Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z dziećmi nad kształtowaniem ich postaw proekologicznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 678 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kształtowanie świadomości ekologicznej stało się wyzwaniem naszych czasów. Jest to oczywiste dla wielu osób, zarówno tych zajmujących się edukacją, jak i z nią nie związanych. Edukacja Ekologiczna jest obecnie równiez w Polsce wazną częścią wychowania dzieci.

W przedszkolu kształtuje się postawy proekologiczne dzieci, wyrabiając w nich wrażliwość i poczucie obowiązku oraz uzmysławia znaczenie przyrody dla nich samych oraz całej ludz­kości. Takie cele osiąga się przez wyposażenie dzieci w odpowiedni zasób wiedzy w zakresie ochrony środowiska i przez budowanie ich świadomości ekologicznej. Dziecko powinno wie­dzieć i zrozumieć, że: a) to wszystko, co jest niezbędne do życia człowiekowi czerpie z przy­rody; b) człowiek nadmiernie zanieczyszcza środowisko i w nie do końca przemyślany spo­sób wykorzystuje jego zasoby; c) należy ograniczać ten proces, a najlepiej zapobiegać mu.
Przyjmuje się, że już dzieci można i należy nauczać korzystania z zasobów przyrody. Edu­kacja ekologiczna powinna więc stanowić część działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Poprzez różnorodne formy pracy z dziećmi pokazuje się im, że środowisko przyrodnicze jest dla nich (człowieka) użyteczne, więc należy o nie dbać. Jednym z głównych zadań staje się więc wzbudzenie u dzieci wrażliwości na przyrodę ożywioną i nieożywioną oraz wywołanie u nich poczucia odpowiedzialności i troski o jej zachowanie. Stopniowo dzieci zaczynają rozumieć, że człowiek, niszcząc środowisko, niszczy samego siebie.

Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym to świadoma i zamierzona działalność nauczycieli i rodziców, której celem jest zapewnienie im:
•   sytuacji do przeżyć z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z obiektami i zjawi­skami przyrodniczymi;
•   podstawowych i zasadniczych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach występujących w ich najbliższym środowisku życia;
•   podstawowej orientacji o znaczeniu obiektów i zjawisk dla ich życia;
•   uzmysłowienia związków przyczynowo-skutkowych wszelkich procesów przyrodni­czych, zwłaszcza w najbliższym środowisku ich życia i działalności;
•   doprowadzenie do przestrzegania zależności między stanem środowiska a samopo­czuciem i zdrowiem ludzi;
•   ukształtowanie nawyku oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i maksy­malnej ich ochrony;
•    możliwości ukształtowania umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów znajdujących się w najbliższym środowisku: domu, przedszkolu, podwórku;
•   możliwości ukształtowania potrzeby przestrzegania norm (nakazów i zakazów) eko­logicznych przez samych siebie i innych, zwłaszcza rówieśników, rodzeństwo, rodzi­ców;
•    możliwości ukształtowania nawyków kultury ekologicznej i zdrowotnej w ich miejscu zabawy, wypoczynku, nauki i pracy;
•   możliwości ukształtowania ekologicznego stylu życia, zwłaszcza w zakresie prze­strzegania zachowań kulturalno-higienicznych w odniesieniu do czystości osobistej i najbliższego środowiska; ,
•   warunków do kształtowania pożądanych postaw wobec ludzi, zwierząt i roślin;
•   warunków do kształtowania umiejętności współdziałania na rzecz ochrony, odnawia­nia, przekształcania, racjonalnego eksploatowania i pomnażania bogactwa najbliż­szego środowiska przyrodniczego.
Chodzi więc o ukształtowanie w świadomości dziecka postawy ekologicznej, która charakte­ryzuje się:
• zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych i społecznych;
• ciekawością świata i praw nim rządzących;
świadomością i zrozumieniem praw i zależności panujących w przyrodzie;
• odpowiedzialnością wobec wszystkich form życia;
• aktywnością i poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi;
• szacunkiem dla różnorodności i odrębności biologicznej i kulturowej.

Metody, formy i środki kształtujące podstawy ekologiczne
                                                            
Pozytywne postawy wobec przyrody, ochrony środowiska, kształtowania i ulepszania mają nie tylko metody nauczania kształtującego, ale i wychowującego. Do metod tych zaliczamy: 1) praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska (prace społeczno-użyteczne, porząd­kowanie terenu, uprawa i pielęgnowanie roślin, hodowla zwierząt, budowanie karmników i budek lęgowych, opieka nad pomnikami przyrody, uczestnictwo w konkursach i akcjach ochrony środowiska, propagowanie idei ochrony środowiska przez afisze i plakaty, wystaw­ki tematyczne, prowadzenie kącika ekologicznego, biblioteczki ekologicznej, wykonywanie albumów, zbieranie wierszy i zabaw o tematyce proekologicznej), rejestrowanie przyrody za pomocą ołówka, kartonu, modelowanie z gliny, aparatu fotograficznego, magnetofonu, itp.; 2) obserwacje świata roślin i zwierząt, zjawisk przyrodniczych i społecznych; 3) ekspery­menty obrazujące procesy przyrodnicze i skutki ludzkiej ingerencji, pokazy; 4) opowiada­nia, opisy, praca z tekstem literackim; 5) gry i zabawy (terenowe, badawcze, gimnastyczne, dydaktyczne, loteryjki obrazkowe, zabawy rytmiczno-muzyczne, dramowe); 6) wycieczki i spacery (podglądanie życia przyrody, zaobserwowanie, jak ludzie szpecą i niszczą przyro­dę oraz ją ratują, przyzwyczajanie dzieci do szanowania przyrody i poczucia odpowiedzial­ności za nią); 7) kontakt ze sztuką poświęconą przyrodzie (muzyka, obraz, zdjęcie); 8) twór­czość plastyczna dzieci, tworzenie kompozycji z zebranych darów natury itp.
W procesie kształtowania nie zapominamy o środkach dydaktycznych: a) wizualno-manipulacyjnych (np. gry i domina o treści ekologicznej, zbiory kart i inne); b) urządzeniach i środkach technicznych (np. lupa, mikroskop, lornetka, aparat fotograficzny, kamera wideo, magnetowid, diaskop, przeglądarka, radioodbiornik, sprzęt laboratoryjny do doświad­czeń, sprzęt ogrodniczy, sprzęt do dokonywania obserwacji zjawisk meteorologicznych -wiatromierz, zegar słoneczny, modele karmników, sprzęt do uprawy roślin i hodowli zwie­rząt, pojemniki do przechowywania materiału przyrodniczego).

Literatura:
E.J. Frątczakowie(1996) Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych.Toruń,Turpress;
T.Gałczyńska(1997)(red) Ten piękny, tajemniczy świat – edukacja ekologiczna w przedszkolu.W-a, ZNFiGW.

Opracowała: Marzena Nowak
Nauczyciel mianowany SP w Łopiennie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie