Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela języka polskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1042 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W roku szkolnym 2005/2006 kończę staż na nauczyciela dyplomowanego i pragnę przedstawić mój plan rozwoju, który udało mi się zrealizować.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: KAZIMIERA CIESZYŃSKA
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2003
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2006

CEL PODSTAWOWY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY. UCZESTNICZENIE W ZADANIACH WYKRACZAJĄCYCH POZA OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE. /§ 5 ust.1 pkt 1/


Zadania. Formy realizacji
Termin
Oczekiwane efekty
Dokumentowanie
Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Uczestniczenie w zadaniach wykraczających poza obowiązki służbowe.


Początek stażu.

Śledzenie na bieżąco zmian
w prawie.


Okres stażu.


Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.


Organizowanie zajęć dodatkowych: kółka pozalekcyjne, strona internetowa szkoły, wycieczki…


Uwzględnienie i stosowanie
w czasie swojej pracy – sprawozdanie.Sprawozdanie, strona internetowa, karty wycieczki.


OPRACOWYWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ, PROGRAMÓW NA RZECZ DOSKONALENIA SWOJEJ PRACY
I PODWYŻSZANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, W TYM WYKORZYSTANIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STO-
SOWANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMACYJNEJ. /§ 5 ust.2 pkt 1 /

Zadania. Formy realizacji

Termin

Oczekiwane efekty

Dokumentowanie

Wykorzystanie technologii
komputerowej i informacyjnej na lekcjach:
* korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych:
- komputerowy słownik języka polskiego,

- komputerowy słownik dla najmłodszych,

- dyktando sieciowe,

* korzystanie z Internetu,

* korzystanie z encyklopedii

Multimedialnej,

* prace wykonane techniką komputerową.
* Album postaci literackich.

* Przewodnik po Gniewie, najpiękniejsze baśnie

* Wydawanie gazetki szkolnej

Stosowanie nowoczesnych
metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej:
* stosowanie metod aktywizujących na lekcjach
Na bieżąco
W okresie stażuNa bieżąco

* wzbogacam własny warsztat pracy


* dochodzę do profesjonalizmu w stosowaniu tech-

nologii komputerowej


* wzrasta atrakcyjność i efektywność procesu

dydaktycznego


* moi uczniowie potrafią pracować z komputerem

/piszą, rysują, wstawiają gotowe rysunki, korzystają

z Internetu, drukują/


* uczniowie piszą własne baśnie i legendy, za pomocą wykonują ilustracje do niej


* uczniowie wydają własną

gazetkę, potrafią zaplanować pracę, projektują szatę graficzną, uczą się odpowiedzialności


* wzbogacam własny warsztat pracy, wzrasta

atrakcyjność i efektywność moich zajęć, poznaję nowe metody pracy, zdobywam nowe doświadczenia w stosowaniu metod aktywnych;


książka wydana przez uczniów, materiały wyszukane przez uczniów
w Internecie, scenariusze lekcji, prace uczniów, wpisy do dziennika lekcyjnego;


dokumentacja prowadzona przez opiekuna pracowni internetowej;

egzemplarz książkiegzemplarz gazetkiscenariusze lekcji


- gazetki przedmiotowe,

- organizowanie wystaw tematycznych,

- albumy wykonane przez uczniów

- gromadzenie księgozbioru podręcznego,

* organizowanie wyjazdów

do teatru, kina,


Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

Na bieżąco

Na bieżącostwarzam korzystne warunki zdobywania wiedzy

/uczenie się przez doświadczenie/


Podniesienie jakości pracy
scenariusze lekcji, ankiety, wytwory pracy uczniów, zdjęcia
protokoły, wpisy do dziennika lekcyjnego,

zdjęcia, sprawozdania


Zaświadczenia


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI PRACOWNIKAMI SZKOŁY.
/§ 5 ust.2 pkt 2/

Zadania. Formy realizacji
Termin

Oczekiwane efekty
Dokumentowanie


Praca w zespole przedmiotowym:

* wspólne wypracowywanie testów,

* przeprowadzanie akcji

sprawdzających,

* ustalanie wspólnych bloków tematycznych


Prowadzenie kroniki szkolnejNa bieżącoNa bieżąco


wypracowanie wspólnych dla danego etapu nauczania testów, przedmiotowego systemu oceniania; sprawniejsza komunikacja
interpersonalna;
notatki

protokoły

testy

ankiety

przedmiotowy system ocenianiapotwierdzenie dyrektora szkoły
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ / § 5 ust. 2 pkt 3 a /
Zadania. Formy realizacji
Termin

Oczekiwane efekty
Dokumentowanie

Opracowanie planów wychowawczych do realizacji w kolejnych klasach objętych wychowawstwem


Opracowanie kółka polonistycznego dla uczniów klas V

Opracowanie programu pracy
z uczniem zdolnym

Sierpień/wrzesień

2003/2004

2004/2005

2005/2006


20042003

Wzmocnienie więzi, profilaktyka uzależnień, klasa dobrym zespołem, bezpieczeństwo
w szkole, kultura słowa, ubioru i zachowaniaAktywny udział w konkursach organizowanych przez szkołę, udział w uroczystościach szkolnych


Znaczące miejsca w konkursach przedmiotowych


Plan wychowawczy klasy
Program kółka polonistycznegoProgram pracy z uczniem zdolnym


OPRACOWANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PUBLIKACJI, REFERATÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANĄ PRACĄ / § 5 ust. 2 pkt 3 b /

Zadania. Formy realizacji
Termin

Oczekiwane efekty
Dokumentowanie

Promocja własnych osiągnięć
w szerszym środowisku:
* Nawiązanie współpracy z prasą lokalną

* Opracowanie materiałów do opublikowania.

W okresie stażu


Zdobywam doświadczenia związane
z publikowaniem swojego dorobku zawodowego; dzielę się swoimi osiągnięciami, autorefleksja, poszerzam swoją wiedzę
i umiejętności;
Opracowane materiały, publikacjePROWADZENIE OTWRTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH LUB PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WEWNĄTRZSZKOLNYM DOSKONALENIEM ZAWODOWYM. /§ 5 ust.2 pkt 3 c/

Zadania. Formy realizacji
Termin

Oczekiwane efekty
Dokumentowanie


Praca w zespole przedmiotowym umożliwiającym przeprowadzenie próbnego egzaminu szóstoklasisty


IX – XII

2004
sprawozdanieAKTYWNA I SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA ZE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI ORGANIZA-CJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIE LETNICH . / § 5 ust.2 pkt 3 d /

Zadania. Formy realizacji
Termin

Oczekiwane efekty
Dokumentowanie

Współpraca z miejscowym Kościołem:
* impreza z okazji Dnia Matki
Maj 2004, 2005


promujemy szkołę w środowisku;

urozmaicam swój warsztat pracy, uatrakcyjniam

zajęciascenariusz,

potwierdzenie ks. proboszcza, wpisy do szkolnej kroniki

WYKONYWANIE SAMODZIELNIE LUB WE WSPÓŁPRACY Z ZESPOŁEM INNYCH ZADAŃ NA RZECZ EDUKACJI ,POMOCY SPOŁECZNEJ , POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH LUB UZYSKANIE ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ
W PRACY ZAWODOWEJ . / § 5 ust. 2 pkt 3 h /

Zadania. Formy realizacji
Termin

Oczekiwane efekty
Dokumentowanie

Inspirowanie działań twórczych uczniów:
*zorganizowanie konkursu ortograficznego dla uczniów, szkoły podstawowej,
*opieka nad kołem polonistycznym


Organizowanie, przeprowadzanie konkursów:
* przeprowadzenie I etapu konkursu

- ortograficznego

- recytatorskiego

- języka polskiego „Asy Polonistyczne”

- wiersz o mojej szkole

- najciekawsze opowiadanie o szkole

2004, 2005


Na bieżącoZgodnie
z terminami wyznaczonymi przez organizatorów

systematycznie pracuję
nad poprawą poziomu

ortografii, promuję szkołę

w środowisku;

uczniowie radzą sobie ze

stresem, pracuję z uczniem zdolnym

rozwijam zainteresowania
uczniów, przygotowuję

scenariusze uroczystości,

organizuję imprezy ,

uczniowie przyzwyczajają się do publicznych występów;


zdobywam nowe doświadczenia z zakresie sprawdzania prac konkursowych, sprawdzanie według klucza;

rozwijam zainteresowania uczniów, pracuję
z uczniem zdolnym, motywuje do pracy, kreuje pozytywny wizerunek szkołyProtokoły


Zdjęcia, scenariusze, sprawozdania
z działalności kołaProtokoły
sprawozdanie


* pomoc w organizowaniu imprez
i uroczystości szkolnych, klasowych


- wieczorek poetycki dla rodziców,

- Dzień Matki,

- Dzień Dziecka,

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Wigilia klasowa,

- dyskoteki klasowe,

- wycieczki,

- udział w corocznych akcjach „Sprzątanie świata”


Tworzenie sytuacji wychowawczych podnoszących
poczucie odpowiedzialności za siebie
i innych:
*pomoc koleżeńska dla uczniów słabszych,

*pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej.

* organizowanie wycieczek szkolnych
i wyjazdów do kina i teatru


W okresie stażu
Jesień 2003/2004W okresie stażu
W okresie stażu

jestem zadowolona ze skuteczności
i efektywności zastosowanych oddziaływań wychowawczych; uczniowie chętnie uczestniczą w imprezach szkolnych,
są współorganizatorami, potrafią się zachować
w różnych sytuacjach; zintegrowany zespół klasowy

Uczniowie są osobami odpowiedzialnymi, wrażliwymi


integruję klasę, dziewczynka objęta nauczaniem indywidualnym nie traci kontaktu z klasą,
klasa stanowi zgrany zespół osób pomagających

sobie wzajemnie, odpowiedzialnych;


w szkole wydawana jest gazetka redagowana przez uczniów, spełniająca oczekiwania odbiorców;

rozbudzam zainteresowania kulturą, dbam rozwój młodego człowieka

zdjęcia,

scenariusze,


wpisy do dziennika,

protokoły,


plan pracy wychowawcy klasowego, tematyka lekcji wychowawczych,

sprawozdanie z działalności wychowawcy klasowego;
wpisy do dziennika lekcyjnego, sprawozdania


notatki,

wpisy do dziennika

lekcyjnego,

refleksje uczniów;

sprawozdanie


egzemplarze gazetki


sprawozdanie, wpisy do dziennika szkolnegoUmieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie