Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja medialna w kl IV-VI na lekcjach j.polskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2809 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielką języka polskiego, od kilku lat opiekuję się zespołem uczniów redagujących gazetkę szkolną, prowadzę również zajęcia koła dziennikarstwa prasowego. W stworzonym przez siebie programie proponuję wprowadzenie na lekcjach języka polskiego elementów wiedzy o mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), ze szczególnym naciskiem na dziennikarstwo prasowe.

EDUKACJA MEDIALNA W KLASACH IV - VI
Opracowanie Joanna Twardak

Charakterystyka programu


Niniejszy program przewidziany jest do realizacji w II etapie edukacyjnym, w kl. IV, V i VI, na lekcjach języka polskiego. Bazuje na treściach ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”, poszerza niektóre z nich skupiając się na realizacji treści związanych z elementami wiedzy o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dziennikarskiej i dziennikarstwa prasowego.Główne założenia programu to: przekazanie uczniom ogólnej wiedzy o mediach, przygotowanie ich do świadomego odbioru przekazów medialnych, wdrożenie do redagowania form prasowych.
Zaplanowane treści realizowane będą w trakcie zajęć teoretycznych i warsztatowych,a także wycieczek i spotkań z ludźmi mediów. Uczniowie będą też brać udział w spotkaniach kolegium redakcyjnego gazety szkolnej „Nasza Dwójka”. Pozwoli to na włączenie uczniów klas młodszych (kl. IV i V) w proces powstawania gazety, umożliwi wykorzystanie i weryfikację wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach i będzie ich swoistą ewaluacją.
Zdobyte umiejętności i doświadczenie w redagowaniu gazetki szkolnej uczniowie będą mogli wykorzystać w następnych etapach kształcenia, do pracy w redakcjach szkolnych gazet.

Cele szczegółowe
 1. Zdobycie ogólnej wiedzy o mediach, języku mediów.
 2. Przygotowanie do świadomego odbioru przekazów medialnych – prasy, radia, telewizji.
 3. Zapoznanie z zasadami redagowania prasowych form wypowiedzi.
 4. Kształcenie umiejętności redagowania form prasowych.
 5. Przygotowanie do uczestnictwa w redagowaniu gazety szkolnej „Nasza Dwójka”.
 6. Wdrażanie do samodzielności w dziedzinie pisarskiej (stylistyka, gramatyka).
 7. Rozwijanie umiejętności wypowiadania na piśmie własnych myśli i sądów.
 8. Wzbogacanie słownictwa uczniów o terminy z zakresu dziennikarstwa.
 9. Kształcenie umiejętności samodzielnego, twórczego myślenia.
 10. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 11. Rozwijanie umiejętności kreatywnej pracy w zespole.
 12. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera, pracy w programie Microsoft Word, korzystania z Internetu.
Treści programowe
KLASA IV
 Komunikacja, informacja, media.
 1. Proces i cele komunikowania się, porozumiewania się.
 2. Media i ich podział.
 3. Wydawnictwa informacyjne dostępne w bibliotece szkolnej.
Prasa
 1. Kto jest kim w gazecie.
 2. Struktura redakcji gazetki szkolnej – kolegium redakcyjne.
 3. O czym pisze lokalna prasa (artykuły, działy, tematyka).
 4. Ulubione czasopisma – podpatrywanie warsztatu.
 5. Relacja prasowa – informujemy o ważnych wydarzeniach z życia szkoły i nie tylko.
 6. Rozmowa, wywiad – jak przeprowadzać wywiad, jak szukać tematu.
 7. Rodzaje użytkowych form prasowych: zawiadomienie, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia – wyszukiwanie przykładów, zasady redagowania.
 8. Ćwiczenia w redagowaniu: relacji, zawiadomienia, zaproszenia, ogłoszenia, życzeń, wywiadu.
Radio
 1. Wehikuł czasu – historia radia.
 2. Twórcy programów radiowych.
 3. Radio od kuchni – budowa studia radiowego.
Telewizja
 1. Historia telewizji.
 2. Kto jest kim w telewizji.
 3. Czym dla ciebie jest telewizja (korzyści, zagrożenia).
KLASA V
 Komunikacja, informacja, media
 1. Historia pisma i piśmiennictwa.
 2. Informacja obiektywna i subiektywna.
Prasa
 1. Układ treściowy i graficzny, gazety.
 2. Korekta prasowa i jej cele.
 3. Rola prasy lokalnej (zasięg, odbiorcy, wydawca, reklama, listy do redakcji – wpływ
 4. na treść).
 5. Tytuł i jego rola.
 6. Struktura wiadomości, budowa informacji, rola leadu.
 7. Reklama prasowa – przykłady, zasady redagowania.
 8. Opis postaci rzeczywistej – portret ciekawej osoby –próby redakcyjne.
 9. Sprawozdanie z elementami recenzji – przykłady, próby redakcyjne.
 10. Doskonalenie form poznanych w klasie IV.
Radio
 1. Radio teatrem wyobraźni – tworzywo radiowe (słowo, dźwięk).
 2. Jak powstaje słuchowisko radiowe.
 3. Przygotowanie scenariusza, nagranie słuchowiska.
Telewizja
 1. Tworzywo telewizyjne – słowo, obraz, dźwięk.
 2. Program telewizyjny, bloki programowe, oferta różnych stacji.
 3. Plusy i minusy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży.
KLASA VI
 Komunikacja, informacja, media.
 1. Dzieje drukarstwa polskiego.
 2. Korzystanie z programów edukacyjnych na CD.
Prasa
 1. Powstawanie gazety, cykl wydawniczy.
 2. Informować czy przekonywać (tekst informacyjny a tekst perswazyjny).
 3. Rzetelność dziennikarska, odpowiedzialność za słowa.
 4. Dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny – cechy, predyspozycje.
 5. Specjalizacje dziennikarskie – sprawozdawcy parlamentarni, sportowi, kulturalni.
 6. Doskonalenie form prasowych poznanych w kl. IV i V.
 7. Felieton – przykłady z prasy, zasady redagowania, próby redakcyjne.
 8. Reportaż, fotoreportaż – przykłady z prasy, zasady redagowania, próby redakcyjne.
Radio
 1. Rodzaje programów radiowych (słuchowiska, audycje, sprawozdania, informacje).
 2. Program radiowy, ramówka w radiu.
 3. Opracowanie ramówki dla rozgłośni młodzieżowej.
Telewizja
 1. Budowa studia telewizyjnego.
 2. Telewizyjny warsztat realizatorski.
 3. Ramówka telewizyjna – przykłady ramówek różnych stacji.
 4. Opracowanie ramówki dla młodzieżowej stacji telewizyjnej.
Internet
 1. Internet jako środek przekazu dziennikarskiego.
 2. Elektroniczne wersje popularnych pism.
 3. Ogólnopolskie portale internetowe.
 4. Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Uczniowie będą ponadto w trzyletnim cyklu zajęć:
  • uczestniczyć w spotkaniach z ludźmi mediów, organizowanych w szkole (dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny, drukarz, redaktor techniczny, korektor);
  • brać udział w wycieczkach do drukarni, redakcji gazety, rozgłośni radiowej , stacji telewizyjnej;
  • tworzyć słownik terminów dziennikarskich;
  • wyszukiwać w prasie i gromadzić wycinki będące przykładami poznanych gatunków dziennikarskich;
  • czynnie uczestniczyć w redagowaniu szkolnej gazety „Nasza Dwójka”;
  • poprzez systematyczne przygotowywanie z pomocą komputera tekstów do szkolnej gazety, doskonalić umiejętność obsługi komputera oraz pracy w programie Microsoft Word.
Metody
Metody pracy będą dobierane w zależności od specyfiki treści zaplanowanych do realizacji na zajęciach. Wśród nich znajdą się:
Ø pogadanka, pokaz, wykład, objaśnienie (wprowadzanie wiadomości teoretycznych),
Ø burza mózgów, dyskusja, debata (planowanie treści gazety),
Ø metoda projektu (proces powstawania kolejnych numerów gazety, tworzenie słuchowiska radiowego),
Ø praca w grupach, mapa mentalna, szkic schemat, grupy eksperckie, praca z tekstem, śnieżna kula (nabywanie umiejętności w trakcie zajęć),
Ø pokaz połączony z przeżyciem (wizyta w redakcji gazety, rozgłośni radiowej, stacji telewizyjnej).

Osiągnięcia

Przewidywane osiągnięcia uczniów po trzyletnim cyklu zajęć:
 • Umiejętność rozpoznawania i nazwania poszczególnych gatunków dziennikarskich.
 • Znajomość zasad redagowania gatunków dziennikarskich: informacji, relacji, recenzji, wywiadu, felietonu, reportażu i użytkowych form prasowych: reklamy, komunikatu, zaproszenia, życzeń, ogłoszenia.
 • Umiejętność redagowania wymienionych form (felieton, reportaż, portret – uczniowie zdolniejsi).
 • Znajomość reguł pracy kolegium redakcyjnego, redagowania czasopisma w zespole.
 • Ogólna wiedza na temat rodzajów mediów, historii i funkcjonowania prasy, radia, telewizji, Internetu.
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji.
 • Umiejętność przygotowania scenariusza, nagrania słuchowiska radiowego.
 • Zdolność współpracy w zespole.
 • Większa sprawność w obsłudze komputera i w pracy z programem Microsoft Word.
 • Umiejętność rozróżniania między obiektywną relacją i komentarzem.
 • Większa sprawność w świadomym i krytycznym odbiorze środków masowej komunikacji.
Sprawdzanie osiągnięć uczniów – ewaluacja programu
Uczniowie prezentują i sprawdzają umiejętności redagowania dziennikarskich form wypowiedzi poprzez systematyczne pisanie tekstów do gazety szkolnej.
 1. Uczestnicząc w redagowaniu gazety „Nasza Dwójka” wykazują się umiejętnościami obsługi komputera, pracy w programie Microsoft Word, korzystania z różnych źródeł informacji, pracy w grupie, wiedzy na temat procesu powstawania gazety.
 2. Efektem trzyletniej pracy uczniów na zajęciach koła będą słowniki terminów dziennikarskich, scenariusze, nagrane słuchowiska, gromadzone w teczkach próby pisarskie.
 3. Formą sprawdzenia efektywności i skuteczności programu będzie uczestnictwo gazety „Nasza Dwójka” w międzyszkolnych konkursach gazetek szkolnych.
 4. Oceny programu i osiągnięć uczniów dokonają (poprzez wypełnienie ankiety) rodzice a także czytelnicy szkolnej gazety.
BIBLIOGRAFIA

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.
Edukacja czytelnicza i medialna. Materiały dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Kino i telewizja. Red. B Lewicki, Warszawa 1984.
Kłakówna Z. A., Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas 4-6, Warszawa 1993.
Kłakówna Z. A., Sztuka pisania. Książka dla nauczyciela, Warszawa 1993.
Kłakówna Z. A., Steczko I., Wiatr K., Sztuka pisania. Klasy 1-3 gimnazjum, Kraków 2003.
Kuziak M., Rzepczyński S, Jak pisać? Warsztaty dziennikarskie w szkole. Realizacja programu. Materiały metodyczne. Wybór i oprac. A. Lewandowska, Sanok, 2004.

Joanna Twardak SP2 Sanok

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie