Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program własny na śródroczną kolonie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2398 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Śródroczna kolonia jest sprawdzianem zarówno dla ucznia, który często po raz pierwszy wyjeżdża bez bliskich osób i dla nauczyciela, który musi zapewnić dziecku atrakcyjny pobyt połączony ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności. Zielone szkoły w naszej gminie trwają 20 dni, więc nauczyiel musi postarać się tak zorganizować czas, aby urozmaicić każdy dzień.

PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE PODCZAS TRWANIA ŚRÓDROCZNEJ KOLONII W USTCE
Opracowany przez Małgorzatę Ziębę nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Podlipiu
 1. Wstęp.
 2. Charakterystyka programu.
 3. Oczekiwane efekty aktywności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji.
  • cele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej,
  • treści edukacyjne realizowane podczas śródrocznej kolonii,
  • cele wychowawcze.
 4. Założenia dydaktyczno-wychowawcze na poszczególne dni.
 5. Sposoby oceniania uczniów.
 6. Propozycje kart pracy.
 7. Ramowy rozkład dnia.
 8. Wyposażenie uczestnika.
WSTĘP div align="justify">     W dniach 30 V – 18 VI 2005 r uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Podlipiu wyjadą na śródroczne kolonie do Ustki.Organizatorem wyjazdu jest Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu.Program dotyczy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podlipiu.

Liczba uczestników: 12

     Uczniowie, podczas 18 dni spędzonych w nad morzem, poszerzą swą wiedzę o tej krainie geograficznej, zdobędą umiejętności związane z bezpiecznym obcowaniem z naturą, jak również będą mieli możliwość rozwijania wrażliwości na piękno przyrody.

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
     Program własny został opracowany z myślą o uczniach klasy III wyjeżdżających na zieloną szkołę. Uwzględniam w nim cele nadrzędne i cele szczegółowe zawarte w Programie Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji XXI wieku klas 1 – 3. Omawiam w nim treści edukacyjne i osiągnięcia ucznia z zakresu:
 • kompetencji komunikowania się w języku ojczystym,
 • kompetencji wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związków między naturalnymi składnikami przyrody,
 • kompetencji współżycia, współpracy i współdziałania z ludźmi.
     Wymienione treści edukacyjne będą realizowane w trakcie trwania kolonii. Omówiłam również cele wychowawcze, które uczeń powinien nabyć podczas samodzielnego wyjazdu. Przedstawiłam założenia dydaktyczno – wychowawcze na poszczególne dni z uwzględnieniem treści o miejscowości i okolicy, krajobrazu nadmorskiego, pracy rybaka, transporcie morskim. W każdym dniu przewidziane są zajęcia ruchowe. Zaznaczyłam w jaki sposób będę oceniać uczniów, aby mogli doskonalić swoją pracę i budować poczucie własnej wartości. Przedstawiłam ramowy rozkład dnia. Poinformowałam rodziców o wyposażeniu dziecka wyjeżdżającego na śródroczną kolonię.
Zaproponowałam kartę pracy sprawdzającą wiadomości uczniów.

3. OCZEKIWANE EFEKTY AKTYWNOŚCI UCZNIA

Cele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

     Na podstawie Programu Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji XXI wieku klasy 1 – 3, autor Jadwiga Hanisz
Program zatwierdzony przez MEN nr DKW – 4014 – 267/99
     Nadrzędnym celem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju ( fizycznym, intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym i duchowym ) tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.

Z celu nadrzędnego wynikają następujące cele szczegółowe:
 1. Kształtowanie kompetencji komunikowania się z ludźmi.
 2. Kształtowanie kompetencji współdziałania i współżycia z ludźmi.
 3. Kształtowanie kompetencji posługiwania się metodami poznawania rzeczywistości (bezpośrednimi, pośrednimi, korzystanie z różnych źródeł).
 4. Kształtowanie kompetencji wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związku między naturalnymi składnikami środowiska przyrodniczego a życiem i działalnością człowieka.
 5. Kształtowanie kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy.
 6. Kształtowanie kompetencji użytkownika wytworów techniki i przyszłego wynalazcy.
Treści edukacyjne realizowane w trakcie trwania śródrocznej koloni
Kompetencja komunikowania się w języku ojczystym
 • mówienie
  • wypowiada się jasno, wyraźnie, starannie w rozwiniętej, uporządkowanej logicznie formie na temat własnych przeżyć, sytuacji wymyślonych;
  • dobiera słowa i wyrażenia adekwatne do danego rodzaju wypowiedzi;
  • przeprowadzi rozmowę telefoniczną;
 • słuchanie
  • słucha uważnie, stara się zrozumieć, co przekazuje bezpośredni rozmówca;
  • potrafi odtworzyć wysłuchaną treść z zachowaniem jej sensu;
  • prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych słów;
 • czytanie
  • czyta głośno, płynnie, wyraziście tekst z respektowaniem znaków przestankowych;
  • czyta cicho ze zrozumieniem;
  • chętnie sięga po książki i czasopisma dziecięce;
 • pisanie
  • napisze samodzielnie list, opowiadanie, pozdrowienia;
  • zna i napisze prawidłowo adres;
 • ilościowe, relacyjne, schematyczne, ujmowanie, opisywanie, przedstawianie rzeczywistości za pomocą znaków i symboli matematycznych
  • określa czas kalendarzowy, wykonuje proste obliczenia kalendarzowe;
  • określa czas zegarowy, wykonuje proste obliczenia zegarowe;
  • potrafi posługiwać się pieniędzmi;
Kompetencja wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związków między naturalnymi składnikami przyrody.
 • prowadzi obserwacje zjawisk przyrodniczych;
 • rozpoznaje charakterystyczne elementy krajobrazu nadmorskiego;
 • rozumie pojęcia: plaża, wydmy, brzeg, falochrony, horyzont, ujście rzeki;
 • rozpoznaje typowych przedstawicieli fauny i flory na danym terenie;
 • rozumie potrzebę tworzenia parków i rezerwatów przyrody;
 • dostrzega potrzebę ochrony środowiska naturalnego;
 • rozpoznaje kierunki geograficzne i prawidłowo wskazuje je w terenie;
 • interesuje się światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;
Kompetencja współżycia, współpracy i współdziałania z ludźmi
 • poznaje pracę marynarza i rybaka;
 • poznanie środki transportu morskiego;
 • interesuje się przeszłością;
 • umie bezpiecznie poruszać się po drogach i ulicach miast;
 • rozwija i doskonali sprawności ruchową i tężyznę fizyczną.
Cele wychowawcze:
 • umie być odpowiedzialny za zdrowie własne i kolegów;
 • prawidłowo zachowuje się podczas zwiedzania obiektów zabytkowych;
 • pamięta o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych, rejsu statkiem, plażowania czy oglądania panoramy z latarni morskiej;
 • troszczy się o czystość pokoju i higienę osobistą;
 • rozsądne gospodaruje „kieszonkowym”;
 • potrafi komunikować się z innymi dziećmi;
 • nawiązuje i utrzymuje poprawne więzi społeczne;
4. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA POSZCZEGÓLNE DNI

Dzień 1- przejazd autokarem z Podlipia do Ustki i rozlokowanie się w pokojach.
Bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem i podczas postoju na parkingu.

Dzień 2 – poznanie najbliższej okolicy. Powitanie morza, spacer plażą.
Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w przypadku zgubienia grupy. Omówienie racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i zasad ich wypłacania. Omówienie zasad bezpiecznego zachowania się nad brzegiem morza. Troska o własne zdrowie.

Dzień 3 – 20 – pobyt w miejscowości Ustka.
 • spacery brzegiem morza – cechy krajobrazu nadmorskiego, nazywanie ich i wyróżnianie, rozumienie potrzeby ich ochrony,
 • gry i zabawy na plaży – gra w dwa ognie, piłkę nożną, biegi na czas, wyścigi, konkurs na najciekawszą budowlę z piasku, konkurs na najładniejszą mozaikę z kamieni, poszukiwanie muszelek i bursztynów, pogadanka na temat znaczenia jodu dla naszego zdrowia, wytłumaczenie skąd się wziął bursztyn na podstawie czytanki Opowieść o zarozumiałym komarze
 • spacery promenadą nadmorską,
 • spacery po lesie, zabawa w podchody, znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt, ochrona lasów, znaczenie lasu rosnącego przy morskim brzegu, rozróżnianie drzew, rozmowa na temat najczęściej występującego gatunku – sosny na podstawie czytanki Jak sosna z rybakiem gospodarzyła,
 • poznanie pracy rybaka, zwiedzanie kutra rybackiego,
 • poznanie kilku gatunków ryb występujących w Morzu Bałtyckim (śledź, flądra, dorsz, szprotka), wysłuchanie i omówienie legendy O flądrze bałtyckiej,
 • zwiedzanie Ustki: wyjście na latarnie morską, spacer do ujścia rzeki Słupi, zwiedzanie kościoła z 1885 roku, spacer Zaułkiem Kapitańskim, zwiedzanie portu - rozmowa na temat rodzajów statków, oglądanie bunkrów i molo,
 • rejs statkiem,
 • gry i zabawy sportowe,
 • dyskoteki,
 • pieczenie kiełbasek przy ognisku.
W trakcie pobytu organizowane są 2 wycieczki.

Darłówko
Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie i Kościoła.
Oglądanie zwodzonego mostu na rzece Wieprz w Darłówku i latarni morskiej.
Kąpiele w Aquaparku.
Bezpieczeństwo podczas zabaw i kąpieli w parku wodnym.

Łeba
Zwiedzanie portu w Łebie.
Zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego, spacer wyznaczonymi trasami wśród wędrujących wydm, podziwianie panoramy z najwyższej wydmy – Morza Bałtyckiego i jezior Łebsko, Gardno.

Dzień 21 – przejazd autokarem z Ustki do Podlipia. Bezpieczeństwo podczas jazdy autokarem i podczas postoju na parkingu.

5. SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW

     Uczniowie-uczestnicy śródrocznej kolonii oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności, wdrażani będą do samodzielności, samokontroli i samooceny wykonanej pracy. Wspierani postawą nauczycieli poznają w toku zajęć mocne i słabe strony własnej działalności. Pozwoli im to doskonalić swą pracę, budować właściwą samoocenę i poczucie własnej wartości. Ocena, jako życzliwa informacja o efektach działalności uczniów oraz o wysiłku włożonym w wykonanie pracy, będzie miała formę ustną lub pisemną (w kartach pracy). Podawana na bieżąco – spełniać będzie funkcje: diagnostyczną, informacyjną, korekcyjną, motywacyjną, rozwojową. Ocena taka, jako rodzaj interakcji między nauczycielem a uczniem, wpłynie na rozwój i doskonalenie się obydwu stron.
     Oceniane będzie również zachowanie ucznia, codziennie po kolacji, uwzględniając następujące kryteria:
 • higiena osobista,
 • dbałość o czystość pokoju,
 • umiejętność współżycia w pokoju,
 • umiejętność współdziałania w grupie,
 • umiejętność gospodarowania pieniędzmi.
6. PROPOZYCJE KARTY PRACY
 1. Napisz nad jaką rzeką leży Ustka.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 2. Co ciekawego zobaczyłeś w Ustce ?
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Jakie gatunki ryb żyją w Morzu Bałtyckim ? Wymień 3.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Podpisz rysunek:: wydmy, falochrony, plaża, morze.

 5. Podaj pełną nazwę parku w którym spacerowaliśmy po ruchomych wydmach.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Jak nazywa się żywica znajdowana w Morzu Bałtyckim, służąca do wyrobu biżuterii ?
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7. Napisz dlaczego nie należy chodzić po wydmach.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00 – 8.30 Pobudka, toaleta poranna
8.45 – 9.15 Śniadanie
9.20 – 10.00 Czynności porządkowe w pokojach
10.00 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne
11.00 – 13.45 Zajęcia w terenie
14.00 –14.30 Obiad
14.30 – 15.30 Cisza poobiednia
15.30 – 18.45 Zajęcia w terenie
19.00 – 19.15 Kolacja
19.30 – 21.00 Dyskoteka / Gry i zabawy na powietrzu
21.00 – 21.30 Toaleta wieczorna
21.30 Cisza nocna

8. WYPOSAŻENIE DZIECKA
 1. Legitymacja szkolna (aktualna)
 2. Informacja dotycząca zdrowia dziecka (karta)
 3. Karta telefoniczna
 4. Środki do higieny osobistej.
 5. Dwa ręczniki kąpielowe (w tym 1 na plaże) i 2 małe ręczniki.
 6. Wygodne buty sportowe ( 2 pary), lekkie obuwie np. sandały, papucie i klapki pod prysznic.
 7. Ciepła kurtka i kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy.
 8. Ciepłe swetry i grube spodnie, najlepiej dresy na chłodne dni.
 9. Lekkie ubranie na ciepłe dni.
 10. Ubranie sportowe: spodnie, bluza, podkoszulki, spodenki
 11. Bielizna i skarpetki.
 12. Okulary przeciwsłoneczne.
 13. Nakrycie głowy.
 14. Gry podręczne.
 15. Podręczniki, zeszyt, długopis, blok rysunkowy, kredki.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie