Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 953 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką przeznaczony jest do realizacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej. Wokół nas jest wiele zdolnych dzieci. Aby jednak te zdolności i potencjał dziecka zostały rozwinięte prawidłowo, należy je otoczyć odpowiednią opieką i wsparciem dydaktyczno-wychowawczym. W pracy z uczniami ważne jest, aby cenić ich twórcze myślenie, rozwijać zainteresowania uczniów, doskonalić umiejętność obserwacji, pobudzać do krytycznego myślenia, indywidualizować pracę dydaktyczno – wychowawczą, wdrażać do samodzielnej pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest praca z uczniami na zajęciach kół zainteresowań, w tym koła matematycznego.


Wstęp

I. Warunki realizacji programu

Wokół nas jest wiele zdolnych dzieci. Jak twierdzi psycholog David Levis: "Każdy człowiek rodzi się zdolny". Aby jednak te zdolności i potencjał dziecka zostały rozwinięte prawidłowo, należy je otoczyć odpowiednią opieką i wsparciem dydaktyczno-wychowawczym. Ważne znaczenie odgrywa tutaj zarówno dom rodzinny dziecka, środowisko społeczne, w którym się wychowuje, kontakty z rówieśnikami, jak i otoczenie szkolne. Szczególną rolę w rozwoju ucznia pełni szkoła, dlatego też w pracy z uczniami ważne jest, aby cenić ich twórcze myślenie, rozwijać zainteresowania, doskonalić umięjetności obserwacji, pobudzać do krytycznego myślenia, indywidualizować pracę dydaktyczno-wychowawczą, wdrażać do samodzielnej pracy. Jednym ze sposobów osiągniecia tych celów jest praca z uczniami na zajęciach kół zainteresowań, w tym koła matematycznego. Dodatkowe zajęcia z uczniami zainteresowanymi poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem swoich zdolności matematycznych umożliwiają otoczenie ich szczególną opieką i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. Program został opracowany w oparciu o założenia zawarte w podstawie programowej i programie nauczania matematyki dla klas IV - VI "Matematyka wokół nas" B. Grabowskiej, H. Lewickiej i E. Rosłoń, wyd. WSIP

I. Warunki realizacji programu

Program jest przeznaczony do realizacji w klasach IV-VI w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo. Na zajęcia może uczęszczać każdy chętny uczeń. Kolejność realizowanych tematów może być zmieniona.

II. Cel ogólny programu

Kształcenie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy do rozwiązywania zaistniałych problemów, znajdowania różnych metod rozwiązania tego samego zagadnienia, łączenia zdobytej wiedzy z różnych przedmiotów z matematyką. Program ma na celu poszerzanie i uzupełnianie wiadomości programowych oraz pogłębianie i rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

III. Cele szczegółowe programu

Uczeń:
- rozwija swoje zdolności poznawcze i wyobraźnię przestrzenną
- posługuje się językiem matematycznym oraz jego symboliką w opisywaniu rzeczywistości
- wykorzystuje poznaną wiedzę do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin nauki i życia codziennego
- łączy wiedzę zdobytą na różnych przedmiotach
- czyta ze zrozumieniem, w szczególności teksty matematyczne
- formułuje wnioski i rozwiązuje zaistniałe w zadaniach problemy wykorzystując umiejętność analizowania oraz abstrakcyjnego i logicznego rozumowania
- sporządza proste schematy lub rysunki dla sytuacji praktycznych
- samodzielnie rozwiązuje zadania
- współdziała w zespole i pracuje w grupie
- argumentuje, broni swego stanowiska i precyzyjnie formułuje wypowiedzi
- poszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł
- bierze udział w konkursach matematycznych

IV. Program szczegółowy – treści programu
KLASA IV

Hasło programoweTreści zajęć


Umiejętności ucznia


Działania na liczbach naturalnych

- historia liczb, różne sposoby zapisywania liczb

- kolejność działań, własności działań

- działania sposobem pisemnym

- potęgowanie

- szacowanie wyników działań

- stosowanie działań na liczbach naturalnych do rozwiązywania zadań różnego typu

- rozwiązywanie zadań nietypowych, zagadek matematycznych i logicznych

- wymienia i stosuje różne sposoby liczenia i zapisywania liczb

- wymienia i stosuje własności działań, kolejność wykonywania działań

- stosuje algorytmy działań sposobem pisemnym

- szacuje wyniki działań

- analizuje treść zadania, poprawnie interpretuje dane, wnioskuje

- znajduje rozwiązania nietypowych zadań

- zapisuje treści zadań za pomocą symboli


Działania na ułamkach

- pojęcie ułamka zwykłego

- przedstawianie ułamka na osi liczbowej

- skracanie i rozszerzanie ułamków

- działania na ułamkach

- zapisywanie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków dziesiętnych

- obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych

- skraca, rozszerza, porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne

- sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli i potęguje ułamki

- biegle zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych

- zamienia wyrażenia dwumianowane na jednomianowane

- wykorzystuje działania na ułamkach w rozwiązywaniu zadań z treścią


Zastosowanie poznanych wiadomości w praktyce

- zapisywanie treści zadania w postaci równania

- zadania typu cena – ilość - wartość

- wykonywanie obliczeń wagowych (tony, kilogramy, dekagramy, gramy), brutto, netto, tara,

- pomiary długości (kilometry, metry, decymetry, centymetry, milimetry i pojemności (litry, mililitry)

- odczytywanie diagramów

- zbieranie i przedstawianie danych na diagramach

- przedstawia treść zadania za pomocą równania

- stosuje i zamienia jednostki

- zbiera i przedstawia dane na diagramach

- odczytuje dane z diagramów

- stosuje poznane wiadomości w sytuacjach praktycznych

- prezentuje treść zadania za pomocą rysunku schematycznego


Figury geometryczne na płaszczyźnie

- podstawowe figury geometryczne (punkt, prosta, półprosta, odcinek), łamana, kąt

- prostokąt, kwadrat

- obliczanie pola i obwodu prostokąta

- okrąg i koło - własności

- kreślenie figur geometrycznych w skali

- rozwiązywanie zadań o treści związanej z polami figur płaskich

- bezbłędnie rozpoznaje i rysuje figury geometryczne

- wymienia i stosuje własności figur płaskich

- dokonuje pomiary pamiętając o dokładności, zamienia jednostki długości i pola

- oblicza obwody i pola wielokątów

- oblicza pole koła i długość okręgu

- kreśli figury geometryczne w skali, przelicza skalę

- rozwiązuje zadania nietypowe w wykorzystaniem własności figur płaskich, łączy różne własności figur, dostrzega zależności między własnościami


Figury przestrzenne

- prostopadłościan, sześcian

- projektowanie siatek i modeli

- obliczanie pola powierzchni

- projektuje siatki i modele prostopadłościanów i sześcianów

- oblicza pola powierzchni prostopadłościanów

- podaje i zamienia jednostki pola


KLASA V

Hasło programoweTreści zajęć


Umiejętności ucznia


Ułamki zwykłe i dziesiętne

- zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i na odwrót

- skracanie i rozszerzanie ułamków

- działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

- potęgowanie ułamków

- rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych na zastosowanie ułamków

- modyfikacja zadań celowo źle sformułowanych (brak danych, nadmiar danych, dane sprzeczne)

- obliczanie wartości wyrażeń

arytmetycznych

- zaokrąglanie liczb

- zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i dziesiętne na zwykłe

- skraca, rozszerza, porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne

- wykonuje działania, również łączne, na ułamkach

- stosuje kolejność wykonywania działań

- biegle oblicza potęgi ułamków zwykłych i dziesiętnych

- zaokrągla liczby do wielu miejsc po przecinku

- wykorzystuje działania na ułamkach w rozwiązywaniu nietypowych zadań z treścią

- dokonuje modyfikacji treści zadania źle sformułowanego


Wyrażenia algebraiczne i równania

- obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

- zapisywanie treści zadania w postaci równania

- rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań

- rozpoznaje i zapisuje wyrażenia algebraiczne

- oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

- sprawdza, czy liczba jest rozwiązaniem równania

- stosuje wyrażenia algebraiczne i równania do rozwiązywania zadań z treścią


Procenty i liczby ujemne

- zamiana ułamka na procent i na odwrót

- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem praktycznego zastosowania procentów w życiu codziennym

- obliczenia procentowe z zastosowaniem kalkulatora

- diagramy procentowe (słupkowe i kołowe)

- zastosowanie liczb ujemnych w życiu codziennym

- obliczenia na liczbach ujemnych

- stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań praktycznych (obliczenia bankowe, stężenia procentowe itp.)

- stosuje kalkulator do obliczeń procentowych

- odczytuje dane empiryczne z diagramów, zbiera i opracowuje dane, przedstawia je na diagramach

- wykonuje obliczenia na liczbach ujemnych


Figury geometryczne na płaszczyźnie

- rodzaje kątów (ostry, prosty, rozwarty, zerowy, pełny, przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe)

- własności wielokątów (trójkąty, czworokąty)

- rysowanie wielokątów o określonych cechach

- obliczanie obwodów i pól wielokątów

- rozwiązywanie zadań dotyczących pól i obwodów wielokątów

- kreśli i rozpoznaje kąty

- ustala miarę kątów na podstawie ich własności

- rysuje wielokąty o określonych cechach

- rozróżnia wielokąty foremne, figury przystające

- oblicza obwody znanych wielokątów, oblicza pola powierzchni wielokątów (zna i stosuje odpowiednie wzory)

- sprawnie zamienia jednostki długości i pola


Graniastosłupy

- prostopadłościan i sześcian

- rysowanie, projektowanie siatek i modeli graniastosłupów

- obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów

- wymienia i stosuje własności graniastosłupów

- projektuje siatki i modele graniastosłupów

- oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów stosując odpowiednie wzory

- sprawnie zamienia jednostki pola i objętości


KLASA VI

Hasło programoweTreści zajęć


Umiejętności ucznia


Liczby wymierne

- ułamki zwykłe i dziesiętne

- działania na liczbach wymiernych

- ułamki okresowe, przybliżenia dziesiętne

- wartość bezwzględna liczby

- potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne

- znajduje rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych, ułamki okresowe

- potęguje liczby wymierne

- rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności


Procenty

- obliczenia procentowe w zadaniach dotyczących praktycznych zastosowań (obliczenia bankowe, lokaty i kredyty)

- diagramy procentowe

- stężenia procentowe roztworów

- wykonuje różne obliczenia procentowe

- korzysta z diagramów procentowych

- oblicza procenty w zadaniach dotyczących praktycznych zastosowań


Wyrażenia algebraiczne i równania

- obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

- redukcja wyrazów podobnych

- rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań

- oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

- wykonuje redukcję wyrazów podobnych

- stosuje wyrażenia algebraiczne i równania do rozwiązywania zadań tekstowych


Figury płaskie

- sposób rozwiązywania zadań konstrukcyjnych, konstrukcje geometryczne

- kąt wpisany i kąt środkowy

- zależności między kątem wpisanym i środkowym opartym na tym samym łuku

- rozwiązywanie zadań dotyczących pól i obwodów figur płaskich

- oś symetrii figur płaskich

- wykonuje konstrukcje geometryczne

- wymienia i stosuje zależności między kątami wpisanym i środkowym, opartymi na tym samym łuku

- oblicza pola i obwody figur płaskich

- charakteryzuje pojęcie symetrii, znajduje symetrię figur płaskich


Graniastosłupy proste i prawidłowe

- rozróżnianie graniastosłupów prawidłowych wśród graniastosłupów prostych

- modele brył i ich siatki

- obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów

- odróżnia graniastosłupy proste i prawidłowe

- wykonuje modele brył

- rysuje siatki brył

- oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów


Ostrosłupy

- własności ostrosłupów

- rysowanie ostrosłupów i ich siatek

- modele ostrosłupów

- wymienia i stosuje własności ostrosłupów

- rysuje ostrosłupy i ich siatki

- wykonuje modele ostrosłupów


Na każdym poziomie na zajęciach stosuje się łamigłówki, krzyżówki, zagadki i gry logiczne.

V. Metodyka prowadzenia zajęć

Podczas zajęć stosowane będą różne formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, elementy wykładu, pogadanka, praca z tekstem, projektowanie, konkurs zadaniowy, dyskusje, scenki dramowe. Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim metodami aktywnymi, mającymi na celu rozwijanie samodzielności w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. Nowe zagadnienia poprzedzone będą wykładem lub pogadanką wstępną, mającą na celu ukierunkowanie pracy podczas zajęć.

VI. Formy ewaluacji programu

Obserwacja zachowań uczniów z uwzględnieniem:
- przyswajania nowego materiału
- rozwiązywania zagadek logicznych i matematycznych
- sposobów radzenia sobie z zagadnieniami problemowymi
- współpracy z innymi uczniami, pracy w grupach
- umiejętności dzielenia się swoją wiedzą, pomysłami
- udziału w konkursach matematycznych

Na koniec każdego okresu lub roku szkolnego można przeprowadzić ankietę ewaluacyjną.


Opracowała: mgr Renata Bratek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie