Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka artystycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10234 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Twórczość artystyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka. Sprawia mu wiele radości, uwrażliwia na piękno i pozwala poznać otaczającą rzeczywistość.  Każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu wykazuje zdolności plastyczne. Jednakże ich kształtowanie zależne jest od wielu czynników, przede wszystkim od środowiska oraz od procesów wychowania i nauczania. Dlatego też, warto pokazać dzieciom sztukę, nie tylko jako piękno widziane przez artystę, lecz różne jej oblicza.

PROGRAM KÓŁKA ARTYSTYCZNEGO
Dopuszczony do realizacji : 09.09.2005r.
Bemowo
Piskie, 2005
Wstęp

    Twórczość artystyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka. Sprawia mu wiele radości, uwrażliwia na piękno i pozwala poznać otaczającą rzeczywistość.
    Każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu wykazuje zdolności plastyczne. Jednakże ich kształtowanie zależne jest od wielu czynników, przede wszystkim od środowiska oraz od procesów wychowania i nauczania.
    Dlatego też, warto pokazać dzieciom sztukę, nie tylko jako piękno widziane przez artystę, lecz różne jej oblicza. Inspiracją do napisania i wdrożenia własnego programu dla klas IV- VI, są wieloletnie obserwacje uczniów, ich potrzeb i możliwości.
    Prezentowany program adresowany jest do uczniów kl. IV-VI SP w Bemowie Piskim interesujących się sztuką oraz pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o pozaprogramowe zagadnienia plastyki.
    Program kółka artystycznego powstał w oparciu o treści programu DKOS- 5002-12/05, jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla drugiego etapu kształcenia.
    Uwzględnia zadania szkoły i nauczyciela w zakresie nauczania plastyki, kształcenia umiejętności i wychowania. Ma na celu rozwijać i rozszerzać wiadomości zdobyte na lekcjach, rozwijać zdolności plastyczne, zachęcać do twórczego działania. Wyposaża ucznia w umiejętności ułatwiające dalszy rozwój, przygotowuje do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
    Program obejmuje zagadnienia plastyki dostosowane do wymogów współczesnej szkoły na poziomie szkoły podstawowej. Stwarza możliwości kształcenia umiejętności manualnych i rozwijania ekspresji twórczej uczniów.
    Zagadnienia teoretyczne poparte są ćwiczeniami praktycznymi natomiast szeroka forma technik plastycznych daje możliwość zrozumienia istoty nowatorskich rozwiązań i inspiruje do szukania własnych sposobów wypowiedzi plastycznej.

II. Cele ogólne
    Nadrzędnym celem edukacji szkolnej jest wszechstronny rozwój ucznia.
    Podporządkowana mu edukacja plastyczna polega na:
 • Poznanie dziedzictwa kultury narodowej i europejskiej, a także wybranych dokonań w sztuce światowej.
 • Inspirowanie działalności plastycznej różnymi czynnikami ( literaturą, muzyką, wycieczką).
 • Umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy plastycznej.
 • Warsztatowe rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych.
 • Przygotowanie do odbioru sztuki.
 • Korzystanie z dziedzictwa kulturowego regionu.
 • Rozwijanie cierpliwości i wytrwałości podczas pracy.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekty pracy.
III. Cele szczegółowe

Uczeń:
 • Tworzy pod wpływem różnych bodźców zewnętrznych.
 • Gromadzi doświadczenia plastyczne.
 • Potrafi zinterpretować swoją własną twórczość.
 • Przedstawia obserwacje najbliższego otoczenia.
 • Wie jak należy się zachować w muzeum , wystawach.
 • Potrafi wykonać prace różnymi technikami plastycznymi.
 • Zna podstawowe zagadnienia plastyczne i techniki( kolory podstawowe, kolory pochodne,, dopełniające, zgaszone, rozbielone, portret, pejzaż, kompozycja, martwa matura, frotaż, asanblaż, collage)
IV. Struktura programu

Plan realizacji materiału nauczania.

Lp. Treść Procedury osiągania celów(metody, formy realizacji) Osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań) Uwagi
 • 1-2
 • 3-4
 • 5-6
 • 7-11
 • 12-16
 • 17-18
 • 19-20
 • 21-22
 • 23.-25
 • 26-27
 • 28-29
 • 30-31
 • 32-33
 • 34-36
 • 37-38
 • 39-40
 • Barwa, gamy barwne- Scena z ulubionej bajki.
 • Kleksy –stworki, symbolika barw.
 • Ekspresja koloru.
 • Łączenie i innowacyjne stosowanie technik plastycznych.
 • Kompozycje przestrzenne i półprzestrzenne;
 • figurki z masy solnej, rzeźby z kamieni, reliefy z masy solnej.
 • Zabawka ekologiczna na choinkę.
 • Świąteczna karta.
 • Zimowe kwiaty.
 • Obraz malowany światłem.
 • Karnawałowe maski.
 • Szkice z natury.
 • Światło i cień.
 • Krajobraz folklorystyczny regionu.
 • Sztuka muzealna i pozamuzealna.
 • Uczestnictwo w różnych formach prezentacji dzieł sztuki.
 • Indywidualizacja technik plastycznych.
 • Działalność plastyczna zgodnie z zasadami łączenia barw.
 • Poznanie symboliki barw, zabawa w kolorowe stworki.
 • Ćwiczenia malarskie- ekspresja barwy.
 • Eksperymentowanie w działaniach plastycznych(frotaż, kolaż, collage, wydzieranka).
 • Tworzenie różnych kompozycji przestrzennych.
 • Tworzenie z materiałów ekologicznych zabawek choinkę.
 • Ćwiczenia plastyczne z wykorzystaniem techniki malowania suchą farbą.
 • Wykonywanie kompozycji z zasuszonych kwiatów, owoców i darów natury.
 • Poznanie sposobów wykorzystania światła w sztuce( witraż).
 • Poznanie techniki kirigami.
 • Działalność plastyczna w plenerze.
 • Ćwiczenia malarskie- przestrzeń na płaskiej kartce.
 • Poznawanie folkloru swojego regionu poprzez wycieczki, spotkania z najstarszymi mieszkańcami Bemowa Piskiego.
 • Dzieło sztuki jako przykład komunikowania się artysty z odbiorcą. Obserwacja obiektów sztuki.
 • Udział w wystawach, poznawanie zbiorów największych muzeów i galerii przez oglądanie albumów, filmów, korzystanie z Internetu.
 • Poszukiwanie własnego kodu plastycznego
 • Potrafi łączy barwy podstawowe w celu uzyskania pochodnych, dopełniających, złamanych.
 • Zna symbolikę barw. Potrafi ilustrować kolorowe stwory wybraną techniką plastyczną.
 • Dostrzega znaczenie barwy w budowaniu nastroju obrazu i potrafi stosować ją w pracy twórczej.
 • Potrafi łączyć różne techniki plastyczne w celu wzbogacenia wyrazu plastycznego pracy.
 • Potrafi wykonać różne kompozycje przestrzenne. Umie wykorzystać różne materiały do zbudowania formy przestrzennej.
 • Rozumie potrzebę segregacji odpadów, potrafi wykorzystać różne odpady do pracy twórczej.
 • Tworzy kartę świąteczną. Potrafi zastosować technikę malowania suchą farbą w praktyce.
 • Dąży do zindywidualizowania wypowiedzi plastycznej we własnych projektach.
 • Tworzy własne kompozycje witrażowe o różnorodnej tematyce.
 • Wykonuje techniką kirigami maski karnawałowe.
 • Tworzy prace plenerowe.
 • Potrafi zaznaczyć bryłowatość pr4zedmiotu i zbudować głębię obrazu za pomocą barwy i światłocienia.
 • Tworzy prace plastyczne inspirowane elementami ludowymi.
 • Wykazuje dociekliwość poznawczą w kontaktach z ekspozycjami muzealnymi. Wie gdzie w Polsce znajdują ekspozycje muzealne.
 • Bierze udział w akcjach plastycznych.
 • Dąży do zindywidualizowania wypowiedzi plastycznej we własnych projektach.
 


V. Procedury osiągania celów
     Odbiorcami programu są dzieci klas IV-VI SP w Bemowie Piskim. Program będzie realizowany w okresie od września do czerwca. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu.
     Wszystkie zabiegi dydaktyczne są ukierunkowane na kształtowanie aktywnej postawy ucznia, rozumianej jako chęć zdobywania wiedzy, otwartość na stawiane problemy i dążenie do praktycznego działania.

Cele kształcenia możemy osiągnąć przez:
 • odpowiednie dobranie treści nauczania i systematyczną ich realizację,
 • właściwą realizację zajęć dydaktycznych,
 • wykorzystanie i stosowanie właściwych:
  • metod nauczania
  • środków dydaktycznych
  • form organizacyjnych
 • ocenę pracy
 • pilotowanie pracy ucznia.
Jest to możliwe, jeśli uczeń będzie:
 • aktywnie uczestniczył w zajęciach,
 • podejmował się różnego rodzaju działań artystycznych,
 • rozwijał swój warsztat artystyczny,
 • rozwijał działalność kreacyjną lub odtwórczą,
 • uczył się poprzez wykonywanie różnych prac,
 • korzystał z książek, encyklopedii, programów komputerowych, wiadomości uzyskanych przez Internet i innych pomocy dydaktycznych,
 • prezentował własne prace.
1.Dobór treści i metod nauczania.

     Zarówno dobór i układ metod ma charakter uniwersalny, zakłada swobodną modyfikację przez nauczyciela.
     Jednak rozwijaniu aktywności twórczej dzieci najlepiej sprzyja metoda ekspresyjna i indywidualna forma pracy, która mobilizuje do działania każde dziecko w ramach jego indywidualnych możliwości. Podczas zajęć wykorzystane będą także inne metody między innymi: metoda aktywizująca- burza mózgów, elementy dyskusji; elementy metody problemowej, a także słowne- objaśnienia; eksponujące- pokaz, demonstracja.

2. Warunki sprzyjające realizacji programu.

     Prowadzący zajęcia musi stworzyć estetyczny wygląd Sali zajęć, ciepły klimat i przyjazną atmosferę.
     Nieodzowne są również podstawowe materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne, miejsce ekspozycji prac.

3. Kontrola i ocena osiągnięć.

     Obserwacja postępów osiągnięć ucznia odbywać się będzie w toku całego procesu dydaktycznego.
     Zajęcia plastyczne powinny uwzględniać wyłącznie ocenę pozytywną. Stosowanie oceniania pozytywnego pozwoli na wzmocnienie motywacji poznawczych i zainteresowań plastycznych.
      Oceną dla ucznia będzie komunikat wydany przez nauczyciela bądź współuczestnika zajęć.
     W ramach oceniania osiągnięć uczniów przewiduję:
 • pochwałę słowną;
 • wernisaż prac plastycznych;
 • wystawę prac w Klubie Garnizonowym w Bemowie Piskim;
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych: wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich;
 • dyplomy.
VI. Uwagi o realizacji programu

     Realizując niniejszy program pragnę wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców SP w Bemowie Piskim. Program ten stwarza dzieciom uzdolnionym warunki eksperymentowania w dziedzinie plastycznej, zapewniając im możliwość aktywnego poznania nowych technik plastycznych, rozbudza wyobraźnię, spostrzegawczość i rozwija ich zdolności plastyczne.
     Zajęcia plastyczne sprzyjać będą rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu dzieci. Dla nauczyciela natomiast dostarczą dodatkowych informacji o poszczególnych uczniach.

VII. Ewaluacja programu

      Ewaluacja programu pozwoli na poznanie osiągnięć i wykrycie ewentualnych braków występujących w realizacji założonych treści i celów.
      Ewaluacja ukazując mocne i słabe strony programu, daje szansę na podniesienie efektów pracy, staje się punktem wyjścia do dalszego działania, modyfikacji realizowanego programu.

Na ewaluację programu składa się:
 1. Monitoring bieżący
 2. Ewaluacja cząstkowa
  • określenie umiejętności zdobytych przez ucznia po zakończeniu danego modułu.
 3. Ewaluacja końcowa:
  • ankieta dla ucznia;
  • określenie mocnych i słabych stron programu;
  • wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
Bibliografia:
 • Ciczkowski Wiesław (red.), „Jak kreować programy edukacyjne?”, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2000.
 • Czasopisma: „ Galeria sztuki”, „ Przygoda ze sztuką”.
 • Dickins Rosie i Mari Griffith, - „Wprowadzenie w świat sztuki”, Oficyna wyd. Delta
 • Jabłońska Anna-„ Zabawy plastyczne” cz. I i II.
 • Kordon Beata – Plastyka- program nauczania kl.4-6 szkoły podstawowej, WSiP 2005
 • Mikulik Beata- Plastyka – scenariusze lekcji. WSiP 2005.
 • Podstawa programowa dla szkoły podstawowej.
 • Storczyk Stanisław K. – Wszystko o sztuce” Leksykon.
Opracowany przez: mgr Małgorzatę Plona

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie