Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela nauczania zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1048 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Tworzenie Planu Rozwoju Zawodowego jest dość dużym problemem, szczególnie zacząć. Aby ułatwić to zadanie tym, którzy się do tego zabierają publikuję mój plan, może komuś pomoże w pisaniu.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
MARIA DZIKI – nauczyciel nauczania zintegrowanego
Rozpoczęcie stażu: 01. 09. 2003 rok
Zakończenie staż: 31. 05. 2006 rok
Lp.

Sfera rozwoju zawodowego
Wymagania kwalifikacyjne określone przez MENFormy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Organizacyjna
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy
i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz dokumentowanie podjętych działań
2. Przygotowanie scenariuszy zajęć lekcji podsumowujących wiadomości
z wykorzystaniem programów multimedialnych
3. Uczestnictwo w pracach zespołu nauczania zintegrowanego
4. Aktywny udział w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN)
5. Opracowanie współpracy
z rodzicami

Na bieżąco2004 – 2006

2003 - 2006Na bieżąco
X 2003
2004
2005


Karty Pracy Ucznia,
Scenariusze zajęć,
Opis i analiza przedsięwzięcia


Opracowanie harmonogramu spotkań, opis podjętych działań

Sprawozdanie
z odbytego szkolenia

Protokoły zebrań


6. Przygotowanie uczniów klasy pierwszej do ślubowania
7. Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnych:
- matematycznego
- Moje miasto Gniew
- Wiem wszystko o Janie
Pawle II z wykorzystaniem programów multimedialnych
8. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej (Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Leśnictwo Brody, Fundacja Zamek, Poradnia PP Tczew, Przedszkole Miejskie, Rada Rodziców i pedagog szkolny) Społeczne przedstawienie inscenizacji: „Jasełka 2005/2006” dla fundacji KIWANIS w zamku, „Calineczka” w Sali 25 dla gości z Litwy

9. Organizacja Dnia Matki, Dnia Babci oraz Wigilii dla rodziców
10.Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego oraz przygotowanie uczniów do występów
11.Przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej
IX 2003

II 2004

III 2004
2005
2006
IV 2006Na bieżąco


XII 2006-05-11 X 2005
Wg potrzeb


III 2006IX 2003

Płyta CD, wpis do kroniki szkolnej


SprawozdanieProgram POPO, sprawozdanie
z wycieczki do Straży Pożarnej – laurki wykonane techniką komputerową, podziękowania, lekcje otwarte dla klas )
Zdjęcia, artykuł
w Nowinach Gniewskich, scenariusze, zdjęcia, zaproszenia wykonane techniką komputerowąProgram kółka teatralnego, sprawozdanie z prowadzenia zajęć
Scenariusz lekcji, testy2.

Sfera osobista
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców
2. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli; dzielenie się wiadomościami po ukończeniu studiów podyplomowych „Współczesne tendencje
w resocjalizacji nieletnich” „Uczymy jak myśleć” „Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii badań”
3. Pedagogizacja rodziców


4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, bibliotekarką, pielęgniarką


V
XII

X 2003
X 2003


2003 – 2006

Scenariusze lekcji, protokoły hospitacyjne

Referat szkolenia,
lista obecności


Protokoły zebrań
Referaty: „Metoda karania”, „Odrabianie prac domowych”, Wyniki ankiety: Szkoły Promującej Zdrowie
Zaświadczenie o zakresie współpracy, wpis do dziennika Badania w PPP Tczew
3.

4.


Sfera dydaktyczna
Sfera
wychowawczo - opiekuńczaOpracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z zadaniami szkoły


Pełnienie dodatkowych funkcji
w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnichWykonywanie samodzielnie lub
we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich lub znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Doskonalenie warsztatu i metod pracyAktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji


Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

Inna dokumentacja świadcząca
o osiągnięciach zawodowych

5. Przeprowadzenie dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego zajęć edukacyjnych Pt.: ”Święta
w moim domu”
Uczestnictwo w zajęciach otwartych innych nauczycieli
6. Aktywny udział w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doskonalenia Nauczycieli (WSDN)

Opracowanie publikacji, referatu i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą1. Studia podyplomowe
2. Uzupełniające Studia Magisterskie

Współpraca w zespole nauczycieli nauczania zintegrowanego
· Współtworzenie programu wychowawczego kl. I – III
· Współtworzenie planu pracy klas I – III (przeprowadzenie konkursów wynikających z planu pracy)
1. Analiza własnych działań ich modyfikowanie oraz dokumentowanie, mierzenie efektów pracy
2. Wprowadzenie elementów technologii komputerowej do pracy dydaktycznej – korzystanie z programu komputerowego „Ocenianie opisowe w nauczaniu zintegrowanym”
3. Opracowanie i wdrożenie programów:
· Współtworzenie programu wychowawczego klas I – VI
· Programu wychowawczego klas I – III
· Pracy pedagoga szkolnego
· Programu pracy kółka teatralnego


1.Opracowanie formularza do rejestrowania problemów wychowawczych w szkole


2. Pełnienie funkcji pedagoga szkolnego
3. Przygotowanie uroczystości szkolnych – głównie część artystyczna

4. Prowadzenie kółka teatralnego

5. Przygotowanie uczniów
kl. I – III do udziału w konkursach powiatowych: Pelplin – gwary kociewskiej, Tczew – recytatorski
6. Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”
– Czytające szkoły –
1. Remont i wystrój Sali lekcyjnej przy współpracy rodziców
2. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia odpowiednio do potrzeb nauczyciela
i szkoły
3. Różnicowanie wymagań dla uczniów
4. Stosowanie aktywizujących metod pomocy dydaktycznej oraz nagród wyzwalających w dzieciach motywację
do nauki1. Sprzątanie Ziemi

2. Współpraca z Zamkiem


3. Współpraca z MGOPS
4. Owocna współpraca ze Służbą Zdrowia
5. Współpraca z rodzicami


6. Współpraca z pedagogiem Gimnazjum im. Hallera
w Gniewie

1. Opis problemu wychowawczego – integracja uczniów w klasie
2. Opis problemu edukacyjnego – trudności ucznia w przyswajaniu treści programowych
Prowadzenie społecznie zajęć pozalekcyjnych
- wycieczki, zabawy, wyjazdy (ogniska, kuligi, itp.) udział
w uroczystościach szkolnych

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego


III 2004


2003 – 2006
Zgodnie
z potrzebami szkoły2003/2004
20052003 – 2006
Wg potrzebV, VI 2004,
2005,
2006-05-11
VIII 2003
2004, 2005

Wg potrzeb szkoły

X 2005
IX 2005 –
II 2006
Wg potrzeb szkoły


2006


2003 – 2006
2005/2006


VIII, IX
2003 i wg potrzeb

Na bieżąco

Na bieżącoIV 2003, 2004, 2005
Wg potrzeb


Wg potrzeb


Przez okres stażu

Wg potrzeb

Wpisy do dziennika
Konspekty lekcji

Sprawozdanie
z odbytego szkolenia


Sprawozdanie
Zamieszczenie przedstawień na płycie CD
Prezentacja teatrzyków

DyplomyPotwierdzenie Dyrektora

Sprawozdania

Sprawdziany, testy, ankiety


Kserokopie świadectw

Opis i analiza programu, sprawozdanie, wypracowane materiały – ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Kwestionariusz formularza „Dokumentacja podjętych działań wobec ucznia”
Dziennik pedagoga

Płyty CD, zdjęcia artykuły w miejscowej prasie, wpisy w kronice szkolnej
Program kółka, sprawozdanie, inscenizacja
Potwierdzenie udziału, kserokopie zwycięskich dyplomów

Program:

Potwierdzenie DyrektoraTesty, Karty Pracy


Scenariusze lekcji, protokoły hospitacji

Wpis do dziennika

Wpis do dziennika, kronika szkolna, zdjęcia
Lista uczniów objętych pomocą społeczną
Wkład rodziców w pracę wychowawczą nauczyciela
Praca Wolontariatu


Opis i analiza przypadków rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, identyfikacja problemu

Sprawozdania
z imprez
Zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach
Opracowała: mgr Maria Dziki


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie