Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela informatyki i techniki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3627 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem informatyki i techniki z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Wysłając ten plan rozwoju - mam nadzieję ze pomoze on innym osobom w planowaniu swojego rozwoju zawodowego. Kiedyś sam poszukiwałem podobnych materiałów - a teraz kiedy pisze sprawozdanie z realizacji, czas na rewanz z mojej strony. Wszystkim zyczę powodzenia.

I. Informacje personalne

1. imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marian Stasiowski
2. nauczane przedmioty: informatyka i technika
3. posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
4. staż pracy: 20 lat
5. czas stażu: 1.09.2003 – 31.V.2006
6. kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a) Studia magisterskie na kierunku technika, WSP Kraków – 1984r.

b) Podyplomowe Studia Informatyki, Politechnika Łódzka filia w Bielsku – Białej – 2000.
c) Ukończony kurs „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”, (I – część) OFEK 2002/2003.
7.
podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2001r, Nr 111, poz.1194)
b) Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. zmieniająca ustawę o zmianie Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 32)
c) Ustawa z dn. 15 marca 2002r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002r. Nr 41,poz. 326)
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr82, poz. 744)

II. Wstęp

Podstawą i celem działań związanych ze zdobywaniem kolejnego nauczycielskiego stopnia awansu zawodowego jest przekonanie, że nauczyciel jest osobą uczącą się przez całe życie, nieustannie rozwijającą swoją wiedzę merytoryczną i umiejętności profesjonalne.
W dziedzinie informatyki brak rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, czy zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń byłby równoznaczny z cofaniem się wstecz.
Moje działania nakierowane są na osiąganie celów w zakresie wspierania rozwoju nauczycieli zgodnego z polityką edukacyjną państwa w dobie reformy systemu oświaty głównie w dziedzinie szeroko rozumianej informatyki.
Chęć zdobywania kolejnych stopni awansu wynika z potrzeby dalszego wszechstronnego rozwoju własnego oraz pomocy kolegom nauczycielom, kadrze kierowniczej i administracyjnej szkoły, w szczególności w dziedzinie zastosowania informatyki (wykorzystania komputera oraz internetu) jako narzędzia w pracy i nauce do realizacji zadań wynikających z reformy merytorycznej. Jej celem jest zbudowanie szkoły, która nauczy się uczyć, a nie wpajać wiedzę, a także wyszukiwanie potrzebnych informacji i samodoskonalenie się.
Ambicje, dotychczasowe długoletnie doświadczenie i chęć rozwijania się, możliwości przekazania interesującej i niezbędnej dziś wiedzy skłoniły mnie do przystąpienia do grupy tych aktywnych nauczycieli, którzy podjęli wyzwanie i stanęli w kolejce po awans.

Godzi się i od wroga pobierać nauki.
Owidiusz


Podstawowym zadaniem nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna bowiem polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. W szkole pod kierunkiem nauczyciela uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w przyszłości lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata.
W pracy wychowawczej nauczyciel winien wspierać obowiązki rodziców, aby uczniowie mogli w szkole znaleźć środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych dziedzin wiedzy jak i całej edukacji.
Jeżeli ja realizując powyższe nadrzędne cele nauczyciela sam zrealizuję niżej przedstawiany plan rozwoju zawodowego to właściwy cel w postaci awansu będzie bliski na wyciągnięcie ręki.

Mamy tylu nauczycieli,
ilu ludzi spotykamy w życiu
Aldona Różanek

III. Czynności organizacyjne
L.P.

ZADANIE / DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
ZADAŃ / DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI
1
Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- notatka z udziału w szkoleniu
IX-X 2003
2
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, statut, WSO
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
IX-X 2003
3
Wstępna ocena własnych umiejętności
- podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
VIII/IX 2003
4
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- zbieranie informacji o realizacji zadań
- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań
W czasie stażu
5
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- sprawozdanie
V 2006

III. Zadania wynikające z rozporządzenia (ówczesnego)
L.P.

ZADANIE / DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
ZADAŃ / DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
Rozp. §5 ust 1 pkt. 1

1
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
- zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniu
W czasie stażu
2
Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z informatyki i techniki.
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z informatyki i techniki
- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
- teczka z materiałami
W czasie stażu
Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
Rozp. §5 ust 1 pkt. 2
1
Przygotowywanie uczniów do konkursów
- praca indywidualna z uczniem zdolnym
- zaświadczenia
W czasie stażu
2
Pełnienie opieki nad sprzętem audiowizualnym i nagłaśniającym
- przygotowywanie oprawy technicznej uroczystości szkolnych
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- zdjęcia z imprez szklonych
W czasie stażu
3
Opracowanie dokumentacji technicznej toru przeszkód do jazdy rowerowej
- przygotowanie dokumentacji technicznej toru przeszkód
- nadzór nad wykonaniem toru
- dokumentacja techniczna
Rok szkolny 2003/2004
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu poziomu pracy szkoły
Rozp. §5 ust 1 pkt. 3
1
Ustawiczne doskonalenie własnego warsztatu pracy
- udział w pracach zespołów samokształceniowych i wychowawców.
- udział w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach.
- studiowanie literatury metodycznej i zamieszczonych tam scenariuszy lekcji.
- przegląd i analiza dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników i poradników dla nauczycieli informatyki i techniki.
- Czytanie czasopism o tematyce informatycznej KOMPUTER ŚWIAT, ENTER, PC WORLD, CHIP, WWW, NET, INTERNET, Wychowanie Techniczne w Szkole i. in..
- przeglądanie edukacyjnych stron internetowych.
- wykorzystanie komputera w domu do celów edukacyjnych
- wykorzystanie encyklopedii multimedialnych i internetu w czasie lekcji
- dokumentacja szkolna
- lista obecności
- zaświadczenie
- dziennik lektur
- adresy stron
- scenariusze zajęć
W czasie stażu
Na bieżąco
Okres stażu
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania techniki komputerowej i informacyjnej
Rozp. §5 ust 2 pkt. 1

1
Opracowanie programu i planu realizacji zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- sprawozdanie
W czasie stażu
2
Promowanie szkoły
- zaprojektowanie szkolnej witryny internetowej i jej aktualizacja
- zaprojektowanie papieru firmowego szkoły
- obecność strony w Internecie (adres strony)
- wzorzec papieru firmowego
W czasie stażu
3
Przygotowanie uczniów do konkursów
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- spotkania indywidualne w razie potrzeb
- udział uczniów w konkursach
- wyniki konkursów
- notatka z konkursu
W czasie stażu
4
Lekcje techniki w pracowni komputerowej
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu
- scenariusze zajęć
- notatka z przebiegu zajęć
W czasie stażu
5
Zastosowanie techniki komputerowej w funkcjonowaniu szkoły
- ewidencja uczniów przystępujących do sprawdzianu na koniec klas szóstych z wykorzystaniem programu HERMES
- wydruki
Na początku danego roku szkolnego
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

Rozp. §5 ust 2 pkt. 2
1
Wykorzystanie komputera w pracach biurowych
- Pomoc w komputerowym projektowaniu i drukowaniu dyplomów, zaproszeń, wyróżnień itp.
- Służenie pomocą i rozwiązywanie problemów związanych z obsługą komputera innym nauczycielom i pracownikom administracji szkoły.
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
W ramach potrzeb
2
Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia
- prowadzenie rad szkoleniowych
- warsztaty, konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera z uwzględnieniem możliwości Internetu
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
W ramach potrzeb
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Rozp. §5 ust 2 pkt. 3a

1
Opracowanie programu dotyczącego działań edukacyjnych
- opracowanie i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania z informatyki w oparciu o program nauczania „INFORMATYKA 2000”
- przedmiotowy system oceniania z informatyki
IX. 2003r.
2
Praca w zespole diagnostycznym
- opracowanie ankiet, analiza wyników i opracowanie programu naprawczego w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
- wzory ankiet
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
wg harmonogramu
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie
Rozp. §5 ust 2 pkt. 3b

1
Opracowanie publikacji na potrzeby szkoły
- przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkole na płytach CD i udostępnienie jej poprzez bibliotekę szkolną
- zaświadczenie z biblioteki o przyjęciu publikacji
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- płyta CD
Rok szkolny 20003/2004
2
Publikacje w internecie
- opracowanie komputerowych testów sprawdzających dla poszczególnych etapów edukacyjnych z informatyki i ich publikacja w internecie
- publikacja własnego planu rozwoju zawodowego
- potwierdzenie Dyrektora szkoły
- wykorzystywanie testów na lekcjach informatyki
- adres strony www, dyskietka
- adres strony www, dyskietka
Rok szkolny 2003/2004
Prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym
Rozp. §5 ust 2 pkt. 3c
1
Prowadzenie zajęć otwartych
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym
- zapoznanie nauczycieli przedszkola z możliwościami edukacyjnymi komputera
- scenariusz zajęć
- potwierdzenie Dyrektora szkoły
Rok szkolny 2003/2004
2
Prowadzenie zajęć otwartych z informatyki
- przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób
- scenariusz zajęć
W czasie stażu
3
Organizowanie warsztatów doskonalących dla nauczycieli
- warsztaty, konsultacje dla nauczycieli w ramach obsługi komputera
- zajęcia dla nauczycieli z zakresu tworzenia i publikacji stron www
- zajęcia dla nauczycieli z zakresu poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych
- plan szkolenia
- potwierdzenia nauczycieli (lista)
W czasie stażu
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły
Rozp. §5 ust 2 pkt. 3g
1
Wykorzystanie wiedzy nabytej na studiach podyplomowych z informatyki
- pomoc w uruchamianiu wszelkich działań na rzecz szkoły, wymagających wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania komputerów w dydaktyce
- dyplom ukończenia studiów
W czasie stażu
2
Ukończenie szkolenia (II część)
- udział w drugim etapie kursu organizowanego przez OFEK
- świadectwo ukończenia kursu
zależny od możliwości organizatora
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawie nieletnich lub uzyskanie znacznych osiągnięć w pracy zawodowej
Rozp. §5 ust 2 pkt. 3h

1
Sprawowanie opieki nad klasopracownią (pracownia internetowa)
- pełnienie obowiązku administratora szkolnej sieci komputerowej
- umieszczanie gazetek tematycznych w sali komputerowej
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
W czasie stażu
2
Organizowanie konkursów szkolnych
- przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły
- przygotowanie uczniów do konkursów
- regulamin konkursu
- sprawozdanie z przebiegu konkursu
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
W czasie stażu
3
Przygotowanie dyplomów uznania za szczególne osiągnięcia uczniów, zaproszeń na uroczystości szkolne, itp.
- opracowanie szablonu potrzebnego dokumentu
- szablony dyplomów, zaproszeń
W razie potrzeb
4
Organizowanie turniejów w grach komputerowych
- przeprowadzenie w czasie ferii zimowych konkursu „Skoki narciarskie”
- regulamin konkursu
- sprawozdanie z przebiegu konkursu
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
I/II 2004
5
Modernizacja pracowni komputerowej
- doprowadzenie stałego dostępu do inernetu typu DSL (Neostrada)
- wprowadzanie nowego oprogramowania pozyskiwanego z czasopism fachowych
- kopie dokumentów szkolnych
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
X/XI 2003
W czasie stażu
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Rozp. §5 ust 4
1
Opis i analiza przypadku – osamotnienie ucznia
- studium przypadku
- notatki
W czasie stażu
2
Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
- wywiad środowiskowy
- opis sytuacji
- notatki
W czasie stażu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie