Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Prawa ucznia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 767 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PRAWA DZIECKA - PRAWA UCZNIA.

Opracowała: mgr Anna Środa.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce


Prawa ucznia zawarte są zazwyczaj w Statucie Szkoły lub regulaminie Samorządu.
Wszelkie uregulowania prawne oparte są na Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez ONZ i ratyfikowanej przez Polskę, oraz na ustawach Sejmu i zarządzeniach MEN. Konwencja Praw Dziecka została uchwalona przez ONZ dnia 20.XI.1989r, ale weszła w życie dopiero 2.IX.1990r, z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo. Polska była inicjatorem Konwencji i przystąpiła do niej jako jedno z pierwszych państw, chociaż stosunkowo długi okres ratyfikacji spowodował, że zaczęła ona obowiązywać dopiero od 7. VII.1991r.
Konwencję nazywa się Światową Konwencją Praw Dziecka. Ustanawia ona status dziecka oparty na następujących założeniach: Ø Dziecko jest samodzielnym podmiotem. Ze względu na swą niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Ø Dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.
Ø Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka.
Ø Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Tworząc system ochrony dziecka kierowano się następującymi zasadami:
Ø Zasada dobra dziecka – oznacza, że wszystkie działania podejmowane są w najwyżej pojętym interesie dziecka.
Ø Zasada równości – oznacza, że wszystkie dzieci niezależnie od ich cech np. kolor skóry, płci, narodowości mają być równe wobec prawa.
Ø Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców za rozwój  i wychowanie dziecka. Ochronie podlega autonomia rodziny i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka.
Ø Pomoc państwa w zabezpieczaniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.
Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka urodzonego, które nie ukończyło osiemnastego roku życia. Nie różnicuje się uprawnień w zależności do wieku, ale używa się sformułowania „ stosownie do wieku’’. Katalog praw przyznanych dziecku w Konwencji obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne. W zasadzie nie przyznaje się praw ekonomicznych, ponieważ wychodzi się z założenia, że dziecko powinno uczyć się a nie pracować.

 Prawa i wolności osobiste.
Ø Prawo do życia i rozwoju.
Ø Prawo do tożsamości – nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu, prawo do wolności, szacunku, nietykalności osobistej.
Ø Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
Ø Prawo do wyrażania własnych poglądów.
Ø Prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku
Ø rozłączenia z nimi.
Ø Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa.
Ø Prawo do nie rekrutowania do wojska poniżej piętnastego roku życia.

Prawa socjalne.
Ø Prawo do odpowiedniego standardu życia.
Ø Prawo do ochrony zdrowia.
Ø Prawo do zabezpieczenia socjalnego.
Ø Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne.
Ø Prawo do nauki – bezpłatna i obowiązkowa w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Ø Prawo do korzystania z dóbr kultury.
Ø Prawo do informacji.
Ø Prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne.
Ø Prawo do stowarzyszania się i zgromadzania w celach pokojowych.

Ponadto Konwencja przyznaje szczególne prawa do ochrony w przypadku upośledzenia i niepełnosprawności.
W przypadku pozbawienia dziecka środowiska rodzinnego przewidziane jest zabezpieczenie środowiska zastępczego, w tym możliwości adopcji. Podkreślone są prawa uchodźców i mniejszości etnicznych do zachowania własnej kultury, religii, języka. Konwencja mówi także o szczególnym traktowaniu nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem – prawo do obrony, zakaz stosowania kary śmierci i dożywotniego więzienia.

Prawa dziecka w szkole.
W preambule do ustawy o systemie oświaty ( 1991r. ) czytamy: oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. W ten sposób ustawodawca wymienił podstawy prawne – krajowe i zagraniczne, na których oparte jest funkcjonowanie oświaty, w tym również respektowanie praw dziecka.

Prawa dziecka, a polityka oświatowa.

W artykule 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytamy: „ Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości, w zależności od zalet osobistych’’. Uszczegółowieniem i rozwinięciem tego zapisu jest artykuł 28 Konwencji o Prawach Dziecka. Podkreśla się w nim egalitaryzm polegający na tym, że realizacja praw dziecka do nauki musi respektować zasadę równych szans.

Nauczyciel i uczeń, a prawa dziecka.
W Konwencji o Prawach Dziecka znajdują się dwa zapisy: Artykuł 16 mówi, że: „ Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację”. Ta ogólna zasada w odniesieniu do szkoły sformułowana jest w artykule 28, w którym jest mowa o tym, aby dyscyplina szkolna była stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka. Sprawa ta znalazła również swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Ucznia, w którym napisano, że uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. Artykuł 13 Konwencji Praw Dziecka mówi, że: „ Dziecko ma prawo do swobodnej wypowiedzi ”.
Należy pamiętać, że swobodna wypowiedź to również otwartość, komunikatywność, zaufanie, bez których nie jest możliwa dobra edukacja. Mówiąc o prawach uczniów nie należy zapominać o ich obowiązkach. Należy jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie obowiązków przez uczniów nie zwalnia nas od przestrzegania ich praw.

Bibliografia:

1. Zdrojewska – Bielawska Urszula: O prawach i obowiązkach raz jeszcze. Nowa Szkoła 2005 nr 7, str. 20 – 30.
2. Walc Wiesława : Prawa dziecka, a szkoła. Nowa Szkoła 2005 nr 6, str.16 – 24.
3. Bach – Olasik Teresa: Prawa dziecka – prawa ucznia. Nowa Szkoła 1994 nr 3, str.156 - 162.
4. Konwencja praw dziecka, redakcja naukowa: Marian Balcerek. Warszawa. Instytut Badań Problemów Młodzieży 1990.
5. Dziecko i jego prawa. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Czyż. Warszawa. Biblioteka Komitetu Praw Dziecka, 1992.
6. Halina Zabrocka: Pod opieką Temidy. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie