Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Odkrywamy uroki Gór Stołowych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1052 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

„Zielone szkoły” w swym programie zakładają, że uczeń poprawi swój stan zdrowia i ogólną sprawność fizyczną, a bezpośredni kontakt z przyrodą będzie najskuteczniejszym sposobem kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego i aktywnych postaw wobec jego ochrony. Zrozumie podstawowe prawa przyrody i poszerzy myślowe horyzonty. Zmieni dotychczasowe zachowanie i nauczy się obserwować otaczający go świat. Ujawni swoje zainteresowania oraz ugruntuje wiedzę szkolną.  Bardzo ważną sprawą w czasie trwania „zielonej szkoły”, a może najważniejszą jest „integracja”. Nie tylko dzieci  ale i  nauczycieli. Dzięki niej i jedni, i drudzy lepiej się rozumieją. Lepiej się uczą i pracują. Poznają swoje sekrety i słabości. Wspólnie odpoczywają i uczą się gospodarować wolnym czasem.

Czas „zielonej szkoły” - to czas wielkich przygotowań i ustaleń: wybór miejsca, szukanie atrakcyjnych ofert w biurach turystycznych, wysyłanie listów do potencjalnych sponsorów, wiele spotkań z rodzicami i rozmów z dziećmi, układanie programu, planu pracy dla nauczycieli i planu lekcji dla uczniów. Prace te wymagają wytrwałości, pochłaniają wiele energii a także poświęcenia własnego, prywatnego czasu - ale warto. Relacje dzieci z pobytu i radość świadczą o tym, że „zielona szkoła” bardzo im się podobała.  Ważne jest to, aby wiele przeżyły, zdobyły wiele doświadczeń, ale jeszcze ważniejsze , by wróciły uśmiechnięte i szczęśliwe.
Prezentujemy program ułożony w związku z wyjazdem na „zieloną szkołę” do Kotliny Kłodzkiej, gdzie uczniowie przemierzali górskie szlaki, podziwiali piękne krajobrazy, bogatą florę i faunę, poznawali warunki życia mieszkańców gór.

Główne cele programu :
 • Poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Kotliny Kłodzkiej.
 • Budzenie zainteresowań ziemią ojczystą , jej różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 • Integracja społeczności uczniowskiej.
 • Nauka współdziałania i samodzielności.
 • Kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym działaniu.
 • Przenikanie treści ekologicznych do treści nauczania zintegrowanego.

Cele edukacyjne: 
·        Doskonalenie umiejętności uczniów zakresie: pisania i wysyłania listów , pocztówek; posługiwania się telefonem oraz pieniędzmi; korzystania ze źródeł informacji (encyklopedie , przewodniki, programy multimedialne, Internet); czytania mapy; właściwego zachowania się uczniów różnych sytuacjach.
·        Zaznajomienie uczniów z najważniejszymi obiektami i zabytkami regionu Kotliny Kłodzkiej.
·        Uświadomienie roli człowieka w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 
·        Kształcenie właściwych postaw proekologicznych. 
·        Zdobycie umiejętności prowadzenia obserwacji w okolicy.
·         Zapoznanie uczniów z historią i symbolami narodowymi Czech.
·        Przygotowanie materiałów dotyczących atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej do gazetki szkolnej i wystawy prac plastycznych oraz pamiątek. 
·        Nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i higienę ciała.
·        Partnerskie stosunki między nauczycielem i uczniem.
     Ocenianie: ocena  słowna
       Formy i metody pracy:
- zbiorowa, indywidualna , w parach,
- spacery połączone z obserwacją,
- wycieczki w określonym celu,
- zajęcia inspirowane przez nauczyciela,
- zabawy i zajęcia podejmowane z własnej inicjatywy dzieci,
- wiersze,
- opowiadania,
- rozmowy,
      - objaśnienia,
 - gry dydaktyczne,
 -  obserwacja,
       -  pokaz,
       -  filmy przyrodnicze,
       -  ekspozycja okazów przyrodniczych,
       -  programy komputerowe,
       -  gromadzenie ciekawych eksponatów,
       - wykonywanie prac plastyczno-technicznych – ekspozycja prac,
    ŚRODKI   DYDAKTYCZNE
- podręczniki  ;
- wycinki prasowe;
- książki popularnonaukowe;
- atlasy, albumy, plansze ,przewodniki, mapy;
- waluta krajów Europy;
- telefony, filmy video, środki  multimedialne;
- słowniki, encyklopedie;

Zakładane efekty
uczniowie:
 •  potrafią samodzielnie napisać i wysłać list, pocztówkę;
 • potrafią posługiwać się pieniędzmi oraz korzystać z telefonu;
 • potrafią odpowiednio zachować się w różnych sytuacjach;
 • potrafią korzystać z dostępnych źródeł informacji;
 • dostrzegają różnice w ukształtowaniu terenu ( niziny , wyżyny, góry);
 • zna symbole narodowe Czech;
 • działają aktywnie na rzecz ochrony przyrody; 
 • działają w zespole;
 • wypoczywają aktywnie.

Program przeznaczony jest dla uczniów kl. II oraz III i będzie wdrażany w drugim semestrze roku szkolnego 2005/2006.
 Jego realizacja  będzie przebiegała w trzech etapach:
I ETAP -PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU
·        Wyodrębnianie podstawowych części , z jakich składa się list.
·        Zbiorowe redagowanie listu i pozdrowień do wybranej osoby; adresowanie listów.
·        Wycieczka na pocztę.
·        Oglądanie starych i nowych modeli telefonów.
·        Prowadzenie rozmów telefonicznych o różnym charakterze- drama.
·        Nauka korzystania  z telefonu na kartę.
·        Ćwiczenia w zamianie groszy na złotówki i odwrotnie.
·        Zabawa dydaktyczna „sklep”.
·        Zakupy w sklepiku szkolnym.
·        Zapoznanie z waluta innych krajów.
·        Wyjazd do teatru , kina, na plan filmowy , cotygodniowe wyjazdy na basen.
·        Spacery po najbliższej okolicy.
·        Spożywanie posiłków w stołówce.
·        Spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia.
·        Tworzenie harmonogramu „zielonej szkoły”
·        Praca z mapą Polski i Europy.
·        Wyszukiwanie informacji dotyczących regionu Kotliny Kłodzkiej w różnych źródłach.
·        Przeprowadzenie wywiadu z organizatorem „zielonej szkoły”.
·        Oglądanie filmu przyrodniczego pt. „Na górskim szlaku”.


              II ETAP- POBYT W KOTLINIE KŁODZKIEJ
·        Obserwacja zmieniających się krajobrazów
·        Ogłoszenie konkursu „Podróżnik z klasą”
·        Wspólne śpiewanie piosenek.
·        Zakwaterowanie i zapoznanie z regulaminem ośrodka i „zielonej szkoły”
·        Zapowiedź konkursów trwających przez okres pobytu w Kotlinie Kłodzkiej:
                                     -„Uważny obserwator”
                                     -„Najlepszy kolega”
                                     -„Punktualny turysta”
                                     -Pokój na medal”
·        Spacer po Szczytnej, wejście na taras widokowy .
·        Prowadzenie rozmów telefonicznych wysyłanie listów i pocztówek.
·        Wycieczka do Parku Narodowego Gór Stołowych.
·        Wspinaczka szlakiem turystycznym na Szczelinie.
·        Zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Kłodzku.
·        Tworzenie albumu roślin i zwierząt występujących w Górach Stołowych.
·        Wykonanie pracy plastycznej „Góry w oczach dziecka”
·        Zwiedzanie parku zdrojowego i pijalni wód mineralnych.
·        Zabawy ruchowe w parku wodnym.
·        Dyskoteka , gry i zabawy sportowe.
·        Przekraczanie granicy polsko-czeskiej.
·        Poznanie krótkiej historii i symboli narodowych Czech.
·        Zwiedzanie Skalnego Miasta.
·        Nauka tańca czeskiego- polki.
·        Praca z globusem i mapą Europy.
·        Słuchanie muzyki kompozytorów czeskich.
·        Przedstawienie sceny przestrzennej „Europa widziana ze szczytu góry”.
·        Gromadzenie informacji o ciekawych miejscach i sławnych ludziach.
·        Kupowanie pamiątek.
·        Konkurs ekologiczny.
·        Rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych od początku trwania „zielonej szkoły”.
·        Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi o najciekawszym wydarzeniu z pobytu na „zielonej szkole”.
·        .Porządkowanie pokoi.
·        Przygotowanie do podróży.

             III ETAP- NASZE WSPOMNIENIA Z POBYTU W KOTLINIE KŁODZKIEJ

·        Ustne redagowanie sprawozdania.
·        Opowiadanie legend i ciekawych przygód.
·        Dokonanie rozliczenia z wydatków .
·        Wykonanie pracy plastycznej pt. „Najpiękniejsze miejsca w Kotlinie Kłodzkiej”.
·        Lepienie z masy solnej: „Bohaterowie legend”.
·        Prezentacja pamiątek oraz  prac powstałych na „zielonej szkole” i po powrocie.
·        Wydanie specjalne gazetki „Szkolne wieści” poświęconej reklamie Kotliny Kłodzkiej.
·        Prezentacja rodzicom filmu powstałego w czasie pobytu w Górach Stołowych .

      Pobyt na „zielonej szkole” to nie tylko przygody i przyjemności, ale przede wszystkim nauka poza ławką szkolną. Można o niej powiedzieć, że jest bezpośrednia, naturalna, radosna, zintegrowana, oparta na działaniu, twórczym myśleniu, przeżywaniu. Odbywa się w miłej atmosferze jej uczestników, co czyni ją spontaniczną, przyjemną, żywą, samodzielną, interesującą, łatwiejszą i wcale nie mniej efektywną od nauki szkolnej. Zajęcia pozaszkolne w kontakcie z przyrodą, znajomość praw przyrody, świadomość zagrożeń dla środowiska dają szanse na kształcenie właściwych postaw dzieci wobec przyrody, określonych wartości i postaw zdrowotnych.

EWALUACJA PROGRAMU
      Dziecko nie może odczuwać lęku przed niepowodzeniem czy złą oceną. Wszyscy uczymy się na błędach. Uczeń również ma do tego prawo, ale niepowodzenie nie powinno zaprzepaszczać inicjatywy w podejmowaniu dalszych prób. Program zakłada osiąganie przez ucznia umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i kładzie nacisk na jakościową stronę  wykonania zadań. „Ocena” powinna być elementem wzmacniającym pozytywnie, ukazując dziecku jego możliwości, ale i braki. 
Jeśli wyrobi się w nim pozytywne myślenie o procesie uczenia się  i  wiarę we własne możliwości, wpłynie to na jakość włożonego wysiłku i efektywność uczenia. Zakładam zindywidualizowanie procesu nauczania i zajęć. Każdy uczeń będzie miał jednakowe szanse osiągnięcia sukcesu, w każdym uczniu należy  znaleźć   to „coś”, co odpowiednio stymulowane będzie go dowartościowywało, mobilizowało i umożliwiało harmonijny rozwój. 

                Ewaluacja  będzie prowadzona na bieżąco i podlegać jej będzie:
 • atrakcyjność programu dla uczniów,
 • praktyczność i użyteczność (Czy wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności, które można stosować w życiu?  ),
 • skuteczność stosowanych  metod,
  Narzędziami do zbierania informacji będą:
Ø      wywiady – zbieranie opinii uczniów i rodziców o metodach pracy w trakcie realizacji programu i po jego zakończeniu,
Ø      obserwacje spontaniczne i  zamierzone,
Ø      testy, sprawdziany osiągnięć i umiejętności  uczniów,
Ø      udział w konkursach wiedzowych,
Ø      formy plastyczno-techniczne.

Opracowały:
 mgr Barbara Świderek
 mgr Elzbieta Michalak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie