Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła teatralnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 898 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program przeznaczony jest do realizacji w klasach I – VI. Dostosowany jest do wieku i potrzeb edukacyjnych uczniów. Jego realizacja oparta jest m.in. na współpracy z rodzicami uczniów oraz nauczycielami i dyrektorem szkoły. Zamierzeniem programu jest kształtowanie osobowości uczniów, przygotowanie do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym oraz wspieranie zainteresowań teatrem a co za tym idzie literaturą. Sądzę, że realizacja programu zachęci dzieci do czytania i głębszego odbioru utworów literackich czy spektakli teatralnych oraz rozbudzi zdolności recytatorskie. Spowoduje również łatwiejsze nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, pozwoli przezwyciężyć lęki i niechęć do szkoły.

Program koła teatralnego obejmuje:
1. Cele dydaktyczno – wychowawcze.
2. Ogólna charakterystyka programu.
3. Treści programowe.
4. Sposoby realizacji programu.
5. Ewaluacja.


CELE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE KOŁA TETRALNEGO
Podstawowym założeniem koła teatralnego jest kształtowanie u uczniów potrzeby obcowania ze sztuką, przygotowanie do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym, propagowanie wiedzy na temat teatru.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Rozpoznawanie grupy, integracja grupy.
2. Ocena sposobu wypowiadania się dzieci, wychwycenie wad wymowy.
3. Rozbudzanie zdolności recytatorskich uczniów.
4. Budzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych poprzez zabawy ogólnorozwojowe, gry dramowe, krótkie inscenizacje.
5. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, współtworzenie małego „dzieła” scenicznego, odpowiedzialności i rzetelności.
6. Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
7. Wyposażenie uczniów w umiejętności, które umożliwiają im amatorską działalność teatralną np.: właściwa dykcja, modulacja głosu, mówienie z różnymi intencjami, wyrażanie uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mimikę.
8. Zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru, niezbędnej do realizacji własnych przedstawień i głębszego odbioru oglądanych spektakli profesjonalnych teatrów.
9. Uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych (rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych, tanecznych).
10. Przygotowanie do samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, tekstów kultury; docierania do informacji, wyrażania swojego sądu; wszechstronnego rozwoju, wzbogacania swej osobowości.
11. Poznanie specyfiki swego środowiska (szkoły, wsi), jego tradycji. Kultury i spraw życia codziennego. Współuczestnictwo w działalności kulturalnej wspólnoty lokalnej.
12. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość w stosunkach międzyludzkich, szacunek dla pracy innego człowieka, uczciwość, odpowiedzialność za własne czyny i słowa, otwartość, działanie na rzecz innych zwłaszcza młodszych, słabszych, potrzebujących pomocy.
13. Wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywanie swojego miejsca w grupie, podkreślania swej wartości, ale o poszanowania innych, bezkonfliktowego rozwiązywania problemów jako całościowe przygotowanie do pracy w nowym otoczeniu, nowej szkole.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Koło teatralne (bazujące na zabawie ćwiczeniach ogólnorozwojowych) prowadzone jest raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Ma ono na celu wzbudzanie zainteresowania uczniów teatrem. Praca z dziećmi to typowe działania pozalekcyjne, prowadzone społecznie.
Nabór do koła teatralnego odbywa się na zasadzie dobrowolności, bez dokonywania klasyfikacji, przy akceptacji rodziców.
Uczniowie po zdobyciu wiedzy ogólnej, po wstępnej integracji, wybierają jedną z grup zainteresowań:
a) teatralną – aktorzy i reżyserzy,
b) plastyczno – techniczną – scenografia, kostiumy, rekwizyty,
c) muzyczną – muzyka, śpiew, taniec.
Każdy uczeń doskonali swe umiejętności w danej dziedzinie, rozwija własne zainteresowania, mobilizuje się do jak najlepszego wykonania zadania. Dziecko ma szansę wykazania się w formie, która mu najbardziej odpowiada.

Grupa organizuje własne życie kulturalne poprzez:
a) wizyty w tatrze, oglądanie spektakli,
b) uczestnictwo w ciekawych imprezach kulturalnych w szkole, gminie, regionie,
c) nawiązanie kontaktu z najbliższym muzeum, Domem Kultury w Sulejowie,
d) udział w spektaklach teatralnych, przeglądach działalności amatorskiej, konkursach recytatorskich.


Grupa będzie się starać wpływać na życie kulturalne poprzez:
a) przygotowanie i prezentację inscenizacji, przedstawień teatralnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców wsi i regionu ,
b) prezentację własnej twórczości plastycznej inspirowanej spektaklami teatralnymi,
c) okazjonalne występy dla dzieci i innych szkół.
Opiekun przy poparciu rodziców, dyrekcji szkoły tworzy zaplecze teatralne. Praca uczniów w szkole jest ściśle powiązana z domem rodzinnym dzieci. Narzuca to szerokie fory współpracy szkoły, opiekuna z domem rodzinnym uczniów:
a) kontakty zbiorowe – spotkania Rady Rodziców, opiekuna koła,
b) kontakty grupowe – spotkania wybranych rodziców w celu pomocy w organizacji imprez, wyjazdów grupy (członków koła),
c) kontakty indywidualne – rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne.

TREŚCI PROGRAMOWE
I. Formy wypowiedzi:
- informacja o wyglądzie osoby, przedmiotu, połączona z krótką oceną, osobistymi odczuciami.
- krótkie dialogi,
- list do redakcji – różne cele listu (informacja, prośba).
II. Kultura, sztuka, tradycja:
- krótka historia teatru aktorskiego,
- najprostsze formy teatralne,
- budowa teatru – scena, zaplecze,
- słowniczek teatralny,
- ciekawe wydarzenia kulturalne,
- kultura żywego słowa, dykcja, likwidacja błędów wymowy.
III. Działania twórcze uczniów:
- formy dramy,
- inscenizacje,
- spektakle teatralne na bazie baśni, bajek, polskich legend, podań związanych z regionem,
- inne działania artystyczne np.: projekty kostiumów, ich wykonanie,
- praca z magnetofonem.
IV. Działania wspomagające realizację programu:
- wyjazdy do teatru,
- ścisłe więzi z biblioteką szkolną.

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
1. Wizyty w teatrach.
2. Przygotowywanie własnych spektakli, inscenizacji.
- przygotowywanie kostiumów, scenografii, rekwizytów, podkładów muzycznych,
- próby reżyserii,
- prezentacja przedstawień dla szkoły, rodziców, środowiska,
- konfrontowanie swoich umiejętności poprzez udział w przedstawieniach rówieśników.
3. Wycieczki dydaktyczne:
- wyprawy do kina,
- wizyty w placówkach kulturalnych: zwiedzanie wystaw, udział w ciekawych imprezach,
- inne wycieczki i wyjazdy mające na celu integrację zespołu.
4. Przygotowanie materiałów promujących spektakle, np.: afisze.


EWALUACJA
- praktyczne zastosowanie nabytych wiadomości i umiejętności artystycznych: scenograficznych, aktorskich, recytatorskich, plastycznych, muzycznych poprzez prezentację przedstawień teatralnych na forum szkoły, środowiska,
- ankieta dla uczniów.


Ewa Trojnar

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie