Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program ścieżki ekologicznej „Z ekologią w XXI wiek”

 

Program przeznaczony jest do realizacji w kl. IV-VI na zajęciach nadobowiązkowych lub zajęciach kółka ekologicznego.Mślą przewodnią tego programu było poznanie ekologicznych aspektów własnego domu, szkoły i najbliższego środowiska.

Program ścieżki ekologicznej „Z ekologią w XXI wiek” Opracowała:

mgr inż. Zofia Stala

     Edukacja ekologiczna końca XX wieku i początku wieku XXI odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodego pokolenia. Od niej przecież zależy, czy zachęcimy młodego człowieka do wyboru takiego stylu życia, który będzie przyjazny dla środowiska, czy też nie. Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie jej, jest więc wielkim wyzwaniem dla nauczycieli.
     Mam nadzieję, że prezentowany program okaże się w tym pomocny.

1. Założenia programowe

I cele ogó1ne edukacji ekologicznej w szkole podstawowej.
     Punktem wyjścia do opracowania programu ścieżki edukacyjnej - "Edukacja ekologiczna" w szkole podstawowej klasy IV, V, VII była Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 15 lutego 1999 roku.
     W programie zostały uwzględnione zarówno ogólne założenia Podstawy programowej, jak też wyszczególnione cele edukacyjne, zadania szkoły, treści i osiągnięcia uczniów.

Cele ogólne ścieżki- "Edukacja ekologiczna" wg Podstawy programowej
 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.
 2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
Zadania szkoły :
 1. Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
 2. Ukazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.
Treści wg Podstawy programowej
 1. Wpływ codziennych czynności zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
 2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
 3. Przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
 4. Degradacja środowiska, przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
 5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych.
Osiągnięcia:
 1. Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy.
 2. Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko.
Charakterystyka programu - "Edukacja ekologiczna" :

     Program "Edukacja ekologiczna" przeznaczony jest do realizacji w klasach IV-VI na lekcjach nadobowiązkowych lub zajęciach kółka ekologicznego. Myślą przewodnią oraz podstawą doboru i układu treści było poznawanie ekologicznych aspektów własnego domu, szkoły, najbliższego jej otoczenia, gminy Przecław i regionu mieleckiego.
Poprzez realizację tego programu, uczeń zdobędzie umiejętności:
 • obserwowania i opisywania składników środowiska i współzależności między nimi,
 • stosowania prostych technik pomiarowych oraz dokonywania analizy wyników w sposób graficzny,
 • projektowania działań mających na celu właściwe korzystanie z zasobów przyrody oraz poprawę stanu najbliższego środowiska,
 • opracowywania i prezentowania prac badawczych.
Materiał nauczania programu - Edukacja ekologiczna został podzielony na bloki tematyczne, które w poszczególnych klasach dotyczą:
 • klasa IV - domu, najbliższego otoczenia domu i szkoły,
 • klasa V – najbliższego otoczenia domu i szkoły, gminy,
 • klasa VI - najbliższego otoczenia, gminy Przecław i regionu mieleckiego.
     Zastosowano tu zasadę poznawania przez ucznia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu, które można bezpośrednio badać i obserwować.
Następny etap to poznawanie innych, bardziej odległych środowisk.
     Realizacja programu będzie się opierać na stosowaniu aktywnych metod nauczania. Rola nauczyciela będzie się sprowadzała do organizowania poznania przez uczniów ekologicznych a aspektów własnego domu, szkoły, gminy, regionu. Większość zadań może być realizowana w grupie. Jest to bardzo istotne w nabywaniu przez uczniów umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
     Program zawiera następujące bloki tematyczne:

Klasa IV
A- Sposoby poznawania przyrody.
B- Ekologia w Twoim domu.
C- Środowisko najbliższej okolicy I formy ochrony przyrody.

Klasa V
D- Ekosystemy w najbliższej okolicy.
E- Ekologia w Twojej gminie.
F- Oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody

Klasa VI
G- Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.
H- Stan środowiska przyrodniczego w Twojej gminie.
I - Ochrona przyrody w regionie mieleckim.

Klasa IV Blok tematy­czny 1 Szczegółowe cele kształcenia 2 Zakres treści szczegółowych 3 Procedury osiągania celów 4 Przewidywane osiągnięcia ucznia 5
A Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji w oparciu o podaną instrukcję, posługiwania się prostymi przyrządami pomiarowymi i zapisy­wania wyników. Opanowanie nawyku wnikliwej obserwacji. 1.Sposoby poznawania przyrody. 2. Zasady prowadzenia obserwacji oraz zapis wyników obserwacji Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w oparciu o podaną instrukcję, przy utyciu prostych przyrządów pomiarowych i optycznych. Przeprowadza obserwacje w oparciu o podaną instrukcję, zapisuje wyniki obserwacji, zamieszcza w opisie rysunki, wykresy, tabele, fotografie. Posługuje się prostymi przyrządami pomiarowymi i optycznymi.
A Poznanie pojęć: środowisko przyrodnicze, ochrona przyrody, ekologia, degradacja środowiska, składniki krajobrazu. 1.Ekologia jako nauka interdyscyplina­rna. 2. Naturalne składniki krajobrazu oraz przekształcone przez człowieka 3. Konieczność ochrony przyrody przed ludzką degradacją. Wyjaśnianie pojęcia ekologia, środowisko przyrodnicze, degradacja, składniki krajobrazu. Ukazywanie powiązań ekologii z innymi dziedzinami wiedzy. Obserwacja w terenie naturalnych oraz przekształconych składników krajobrazu Wie czym zajmuje się ekologia, odróżnia naturalne składniki krajobrazu od przekształco­nych oraz umie je nazwać. Potrafi wskazać przykłady degradacji środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy
B Ocena wpływu człowieka na środowisko. Ocena swojego wpływu na środo­wisko oraz projektowanie i realizacja działań na rzecz poprawy stanu tego środowiska. Kształtowanie współ odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. 1.Pranie, mycie, zmywanie bez szkody dla środowiska - woda w twoim domu. 2. Co leci z kranu? 3,Jak oszczędzać energię w Twoim domu? 4. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu na stan środowiska przyrodniczego. Obserwacja oraz wywiad na temat: - skąd pochodzi woda w Twoim domu? - jakie jest zużycie wody w Twoim domu? - jak możesz oszczędzać wodę? Badanie cech wody którą pijesz. Opracowanie zobowiązania do oszczędzania energii w domu i w szkole. Ocenia rolę wody oraz energii w życiu czlowieka Wymienia odnawialne zasoby przyrody. Ocenia swój wpływ na środowisko. Podejmuje działania zmierzające do poprawy stanu najbliższego środowiska.


Klasa IV
Blok Szczegółowe cele Zakres treści Procedury osiągania Przewidywane osiągnięcia

tematy kształcenia
celów ucznia

czny 2 3 4 5

I

Rozwijanie wrażliwości l. Odpady i ich rodzaje - zajrzyj do Analiza składu własnego kosza na śmieci Podejmuje działania zmierzając


ekologicznej. swojego kosza na śmieci. Zaprojektowanie działań zmierzających do do zmniejszenia ilości domowych


Uświadomienie relacji 2. Sposoby zmniejszania ilości śmieci zmniejszenia ilości odpadów "domowych". śmieci

B człowiek środowisko. produkowanych w domu
Tworzy plakat nakłaniający do ograniczania/segregowanie, właściwy wybór
ilości śmieci.opakowań/

I
Opanowanie umiejętności 1 Warunki życia ludzi w Twojej Wywiad na temat źródeł zaopatrzenia Wymienia główne źródła pozyskiwania słodkiej

obserwacji miejscowości: mieszkańców Twojej wsi w słodką wodę. wody we własnej miejscowości. Wymienia


najbliższego środowiska. - źródła zaopatrzenia w wodę, Wywiad na temat odprowadzania ścieków poparty sposoby odprowadzania ścieków przez


Opanowanie umiejętności - problem odpadów, obserwacją bezpośrednią. mieszkańców wsi.


pracy - problem ścieków.
Proponuje rozwiązania dotyczące ścieków


w grupie podczas badań

np. budowa oczyszczalni ścieków.


terenowych 2.Zmiany w najbliższym środowisku Obserwacja zachodzących zmian w swoim Szuka tekstów literackich /Iub sam je tworzy/

C i opracowywania spowodowane przez działalność otoczeniu. mówiących o środowisku przyrodniczym lub o


wyników obserwacji. człowieka.
konieczności jego ochrony.


Poznanie zmian
zachodzących w naj- 3. Formy ochrony przyrody w naj- Wycieczki po najbliższej okolicy Zna i rozpoznaje gatunki chronione.
J
bliższym środowisku bliższej okolicy.


Pod wpływem działaI-
Opracowanie folderów, legitymacji roślin


ności człowieka. 4. Wykaz roślin i zwierząt chronionych. i zwierząt chronionych ..

KLASA V
, Blok Szczegółowe cele
Zakres treści Procedury osiągania celów Przewidywane osiągnięcia uczniów

temat y- kształcenia
czny 2
3 4 5

l


Poznanie ekosystemów 1.Pojęcie ekosystemu, biocenozy. Obserwacja w terenie występujących tam Posługuje się mapą topograficzną swojej
I
w najbliższej okolicy.

ekosystemów. Rozpoznawanie pospolitych miejscowości.

Poznanie pospolitych 2.Staw jako przykład ekosystemu gatunków roślin i zbieranie ich do zielnika. Wykonuje zielnik wykorzystując rośliny z naj-
i
gatunków roślin wystę wodnego /stan czystości wody/o Określanie stanu wody w stawie po zapachu, bliższego otoczenia.


pujących na terenie gminy.

przejrzystości, ph. Ocenia stan czystości wody w stawie.

D
3. Las jako przykład ekosystemu Określenie źródeł zanieczyszczeń wody. Potrafi zaprezentować wyniki obserwacji.


Nabycie umiejętności lądowego.
Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów Określa wpływ lasu na samopoczucie ludzi.


badania czystości wody.

rosnących w pobliskim lesie /gry i zabawy Lokalizuje na mapie topograficznej miejsco-


Rozbudzanie szacunku do 4 Pole uprawne jako przykład ekologiczne/o wości, dzikie wysypiska śmieci. Zna gleby


przyrody. ekosystemu lądowego. Opisywanie stanu czystości tego lasu występujące w najbliższej okolicy.

i szukanie źródeł zanieczyszczeń. Dostrzega dobre i złe zachowania względem

Wywiady na temat roślin uprawianych przyrody.

w naszej miejscowości. Szukanie odpowiedzi na Bierze udział w akcjach ekologicznych, których

pytanie -Co zagraża glebie? celem jest zachowanie czystości środowiska, np.


"Sprzątanie Świata".


Poznanie możliwości 1Prawa i obowiązki gminy w zakresie Wywiady i spotkania z pracownikami urzędu, Wie do kogo się zwrócić w urzędzie gminy z


samorządu gminnego ochrony środowiska przyrodniczego. którzy zajmują się zagadnieniami ekologii w problemami dotyczącymi ochrony środowiska.


w ochronie środowiska.

gminie. Potrafi przeprowadzić wywiad, ankietę z


Zapoznanie się z urządze-

Wizyta w gminnej oczyszczalni ścieków. właściwym pracownikiem urzędu.


niami służącymi poprawie

Opisywanie i przedstawianie w formie graficznej Zna prawa i obowiązki gminy w zakresie

E stanu czystości środowiska

zasad działania biologicznej oczyszczalni ścieków. ochrony środowiska.


na terenie gminy.


Rozumie zasady pracy biologicznej oczyszczalni


Ocena stanu środowiska 2. Urządzenia służące ochronie Zapoznanie się z opracowaniami na ten temat. ścieków.


przyrodniczego gminy. środowiska na terenie gminy. Wywiady z pracownikami gminy zajmującymi się Dowodzi konieczności budowy takiej


Ocena wpływu człowieka

ekologią. oczyszczalni na terenie miejscowości w której


i jego codziennych czyn-

Spotkanie z leśnikiem opiekującym się lasami na mieszka.


ności na stan środowiska.

terenie gminy. Posługuje się mapą topograficzną gminy.


Umiejętność wyszukiwa-

Analiza stanu środowiska przyrodniczego gminy Ocenia stan środowiska przyrodniczego gminy na


nia miejsc na terenie 3. Stan środowiska przyrodniczego dokonana na podstawie własnych obserwacji i podstawie własnych obserwacji oraz analiz


gminy w których ob serwu- gminy.
rozmów z mieszkańcami. dostępnych opracowań


je się korzystne i nie-


i przeprowadzonych wywiadów.


korzystne zmiany zacho-


Opisuje wyniki obserwacji i przedstawia w


dzące w środowisku.


sDosób graficzny.

Blok
Szczegółowe cele Zakres treści Procedury osiągania celów Przewidywane osiągnięcia uczniów
tematy- kształcenia


czny
2 3 4 5
l


Poznanie źródeł zanie- 1 .Rodzaje zanieczyszczeń powietrza Obserwacja najbliższego środowiska. Prezentuje wyniki obserwacji i w postaci opisu


czyszczeń powietrza. i źródła ich emisji w najbliższej okolicy Wywiady z mieszkańcami. oraz tabel i wykresów.


Nabywanie umiejętności

Prace plastyczne na temat źródeł zanieczyszczeń


określania stopnia czysto-
Określanie stopnia zanieczyszczenia powietrza w powietrza w najbliższej okolicy.


ści powietrza przy pomocy 2. Rodzaje porostów występujących w oparciu o skalę porostową. Ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza w

F skali porostowej. terenie oraz testy wykonywane w Określenie wpływu zanieczyszczeń powietrza na najbliższej okolicy.


W skazywanie źródeł różnych miejscach. środowisko. Wymienia źródła zanieczyszczeń powietrza w


zanieczyszczenia powie-

najbliższej okolicy. Proponuje sposoby


trza. Zrozumienie

zmniejszania ilości emisji zanieczyszczeń oraz


znaczenia terenów zielo- 3. Sposoby ochrony powietrza przed Propozycje jak dbać o czystość powietrza w Twojej poprawy stanu czystości powietrza.


nych w ochronie przed zanieczyszczeniami. miejscowości. Wykonuje prace plastyczne na ten temat.


hałasem, pyłami i trujący-
mi gazami


Klasa VI Poznanie zagrożeń dla
środowiska przyrodnicze- I1Przykłady miejsc w najbliższym Obserwacje bezpośrednie, przeprowadzanie Zaznacza na mapie topograficznej miejscowości


go najbliższej okolicy. otoczeniu w których obserwuje się wywiadów z mieszkańcami. miejsca, w których człowiek zniszczył śro-


Uświadomienie wpływu niekorzystny wpływ człowieka na
dowisko przyrodnicze.

G hałasu na zdrowie i samo- środowisko przyrodnicze.poczucie człowieka.
Nabycie umiejętności 2. Hałas- źródła hałasu, kryteria jego Obserwacje bezpośrednie, dokonywanie pomiarów Określa źródła hałasu.


wnikliwej obserwacji. oceny, wpływ hałasu na zdrowie natężenia hałasu. Ocena natężenia ruchu na Potrafi w przybliżeniu określić stopień natężenia


Zrozumienie współ- najbliższego samopoczucie człowieka. pobliskiej szosie. hałasu. Wykazuje wpływ hałasu na zdrowie


zależności między

człowieka. Proponuje sposoby walki z hałasem.


działaniem człowieka, a
warunkami życia
w danym środowisku.Pogłębienie wiedzy l. Obszary chronione na terenie gminy. Obserwacja bezpośrednia. Potrafi wskazać na mapie topograficznej gminy,

o środowisku przyro-
Zapoznanie się z dostępnymi opracowaniami na ten obszary chronione i ciekawe pod względem

dniczym własnej gminy.
temat. przyrodniczym.

Prowadzenie obserwacji
Tworzenie mapy ciekawych przyrodniczo miejsc na
H oraz przeprowadzanie 2. Ciekawe przyrodniczo miejsca na terenie gminy. Opracowuje gazetkę szkolną na ten temat.

prostych badań oceny terenie gminy.


stanu środowiska.Przekonanie o walorachprzyrodniczych własnejgminy.

Poznanie walorów l. Motywy ochrony przyrody Tworzenie plakatów wskazujących przyczyny dla Rozumie dlaczego należy tworzyć obszary


przyrodniczych swojego / zdrowotny, naukowy, estetyczny / których należy chronić przyrodę. przyrody chronionej.


regionu
Tworzenie piosenek o tematyce ekologicznej. Przekonuje innych do działań na rzecz ochrony


Zrozumienie konieczności

przyrody.

I ochrony przyrody.

Tworzy prace plastyczne na ten temat.


Zapoznanie się ze
sposobami ochrony

Jest przekonany o walorach przyrodniczych


przyrody w regionie.

swojego regionu.
Obserwacja bezpośrednia. Uczestniczy w wycieczkach krajoznawczo-


Uwrażliwienie na piękno 2. Osobliwości przyrodnicze regionu Spotkania z pracownikami Nadleśnictwa. turystycznych.


przyrody. mieleckiego /Park Krajobrazowy, Zapoznanie się z opracowaniami na ten temat. Zna i stosuje zasady zachowania


Propagowanie stylu życia Rezerwaty Przyrody, Pomniki Przyrody,
w obiektach przyrodniczo chronionych


zgodnego z naturą. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt /
Dostrzega piękno przyrody.

Prezentuje i zachęca innych do poznawania

walorów przyrodniczych swojego regionu
I

W ramch realizacji zadań programowych uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach terenowych:

a- obserwacje prowadzone w najbliższej okolicy szkoły,
b- obserwacje prowadzone w swojej miejscowości, gminie,
c- wycieczki autokarowe i rowerowe,

W ramach współpracy z Nadleśnictwem -Tuszyma, zorganizowane zostaną zajęcia

a- stacjonarne / lekcje w szkole/,
b- terenowe / wycieczki /.

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.
Ścieżka ekologiczna będzie realizowana w formie zajęć nadobowiązkowych w kI. IV - VI( 1 godzina tygodniowo ).
Ze względu na specyficzną tematykę tej ścieżki należy stosować aktywne metody pracy, w których uczeń angażuje się i twórczo rozwiązuje problemy. Takie formy zajęć dają możliwość doko­nania oceny nie tylko wiadomości przedmiotowych, ale również nabywanych przez uczniów umiejętności(planowanie, komunikowanie się, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy) tak bardzo ważnych w życiu codziennym.
Ocena śródroczna i końcoworoczna osiągnięć uczniów będzie miała odzwierciedlenie w ocenie z zachowania ze względu na wychowawczy charakter ścieżki ekologicznej

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:58:36
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:58:36) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie