Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji europejskiej dla uczniów gimnazjum specjalnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1304 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacji europejskiej został opracowany i dostosowany do treści programowych gimnazjum specjalnego. Program ma charakter modularny. Jego struktura wymaga ścisłej integracji w zakresie kształtowanych umiejętności, materiału i współpracy nauczycieli następujących przedmiotów: języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, muzyki, plastyki, godziny wychowawczej, religii, informatyki.

WSTĘP
    

    Oczywista  wydaje się konieczność przysposobienia młodego pokolenia do funkcjonowania w zjednoczonej Europie.  Pomocny w tym będzie  SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPECJALNEGO  w Bogdanowie, opracowany  w taki sposób, aby był zrozumiały dla uczniów naszej szkoły, powiązany ze środowiskiem możliwy do zrealizowania. Program ten został opracowany z uwzględnieniem ,,Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 14, z dnia 23 lutego 1999r.)
Program ma charakter modularny. Jego struktura wymaga ścisłej integracji w zakresie kształtowanych umiejętności, materiału i współpracy nauczycieli następujących przedmiotów: języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, muzyki, plastyki, godziny wychowawczej, religii, informatyki.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

    W Zespole Szkół Specjalnych w Bogdanowie od roku szkolnego 2003/2004 w sposób szczególny zajęłyśmy się zagadnieniami europejskimi. Opracowując projekt programu założyłyśmy kompleksowe cele wychowania europejskiego, które mają rozbudzić świadomość europejską  jako potrzebę głębokiej i rzetelnej wiedzy, aby opinii młodych Polaków nie determinowały: niewiedza, nieuzasadnione lęki, stereotypy czy też zbyt idealistyczne marzenia.
Do zadań edukacyjnych tego programu należy kształcenie umiejętności rozpoznawania elementów kultury i historii narodów europejskich, współpraca Polski z krajami Europy, podstawowe informacje o funkcjonowaniu i historii Unii Europejskiej.
Najważniejszym założeniem tego programu jest odejście w procesie dydaktyczno – wychowawczym od encyklopedyzmu na rzecz osiągania przez uczniów uniwersalnych umiejętności.
Realizacja programu wymaga stosowania wielu środków przekazu oraz wszelkiego rodzaju metod aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności nauczyciela jako osoby modelującej zachowanie i konstruującej relacje emocjonalne w uczącej się grupie uczniów.
Efektywna edukacja oznacza kompleksowość, całościowość działań dydaktyczno- wychowawczych.


STRUKTURA PROGRAMU

  Program składa się z czterech zasadniczych elementów:

   ogólnych i szczegółowych celów programu,
   ogólnych treści programu,
   określenia oczekiwanych osiągnięć uczniów (wyników nauczania i wychowania),
   komentarza merytorycznego i metodycznego.

CELE KSZTAŁCENIA

I. Cele ogólne.

 1. Uczenie o Polsce w powiązaniu z historią i kulturą Europy.
 2. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi Europy.
      3. Poznanie i zrozumienie procesów integracyjnych.
      4. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej.
     5. Poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.

II. Cele szczegółowe

1.     Utrwalenie wiedzy dotyczącej miejsca Polski w Europie.
2.     Zapoznanie położeniem geograficznym Europy.
3.     Poznanie legendy o Europie.
4.     Zdobywanie wiedzy na temat historii Unii Europejskiej.
5.     Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej.
6.     Ukazywanie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej.
7.     Poznanie instytucji Unii Europejskiej.
8.     Kształtowanie postaw wzajemnej tolerancji i szacunku.
9.     Przygotowanie uczniów do życia w nowej zintegrowanej  Europie.
10.                   Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań otaczającym nas światem, szczególnie jego zmianami i wizerunkiem współczesnym.
11.                   Poznawanie historii i kultury takich państw jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Dania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Czech, Estonia, Węgry, Słowenia.
12.                   Stwarzanie okazji do współpracy w grupie i ukazywanie wartości związków międzypaństwowych na przykładzie kontaktów przyjacielskich i rodzinnych.
13.                   Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, aktywności i kreatywności.
14.                   Zapoznanie ze sposobami wspólnego rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych oraz podejmowania decyzji.

TREŚCI NAUCZANIA

     Treści nauczania w ramach ścieżki EDUKACJA EUROPEJSKA podzielono na pięć modułów, których zakres odpowiada ministerialnej podstawie programowej (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 14, z dnia 23 lutego 1999r.), dostosowanej do możliwości dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
    W pierwszej części przedstawiono moduły tematyczne oraz szczegółowy wykaz zawartych w nich treści, w drugiej zaś podział tych treści na poszczególne klasy i przedmioty oraz sposób realizacji.


1. Polska w Europie
   Położenie geograficzne Polski w Europie.
   Granice. Związek z historią Europy.
   Rozwój gospodarczy i kulturalny.
   Sąsiedzi i współpraca z nimi.
   Fauna i flora.
2. Europa
   Położenie geograficzne, granice, znaczenie nazwy Europa.
   Legenda o Europie.
   Państwa leżące w Europie.
   Państwa, ich stolice, ludność, religie, ukształtowanie powierzchni, fauna i flora, klimat.
3. Integracja europejska
   Znaczenie słowa „integracja”.
   Przyczyny integracji: dążenie do stabilnej politycznie i gospodarczo Europy, ugruntowanie demokracji.
   9 maja-data narodzin Unii Europejskiej.
4. Unia Europejska
   Państwa członkowskie - położenie, stolice, flagi, ustrój, języki, znane postacie, powierzchnia.
   Unia Europejska-jako porozumienie państw europejskich, które prowadzą wspólną politykę społeczno-gospodarcza w imię wspólnego dobra, bezpieczeństwa i rozwoju.
   Symbole Unii Europejskiej: flaga, hymn, paszport europejski.

5. Instytucje Unii Europejskiej
   Rada Europejska - organ, którego celem jest realizacja celów Wspólnoty wynikających z traktatów, reprezentowanie i ochrona interesów państw członkowskich.
   Komisja Europejska -główny organ wykonawczy Wspólnot Europejskich, nadzór nad realizacją prawa, główny negocjator w przyjmowaniu państw członkowskich.
   Parlament Europejski - ( siedziba w Strasburgu ) ma uprawnienia legislacyjne, budżetowe i kontrolne.
   Trybunał Sprawiedliwości realizacja prawa wspólnotowego.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Prezentowanie własnej Ojczyzny i jej walorów na tle innych państw Europy.
2. Prezentowanie osiągnięć państw europejskich.
3. Poszerzenie wiedzy na temat naszego kontynentu.
4. Znajomość symboli i instytucji Unii Europejskiej.
5. Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji.
6. Wykształcenie postaw tolerancji i otwartości wobec różnorodności.

Edukacja europejska w gimnazjum specjalnym – klasa I

Moduły
Tematyka
Sposoby realizacji
Przedmioty
I. Polska    w Europie
1. Położenie polski w Europie – geograficzne i polityczne.

2. Miejscowość, region, Polska w symbolach i liczbach.

3. Polacy w Europie – zagadnienia migracyjne.
Wykonanie projektu plastycznego dowolną techniką.


Opracowanie gazetki zawierającej dane statystyczne i wykresy.

Przeprowadzenie wywiadów z Polakami, którzy, podróżowali po Europie.
Geografia
PlastykaGeografia
Matematyka


Język polski
Godzina wychowawcza

II. Europa
1.   Jak powstał kontynent europejski

2.   Źródła zróżnicowania etnicznego i kulturowego Europy
Pokaz filmu video.


Zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów.
Geografia


Historia
Plastyka
III. Integracja europejska
Czym jest demokracja?

Opracowanie karty tematycznej.

Przygotowanie wyborów samorządu klasowego i szkolnego ze szczególnym  zwróceniem uwagi na zasady demokracji.
Wiedza o społeczeństwie

Godzina wychowawcza
IV. Unia Europejska
1. Symbole Unii Europejskiej2.Twórcy Wspólnot Europejskich.
Przygotowanie tablicy informacyjnej prezentującej symbole UE

Opracowanie gazetki prezentującej sylwetki twórców Wspólnot Europejskich.
Plastyka
Muzyka
Wiedza o Społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie
Godzina wycjhowawcza
 

Edukacja europejska w gimnazjum specjalnym – klasa II

Moduły
Tematyka
Sposoby realizacji
Przedmioty
I. Polska    w Europie
Związek między historią
polską a europejską – wybrane zagadnienia.
Opracowanie teczki tematycznej (praca rozpoczęta w klasie II kontynuowana w III)
Historia
II. Europa
1. Nasz  kontynent.
2. Państwa  Europy

3. Arcydzieła sztuki europejskiej – muzyka, rzeźba architektura, malarstwo
Przygotowanie makiety Europy z wykorzystaniem dowolnego materiału.

Przygotowanie konkursu wiedzo o krajach Unii Europejskiej ,,Europo witaj nam”


Opracowanie gazetek klasowych o krajach UE

Zorganizowanie  wystawy i albumów przedstawiających  dzieła sztuki europejskiej
Geografia
Plastyka.Geografia
Godzina wychowawcza
Język polski
Muzyka
Plastyka

Godzina Wychowawcza

Język polski
Muzyka
Informatyka
Plastyka

III. Integracja europejska

1. Integracja – czyn jest?2. Dziedziny integracji europejskiej
Opracowanie karty tematycznej.


Przygotowanie plakatów ilustrujących dziedziny integracyjne
Godzina wychowawcza


Godzina wychowawcza
Informatyka
IV. Unia Europejska

Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej
Przygotowanie broszury
Geografia
Informatyka
V. Instytucje Unii Europejskiej
Instytucje UE
Opracowanie w oparciu o zdobyte wiadomości komputerowej bazy danych


InformatykaEdukacja europejska w gimnazjum specjalnym – klasa II

Moduły
Tematyka
Sposoby realizacji
Przedmioty
I. Polska    w Europie
Rozwój gospodarczy Polski
Fauna i flora Polski

Przygotowanie mapy Polski przedstawiającej bogactwa naturalne Polski i działy przemysłu.

Album  zawierający gatunki zwierząt żyjących w Polsce oraz ciekawych roślin.
Geografia
Geografia
Informatyka
II. Europa
Różnorodność kulturowa i etniczna Europy
Przygotowanie w ramach konkursu ,,Europo witaj nam” prezentacji folkloru europejskiego.

Opracowanie księgi lgend i baśni poszczególnych narodów
Muzyka
Język polski
III. Integracja europejska

Zasady europejskiej integracji ekonomicznej (Jednolity Rynek Europejski, waluta europejska)
Zorganizowanie wycieczki bo banku i przeprowadzenie wywiadu z jego pracownikiem
Wiedza o społeczeństwie
Godzina wychowawcza
IV. Unia Europejska

Z historii integracji europejskiej – od Rady Europy do Unii Europejskiej
Przygotowanie tablic chronologicznych
Wiedza o społeczeństwie
Godzina wychowawcza
V. Instytucje Unii Europejskiej
Instytucje UE
Przygotowanie symulacji obrad Parlamentu Europejskiego
STRATEGIA OSIĄGNIĘCIA CELÓW KSZTAŁCENIA

I Organizacja procesu kształcenia.

Podstawową formą organizacyjną w gimnazjum są zajęcia przedmiotowe. Modułowy charakter programu zakłada twórczą i samodzielną realizację zadań przewidzianych w jednostkach modułowych. Program realizowany będzie w ramach przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski, muzyka, plastyka, godzina wychowawcza, geografia, Ważnym aspektem jego realizacji będzie udział uczniów w konkursach klasowych, konkursach szkolnych i konkursach międzyszkolnych gdzie uczniowie wykażą się wiedzą o państwach Unii Europejskiej. Ponadto zakłada się współpracę nauczycieli różnych przedmiotów w celu skorelowania informacji pochodzących z różnych źródeł w całościowy obraz jednoczącej się Europy, a także w celu integracji w zakresie kształconych umiejętności.


II Metody kształcenia.

Osiągnięcie celów wymaga stosowania metod stymulujących procesy intelektualne uczniów. Metodami spełniającymi te warunki są metody aktywizujące, które pomogą uczniom: pogłębić zainteresowania, przyswoić bez trudu nową wiedzę, rozwijać własne pomysły, komunikować się, dyskutować na różne tematy, podjąć zadania na rzecz propagowania korzyści płynących dla Polski  z przystąpienia do Unii Europejskiej.
Jedna z części stosowanych metod aktywizujących powinna być metoda projektu. Istotą tej metody jest samodzielna praca uczniów w trakcie, której mają oni możliwość ćwiczenia bardzo wielu umiejętności: planowania, organizowania, oceniania własnej wiedzy, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia przygotowania do publicznych wystąpień. Projekt ma przebieg etapowy i może być realizowany indywidualnie lub zespołowo. Edukacja europejska stanie się skuteczna , jeśli będzie obejmowała zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, które umożliwią lepsze poznanie otaczających nasz kraj różnorodnych kulturowo państw Europy.
Program realizowany będzie we współpracy z:
1.     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
2.     Centrum Promocji Unii Europejskiej przy Starostwie Powiatowym w Obornikach.

           OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

W celu pełnej realizacji prezentowanej tu ścieżki edukacyjnej konieczne jest stosowanie dwojakich metod oceniania postępów uczniów. Pierwsza to tradycyjne punktowanie postępów ucznia w zależności od zdobytej wiedzy i umiejętności na poszczególnych przedmiotach. Zdobywane oceny stają się wtedy składnikami oceny końcowej z danego przedmiotu. System oceniania uczniów tworzy więc każdy z nauczycieli samodzielnie w zależności od specyfiki swej dziedziny. Trzeba jednak zaznaczyć, że sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia w przyswajaniu sobie treści prezentowanej tu ścieżki dydaktycznej jest zadaniem trudnym, gdyż nie obejmuje jedynie oceniania wiedzy i umiejętności, ale i jego emocji i postaw (przede wszystkim zaangażowania w realizację stawianych na zajęciach problemów, wysuwania własnych inicjatyw na tym polu). Stąd tak ważne są inne niż tylko tradycyjne (oceny) sposoby nagradzania młodzieży. Formułując ocenę, nauczyciel powinien brać pod uwagę nie tylko stopień opanowania materiału, ale i aktywność na lekcjach, samodzielność, pomysłowość oraz oryginalne podejście ucznia do postawionego przed nim problemu. Inną formą docenienia ucznia będzie też udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej „Europo witaj nam" i zdobycie atrakcyjnych nagród. Takie sposoby doceniania wysiłków uczniów sprawiają, że edukacja europejska będzie postrzegana przez uczniów jako ciekawa i atrakcyjna a dla nauczycieli i wychowawców pojawia się tu cenna możliwość pobudzania społecznej aktywności uczniów, kreatywności i kształcenia umiejętności współpracy w grupie.                                                                        Opracowała:
                                                                                         

                                                                        Jolanta Majkowska
    Oczywista  wydaje się konieczność przysposobienia młodego pokolenia do funkcjonowania w zjednoczonej Europie.  Pomocny w tym będzie  w Bogdanowie, opracowany  w taki sposób, aby był zrozumiały dla uczniów naszej szkoły, powiązany ze środowiskiem możliwy do zrealizowania. Program ten został opracowany z uwzględnieniem ,,Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 14, z dnia 23 lutego 1999r.)Program ma charakter modularny. Jego struktura wymaga ścisłej integracji w zakresie kształtowanych umiejętności, materiału i współpracy nauczycieli następujących przedmiotów: języka polskiego, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, muzyki, plastyki, godziny wychowawczej, religii, informatyki.W Zespole Szkół Specjalnych w Bogdanowie od roku szkolnego 2003/2004 w sposób szczególny zajęłyśmy się zagadnieniami europejskimi. Opracowując projekt programu założyłyśmy kompleksowe cele wychowania europejskiego, które mają rozbudzić świadomość europejską  jako potrzebę głębokiej i rzetelnej wiedzy, aby opinii młodych Polaków nie determinowały: niewiedza, nieuzasadnione lęki, stereotypy czy też zbyt idealistyczne marzenia.Do zadań edukacyjnych tego programu należy kształcenie umiejętności rozpoznawania elementów kultury i historii narodów europejskich, współpraca Polski z krajami Europy, podstawowe informacje o funkcjonowaniu i historii Unii Europejskiej.Najważniejszym założeniem tego programu jest odejście w procesie dydaktyczno – wychowawczym od encyklopedyzmu na rzecz osiągania przez uczniów uniwersalnych umiejętności.Realizacja programu wymaga stosowania wielu środków przekazu oraz wszelkiego rodzaju metod aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności nauczyciela jako osoby modelującej zachowanie i konstruującej relacje emocjonalne w uczącej się grupie uczniów.Efektywna edukacja oznacza kompleksowość, całościowość działań dydaktyczno- wychowawczych.  Program składa się z czterech zasadniczych elementów:   ogólnych i szczegółowych celów programu,   ogólnych treści programu,   określenia oczekiwanych osiągnięć uczniów (wyników nauczania i wychowania),   komentarza merytorycznego i metodycznego. 1. Uczenie o Polsce w powiązaniu z historią i kulturą Europy. 2. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi Europy.      3. Poznanie i zrozumienie procesów integracyjnych.      4. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej.     5. Poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.1.     Utrwalenie wiedzy dotyczącej miejsca Polski w Europie.2.     Zapoznanie położeniem geograficznym Europy.3.     Poznanie legendy o Europie.4.     Zdobywanie wiedzy na temat historii Unii Europejskiej.5.     Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej.6.     Ukazywanie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej.7.     Poznanie instytucji Unii Europejskiej.8.     Kształtowanie postaw wzajemnej tolerancji i szacunku.9.     Przygotowanie uczniów do życia w nowej zintegrowanej  Europie.10.                   Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań otaczającym nas światem, szczególnie jego zmianami i wizerunkiem współczesnym.11.                   Poznawanie historii i kultury takich państw jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Dania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Czech, Estonia, Węgry, Słowenia.12.                   Stwarzanie okazji do współpracy w grupie i ukazywanie wartości związków międzypaństwowych na przykładzie kontaktów przyjacielskich i rodzinnych.13.                   Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, aktywności i kreatywności.14.                   Zapoznanie ze sposobami wspólnego rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych oraz podejmowania decyzji.     Treści nauczania w ramach ścieżki EDUKACJA EUROPEJSKA podzielono na pięć modułów, których zakres odpowiada ministerialnej podstawie programowej (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 14, z dnia 23 lutego 1999r.), dostosowanej do możliwości dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.    W pierwszej części przedstawiono moduły tematyczne oraz szczegółowy wykaz zawartych w nich treści, w drugiej zaś podział tych treści na poszczególne klasy i przedmioty oraz sposób realizacji.   Położenie geograficzne Polski w Europie.   Granice. Związek z historią Europy.    Rozwój gospodarczy i kulturalny.    Sąsiedzi i współpraca z nimi.    Fauna i flora.   Położenie geograficzne, granice, znaczenie nazwy Europa.   Legenda o Europie.    Państwa leżące w Europie.    Państwa, ich stolice, ludność, religie, ukształtowanie powierzchni, fauna i flora, klimat.   Znaczenie słowa „integracja”.   Przyczyny integracji: dążenie do stabilnej politycznie i gospodarczo Europy, ugruntowanie demokracji.   9 maja-data narodzin Unii Europejskiej.    Państwa członkowskie - położenie, stolice, flagi, ustrój, języki, znane postacie, powierzchnia.    Unia Europejska-jako porozumienie państw europejskich, które prowadzą wspólną politykę społeczno-gospodarcza w imię wspólnego dobra, bezpieczeństwa i rozwoju.    Symbole Unii Europejskiej: flaga, hymn, paszport europejski.    Rada Europejska - organ, którego celem jest realizacja celów Wspólnoty wynikających z traktatów, reprezentowanie i ochrona interesów państw członkowskich.   Komisja Europejska -główny organ wykonawczy Wspólnot Europejskich, nadzór nad realizacją prawa, główny negocjator w przyjmowaniu państw członkowskich.   Parlament Europejski - ( siedziba w Strasburgu ) ma uprawnienia legislacyjne, budżetowe i kontrolne.   Trybunał Sprawiedliwości realizacja prawa wspólnotowego. Prezentowanie własnej Ojczyzny i jej walorów na tle innych państw Europy. Prezentowanie osiągnięć państw europejskich. Poszerzenie wiedzy na temat naszego kontynentu. Znajomość symboli i instytucji Unii Europejskiej. Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji. Wykształcenie postaw tolerancji i otwartości wobec różnorodności.Osiągnięcie celów wymaga stosowania metod stymulujących procesy intelektualne uczniów. Metodami spełniającymi te warunki są metody aktywizujące, które pomogą uczniom: pogłębić zainteresowania, przyswoić bez trudu nową wiedzę, rozwijać własne pomysły, komunikować się, dyskutować na różne tematy, podjąć zadania na rzecz propagowania korzyści płynących dla Polski  z przystąpienia do Unii Europejskiej.Jedna z części stosowanych metod aktywizujących powinna być Istotą tej metody jest samodzielna praca uczniów w trakcie, której mają oni możliwość ćwiczenia bardzo wielu umiejętności: planowania, organizowania, oceniania własnej wiedzy, stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia przygotowania do publicznych wystąpień. Projekt ma przebieg etapowy i może być realizowany indywidualnie lub zespołowo. Edukacja europejska stanie się skuteczna , jeśli będzie obejmowała zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, które umożliwią lepsze poznanie otaczających nasz kraj różnorodnych kulturowo państw Europy.Program realizowany będzie we współpracy z:W celu pełnej realizacji prezentowanej tu ścieżki edukacyjnej konieczne jest stosowanie dwojakich metod oceniania postępów uczniów. Pierwsza to tradycyjne punktowanie postępów ucznia w zależności od zdobytej wiedzy i umiejętności na poszczególnych przedmiotach. Zdobywane oceny stają się wtedy składnikami oceny końcowej z danego przedmiotu. System oceniania uczniów tworzy więc każdy z nauczycieli samodzielnie w zależności od specyfiki swej dziedziny. Trzeba jednak zaznaczyć, że sprawdzanie i ocenianie postępów ucznia w przyswajaniu sobie treści prezentowanej tu ścieżki dydaktycznej jest zadaniem trudnym, gdyż nie obejmuje jedynie oceniania wiedzy i umiejętności, ale i jego emocji i postaw (przede wszystkim zaangażowania w realizację stawianych na zajęciach problemów, wysuwania własnych inicjatyw na tym polu). Stąd tak ważne są inne niż tylko tradycyjne (oceny) sposoby nagradzania młodzieży. Formułując ocenę, nauczyciel powinien brać pod uwagę nie tylko stopień opanowania materiału, ale i aktywność na lekcjach, samodzielność, pomysłowość oraz oryginalne podejście ucznia do postawionego przed nim problemu. Inną formą docenienia ucznia będzie też udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej „Europo witaj nam" i zdobycie atrakcyjnych nagród. Takie sposoby doceniania wysiłków uczniów sprawiają, że edukacja europejska będzie postrzegana przez uczniów jako ciekawa i atrakcyjna a dla nauczycieli i wychowawców pojawia się tu cenna możliwość pobudzania społecznej aktywności uczniów, kreatywności i kształcenia umiejętności współpracy w grupie.                                                                        Opracowała:                                                                        Jolanta Majkowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie