Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Diagnozowanie osiągnięć szkolnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2713 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów gimnazjum z chemii, dział: „Atom i cząsteczka”

 
Test sprawdzający wielostopniowy
Chemia w gimnazjum – dział: „Atom i cząsteczka”
 

 
KONCEPCJA TESTU
1.      Cel ogólny: diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów gimnazjum z chemii, dział: „Atom i cząsteczka”. Jest to test sprawdzający wielostopniowy.
2.      Test zawiera 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru.
3.      Czas pisania testu: 45 minut.
4.      Charakterystyka programowa: analizy materiału dokonano na podstawie programu nauczania chemii: DKW-4014-95/99 „Program nauczania chemii w gimnazjum” wydawnictwo Nowa Era. Test skonstruowano tak, aby diagnozą objąć wszystkie wiadomości i umiejętności, jakie powinien posiadać uczeń po zrealizowaniu działu: „Atom i cząsteczka”. Zadania testowe sprawdzają stopień zapamiętania i zrozumienia wiadomości oraz stosowania ich w sytuacjach typowych.

 
TEST sprawdzający wiadomości z działu:
ATOM I CZĄSTECZKA

WERSJA  A
 
Instrukcja testowania dla ucznia
 
Drogi Uczniu!
Za chwilę przystąpisz do rozwiązywania testu sprawdzającego Twoje wiadomości i umiejętności z działu: „Atom i cząsteczka”. Test składa się z 25 zadań testowych. Przy każdym zadaniu podano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Odpowiedzi są oznaczone literami A, B, C, D.
Do testu dołączona jest karta odpowiedzi, na której znajduje się tabela, gdzie jest tyle rubryk, ile jest zadań w teście. Numeracja zadania odpowiada numerowi rubryki. Poprawną Twoim zdaniem odpowiedź A, B, C lub D zakreśl krzyżykiem „X”. Jeżeli się pomylisz to zakreśl krzyżyk okręgiem i dokonaj ponownego skreślenia.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt, a za złą 0 punktów. Czytaj uważnie pytania i odpowiedzi.
Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut.
                                              
                                                           Powodzenia!

 
1.      Prawdziwą informację o budowie materii podano w zadaniu:
A   materia składa się z małych cząstek, które są w ciągłym ruchu,
B   materia ma budowę ciągłą- jednolitą,
C   materia składa się z dużych, nieporuszających się cząstek,
D   żadne zdanie nie zawiera prawdziwej odpowiedzi.
2.      Jakie pierwiastki oznaczają kolejno, symbole chemiczne: Na, N, Al,O?
A   sód, azot, glin, tlen,
B   azot, glin, tlen, sód,
C   wapń, sód, tlen, glin,
D   tlen, glin, azot, sód.
3.      W skład atomów pierwiastków (pierwiastków wyjątkiem atomu wodoru) wchodzą
            następujące cząstki elementarne:
A   protony i elektrony,
B   elektrony i neutrony,
C   protony i neutrony,
D   protony, neutrony i elektrony.
4.      Wybierz prawidłowo napisany wzór tlenku żelaza(III), wiedząc, że cząsteczka tego związku zbudowana jest z dwóch atomów żelaza i trzech atomów tlenu:
A   FeO
B   Fe2O3
C   FeO2
D   Fe2O
5.      Atomy tlenu i wapnia różnią się:
A   tylko objętością,
B   tylko barwą,
C   tylko masą,
D   masą, objętością i innymi właściwościami.
6.      Jaka liczba atomów wchodzi w skład cząsteczki tlenku siarki(IV) o wzorze SO2?
A   dwa atomy,
B   jeden atom,
C   trzy atomy,
D   cztery atomy.
7.      Ile pierwiastków wchodzi w skład związku chemicznego wzorze C6H12O6?
A   dwa pierwiastki,
B   trzy pierwiastki,
C   sześć pierwiastków,
D   jeden pierwiastek.
8.      Zapis 4 Cl2 oznacza:
A   4 atomy chloru,
B   4 dwuatomowe cząsteczki chloru,
C   2 czteroatomowe cząsteczki chloru,
D   8 cząsteczek chloru.
9.      Jaka jest wartościowość wapnia w tlenku wapnia o wzorze CaO?
A   I
B   II
C   III
D   IV.
10.  Jądro atomu tlenu zawiera osiem protonów. Jaką liczbę elektronów ma ten atom?
A   osiem,
B   szesnaście,
C   dwa,
D   trzy.
11.  Charakterystyczną wielkością dla danego atomu jest liczba atomowa, która  określa:
A   liczbę protonów i neutronów,
B   liczbę elektronów i neutronów,
C   liczbę protonów,
D   liczbę protonów, neutronów i elektronów.
12.  Które z poniższych stwierdzeń dotyczy protonu:
A   jego ładunek elektryczny wynosi +1,
B   jest elektrycznie obojętny,
C   porusza się w przestrzeni wokół jądra,
D   jego ładunek elektryczny wynosi -1.
13.  Która odpowiedź poprawnie podaje liczbę i rodzaj atomów wchodzących w
      skład cząsteczki o wzorze Na2SO4:
A   2 atomy sodu, 1 atom siarki, 4 atomy tlenu,
B   4 atomy sodu, 1 atom siarki, 2 atomy tlenu,
C   1 atom sodu, 4 atomy siarki, 2 atomy tlenu,
D   1 atom sodu, 2 atomy tlenu, 4 atomy siarki.
14.  Substancje, w których występuje wiązanie jonowe, w zwykłych warunkach są:
A   ciałami stałymi,
B   cieczami,
C   gazami,
D   występują we wszystkich stanach skupienia.
15.  Łączna liczba wiązań w cząsteczce SO3 wynosi:
A   2
B   4
C   6
D   3.
16.  Masa cząsteczki wody wynosi:
A   18 u,
B   17 u,
C   16 u,
D   2 u.
17.  Liczba wiązań, które tworzy atom pierwiastka w cząsteczce związku
       chemicznego jest równa:
A   wartości małego współczynnika przy symbolu tego pierwiastka,
B   wartości małego współczynnika przy symbolu drugiego pierwiastka,
C   łącznej liczbie wszystkich atomów w związku chemicznym,
D   wartościowości tego pierwiastka.
18.  Która odpowiedź podaje poprawny wzór tlenku azotu, skoro wiadomo, że azot
       jest w tym związku V- wartościowy.
A   NO
B   NO2
C   N2O5
D   N2O.
19.  Poniższe równanie reakcji chemicznej należy odczytać: S + O2 à SO2
A   jeden atom siarki łączy się z jednym atomem tlenu i powstaje jedna cząsteczka tlenku siarki(IV),
B   jedna cząsteczka siarki łączy się z jedną cząsteczką tlenu i powstaje jedna cząsteczka tlenku siarki(IV),
C   jeden atom siarki łączy się z jedną cząsteczką tlenu i powstaje jedna  cząsteczka tlenku siarki(IV),
D   jeden atom siarki łączy się z dwoma atomami tlenu i powstaje jedna cząsteczka tlenku siarki(IV).
20.  Które z poniższych równań przedstawia reakcję analizy tlenku rtęci(II)?
A   Hg + S à HgS
B   2HgO à 2Hg + O2
C   2Hg + O2 à2HgO
D   Hg + Cl2 à HgCl2
21.  Spalając 12 g węgla otrzymano 44 g dwutlenku węgla. Ile tlenu musiało wziąć
       udział w reakcji?
A   44 g
B   32 g,
C   56 g,
D   16 g.
22.  Wiązanie jonowe występuje we wszystkich związkach w szeregu:
A   CaO, CuCl2, Na2O;
B   SO2, CO2, H2O;
C   Na2O, CaO, SO2;
D   HgO, SiO2, P4O10. 
23.  Stosunek masowy miedzi do siarki w siarczku miedzi(I) wynosi:
A   4:1
B   1:4
C   1:1
D   2:1.
24.  Wiedząc, że glin jest III-wartościowy, wskaż poprawnie zapisane równanie reakcji syntezy tlenku glinu:
A   Al. + O2 à AlO2
B   4Al + 3O à 2Al2O3
C   2Al + 3O à Al2O3
D   4Al +3O2 à 2Al2O3
25.  Produktami redukcji tlenku miedzi(II) węglem są:
A   Cu i CO2
B   CuO i C
C   Cu i H2O
D   Cu2O i H2.
  
 
TEST sprawdzający wiadomości z działu:
ATOM I CZĄSTECZKA

WERSJA  B
 
Instrukcja testowania dla ucznia
 
Drogi Uczniu!
Za chwilę przystąpisz do rozwiązywania testu sprawdzającego Twoje wiadomości i umiejętności z działu: „Atom i cząsteczka”. Test składa się z 25 zadań testowych. Przy każdym zadaniu podano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Odpowiedzi są oznaczone literami A, B, C, D.
Do testu dołączona jest karta odpowiedzi, na której znajduje się tabela, gdzie jest tyle rubryk, ile jest zadań w teście. Numeracja zadania odpowiada numerowi rubryki. Poprawną Twoim zdaniem odpowiedź A, B, C lub D zakreśl krzyżykiem „X”. Jeżeli się pomylisz to zakreśl krzyżyk okręgiem i dokonaj ponownego skreślenia.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt, a za złą 0 punktów. Czytaj uważnie pytania i odpowiedzi.
Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut.
                                              
                                                           Powodzenia!

 
1. Prawdziwą informację o budowie materii podano w zadaniu:
A         materia ma budowę ciągłą, jednolitą,
B         materia składa się z małych cząstek, które są w ciągłym ruchu,
C         materia składa się z dużych, nieporuszających się cząstek,
D         wszystkie zdanie zawierają prawdziwej informacje.
2. Jakie pierwiastki, kolejno, zapisano za pomocą symboli chemicznych: Mg, H, P, K?
A         magnez, wodór, fosfor, potas,
B         potas, fosfor, wodór, magnez,
C         wodór, fosfor, magnez, potas,
D         magnez, potas, fosfor, wodór.
3. W skład jądra atomu (z wyjątkiem atomu wodoru) wchodzą takie cząstki elementarne, jak:
A         protony i elektrony,
B         tylko protony,
C         protony i neutrony,
D         protony, neutrony i elektrony.
4. Wybierz prawidłowo napisany wzór tlenku żelaza(II), wiedząc, że cząsteczka tego  związku zbudowana jest z jednego atom żelaza i jednego atomu tlenu:
A         FeO
B         Fe2O3
C         FeO2
D         Fe2O
5. Atomy należące do różnych pierwiastków różnią się:
A         tylko objętością,
B         tylko barwą,
C         tylko masą,
D         masą, objętością i innymi właściwościami.
6.Jaka liczba atomów wchodzi w skład cząsteczki tlenku sodu o wzorze  Na2O?
A         dwa atomy,
B         jeden atom,
C         trzy atomy,
D         cztery atomy.
7. Ile pierwiastków wchodzi w skład związku chemicznego wzorze KNO3?
A         dwa pierwiastki,
B         trzy pierwiastki,
C         sześć pierwiastków,
D         jeden pierwiastek.
8. Zapis 3N2 oznacza:
A         3 atomy azotu,
B         3 dwuatomowe cząsteczki azotu,
C         2 trzyatomowe cząsteczki azotu,
D         6 cząsteczek azotu.
9. Jaka jest wartościowość magnezu w tlenku magnezu o wzorze MgO?
A         I
B         II
C         III
D         IV.
10. Jądro atomu siarki zawiera 16 protonów. Jaką liczbę elektronów ma ten atom?
A         osiem,
B         szesnaście,
C         dwa,
D         trzy.
11. Charakterystyczną wielkością dla danego atomu jest liczba masowa, która określa:
A         liczbę protonów i neutronów,
B         liczbę elektronów i neutronów,
C         liczbę protonów,
D         liczbę protonów, neutronów i elektronów.
12. Które z poniższych stwierdzeń dotyczy neutronu:
A         jego ładunek elektryczny wynosi +1,
B         jest elektrycznie obojętny,
C         porusza się w przestrzeni wokół jądra,
D         jego ładunek elektryczny wynosi -1.
13. Która odpowiedź poprawnie podaje liczbę i rodzaj atomów wchodzących w  skład cząsteczki o wzorze CaCO3:
A         1 atom wapnia,1 atom węgla, 3 atomy tlenu,
B         3 atomy wapnia,1 atom węgla, 3 atomy tlenu,
C         3 atomy wapnia,3 atomy węgla, 3 atomy tlenu,
D         1 atom wapnia,1 atom węgla, 2 atomy tlenu.
14. Substancje, w których występuje wiązanie kowalencyjne atomowe, w zwykłych warunkach są:
A         ciałami stałymi,
B         cieczami,
C         gazami,
D         występują we wszystkich stanach skupienia.
15. Łączna liczba wiązań w cząsteczce, CO2 wynosi:
A         2
B         4
C         6
D         3.
16. Masa cząsteczkowa dwutlenku węgla wynosi:
A         28 u,
B         32 u,
C         44 u,
D         12 u.
17. Liczba wiązań, które tworzy atom pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego jest równa:
A         wartości małego współczynnika przy symbolu tego pierwiastka,
B         wartości małego współczynnika przy symbolu drugiego pierwiastka,
C         łącznej liczbie wszystkich atomów w związku chemicznym,
D         wartościowości tego pierwiastka.
18. Która odpowiedź podaje poprawny wzór tlenku mangan, jeżeli mangan w tym związku jest VII- wartościowy?
A         Mn2O7
B         MnO
C         Mn2O3
D         MnO3
19. Poniższe równanie reakcji chemicznej należy odczytać: 2 H2O à 2H2  + O2
A         dwie cząsteczki tlenku wodoru rozkładają się na dwa atomy wodoru i dwa atomy tlenu,
B         dwie cząsteczki tlenku wodoru rozkładają się na dwie cząsteczki wodoru i jedną cząsteczkę tlenu,
C         dwie cząsteczki tlenku wodoru rozkładają się na dwa atomy wodoru i jedną cząsteczkę tlenu,
D         dwie cząsteczki tlenku wodoru rozkładają się na cztery atomy wodoru i dwa atomy tlenu.
20. Które z poniższych równań przedstawia reakcję syntezy tlenku wapnia?
A         Ca + H2O à CaO + H2
B         Ca + S à CaS
C         2Ca + CO2 à 2CaO + C
D         2Ca + O2 à2CaO
21. W reakcji spalania 3,2 g siarki wzięło udział 3,2 g tlenu. Ile gramów dwutlenku siarki powstało?
A         1,6 g
B         3,2 g,
C         56,4 g,
D         4,8 g.
22. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane występuje we wszystkich związkach w szeregu
A         CaO, CuCl2, Na2O;
B         SO2, CO2, H2O;
C         Na2O, CaO, SO2;
D         HgO, SiO2, P4O10.
23. Stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenku żelaza(III) wynosi:
A         7:3
B         3:7
C         1:1
D         2:1.
24. Wskaż poprawnie zapisane równanie reakcji syntezy tlenku glinu, wiedząc, że glin jest III-wartościowy:
A         Al. + O2 à AlO2
B         4Al + 3O à 2Al2O3
C         2Al + 3O à Al2O3
D         4Al +3O2 à 2Al2O3
25. Produktami redukcji tlenku miedzi(II) wodorem są:
A         Cu i H2O
B         CuO i O2
C         Cu i CO2
D         CuO i H2.
  
 
INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA


Jest to test sprawdzający wielostopniowy. Sprawdza wiadomości i umiejętności uczniów gimnazjum z chemii, z działu „Atom i cząsteczka”.
Celem testu jest zdiagnozowanie stopnia zapamiętania, zrozumienia oraz stosowania w sytuacjach typowych zagadnień ujętych w programie nauczania chemii w dziale, o którym mowa. Test zawiera 25 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Przy każdym zadaniu podano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt, a za złą lub brak odpowiedzi 0 pkt. Czas testowania 45 minut.
 
25-21     BARDZO DOBRY
20-15     DOBRY
14-10     DOSTATECZNY
9  - 5   DOPUSZCZAJĄCY
4  - 0   NIEDOSTATECZNY

Grazyna Świderska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie