejsze ryzyka bankowe i normy ostrożnościowe.Operacje bankowe
21. Pojęcie operacji bankowych i ich rodzaje wg różnych kryteriów.
22. Ryzyko bankowe i jego rodzaje.
23. Produkt bankowy i jego funkcje. (Innowacje bankowe).
24. Rachunek bankowy i jego elementy.
25. Rodzaje rachunków bankowych (dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych).
26. Rachunek bankowy- umowa, otwarcie i zamknięcie.
27. Odsetki- ich rola, techniki liczenia i kapitalizacja.
28. Organizacja rozliczeń pieniężnych. Formy rozliczeń bezgotówkowych.
29. Powtórzenie przerobionego materiału- operacje bankowe.
30. Sprawdzian pisemny.
31. Rachunki międzybankowe- dokumenty księgowe stosowne w tych rozliczeniach.
32. Krajowa Izba Rozliczeniowa i jej zadania.
33. Działalność depozytowa banku i formy depozytów.
34. Prawne zabezpieczenia lokat pieniężnych.
35. Bankowy fundusz gwarancyjny.
36. Działalność kredytowa banku- ogólne zasady kredytowania (wniosek kredytowy, zdolność kredytowa i umowa kredytowa).
37. Rodzaje operacji kredytowych ze względu na różne kryteria.
38. Prawne formy zabezpieczenia zwrotności kredytu i ich podział.
39. Kredytowanie w rachunku bieżącym.
40. Kredyt dyskontowy.
41. Należności zagrożone i ich rodzaje.
42. Tworzenie rezerw na należności zagrożone. Ewidencja tworzenia i rozwiązywania rezerw.
43. Powtórzenie wiadomości z operacji bankowych.
44. Test sprawdzający.
45. Zadania rachunkowości bankowej.
46. Bankowy plan kont.
47. Bilans banku.


42
Wymieniać operacje bankowe, znać BPK, znać
podstawowe grupy aktywów i pasywów banku.
Umieć wymienić ryzyka bankowe i podstawowe produkty bankowe.
Znać zasady funkcjonowania rachunku bankowego i jego elementy oraz rodzaje rachunków.
Znać pojęcie odsetek i umie je obliczać.
Znać pojęcie rachunków międzybankowych i dokumenty księgowe stosowane w tych rozliczeniach.
Znać pojęcie KIR, ogólnie wymieniać jej zadania.
Wiedzieć na czym polega działalność depozytowa banku i formy depozytów.
Znać prawne zabezpieczenia lokat pieniężnych.
Wiedzieć na czym polega działalność kredytowa i znać ogólne zasady kredytowania.
Umieć wymienić rodzaje kredytów i prawne formy ich zabezpieczeń.
Znać pojęcie należności zagrożonych i zna ich rodzaje.
Znać pojęcie rachunkowości bankowej i jej zadania.
Posługiwać się pojęciem operacji bankowych i umieć charakteryzować je wg różnych kryteriów.
Posługiwać się BPK i umieć wymieniać w odpowiedniej kolejności podstawowe grupy aktywów i pasywów.
Umieć wymieniać i charakteryzować rodzaje ryzyka bankowego. Umieć wymieniać podstawowe produkty bankowe i określać ich funkcje.
Posługiwać się pojęciem rachunku bankowego, znać jego elementy, umieć charakteryzować rodzaje rachunków bankowych oraz odczytać wyciąg z rachunku bankowego.
Posługiwać się pojęciem odsetek, obliczać je i ewidencjonować je uwzględniając kapitalizacje.
Posługiwać się pojęciem rachunków międzybankowych i umieć sklasyfikować dokumenty występujące w tych rozliczeniach.
Wiedzieć jaka jest organizacja rozliczeń pieniężnych i ich formy oraz umieć sprawdzić prawidłowość sporządzenia czeku, polecenia przelewu, dowodów wpłaty.
Umieć scharakteryzować tryb rozliczeń za pośrednictwem KIR.
Umieć charakteryzować działalność kredytową banku, zasady udzielania kredytów i charakteryzować rodzaje kredytów.
Umieć analizować wniosek kredytowy i sytuację finansową kredytobiorcy oraz sporządzić plan spłaty kredytu.
Umieć wymienić i scharakteryzować prawne zabezpieczenia zwrotności kredytów.
Posługiwać się pojęciem należności zagrożonych i ich rodzaju, umieć księgować tworzenie i rozwiązywanie rezerw na należności zagrożonych.
Posługiwać się BPK, wymieniać i charakteryzować zadania rachunkowości bankowej, umieć interpretować bilans banku.


Literatura:

  1. Krzyżkiewicz Z.: Podręcznik do nauki bankowości. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, 2002
  2. Jaworski W., Krzyżkiewcz Z., Kosiński P.: Banki. Poltext, Warszawa, 1998
  3. Baliński K., Jankowska K.: Rachunkowość bankowa. WSiP, Warszawa 2002

Czasopisma: Banki i Kredyt, Gazeta Bankowa.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie