Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela nauczania zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 942 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

Tworzenie Planu Rozwoju Zawodowego jest dość dużym problemem, szczególnie zacząć. Aby ułatwić to zadanie tym, którzy się do tego zabierają publikuję mój plan, może komuś pomoże w pisaniu.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
MARIA DZIKI – nauczyciel nauczania zintegrowanego
Rozpoczęcie stażu: 01. 09. 2003 rok
Zakończenie staż: 31. 05. 2006 rok
Lp.

Sfera rozwoju zawodowego
Wymagania kwalifikacyjne określone przez MEN



Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Organizacyjna
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy
i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej



1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz dokumentowanie podjętych działań
2. Przygotowanie scenariuszy zajęć lekcji podsumowujących wiadomości
z wykorzystaniem programów multimedialnych
3. Uczestnictwo w pracach zespołu nauczania zintegrowanego
4. Aktywny udział w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN)
5. Opracowanie współpracy
z rodzicami

Na bieżąco



2004 – 2006





2003 - 2006



Na bieżąco




X 2003
2004
2005






Karty Pracy Ucznia,
Scenariusze zajęć,
Opis i analiza przedsięwzięcia


Opracowanie harmonogramu spotkań, opis podjętych działań

Sprawozdanie
z odbytego szkolenia

Protokoły zebrań






6. Przygotowanie uczniów klasy pierwszej do ślubowania
7. Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnych:
- matematycznego
- Moje miasto Gniew
- Wiem wszystko o Janie
Pawle II z wykorzystaniem programów multimedialnych
8. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej (Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Leśnictwo Brody, Fundacja Zamek, Poradnia PP Tczew, Przedszkole Miejskie, Rada Rodziców i pedagog szkolny) Społeczne przedstawienie inscenizacji: „Jasełka 2005/2006” dla fundacji KIWANIS w zamku, „Calineczka” w Sali 25 dla gości z Litwy

9. Organizacja Dnia Matki, Dnia Babci oraz Wigilii dla rodziców
10.Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego oraz przygotowanie uczniów do występów
11.Przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej




IX 2003

II 2004

III 2004
2005
2006
IV 2006



Na bieżąco










XII 2006-05-11 X 2005




Wg potrzeb


III 2006



IX 2003





Płyta CD, wpis do kroniki szkolnej


Sprawozdanie







Program POPO, sprawozdanie
z wycieczki do Straży Pożarnej – laurki wykonane techniką komputerową, podziękowania, lekcje otwarte dla klas )




Zdjęcia, artykuł
w Nowinach Gniewskich, scenariusze, zdjęcia, zaproszenia wykonane techniką komputerową



Program kółka teatralnego, sprawozdanie z prowadzenia zajęć
Scenariusz lekcji, testy



2.

Sfera osobista
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców
2. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli; dzielenie się wiadomościami po ukończeniu studiów podyplomowych „Współczesne tendencje
w resocjalizacji nieletnich” „Uczymy jak myśleć” „Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii badań”
3. Pedagogizacja rodziców






4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, bibliotekarką, pielęgniarką


V
XII

X 2003








X 2003






2003 – 2006

















Scenariusze lekcji, protokoły hospitacyjne

Referat szkolenia,
lista obecności






Protokoły zebrań
Referaty: „Metoda karania”, „Odrabianie prac domowych”, Wyniki ankiety: Szkoły Promującej Zdrowie
Zaświadczenie o zakresie współpracy, wpis do dziennika Badania w PPP Tczew












































3.

































































4.






















































Sfera dydaktyczna
































































Sfera
wychowawczo - opiekuńcza



















Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie




Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z zadaniami szkoły


Pełnienie dodatkowych funkcji
w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań









Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich















Wykonywanie samodzielnie lub
we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich lub znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
















Doskonalenie warsztatu i metod pracy



















Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji










Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych





Inna dokumentacja świadcząca
o osiągnięciach zawodowych

5. Przeprowadzenie dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego zajęć edukacyjnych Pt.: ”Święta
w moim domu”
Uczestnictwo w zajęciach otwartych innych nauczycieli
6. Aktywny udział w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doskonalenia Nauczycieli (WSDN)

Opracowanie publikacji, referatu i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą







1. Studia podyplomowe
2. Uzupełniające Studia Magisterskie





Współpraca w zespole nauczycieli nauczania zintegrowanego
· Współtworzenie programu wychowawczego kl. I – III
· Współtworzenie planu pracy klas I – III (przeprowadzenie konkursów wynikających z planu pracy)




1. Analiza własnych działań ich modyfikowanie oraz dokumentowanie, mierzenie efektów pracy
2. Wprowadzenie elementów technologii komputerowej do pracy dydaktycznej – korzystanie z programu komputerowego „Ocenianie opisowe w nauczaniu zintegrowanym”
3. Opracowanie i wdrożenie programów:
· Współtworzenie programu wychowawczego klas I – VI
· Programu wychowawczego klas I – III
· Pracy pedagoga szkolnego
· Programu pracy kółka teatralnego


1.Opracowanie formularza do rejestrowania problemów wychowawczych w szkole


2. Pełnienie funkcji pedagoga szkolnego
3. Przygotowanie uroczystości szkolnych – głównie część artystyczna

4. Prowadzenie kółka teatralnego

5. Przygotowanie uczniów
kl. I – III do udziału w konkursach powiatowych: Pelplin – gwary kociewskiej, Tczew – recytatorski
6. Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”
– Czytające szkoły –
1. Remont i wystrój Sali lekcyjnej przy współpracy rodziców
2. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia odpowiednio do potrzeb nauczyciela
i szkoły
3. Różnicowanie wymagań dla uczniów
4. Stosowanie aktywizujących metod pomocy dydaktycznej oraz nagród wyzwalających w dzieciach motywację
do nauki







1. Sprzątanie Ziemi

2. Współpraca z Zamkiem


3. Współpraca z MGOPS
4. Owocna współpraca ze Służbą Zdrowia
5. Współpraca z rodzicami


6. Współpraca z pedagogiem Gimnazjum im. Hallera
w Gniewie

1. Opis problemu wychowawczego – integracja uczniów w klasie
2. Opis problemu edukacyjnego – trudności ucznia w przyswajaniu treści programowych
Prowadzenie społecznie zajęć pozalekcyjnych
- wycieczki, zabawy, wyjazdy (ogniska, kuligi, itp.) udział
w uroczystościach szkolnych

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego


III 2004






2003 – 2006




Zgodnie
z potrzebami szkoły







2003/2004
2005







2003 – 2006












Wg potrzeb



V, VI 2004,
2005,
2006-05-11




VIII 2003
2004, 2005

Wg potrzeb szkoły





X 2005




IX 2005 –
II 2006
Wg potrzeb szkoły


2006


2003 – 2006




2005/2006


VIII, IX
2003 i wg potrzeb





Na bieżąco

Na bieżąco











IV 2003, 2004, 2005
Wg potrzeb


Wg potrzeb


Przez okres stażu













Wg potrzeb

Wpisy do dziennika
Konspekty lekcji





Sprawozdanie
z odbytego szkolenia


Sprawozdanie
Zamieszczenie przedstawień na płycie CD
Prezentacja teatrzyków





Dyplomy







Potwierdzenie Dyrektora

Sprawozdania









Sprawdziany, testy, ankiety


Kserokopie świadectw





Opis i analiza programu, sprawozdanie, wypracowane materiały – ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli




Kwestionariusz formularza „Dokumentacja podjętych działań wobec ucznia”
Dziennik pedagoga

Płyty CD, zdjęcia artykuły w miejscowej prasie, wpisy w kronice szkolnej
Program kółka, sprawozdanie, inscenizacja
Potwierdzenie udziału, kserokopie zwycięskich dyplomów

Program:





Potwierdzenie Dyrektora



Testy, Karty Pracy


Scenariusze lekcji, protokoły hospitacji









Wpis do dziennika

Wpis do dziennika, kronika szkolna, zdjęcia
Lista uczniów objętych pomocą społeczną
Wkład rodziców w pracę wychowawczą nauczyciela
Praca Wolontariatu


Opis i analiza przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, identyfikacja problemu

Sprawozdania
z imprez




Zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach




Opracowała: mgr Maria Dziki


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie