Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki w szkole podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15992 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ucząc się matematyki młodzi ludzie przygotowują się do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się dobrej organizacji pracy, wyrabiają w sobie systematyczność, pracowitość i wytrwałość.Projekt zajęć pozalekcyjnych  z matematyki Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV – VI  szkoły podstawowej

WPROWADZENIE

     Często w rozmowach między dorosłymi daje się słyszeć stwierdzenia „Nigdy nie lubiłem matematyki”, „Zawsze miałem problemy z matematyką”, „Przedmiot ten nigdy mnie nie interesował i w zasadzie wszystko to co starali się wbić mi do głowy do niczego nie jest mi potrzebne”.
     Także teraz dla wielu uczniów nie tylko szkoły podstawowej matematyka jest smutna, nie interesująca i nie wiadomo do czego potrzebna.
     Nauka ta zawsze uważana była za „królową nauk”, a jej zadaniem w szkole jest rozwój intelektualny uczniów a więc kształcenie umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwijanie pamięci, zdolności myślenia twórczego, umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikacji hipotez. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do odejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.
     Ucząc się matematyki młodzi ludzie przygotowują się do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się dobrej organizacji pracy, wyrabiają w sobie systematyczność, pracowitość i wytrwałość.
     Zadaniem nauczyciela jest zainteresowanie matematyką jak największej liczby uczniów. Pokazanie, że jest to żywa i piękna działalność, że uczenie się jej może być przyjemne i ciekaw. Aby to osiągnąć należy często odchodzić od matematyki szkolnych podręczników, składającej się z długich serii technicznych przepisów, których trzeba się nauczyć. Szczególnie duże możliwości dają tutaj zajęcia pozalekcyjne, jakimi są niewątpliwie Kółka matematyczne. Na zajęciach tych rozwiązywać należy jak najwięcej matematycznych problemów i zadań, które pojawiają się w życiu codziennym a także krzyżówek, zadań ciekawostek, rebusów i łamigłówek. Rozwiązywanie ich na pewno zaciekawi uczniów i skłoni do samodzielnych poszukiwań tym bardziej, że przy rozwiązywaniu tego typu zadań nie zawsze niezbędna jest rzetelna wiedza ale przede wszystkim spostrzegawczość, wyobraźnia, umiejętność analizowania i logicznego myślenia oraz intuicja.
     Ważną rzeczą w usprawnieniu i uproszczeniu nauczania a także zwiększeniu zainteresowania uczniów jest wprowadzenie w jak największym zakresie do procesu dydaktycznego elektronicznych urządzeń liczących i programów komputerowych. Nie tylko urozmaicają one pracę z uczniami ale wyrabiają w nich nawyk wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w życiu codziennym.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

     Głównym celem kształcenia jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem cech jego osobowości oraz uzdolnień.
 • Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
 • Rozwijanie zdolności myślenia twórczego, umiejętności wnioskowania oraz stawiania i weryfikacja hipotez.
 • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
 • Nauczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.
 • Przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacji.
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
CELE SZCZEGÓŁOWE
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 • Rozwijanie sprawności rachunkowej
       Ważnym celem edukacyjnym w szkole podstawowej jest osiągnięcie przez uczniów sprawności rachunkowej. Jej brak może uniemożliwić realizację pozostałych celów edukacyjnych Szczególną uwagę należy zwrócić na rachunek pamięciowy. Umiejętność uczniów w tym zakresie należy sprawdzać i doskonalić przy każdej nadarzającej się okazji, także przy omawianiu tematów dotyczących algebry czy geometrii. W każdej możliwej sytuacji należy kształcić umiejętność intuicyjnego podejścia do arytmetyki, stosowania praw działań, działań na ułamkach.
 • Kształcenie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
       Uczniowie poznają figury geometryczne i badają ich własności czynnościowo wycinając, układając, mierząc itp. Jak najczęściej należy odchodzić od statycznej geometrii i pokazywać niezmienność pewnych własności figur przy ich obracaniu, przesuwaniu, zmienianiu kształtu. Bardzo pomocnym w kształceniu wyobraźni geometrycznej jest wykorzystanie programów i prezentacji multimedialnych.
 • Kształtowanie pojęć atematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
       Stosujemy metodę „...od przykładów przez badanie do uogólniania i wprowadzania pojęć”. Od uczniów wymaga się tylko rozumienia i używania pojęć bez wprowadzania formalnych definicji.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi
       Zastąpienie konkretnych liczb symbolami literowymi powinno wynikać z naturalnej potrzeby uogólniania znanych dzieciom zależności. W kolejnym etapie wspólnie z dziećmi budujemy proste wyrażenia algebraiczne czyli przekładamy treści zadań na język algebry. Dążmy do tego, aby uczniowie potrafili rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
       Zarówno przy kształtowaniu pojęć, jak i przy utrwalaniu wiedzy staramy się podsuwać uczniom przykłady związane z życiem codziennym. W ten sposób nauczymy ich dostrzegać prawidłowości matematyczne w otaczającym świecie i rozwijamy ich praktyczne umiejętności. Uczniowie powinni wykorzystywać swoją wiedzę matematyczną w zadaniach wymagających umiejętności posługiwania się kalendarzem, zegarem, danymi statystycznymi, czekami, przekazami, pieniędzmi, kalkulatorem, mapą, planem, przyrządami pomiarowymi itp.
Dział programu

I. Liczby i ich własności
Cele
 1. Kształcenie sprawności rachunkowej.
  • intuicyjne podejście do arytmetyki (intuicyjne stosowanie praw działań),
  • dynamika w arytmetyce (wpływ argumentów a wynik działania, szacowanie wyników),
  • intuicyjne podejście do działań na ułamkach.
 2. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki.
  • posługiwanie się jednostkami długości, masy i czasu (zamiana jednostek)
  • obliczenia procentowe,
  • posługiwanie się skalą.
  • Rozwiązywanie zadań tekstowych.
 3. Wykorzystanie elektronicznych urządzeń liczących
  • wykorzystanie kalkulatora w rozwiązywaniu zadań (korzystanie z pamięci kalkulatora)
  • wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
Sposób realizacji, środki dydaktyczne
 1. Krzyżówki, grafy, łamigłówki liczbowe i zadania ze zbioru „200 zadań i łamigłówek dla uczniów klas IV-IV.”
 2. Testy i gry z programu komputerowego „Matematyka +”
  • Rachunki pamięciowe IV
  • System rzymski IV
  • Porównywanie ułamków IV
  • Ułamki IV
  • Rachunki pamięciowe V
  • Dodawanie liczb całkowitych V
  • Mnożenie ułamków dziesiętnych V
  • Skracanie i rozszerzanie ułamków
  • Działania na ułamkach dziesiętnych VI
  • Zaokrąglanie liczb VI
 3. Działania złożone na kalkulatorze (wykorzystanie klawiszy pamięci)
 4. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (tabele, suma, średnia, max, min).
II. Geometria

Cele
 1. Kształcenie wyobraźni przestrzennej
  • rozpoznawanie figur przestrzennych,
  • rysowanie figur przestrzennych w rzutach ukośnych
  • rysowanie siatek figur przestrzennych
 2. Kształcenie umiejętności posługiwania się jednostkami pola i objętości.
  • Zamiana jednostek objętości i pola.
 3. Kształcenie pojęć związanych z geometrią na płaszczyźnie
  • Wielokąty, pola wielokątów
  • zależności między kątami na płaszczyźnie
 4. Kształcenie pojęcia symetrii.
  • Lustrzane odbicia
  • figury symetryczne
 5. Kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań konstrukcyjnych.
Sposób realizacji, środki dydaktyczne
 1. Krzyżówki, grafy, łamigłówki liczbowe i zadania ze zbioru „200 zadań i łamigłówek dla uczniów klas IV-IV.”
 2. Testy i gry z programu komputerowego „Matematyka +”
  • Pola IV,
  • Zależności między jednostkami pola V,
 3. Prezentacje w programie PowerPoint „Figury na płaszczyźnie”.
 4. Prezentacje w programie PowerPoint „Symetrie”.
 5. Program komputerowy Poly do prezentacji figur przestrzennych i ich siatek.
 6. Budowa modeli brył.
III Odkrywanie prawidłowości

Cele
 1. Kształcenie umiejętności logicznego rozumowania i wnioskowania.
 2. Uczenie umiejętności dostrzegania prawidłowości.
 3. Kształcenie umiejętności interpretowania danych.
Sposób realizacji, środki dydaktyczne
 1. Krzyżówki, grafy, łamigłówki liczbowe i zadania ze zbioru „200 zadań i łamigłówek dla uczniów klas IV-IV.”
IV Badanie sytuacji losowych i elementy statystyki

Cele
 1. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
  • Odczytywanie danych podanych za pomocą tabel, diagramów i wykresów
  • Porządkowanie i przedstawianie danych
  • Tworzenie diagramów procentowych
  • Tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym
Sposób realizacji, środki dydaktyczne
 1. Krzyżówki, grafy, łamigłówki liczbowe i zadania ze zbioru „200 zadań i łamigłówek dla uczniów klas IV-IV.”
 2. Testy i gry z programu komputerowego „Matematyka +”
  • Diagramy procentowe VI,
  • Odczytywanie danych przedstawionych na wykresach VI,
 3. Tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
V Wyrażenia algebraiczne

Cele
 1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi
  • wyrażenia algebraiczne, suma algebraiczna, redukcja wyrazów
  • równanie
  • budowanie wyrażeń i rozwiązywanie równań
 2. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
  • rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających rozwiązywania równań.
Sposób realizacji, środki dydaktyczne
 1. Krzyżówki, grafy, łamigłówki liczbowe i zadania ze zbioru „200 zadań i łamigłówek dla uczniów klas IV-IV.”
 2. Testy i gry z programu komputerowego „Matematyka +” - Wyrażenia algebraiczne VI
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:
 • posługuje się poprawnym językiem matematycznym
 • sprawnie rozwiązuje testy, krzyżówki, sprawdziany matematyczne również komputerowo
 • potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje i z nich korzystać
 • bierze udział w konkursach matematycznych
 • wykonuje proste pomoce dydaktyczne
 • wykorzystuje kalkulator przy rozwiązywaniu zadań
 • wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do tworzenia tabel, diagramów i wykresów
 • wykonuje obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
EWALUCJA
     Opracowany program zajęć pozalekcyjnych z matematyki podlegał będzie ewaluacji. Zmiany w programie następować mogą na koniec roku w wyniku zmian w podstawie programowej lub po analizie oczekiwań uczniów przedstawionych w ankiecie ewaluacyjnej.

Opracował: mgr Robert Wierzejski – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jakuszach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie