Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji prozdrowotnej dla klasy II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5325 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W trosce o właściwy rozwój dziecka w szkole realizowane są działania edukacyjno wychowawcze wśród których jednym z najwazniejszych jest edukacja prozdrowotna. Właśnie szkoła jest najlepszym miejscem by nauczyć dziecko dbać o własne zdrowie i rozwijać je. Edukacja zdrowotna jest najbardziej skuteczną, długofalową inwestycją w zdrowe społeczeństwo.
,, ZDROWO ŻYĆ – ZDROWYM BYĆ ’’

I ETAP EDUKACJI
Edukacja zdrowotna jest to proces , w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności w której żyją .


Promujemy zdrowie w szkole .

Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka. Zgodnie z przyjętą definicją Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie określa się jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, środkiem do uzyskania lepszej jakości życia.
W myśl Podstawy Programowej – kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu edukacyjnej.
Edukacja wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, powinna między innymi:
- kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
Edukacja prozdrowotna obejmuje: świadomość i rozumienie zdrowia, wiedzę o zdrowiu i czynnikach zwiększających jego potencjał oraz zagrażających mu, postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi, umiejętności niezbędne do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i radzenia sobie w nowych sytuacjach, podejmowanie własnych decyzji i wyborów.
Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i nauczyciele.
Szkoła jest najważniejszym miejscem dla edukacji prozdrowotnej , gdyż tutaj odbywa się przekazywanie wiedzy i uruchamianie różnych procesów, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, ale również rodzice, nauczyciele, przedstawiciele społeczności lokalnej.

Dlatego głównym zadaniem tego programu jest zdobycie wiadomości o zdrowiu , uwrażliwienie dziecka na potrzeby własnego organizmu , przygotowanie dziecka do tego, aby było niezależnym i twórczym obywatelem.

Uwzględniając ważność problemu, dotychczasowe doświadczenia, osiągnięcia szkoły w tym zakresie, sprzyjające warunki lokalowe
i środowiskowe, opracowałam program edukacji prozdrowotnej.

I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program adresowany jest do uczniów klasy II. Program będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego. Program zawiera treści określone w Podstawie programowej dotyczące kształcenia zintegrowanego. Jest spójny z programem rozwoju szkoły, programem wychowawczym i profilaktycznym.
Szczegółowa tematyka zawarta jest w 9 blokach .

1. Estetyka i higiena otoczenia.
2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
3. Wychowanie do życia w rodzinie i społeczności.
4. Zdrowie psychiczne.
5. Higiena osobista.
6. Zdrowy styl odżywiania.
7. Ruch i wypoczynek.
8. Profilaktyka wad postawy.
9. Dziecko i uzależnienia.

W programie określono szczegółowe cele kształcenia i wychowania, szczególną uwagę zwraca się na osiągnięcia ucznia, a także na procedury osiągnięcia celów edukacyjnych bo to one decydują
o rozwoju umiejętności ucznia.Program ,, Zdrowo żyć- zdrowym być’’ uczy między innymi:

- zapoznania ze sposobami umacniania i zachowania, a także poprawy zdrowia,
- przekazania i utrwalania zasad zdrowego stylu życia,
- informowania o różnych rodzajach zagrożeń zdrowia ludzkiego,
- rozwijania zdolności do samokontroli, samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych
w tych zachowaniach,
- wyrabiania postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz
z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla
zdrowia swojego i innych ludzi.
Program zakłada pracę nad całą osobowością ucznia
z uwzględnieniem jego sfery fizycznej , psychicznej i duchowej Treści programu pozwalają na stymulację zachowań prozdrowotnych.
Wdrażany będzie w ramach zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, spotkaniach z rodzicami, imprezach oświatowo zdrowotnych i uroczystościach szkolnych . Do realizacji działań pragnę zaangażować szerokie grono nauczycieli , rodziców , pracowników służby zdrowia oraz osób które wyrażą chęć współpracy co niewątpliwie wzbogaci wszystkich uczestników programu w nowe doświadczenia i umiejętności .
Program ,, Zdrowym być- zdrowo żyć’’ proponuje atrakcyjne, nowatorskie metody i techniki aktywizujące oparte na metodzie uczenia się przez doświadczenie. Techniki aktywne pobudzają uczestników programu do konstruktywnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.
Wyrażam nadzieję , że uda nam się wychować młodego człowieka świadomego, że zdrowie jest wartością, bogactwem i środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia.

II. CELE OGÓLNE


1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
w tym umiejętność dbania o własne zdrowie, higienę
i bezpieczeństwo.

2. Kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych oraz
przygotowanie do mądrego współuczestnictwa ze środowiskiem.
III. CELE SZCZEGÓŁOWE


1. Przekazanie uczniom perspektywy zdrowego życia.
2. Umożliwienie wszechstronnej i długofalowej edukacji zdrowotnej w ramach programu nauczania
i wychowania.
3. Wdrażanie uczniów do poszanowania sprzętu szkolnego, utrzymania ładu i porządku
w miejscu pracy.
4. Pogłębianie wiedzy na temat czynników stwarzających ryzyko dla zdrowia.
5. Rozbudzenie zainteresowań dzieci zdrowiem własnym i innych ludzi.
6. Stworzenie warunków do kształtowania zdrowia i bezpieczeństwa.
7. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi: chorych, niepełnosprawnych oraz udzielanie im pomocy.
8. Wytwarzanie nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych
z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego.
9. Systematyczne i świadome wdrażanie dzieci do przyswajania sobie właściwych nawyków
higienicznych, żywieniowych oraz bezpieczeństwa na co dzień.
10. Doskonalenie sprawności ruchowej i fizycznej uczniów
z zastosowaniem metod aktywizujących.
11. Umiejętność rozróżniania zagrożeń i sposobów radzenia sobie
z nimi.
12. Stwarzanie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju
osobowym w wymiarze intelektualnym, psychicznym.


V. PROCEDURA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓWOsiąganie celów nauczania wymaga odpowiedniej organizacji procesu nauczania. Właściwie zorganizowany proces dydaktyczny powinien nie tylko umożliwić opanowanie przez uczniów wiadomości, ale przede wszystkim nabycia umiejętności nadających się do zastosowania w sytuacjach typowych, znanych uczniowi czy nowych dla ucznia. Spełnienie tego warunku jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii, metod nauczania i form organizacyjnych. Otwarty charakter programu pozwala na dużą dowolność przy doborze metod nauczania.
Program ,,Zdrowo żyć- zdrowym być’’ ma przede wszystkim charakter czynnościowy. W założeniach swych program powinien aktywizować ucznia do jak największej samodzielności. Wskazana jest przewaga metod aktywizujących nad podającymi. Ograniczenie metod podających na rzecz zajęć wymuszających aktywność ucznia
i nauczyciela.
W realizacji programu proponuję również oparcie się na sprawdzonych formach pracy, takich jak:
- praca zbiorowa,
- praca indywidualna,
- praca grupowa.
Formy te wykorzystam systematycznie, aby dziecko mogło doświadczyć różnych sytuacji, układów interpersonalnych i w pełni rozwijać własną osobowość.
W realizacji programu prozdrowotnego proponuję swoisty sposób prowadzenia zajęć, takich jak:
- warsztaty,
- spotkania z pracownikami służby zdrowia,
- prezentacje,
- wycieczki,
- gry zabawy,
- przedstawienia.

Przy osiąganiu celów i treści zawartych w programie wykorzystałam cenne wskazówki przekazane przez autorów pakietu ,Wesoła szkoła’.
I tak w swojej pracy będę:

1. Stwarzała dzieciom do zaspokojenia naturalnej ciekawości
świata - wykorzystywanie naturalnej ciekawości świata
w procesie edukacyjnym.
2. Spotkania z ciekawymi ludźmi .
3. Organizowanie dzieciom spotkania z rzeczywistością-
zorganizowanie aktywnego spotkania z rzeczywistością,
w której punktem centralnym jest najbliższe dziecku
środowisko.
4. Dostarczanie dzieciom okazji do zdziwienia- rozpoczęcie
tematycznego od wzbudzenia w dziecku zdziwienia , od
zadawania dziecku pytań, uruchamiania procesów myślowych,
co prowadzi do zdobycia wiedzy, do zrozumienia otaczającego
świata.
5. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa- realizacja
zadań dydaktycznych możliwa jest w atmosferze ufności
i poczucia bezpieczeństwa. Zorganizowanie wystarczającej ilości
czasu na wykonanie ćwiczenia, zadania, zrozumienia treści.
6. Projektowała sytuacje dydaktyczne- opracowanie planu pracy.
- zgromadzenie koniecznych materiałów: czasopism, książek,
ulotek, itp.,
- zaplanowanie wycieczek, skontaktowanie się z ośrodkami,
które odwiedzamy, śledzenie na bieżąco imprez promujących zdrowie,
- przygotowanie teczek dla każdego ucznia w celu gromadzenia informacji o zdrowiu,
- zapoznanie się z literaturą dotyczącą zdrowia.

Stosowanie różnorodnych metod i technik opartych na działaniach pozwoli dzieciom na przyswojenie wiedzy w drodze doświadczenia
i na rozwijanie umiejętności pracy w zespole, twórczego dochodzenia do określonych celów.
VI. SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI.

Istotą sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów jest dawanie odpowiedzi na pytania o jakość i skuteczność podejmowanych działań. Charakter programu wymaga przede wszystkim oceniania aktywności dzieci oraz ich umiejętności nabytych w trakcie wykonywania zadań. Toteż podstawą kontroli osiągnięć będą konkretne działania i zachowania oraz zmiany zachodzące
w dziecięcych postawach, umiejętnościach i wiedzy.

Do diagnozowania osiągnięć uczniów służyć będą wzajemnie uzupełniające się metody i narzędzia takie jak :

- rozmowy z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami,
- obserwacji poczynań uczniów,
- sprawdzeniu zachowań uczestników programu,,
- analiza prac konkursowych , testów wiadomości,
- ankiety,
- wywiady,
- roczne sprawozdanie.VII. EWALUACJA PROGRAMU


W działaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez nauczyciela najważniejsze będzie dziecko. Systematyczne i wspólne analizowanie dokumentów pozwoli dziecku nabyć doświadczeń związanych
z odkrywaniem swoich mocnych i słabych stron, uczyć motywacji do dalszej pracy, prowadzić rozmowy o wzajemnych oczekiwaniach nauczyciela i ucznia. Ważnym elementem dokumentacji będą prace uznane przez dziecko. Stopień opanowania wiedzy o zdrowiu będzie badany w formie quizów, konkursów, prezentacji i będzie nagradzany dyplomami, medalami i owocami.
Ewaluacja powinna dokonywać się na każdych zajęciach, kiedy to nauczyciel obserwuje pracę ucznia, jego zaangażowanie
i organizowanie pracy. Cenne są również uwagi uczniów dotyczące tematyki i jakości zajęć.


Ewaluacji podlegać będzie:
- atrakcyjność programu dla uczestników,
- stosowane metody pracy,
- użyteczność i skuteczność programu .

Ewaluacja prowadzona będzie metodami:
- obserwacji,
- ankiet,
- testów.

Służyć ma modyfikacji naszych celów, zadań i sposobów ich realizacji. Pozwoli ocenić co w programie jest wartościowe, co należy w przyszłości doskonalić, w jakim stopniu została osiągnięta efektywność proponowanych celów – osiągnięć uczniów.VIII. MONITORING

Aby ocenić skuteczność podejmowanych działań niezbędny jest odpowiednio zaplanowany system działań sprawdzających, zwany monitoringiem.
System monitoringu oparty jest na: planowaniu, wykonaniu oraz skuteczności.
Aby funkcje monitoringu były realizowane niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
- szczegółowe rozpoznanie potrzeb środowiska,
- aktywna promocja,
- cykle spotkań z różnymi ludźmi w celu propagowania działań.
Monitoring w formie ankiet dla rodziców, testów od uczniów powinien przynieść informację zwrotną, dotyczącą potrzeb, poziomu
i odbioru naszych oddziaływań.


IX. BIBLIOGRAFIAWydania zwarte

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 15 lutego 1999 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
2.K. Bożkowa: Zdrowie dzieci i młodzieży, a edukacja, PWN, Warszawa 1986
3. J. Hanisz : Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klas 1-3 , WSiP , Warszawa 1999
4. M. Charzyńska – Gula : Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej, Lublin 1997
5. M. Demel: Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa 1980
6. J.B. Karski: Promocja zdrowia, Warszawa 1994


Artykuły z czasopism

1. B. Bubis: Jestem zdrowy i czuję się bezpiecznie: Wychowawca 2003, nr 12
2. A. Budzień: Program o zdrowiu: Nauczanie Początkowe 1992, nr5
3. M. Kędzierska- Osuchowska: Edukacja prozdrowotna w szkole: Wszystko dla Szkoły, 2004, nr 9
4. A. Dąbrowska: Wychowanie zdrowotne w szkole: Życie Szkoły 1999, nr 2
5. M. Kędziera- Osuchowska: Edukacja prozdrowotna w szkołach podstawowych, Wszystko dla Szkoły, 1999, nr 6
6. Z. Kloska : Profilaktyka zdrowotna w edukacji, Życie Szkoły,
7. Z. Kubińska: Metody aktywizujące jako sposób zachowań prozdrowotnych ucznia, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2003, nr 3
8. M. Sekutowska: Program o zdrowiu, Życie Szkoły, 2001,nr 8
9..B.Woynarowska: Edukacja zdrowotna w szkole, Lider 1998, nr1

autor: Czesława Mika

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie