Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program do zajęć rewalidacyjnych z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 24727 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Punktem wyjścia do opracowania niniejszego programu o nazwie RACHMISTRZ SZKOLNY była chęć stworzenia programu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z matematyki z młodzieżą o lekkim i umiarkowanym stopniu upośledzenia uczących się w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej.

Program do zajęć rewalidacyjnych z matematyki w Zasadniczej Szkole Specjalnej

    Punktem wyjścia do opracowania niniejszego programu o nazwie RACHMISTRZ SZKOLNY była chęć stworzenia programu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z matematyki z młodzieżą o lekkim i umiarkowanym stopniu upośledzenia uczących się w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej; stworzenia programu, który umożliwi uczestnikom zajęć:
 • po pierwsze – uzyskanie lepszych wyników w nauce;
 • po drugie – zdobycie i utrwalenie wiadomości, umiejętności i sprawności rozumienia elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania w środowisku a dotyczących praktycznej znajomości stosunków przestrzennych, ilościowych, jakościowych i czasowych;
 • po trzecie – zdobycie sprawności i umiejętności sprzyjających odnoszeniu sukcesów nie tylko w ramach edukacji szkolnej, ale również podczas prób zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości, co ułatwi im start w samodzielne życie i rozbudzi wiarę we własne siły..
     Opracowując ramowy rozkład materiału do zajęć objętych tym programem należy wziąć pod uwagę:
 • specyficzne zapotrzebowania młodzieży, którą będzie się rewalidować,
 • analizę opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej każdego uczestnika programu,
 • własną obserwację uczniów na kilku kolejnych pierwszych zajęciach,
co da dokładniejsze rozpoznanie na temat ich trudności i braków, deficytów, wad oraz zaburzeń, i stanie się punktem wyjścia do opracowania w pierwszej kolejności charakterystyki uczestników programu uwzględniającej kierunki oddziaływania rewalidacyjnego wobec każdego ucznia poprzez różnego rodzaju ćwiczenia : korekcyjne, kompensacyjne i usprawniające przydatne każdemu z nich. W trakcie każdych zajęć powinno się wprowadzać kilkuminutowe ćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające zaburzeniom nerwowym i emocjonalnym, przeciwdziałające również zniechęceniu i znużeniu, a jednocześnie mobilizujące do dalszej pracy.
    Program można zakończyć konkursem sprawdzającym zdobyte przez uczestników zajęć wiadomości i umiejętności oraz nadaniem najlepszemu tytułu „Rachmistrza szkolnego”, a pozostałym uczestnikom innych tytułów ( więcej szczegółów w procedurach oceniania osiągnięć) .
    Podczas realizowania programu zajęć rewalidacyjnych większą uwagę powinno się zwracać na :
 • praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności;
 • gromadzenie i przetwarzanie przez uczniów danych dotyczących podstawowych działań matematycznych na liczbach naturalnych, całkowitych i wymiernych z którymi uczniowie mają bardzo duże kłopoty;
 • praktyczne wykorzystanie procentów w różnych dziedzinach wiedzy, a przede wszystkim w życiu codziennym.;
 • wdrażanie umiejętności posługiwania się zegarem, kalendarzem;
 • zastosowanie wiedzy matematycznej do zadań związanych z nauczanym zawodem .
     W programie oprócz wykorzystywanych metod i form pracy przedstawiono również szczegółowe cele edukacyjne, planowane osiągnięcia ucznia, procedury oceniania i osiągania celów, jak również ramowy rozkład materiałMam nadzieję, że proponowany program pracy rewalidacji uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim będzie pomocą w przygotowaniu ich do sprostania wszystkim wymogom, które niesie ze sobą codzienność.

Przykładowa charakterystyka jednego z uczestników programu

Imię i Nazwisko
Przykładowe kierunki oddziaływania rewalidacyjnego poprzez :
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – słuchowej,
 • ćwiczenia rozwijające zaradność i wiarę we własne siły,
 • ćwiczenia usprawniające umiejętności rachunkowe w zadaniach praktycznych z życia codziennego,
 • ćwiczenia rozwijające procesy myślenia – wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza,klasyfikowanie i uogólnianie,
 • ćwiczenia wdrażające do rzetelnej pracy własnej,
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność planowania,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia pamięci mechanicznej,
 • ćwiczenia kształtujące pozytywną samoocenę oraz umiarkowany samokrytycyzm,
 • ćwiczenia rozładowujące napięcia emocjonalne,
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność współpracy w grupie,
 • ćwiczenia pamięci mechanicznej kształtujące umiejętność i sprawność samodzielnego wykonywania operacji rachunkowych,
 • ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową i spostrzegawczość.
 • ćwiczenia sprawności manualnej,
 • ćwiczenia pojęć czasowo– przestrzennych,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczenia usprawniające myślenie głównie w oparciu o materiał konkretowo– obrazowy,
 • ćwiczenia rozwijające zdolności wnioskowania i różnicowania arytmetycznego poprzez proste rebusy,gry logiczne, zagadki matematyczne czy rozwiązywanie prostych zadań tekstowych,
 • ćwiczenia z zakresu czytania tekstu ze zrozumieniem, wyboru odpowiednich terminów i pojęć do opisu zjawisk i sytuacji życiowych,
 • ćwiczenia rozwijające samodzielność,
 • ćwiczenia doskonalące i rozwijające mowę i inne sposoby efektywnego komunikowania się,
 • ćwiczenia usprawniające różnicowanie i klasyfikowanie cech przedmiotów, barwy, kształtu i wielkości,
 • ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową i słuchową,
 • ćwiczenia korygujące niepożądane społecznie zachowania, zaburzenia emocjonalne
 • ćwiczenia umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w konkretnych sytuacjach życiowych – posługiwanie się pieniędzmi, kalendarzem, zegarem, jednostkami miar itp.
Cele kształcenia:
 • kształtowanie u uczniów niepełnosprawnych zdolności różnych procesów poznawczych, logicznego myślenia i wnioskowania;
 • rozwijanie i doskonalenie zmysłów;
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej;
 • rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej;
 • kształtowanie sprawności rachunkowej;
 • ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej;
 • kształtowanie umiejętności planowania;
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
 • korygowanie niepożądanych społecznie zachowań;
 • rozładowywanie napięć emocjonalnych poprzez ćwiczenia relaksacyjne;,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej przy zagadnieniach związanych z zawodem stolarz- tapicer;
 • rozwijanie zaradności życiowej;
 • rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów efektywnego komunikowania się w różnych sytuacjach;
 • rozwijanie procesów myślenia np.: wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć;
 • kształtowanie rozumienia podstawowych pojęć matematycznych , opanowanie umiejętności objętych programem;
 • kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w konkretnych realnych sytuacjach życiowych i czynnościach praktycznych (np. analiza informacji prasowych dotyczących różnych zagadnień gospodarczych, ekonomicznych, posługiwanie się pieniędzmi, kalendarzem, zegarem, jednostkami miar itp.), zastosowanie matematyki w nauczanym zawodzie;
 • wdrażanie uczniów do rzetelnej pracy własnej i współdziałania w zespole;
 • kształtowanie u uczniów takich cech jak: koncentracja uwagi, wytrwałość w przezwyciężaniu trudności,staranność, cierpliwość – cech z punktu widzenia pracy z dziećmi niepełnosprawnymi warunkującymi powodzenie w ich realizacji;
 • naturalna integracja nauczania matematyki z życiem codziennym uczniów (w rodzinie, w społeczeństwie) oraz z kształceniem zawodowym i przyszłą pracą zawodową - wdrażanie uczniów do zastosowania wiedzy matematycznej do opisywania i interpretowania problemów ekonomicznych (np. związanych z oprocentowaniem wkładów, kredytami, opodatkowaniem, wystawianiem faktur VAT, budową budżetu domowego, czy planowaniem wydatków).
 • kształtowanie postaw : pracowitość; uczciwość; współpraca i współdziałanie w grupie; koleżeńskość; przedsiębiorczość; systematyczność; dokładność; tolerancyjność;
 • i wiele innych wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników programu.
Ramowy rozkład materiału

Poniższe zestawienie przedstawia propozycję realizacji prezentowanego programu. Zawiera on podział treści programowych na poszczególne działy, jednostki zajęciowe oraz liczbę godzin potrzebną do ich realizacji.
    Zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez ok. 60 godzin lekcyjnych. tj. przez okres 10-ciu miesięcy.

DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE ( 8 godzin )
Temat zajęcia: Liczba godzin
 • Zajęcia wstępne.(1)
 • Przypomnienie tabliczki mnożenia.(2)
 • Działania na liczbach naturalnych wykonywane sposobem pisemnym.(1)
 • Kolejność wykonywania działań.(1)
 • Pisanie i obliczanie dat – korzystanie z kalendarza.(2)
 • Odczytywanie wskazań zegar. (1)
DZIAŁ II : LICZBY CAŁKOWITE ( 9 godzin)
 • Liczby całkowite dodatnie, ujemne – liczby przeciwne.(1)
 • Reguły działań na liczbach całkowitych – znaki.(1)
 • Działania na liczba całkowitych.(2)
 • Stosowanie nawiasów mówiących o kolejności działań.(2)
 • Mierzenie temperatury powietrza.(1
 • Saldo dodatnie, saldo ujemne – pojęcia : mam – wydaję.(2)
DZIAŁ III : UŁAMKI ZWYKŁE ( 6 godzin )
 • Określanie części z całości.(1)
 • Ułamki zwykłe i ich rodzaje – liczby odwrotne.(1)
 • Działania na ułamkach zwykłych.(2)
 • Rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem ułamków zwykłych.(2)
DZIAŁ IV : UŁAMKI DZIESIĘTNE ( 9 godzin)
 • Rodzaje ułamków dziesiętnych.(1)
 • Reguły dotyczące działań na ułamkach dziesiętnych.(1)
 • Działania na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym.(2)
 • Zamiana jednostek masy i długości – działania na wyrażeniach dwumianowych.(2)
 • Mierzenie temperatury ciała.(1)
 • Zaokrąglanie liczb dziesiętnych.(1)
 • Kalkulowanie kosztów (materiałów, robocizny i innych) związanych z wykonaniem określonego wyrobu stolarskiego, czy tapicerskiego.(1)
DZIAŁ V : PROCENTY ( 9 godzin)
 • Obliczanie procentu z danej liczby.(1)
 • Znajdowanie liczby, gdy dany jest jej procent.(1)
 • Rozwiązywanie zadań z praktycznego zastosowania procentów w życiu codziennym - tworzenie faktur VAT, podatku za dochody, oprocentowanie lokat i kredytów w banku.(5)
 • Obliczanie strat materiału stolarskiego lub tapicerskiego.(2)
DZIAŁ VI : JEDNOSTKI I WYRAŻENIA DWUMIANOWE ( 7 godzin)
 • Jednostki czasu – (rozkłady jazdy pociągów, programy telewizyjne) (1)
 • Posługiwanie się zegarem.(1)
 • Posługiwanie się pieniędzmi.(1)
 • Jednostki miar i ich zamiana (jednostki długości i masy).(1)
 • Wyrażenia dwumianowe typu: 2m 75cm, 7zł 20gr, 1cm 3mm i ich zamiana.(1)
 • Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowych związanych z mierzenie, ważeniem i płaceniem.(2)
DZIAŁ VII:WŁASNOŚCI MIAROWE FIGUR I ICH ZASTOSOWANIE W ZAWODZIE STOLARZ LUB TAPICER (10 GODZIN)
 • Rysowanie figur płaskich – modeli wykorzystywanych w stolarstwie i ich mierzenie.(1)
 • Obliczanie obwodów i pól powierzchni figur płaskich – zadania praktyczne.(1)
 • Obliczanie ilości materiałów podstawowych do wykonywania wyrobów stolarskich (np. ilość płyty wiórowej, ilość kleju do wykonania szafy).(3)
 • Obliczanie ilości materiałów wykończeniowych do wykonywania wyrobów stolarskich (np. ilość materiału na pokrycie wyrobu gotowego – np. stołu), tapicerskich (np. ilość materiału pokryciowego) oraz dekoratorskich (np. do dekoracji okien, pokrycia ścian).(3)
 • Wykorzystanie skali w kreśleniu modeli stolarskich i tapicerskich.(2)
UWAGA:
     Rozkład materiału, ilościowy przydział godzin do realizacji działu czy jednostek zajęciowych może ulegać zmianie w zależności od potrzeb rewalidowanej grupy osób.

Treści kształcenia, szczegółowe cele edukacyjne :

DZIAŁ I. Liczby naturalne i działania na liczbach naturalnych.
Uczeń :
 • przypomni sobie wiadomości dotyczące liczb naturalnych,
 • przypomni sobie wykonalność działań na liczbach naturalnych,
 • poćwiczy tabliczkę mnożenia w zakresie do 100 oraz jej zastosowania do działań,
 • poćwiczy wykonywanie działań sposobem pisemnym,
 • nabierze sprawności w kolejności wykonywania działań,
 • nabierze sprawności w posługiwaniu się zegarem i czasem.
DZIAŁ II. Liczby całkowite i działania na liczbach całkowitych.
Uczeń :
 • utrwali pojęcie liczby przeciwnej,
 • przypomni sobie matematyczny zapis liczb całkowitych i ich własności,
 • przypomni sobie i poćwiczy główne zasady wykonywania działań na liczbach całkowitych,
 • pozna relacje zachodzące pomiędzy zbiorem liczb naturalnych a zbiorem liczb całkowitych.
DZIAŁ III. Ułamki zwykłe i ich rodzaje. Działania na ułamkach zwykłych (liczbach wymiernych).
Uczeń :
 • utrwali pojęcie liczby odwrotnej,
 • przypomni zapis dzielenia przy pomocy ułamka,
 • przypomni sobie wiadomości dotyczące rozszerzania, skracania oraz podstawowych działań na ułamkach zwykłych i mieszanych,
 • poćwiczy dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych i mieszanych o tych samych i o różnych mianownikach z wykorzystaniem NWW (najmniejszej wspólnej wielokrotności) i NWD (największego wspólnego dzielnika) dwóch liczb,
 • poćwiczy mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i mieszanych z wykorzystaniem skracania.
DZIAŁ IV. Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych.
Uczeń :
 • przypomni sobie i poćwiczy sposób zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny,
 • przypomni sobie i poćwiczy działania na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym zwłaszcza dzielenie (z przesuwaniem przecinka w dzielniku i dzielnej),
 • pozna rodzaje przybliżeń ułamków dziesiętnych z zadaną dokładnością,
 • nauczy się przybliżać liczby rzeczywiste,
 • nauczy się porównywać liczby przybliżone.
DZIAŁ V. Procenty.
Uczeń :
 • przypomni sobie i poćwiczy sposoby zamiany % na ułamek Zwykły i odwrotnie,
 • przypomni sobie i poćwiczy obliczanie % z danej liczby, szukania liczby, gdy dany jest jej % ,
 • pozna nowe sposoby wykorzystania % w bankowości (oprocentowanie lokat, kredytów, opodatkowanie, tworzenie faktur VAT za wykonane wyroby stolarskie czy tapicerskie) oraz w życiu codziennym, (diagramy, wykresy, % zestawienia danych),
 • nauczy się prawidłowej interpretacji zadań tekstowych,
 • nauczy się współpracy w grupie, podziału obowiązków, współodpowiedzialności za wykonywane działanie.
DZIAŁ VI. Jednostki i wyrażenia dwumianowe.
Uczeń :
 • przypomni sobie jednostki czasu i poćwiczy ich zamianę w wyrażeniach dwumianowych ,
 • poćwiczy posługiwanie się pieniędzmi oraz ich zamianę w wyrażeniach dwumianowych,
 • przypomni i utrwali sobie jednostki długości i masy oraz poćwiczy działania na wyrażeniach dwumianowych typu: 1cm 20mm, 1kg 35 dag,
 • poćwiczy dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowych związanych z mierzeniem, ważeniem i płaceniem.
DZIAŁ VII. Własności miarowe figur i ich zastosowanie w zawodzie.
Uczeń :
 • przypomni sobie klasyfikację figur płaskich i ich odwiercielenie w otaczającej go rzeczywistości,
 • poćwiczy kreślenie linii prostych, łamanych i figur płaskich oraz ich mierzenie,
 • przypomni sobie podstawowe związki miarowe figur płaskich – obwody i pola powierzchni,
 • będzie stosował wzory na pola i obwody do zadań praktycznych związanych z przyszłym wykonywanym zawodem,
 • pozna skalę oraz jej wykorzystanie w różnych dziedzinach życia (mapy, plany, budownictwo).
Przewidywane osiągnięcia uczestnika zajęć

Po zakończeniu zajęć uczestnik programu powinien potrafić:
 • umiejętnie przetworzyć podane przez nauczyciela informacje, przetworzyć wiadomości z prostego zadania z treścią na działania matematyczne;
 • umiejętnie korzystać oraz posługiwać się : kalendarzem, zegarkiem, termometrem;
 • stosować ułamki zwykłe w sytuacjach praktycznych, wziętych z życia codziennego ( np. podział tortu, chleba na części, podział płyty wiórowej jako prostokąta na mniejsze elementy, itd.);
 • wykorzystywać ułamki dziesiętne do sprawnego posługiwania się pieniędzmi, planowania wydatków, mierzenia temperatury ciała oraz kalkulowania kosztów (materiałów, robocizny) związanych z wykonywaniem określonego zawodu;
 • rozwiązywać zadania z praktycznego zastosowania procentów w życiu codziennym – oprocentowanie lokat, kredytów, podatki oraz interpretacji różnego rodzaju wykresów, diagramów czy procentowych zestawień danych;
 • umiejętnie posługiwać się podstawowymi jednostkami: czasu, długości, masy oraz jednostkami monetarnymi (pieniędzmi) i stosować je w życiu codziennym;
 • rysować, mierzyć, rozpoznawać figury geometryczne i ich podstawowe własności (np. wysokość, przekątna, pojemność, itp.);
 • umiejętnie stosować wzory na pola i obwody podstawowych figur płaskich i przestrzennych w zadaniach praktycznych m.in. związanych z przyszłym zawodem.
Procedury osiągania celów (metody i formy pracy)
     Osiąganie celów edukacyjnych jest bardzo ważnym zadaniem każdego nauczyciela. Podstawą organizacji procesu kształcenia i zaplanowania w czasie poszczególnych treści programowych powinno być rozpoznanie możliwości intelektualnych, potrzeb i pragnień ucznia.
     Nie ma uniwersalnej metody ani strategii kształcenia, która gwarantowałaby sukces edukacyjny w każdej sytuacji i z każdym uczniem, też z tym specjalnej troski. Dlatego też realizując ten program należy różnicować metody pracy, stosować przemiennie różne style nauczania.
Mam tu na myśli :
 • pracę z tekstem – czytanie tekstu matematycznego ze zrozumieniem oraz przetwarzanie danych, tekstowych na odpowiednie działania matematyczne,
 • pracę zbiorową,
 • pracę w grupach,
 • pracę indywidualną,
 • swobodne wypowiedzi uczniów,
 • pogadankę, jak również metodę praktyczną polegającą na wielokrotnym utrwalaniu przez uczniów podstawowych treści poznawczych związanych z tematyką zajęć. Główną metodą pracy powinna być metoda czynnościowa, która ułatwi uczestnikom zajęć zrozumienie pojęć i następnie operatywne stosowanie nabytej wiedzy.
W tym celu do najczęściej wykorzystywanych ćwiczeń należeć będą:
 • krzyżówki,
 • gry planszowe (np. domina, tangramy, puzzle),
 • testy do uzupełniania,
 • określania prawdziwości zdań,
 • rebusy,
 • zagadki matematyczne oraz
 • tematyczne konkursy wiedzy.
Mam nadzieję, że stosowanie tych metod pracy rozbudzi zainteresowania uczestników programu, wpłynie na rozwój koncentracji ich uwagi i przyniesie satysfakcję, oddziałuje na nich wychowawczo, wdrażając do wzajemnej zdrowej rywalizacji.
     W czasie zajęć będą rozwiązywane problemy dotyczące życia codziennego, które pozwolą uczniom dostrzec prawidłowości matematyczne w otaczającym ich świecie (kształcenie umiejętności posługiwania się różnego rodzaju tabelami, wykresami, diagramami oraz umiejętności odczytywania ważnych danych zawartych w tychże tabelach, diagramach czy wykresach) jak również zastosowania ćwiczonej wiedzy w wykonywaniu nauczanego zawodu.
     Zajęcia należy prowadzić jako niekonwencjonalne, bezstresowe spotkania, gdzie potrzebną wiedzę zdobywać się będzie w sposób typowo aktywny : za pomocą zabawy, ciekawych ćwiczeń stopniujących trudności .

Ewaluacja programu: Jeśli zajdzie ku temu potrzeba w każdej chwili można dokonać zmian, któregoś z elementów zajęć, by osiągnąć zamierzony w programie cel poprzez wydłużenie lub skrócenie czasu zabawy, powtórzenie niezrozumiałych treści, wprowadzenie innej skuteczniejszej metody w celu osiągnięcia zamierzonego celu .

Realizacja programu wymaga od nauczyciela:
 • przede wszystkim wytworzenia wśród uczestników programu atmosfery wzajemnej życzliwości i tolerancji wobec siebie, atmosfery sprzyjającej aktywności uczniów,
 • staranności w doborze ćwiczeń, zabaw oraz pomocy dydaktycznych ćwiczących szczególnie pamięć, kojarzenie faktów i poprawiających koncentrację uwagi,
 • odpowiedniego doboru ćwiczeń wdrażających uczniów do wykonywania : dokładnych obliczeń, starannych wykresów i rysunków, przejrzystych i estetycznych zapisów,
 • częstej zmiany metod pracy by uczniów nie znudzić, ale ich zaciekawić i rozbudzić naturalną chęć do poszukiwania rozwiązań i działania,
 • ciągłego pozytywnego motywowania uczniów do systematycznej pracy, do utrwalania i powtarzania materiału,
 • pobudzania aktywności uczestników poprzez stosowanie metod aktywizujących,
 • stopniowania trudności na każdych zajęciach (początek zajęć zawsze jasny i prosty, w trakcie zajęć stopniowe wprowadzanie trudniejszych elementów ),
 • wzbudzenia pozytywnych emocji do uczenia się matematyki poprzez utrwalanie podstawowych matematycznych reguł i własności za pomocą rebusów, krzyżówek, ? przygotowania pomocy dydaktycznych potrzebnych na zajęciach,
 • opracowania zestawu pytań konkursowych podsumowującego realizację programu.
Procedury oceniania osiągnięć ucznia
     Ocenianie postępów uczniów jest ważnym elementem procesu dydaktycznego. Ocena szkolna jest podstawową informacją dla uczniów (także dla rodziców) o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności. Jest oceną postępów ucznia w określonym czasie i może być podstawą do przewidywania jego osiągnięć w przyszłoścOcena osiągnięć ucznia może mieć różne formy:
 • może być wyrażona opisowo – może zarówno wskazywać, co nauczył się uczestnik programu, co już potrafi zastosować, jakie problemy samodzielnie rozwiązać, a także wypisać te wszystkie umiejętności konieczne, które wymagają dopracowania,
 • może być wyrażona stopniem w skali od 1 do 6, lub
 • może być wypowiadana słownie.
     W przypadku młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oceniać można przede wszystkim postęp, przyrost wiedzy i nabyte umiejętności. Dlatego też, należy oceniać uczniów zgodnie ze zindywidualizowanymi kryteriami, stawiając im jasne wymagania osiągnięć na poszczególne stopnie szkolne wypowiadane słownie. Należy stosować częste wzmocnienia pozytywne i pochwały, które mają dobry wpływ na uczniów, na ich motywację i chęć do dalszej pracy nad sobą i swoim rozwojem.
     Podczas realizacji programu „Rachmistrz szkolny” w pracy z uczniem niepełnosprawnym na bieżąco należy informować go o efektach i postępach w nauce, bo to motywuje uczniów do dalszych wysiłków,dalszej wydajnej pracy.
     Mam nadzieję, że ten sposób promowania da każdemu uczestnikowi zajęć rewalidacyjnych szansę na to, że prowadzący program nauczy go umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym; we wszystkich najważniejszych jego dziedzinach, więc także w pracy zawodowej. Uwieńczeniem pracy z uczniem w ramach tego programu będzie przeprowadzenie konkursu sprawdzającego nabyte wiadomości i umiejętności. Wszyscy uczestnicy programu dostaną uznaniowe dyplomy uczestnictwa w programie, zaś dla najlepszego ucznia proponuje się wyróżnienie nagrodą i tytułem – PIERWSZEGO RACHMISTRZA SZKOLNEGO , a pozostałym uczniom proponuje się dyplomy wyróżnienia – tytuły, w zależności od umiejętności, np. KALKULATOR – sprawnie wykonuje działania,
ARCHITEKT - kreśli figury, oblicza koszty np. malowania wnętrz, PRACUŚ i inne.


Opracowała: Małgorzata Moskal-Mercik
MZSP ZSP Miejscu Piastowym

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie