Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji humanitarnej dla dzieci 6-cio letnich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 918 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program humanitarny stworzony przeze mnie, a ściślej mówiąc jego realizacja pomoże dzieciom zrozumieć dzisiejszy świat- nauczy dzieci umiejętności rozwiązywania jego problemów. Dzięki realizowanym treściom ułatwimy najmłodszemu pokoleniu przejść  do działań w kierunku poprawy sytuacji na świecie, w duchu przyjaźni międzyludzkiej, w duchu równości, tolerancji i pokoju. Program ten uczy przede wszystkim bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Program edukacji humanitarnej dla dzieci 6-cio letnich

Wstęp

     Świat, w którym żyją nie tylko dorośli, ale i dzieci jest pełen wojen, niepokoju, przemocy, biedy i dyskryminacji. To całe zło niesie za sobą ból i cierpienie. Na to wszystko patrzą dzieci, które są bystrymi obserwatorami rzeczywistości. Nierzadko zdarza się, że te niczemu niewinne istoty zostają włączone w brutalność dzisiejszego świata i przeżywają rozpacz z powodu bezmyślnego działania dorosłych.
     Zadaniem placówek oświatowych jest wykształcenie u dzieci właściwych postaw moralnych i takich umiejętności, które będą oparte na humanitarnych przesłankach. Do najefektywniejszego kształtowania się w/w postaw jest najbardziej odpowiedni wiek wczesnoszkolny i przedszkolny. Wszystko, co przyjmuje dziecko do wiadomości w tym okresie życia, przeżywane jest bardziej emocjonalnie. To z kolei pozwala na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych. To właśnie ten okres najskuteczniej kształtuje osobowość dziecka i jest źródłem prawidłowych postaw moralno- humanitarnych.
     Program humanitarny stworzony przeze mnie, a ściślej mówiąc jego realizacja pomoże dzieciom zrozumieć dzisiejszy świat- nauczy dzieci umiejętności rozwiązywania jego problemów. Dzięki realizowanym treściom ułatwimy najmłodszemu pokoleniu przejść do działań w kierunku poprawy sytuacji na świecie, w duchu przyjaźni międzyludzkiej, w duchu równości, tolerancji i pokoju. Program ten uczy przede wszystkim bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Autor:
Justyna Potoniec

Masz prawo:
 • czuć to, co czujesz (uczucia nie są ani dobre ani złe, po prostu są, nikt ci nie może narzucić co masz czuć)
 • chcieć tego, co chcesz (nikt ci nie może narzucić tego, co ktoś chce)
 • widzieć i słyszeć to, co widzisz i słyszysz, bo to jest rzeczywistością
 • cieszyć się i bawić
 • mówić prawdę
 • popełniać błędy (na nich się uczysz)
 • doceniać uczucia (potrzeby i pragnienia innych ludzi)
 • mieć problemy i popadać w konflikty, jedne i drugie wymagają rozwiązania
Cele ogólne:
 1. przygotowanie dziecka do życia w społeczności w duchu tolerancji, przyjaźni międzyludzkiej, równości i poszanowania godności wszystkich ludzi
 2. rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych
Cele operacyjne:
 • kształcenie świadomości przysługujących nam praw i obowiązków
 • kształtowanie postawy empatii- dostrzeganie i nazywanie uczuć i przeżyć innych
 • kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych- udział dzieci w organizowanych akcjach charytatywnych
 • kształtowanie postawy miłości, życzliwości, opiekuńczości i odpowiedzialności w stosunku do drugiego człowieka
 • kształtowanie umiejętności dokonywania oceny zachowań
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania oraz liczenia się ze zdaniem innych
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji
 • rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania z innymi
Rozkład tematyki do programu humanitarnego
 1. „O tym jak Jasio wyrwał Oli jej własną zabawkę”- obejrzenie scenki teatralnej, rozumienie przez dzieci pojęcia prawa do własności.
  • dziecko rozumie znaczenie słowa własność
  • zna i rozumie pojęcie prawo jak i bezprawie
  • rozumie znaczenie słów prawo do własności
  • rozumie, że nie wszystko musimy mieć
  • wie, że stosowanie przemocy jest czymś złym, unika tego typu zachowań
  • umie dochodzić do kompromisu dla osiągnięcia celu
 2. „Kto miał rację”- rozumienie przez dzieci prawa do ciszy i odpoczynku na podstawie opowiadania
  • dziecko dostrzega zachowania pozytywne i negatywne bohaterów- dokonuje oceny postępowania
  • rozumie potrzebę uznania prawa do ciszy i odpoczynku
  • rozumie pojęcie pogwałcone prawo- wie, że chłopcy pogwałcili prawo nie uznając prawa do ciszy i odpoczynku swojego kolegi
 3. „Z wizytą u lekarza”- praca z obrazkiem, dostrzeganie i rozumienie przez dzieci prawa do leczenia
  • dziecko wie, że każdy człowiek ma prawo skorzystania -w razie potrzeby- z usług lekarzy o różnej specjalności
  • rozumie potrzebę leczenia wszystkich chorób
  • rozumie potrzebę udzielania pomocy innym w razie potrzeby
  • wie, że nikt nie lubi bólu, dlatego nie wolno zadawać nikomu bólu i cierpienia
 4. „Nowy kolega”- opowiadanie nauczycielki, uświadomienie dzieciom przysługujących im praw, dostrzeganie równych praw wszystkich obywateli naszego kraju
  • dziecko respektuje prawo nowego kolegi do korzystania z biblioteki, świetlicy, teatrzyku i innych dóbr
  • zna i rozumie pojęcie równe, takie same prawo
  • zna i rozumie pojęcie prawo do nauki, kultury i sztuki
 5. „Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”- wykorzystanie sytuacji okolicznościowej, rozumienie potrzeby poszanowania praw drugiego człowieka
  • dziecko dostrzega w otoczeniu i wymienia sytuacje sprawiające innym ból i cierpienie
  • rozumie przysłowie „Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”
  • wie, że ma prawo do życia bez strachu i bólu
 6. „Co cię smuci, a co cieszy”- swobodne wypowiedzi dzieci, rozumienie przez dzieci prawa do radości
  • dziecko dostrzega, że ta sama sytuacja jednych rozśmiesza, innych nie
  • wymienia sytuacje powodujące radość i smutek
  • wie, że każdy może w indywidualny sposób postrzegać daną sytuację
  • wie, że każdy ma prawo do radości i śmiechu
  • wie, że nikt nie może narzucić nam tego, z czego mamy się śmiać lub z jakiego powodu mamy być smutni
  • wie, że doprowadzanie innych do smutku jest pogwałceniem prawa do radości
  • rozumie potrzebę obrony innych przed smutkiem
 7. „Nasze prawa i obowiązki”- burza mózgów związana ze słowami „obowiązek”, „prawo”, dostrzeganie i rozumienie przez dzieci niektórych praw i obowiązków
  • dziecko potrafi wymienić poznane prawa jak i obowiązki (prawo do korzystania z dóbr kultury, nauki (szkoła, przedszkole), prawo do lekarza, prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, prawo do zabawy i zabawki, prawo do radości, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad, pomoc słabszym, potrzebującym itd.)
  • jest świadome swoich praw jak i obowiązków
  • rozumie potrzebę uznawania praw jak i obowiązków
 8. „Pokrzywdzony Piotruś”- oglądanie bajki, dostrzeganie możliwości szukania pomocy w razie łamania praw przez innych
  • dziecko dostrzega sytuacje, w której zostało złamane prawo człowieka
  • potrafi właściwie zadziałać, zareagować by znaleźć pomoc
  • wymienia osoby i numery tel. gdzie szukać pomocy (112)
  • wie, że ludzie nie tylko mają prawa, ale i obowiązki
 9. „Dlaczego Kola jest smutny?”- praca z obrazkiem, uznawanie prawa do odmienności
  • dziecko wie, co to znaczy, że ktoś jest odmienny
  • wymienia i opisuje ludzi odmiennych (inna skóra, inna religia, inny sposób ubierania się, inwalidztwo, itp.)
  • wie, że ci na pozór„inni”, tak samo jak my myślą i czują
  • zna i rozumie pojęcie dyskryminacja
  • uznaje prawa innych do tego, do czego my mamy prawo
  • zna i rozumie słowo odmienność, tolerancja
 10. „Ja się z nim nie chcę bawić”- obejrzenie scenki teatralnej, kształtowanie postaw empatii
  • dziecko dostrzega potrzebę bycia wesołym i szczęśliwym przez każdego człowieka
  • wie, że sprawianie innym przykrości jest czymś złym
  • rozumie potrzebę sprawiania innym radości
  • wymienia sposoby zadowalania innych
  • wymienia takie zachowania, które przynoszą smutek lub sprawiają przykrość (krzyk, bicie, zła mina, przezwisko, odtrącenie, nie podzielenie się czymś)
 11. „W domu Kasi, Basi i pani Ewy” - dostrzeganie różnic w obu rodzinach na podstawie obrazka, akceptowanie nietypowych, innych sytuacji
  • dziecko dostrzega, że rodzina może mieć różny skład (opisuje skład rodziny) i różny status
  • dostrzega, że są rodziny wielodzietne, i takie, w których rodzice nie mogą mieć dzieci
  • wie, że istnieją dobre bezdzietne rodziny, które adoptują dzieci z domu dziecka
  • rozumie potrzebę udzielania pomocy dzieciom z domu dziecka
  • wie, że dzieci z domu dziecka bardzo pragną mieć prawdziwy dom i rodziców
  • dostrzegają fakt, że inaczej nie znaczy gorzej
 12. „Dlaczego Asia nie chce prezentu”- akceptowanie przez dzieci ludzi o innej orientacji, wyznaniu w oparciu o opowiadanie nauczycielki
  • dziecko wie, że każdy ma prawo do szczęścia
  • dziecko wie, że każdy ma swój sposób na szczęście
  • wie, że nie należy nikogo na siłę uszczęśliwiać
  • dostrzega, że każdemu do szczęścia potrzeba jest czegoś innego i szanuje ten wybór (wegetariański sposób żywienia, wyznanie, sposób ubierania się, słuchanie danego rodzaju muzyki)
  • szanuje wybór Asi co do wyznania
 13. „Pomocna dłoń”- rozmowy z dziećmi nt. zaobserwowanych sytuacji, doświadczeń, dostrzeganie i pielęgnowanie pozytywnych zachowań
  • dostrzeganie i rozumienie potrzeb materialnych jak i psychicznych drugiego człowieka (po pożarze, powodzi, wypadku itp.)
  • kształcenie potrzeby okazywania sobie wzajemnej pomocy
  • wyrażania uczuć empatycznych w trudnych chwilach
 14. „Ja tu usiadłem pierwszy”- przezwyciężanie egoizmu, budzenie szacunku do ludzi starszych jak i niepełnosprawnych na podstawie wiersza „Jacek w tramwaju”
  • dziecko zna i wymienia zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
  • uznaje potrzebę szacunku do starszych
  • chętnie pomaga innym w potrzebie
  • ustępuje miejsca osobom niepełnosprawnym lub starszym
 15. „Nie każdy ma na lody”- opowiadanie obrazka, rozumienie trudnej sytuacji materialnej kolegów, kształcenie pozytywnej postawy względem dzieci z rodzin ubogich
  • dziecko dostrzega, że są dzieci, które mają wszystko, jak i tacy, którym brakuje nawet chleba
  • potrafi wyrazić współczucie dla tej grupy ludzi
  • rozumie potrzebę udzielania pomocy tym, którym jest gorzej
  • wymienia sposoby na udzielenie pomocy bardziej potrzebującym
  • włącza się w organizowane akcje humanitarne (góra grosza)
 16. „Co to jest Dom Dziecka?”- swobodne rozmowy z dziećmi, rozumienie problemów dzieci z Domu Dziecka
  • dziecko zna i rozumie pojęcie Dom Dziecka
  • wie, kto zamieszkuje Dom Dziecka
  • wie, że mieszkańcy Domu Dziecka potrzebują szczególnej troski
  • wczuwa się w problem mieszkańców Domu Dziecka
  • ma miły stosunek do dzieci pokrzywdzonych przez los
 17. „On nie ma racji”- obejrzenie scenki teatralnej, kształtowanie asertywności dziecka
  • dziecko wie, że każdy ma prawo do wyrażania własnych myśli, przekonań, odczuć, poglądów
  • wie, że każdy może mieć- inny- swój pogląd na ten sam temat
  • wie, że każdy ma prawo powiedzieć „nie” i że należy także znosić czyjeś „nie”
  • wie, że nikt nie może nam narzucić tego, co mamy czuć w danej sytuacji
 18. „Ale głupek”- ćwiczenie pamięci w trakcie wspominania złych zachowań niektórych kolegów, powstrzymywanie dzieci od krytyki urażającej godność drugiego człowieka
  • dziecko zna i wymienia zasłyszane obraźliwe określenia
  • wczuwa się w sytuację osób obrażanych
  • rozumie ból, jaki spotyka ludzi obrażonych
  • zna i rozumie przysłowie „ nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”
  • unika obrażania innych, by nie naruszać godności drugiego człowieka
 19. „Kto to jest wolontariusz?”- oglądanie filmu, zachęcenie dzieci do pomagania innym
  • dziecko zna i rozumie słowo wolontariusz
  • wymienia sytuacje, które wymagają pomocy (po powodzi, po pożarze, po utracie pracy przez rodziców, przy nieuleczalnie chorej osobie- w niepełnosprawności, pomoc ludziom starszym i niedołężnym)
  • wie, że każdego z nas może dotknąć podobna sytuacja
  • podaje pomysły na sposób udzielania pomocy
  • wyraża gotowość udzielania pomocy najbardziej potrzebującym
 20. „Kłopoty rodziny misiów”- praca z obrazkiem, umiejętność udzielania pomocy innym w trudnej sytuacji materialnej
  • dziecko dostrzega problem w rodzinie misiaczków
  • dziecko wychodzi z propozycją pomocy (różne sposoby) wyjścia z kłopotów w rodzinie misiów
  • potrafi organizować się poprzez współdziałanie w zespole
  • doprowadza własne pomysły do realizacji
  • odczuwa zadowolenie z udzielania pomocy innym
 21. „Kłopoty przyjaciół misia Uszatka”- praca z obrazkiem, kształcenie poczucia potrzeby udzielania pomocy innym
  • dziecko dostrzega problem przyjaciół Uszatka
  • wychodzi z propozycją pomocy
  • wymienia różne sposoby na rozwiązanie kłopotów
  • potrafi organizować się poprzez współdziałanie w zespole
  • doprowadza własne pomysły do realizacji

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie