Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pobytu w Zielonej Szkole

 

Zdrowie jest dla człowieka wartością podstawową. W codziennym życiu, często mówimy, że jest ono najważniejsze. Dlatego też co roku organizujemy dla trzecioklasistów pobyt w Zielonej Szkole. Oprócz realizacji programu dydaktycznego zapewniamy uczniom wypoczynek w zdrowym klimacie Wybrzeża, w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu i soli.
PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY „USTKA 2005”
dla klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie

Termin pobytu: 19.04.2005 r. – 29.04.2005 r.

Adres bazowy: USTKAOpracowały: mgr Jadwiga Sobczyk, mgr Ewa Pałgan - SP – 14 Głogów

CELE PROGRAMOWE:
Zgodnie z podstawą programową kształcenia zintegrowanego DKW 4014 – 166/99 „Z Ekoludkiem
w szkole”, określającą umiejętności /kompetencje/, które powinny być efektem realizacji zadań szkoły, projekt „Zielona szkoła – Ustka 2005” stwarza uczniom warunki do nabywania i doskonalenia następujących umiejętności:
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej
poszanowanie.
- Kształtowanie proekologicznych stylów życia.
- Nabywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, kształtowanie kultury współżycia
i współdziałania w grupie.
- Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poszanowania pomysłów,
oryginalności.
- Kształtowanie motywacji i wyrabiania nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach.
- Wyrabianie i utrwalanie nawyków zdrowotno-higienicznych, związanych przede wszystkim
z higieną osobistą i otoczenia oraz hartowaniem i uprawianiem ruchu na świeżym powietrzu.
- Rozwijanie cech indywidualnych zgodnych z możliwościami i zainteresowaniami uczniów.
- Zapoznanie z podstawowymi zasadami, regułami i przepisami dotyczącymi gier zespołowych,
wdrażanie do różnorodnych form aktywności ruchowej a szczególnie sportowo- rekreacyjnej.
- Wyrabianie nawyków czynnego wypoczynku.CELE OGÓLNE:
- Zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie bezpośredniego
oddziaływania jodu i soli.
- Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
- Kształcenie samodzielności.
- Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
- Realizacja programu dydaktycznego.
- Nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie.
- Rozpoznawanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych.
- Integracja grupy.
- Integracja i wzajemna pomoc w grupie.
- Zwiedzanie ciekawych miejsc.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Zaspokojenie potrzeb ruchowych uczniów poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu, tańce,
biegi terenowe, wycieczki piesze i autokarowe.
- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróży statkiem, autokarem,
w kolumnie pieszej.
- Zdobywanie wiedzy o krajobrazie nadmorskim, rodzajach wybrzeża.
- Obserwowanie przyrody morskiej z uwzględnieniem problematyki ochrony przyrody
i ekologii, rozpoznawanie drzew i typowych roślin.
- Poznanie historii, podań ludowych, legend morskich.
- Zwiedzanie historycznych miejsc na wybrzeżu, kościołów i ratusza.
- Utrwalenie wiadomości o transporcie morskim, pracy rybaka.
- Zapoznanie z pojęciami: sztorm, bryza, cisza morska, grzywa morska, wydma, skala
Beauforta, węzeł,
- Poznanie technik rozpoznawania kierunków geograficznych i zwiedzanie latarni morskiej.
- Zapoznanie z zasadami bezpiecznego opalania się na słońcu.

ZADANIA:
- Tworzenie sytuacji pozwalających poznać możliwości uczniów.
- Prowadzenie zajęć dydaktycznych tematycznie związanych z programem szkolnym.
- Organizowanie zajęć integrujących grupę.
- Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
- Umożliwianie ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności.
- Umożliwienie odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny.
- Umożliwienie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
- Wykorzystanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań
innych.
- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności /za środowisko również/ poprzez
samodzielne /grupowe/, rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do
pracy swojej i innych.
- Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspakajaniu poczucia własnego
bezpieczeństwa.
- Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy
emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
- Zachęcanie uczniów do reakcji na piękno otaczającej przyrody.
- Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku.

TREŚCI:
- Pisanie pozdrowień do rodziców.
- Orientacja w terenie, obserwacja otaczającego świata.
- Komunikacja telefoniczna.
- Kultura zachowania w miejscach publicznych.
- Kultura spożywania posiłków.
- Zasady bezpieczeństwa na co dzień i w czasie wycieczek.
- Dbałość o czystość wokół siebie.
- Higiena osobista – dobieram strój do warunków pogodowych.
- Zdrowy styl życia – aktywny wypoczynek.
- Tolerancja wobec siebie i innych.
- Wpływ środowiska na człowieka.
- Ochrona przyrody, zwierząt i roślin – zasady zachowania się w miejscach chronionych.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
- Samodzielnie przesyła informacje /widokówka, telefon/.
- Samodzielnie redaguje pozdrowienia, zna i stosuje zasady zachowania.
- Potrafi współpracować w zespole.
- Zna i rozumie podstawowe punkty praw dziecka.
- Rozumie, dlaczego zawsze należy mówić prawdę.
- Potrafi zadbać o siebie i swoich kolegów.
- Wie, że przyjaźni nie można kupić.
- Rozumie na czym polega ochrona przyrody.
- Dba o swoją higienę.
- Potrafi obserwować środowisko i jego elementy.
- Zachowuje ostrożność wobec zwierząt nieznanych.
- Czyta płynnie, biegle teksty, rozumie treść legendy po cichym czytaniu.
- Układa i zapisuje wielozdaniową wypowiedź na dany temat.
- Korzysta w pracy grupowej z samodzielnie zgromadzonych informacji.
- Wypowiada się prezentując pracę swojej grupy.
- Uzupełnia karty pracy, aktywnie pracuje w grupie.
- Dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym.
- Oblicza sumy oraz niewiadome składniki.
- Potrafi obliczać iloczyny i ilorazy sposobem pisemnym.
- Liczy w zakresie 10000.
- Porównuje liczby wielocyfrowe.
- Liczy biegle pamięciowo.
- Redaguje kodeks zachowania się na morzem i w parku narodowym.
- Wymienia podstawowe cechy i elementy krajobrazu nadmorskiego.
- Wyjaśnia znaczenie pojęć: latarnia morska, bandera.
- Rozpoznaje i nazywa rośliny oraz zwierzęta żyjące w morzu i na wybrzeżu.
- Ocenia warunki życia roślin w środowisku na przykładzie sosny morskiej.
- Posługuje się poznanymi pojęciami dotyczącymi form ochrony przyrody w Polsce.
- Rozwija swoją sprawność fizyczną, chętnie uczestniczy w zabawach.
- Wie, jakie działania są niezbędne dla zdrowia.
- Chętnie rywalizuje w celu osiągnięcia lepszych wyników.
- Radzi sobie z sukcesem i porażką.
- Chętnie uczestniczy w zabawach dramowych.
- Wie, od czego zależy powodzenie zabawy.
- Wykazuje zainteresowanie przeszłością swojego kraju.
- Rozwija swoją twórczą wyobraźnię.
- Chętnie śpiewa piosenki.

REALIZACJA CELÓW.
Wyżej wymienione cele zakłada się osiągnąć poprzez:
Prowadzenie maksymalnej ilości zajęć na świeżym powietrzu:
- wycieczki tematyczne,
- zabawy ruchowo – sportowe.

Uczenie dzieci samodzielności przez:
- wykonywanie podstawowych codziennych czynności,
- dbałość o ład i czystość otoczenia, pokoju, higienę własną,
- przyzwyczajanie do odpowiedzialności i dyscypliny.
Planowane zajęcia lekcyjne (2 – 3 godziny dydaktyczne w ciągu dnia).

Tematyka zajęć dydaktycznych proponowanych do realizacji w czasie pobytu w Ustce obejmuje:
- Chcemy być silni i zdrowi.
- Moi przyjaciele.
- Kto to jest kłamczuch?
- Płonie ognisko.
- Historia Ustki, Słupska.
- Rzeźby z piasku.
- Popisy piosenkarskie, taneczne.

Do wyżej wymienionych zajęć dydaktycznych każdy uczestnik „zielonej szkoły” ma karty pracy.
Ponadto planuje się wycieczki piesze wzdłuż brzegu morskiego, wycieczkę krajoznawczą
do Słupska lub Słowińskiego Parku Narodowego, gry i zabawy ruchowe na wolnym powietrzu, również zabawy ze śpiewem, rozgrywki sportowe, rejs statkiem po morzu, konkursy plastyczne, muzyczne, rzeźbienie w piasku.
Jeżeli nie dopisze pogoda zajęcia będą się odbywać na terenie ośrodka, gdzie zostaną organizowane, np. gry strategiczne, świetlicowe, ruchowe, sprawnościowe, tenis stołowy, będziemy tworzyć swoje propozycje gier.
Prace uczniów będą oceniane na bieżąco, zaś zachowanie w czasie całego pobytu w zielonej szkole będzie miało wpływ na ocenę opisową z zachowania na koniec roku szkolnego.
Data (dzień pobytu)

Zajęcia dydaktyczne

19 kwietnia (wtorek)
1dzień pobytu
1. Zbiórka przed szkołą. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas podróży.
2. Godzina 6.00 wyjazd autokarem do Ustki.
3. Dotarcie na miejsce w godzinach popołudniowych ok. 15.00.
4. Powitanie z kierownikiem ośrodka wczasowego.
5. Zakwaterowanie - przydzielenie pokoi, rozlokowanie dzieci.
6. Czas na odpoczynek po podróży i rozpakowanie bagaży.
7. Zawarcie kontraktu z uczniami - zapoznanie z regulaminem ośrodka wczasowego.
8. Pierwszy spacer po miasteczku. Przywitanie z morzem.
9. Wieczorek powitalny - gry i zabawy integrujące zespół klasowy.
10. Ogłoszenie konkursów i zapoznanie z ich regulaminami:
- konkurs czystości „Czysto - znaczy zdrowo”’
- konkurs na logo pokoju,
- konkurs na „wytrwałego piechura”.
11. Planowanie zajęć na następny dzień.20 kwietnia (środa)
2 dzień pobytu
1. Gimnastyka poranna.
2. Znaczenie latarni morskich dla bezpieczeństwa na morzu na podstawie wiersza „Latarnia
morska” oraz „Legendy o latarni morskiej”. Opowiadanie legendy, opisywanie niektórych
wydarzeń.
3. Dodawanie sposobem pisemnym liczb w zakresie 10000.
4. Wyjście do miasta – zwiedzanie rodzimych atrakcji, tj. latarni morskiej, szachulcowych
zabudowań centrum muzeum „Ziemi Usteckiej”, muzeum chleba i kościoła.
5. Zakup widokówek; redagowanie pozdrowień z USTKI.
6. Gry i zabawy zespołowe lub konkurs plastyczny pn. „Najpiękniejsze miejsce w Ustce”.
7. Wspólne opowiadanie legend morskich na dobranoc.


21 kwietnia (czwartek)
3 dzień pobytu
1. Gimnastyka poranna.
2. Środki transportu morskiego, rodzaje statków. Znaczenie bandery dla statków i dla
marynarzy na podstawie utworu „Cześć banderze”. Piosenki ludowe „Hej, żeglujże
żeglarzu”, „Jestem dobry rybak”.
3. Odejmowanie liczb sposobem pisemnym w zakresie 10000.
4. Wypowiedzi na temat ochrony przyrody – redagowanie kodeksu zachowania się nad
morzem.
5. Wyprawa wzdłuż plaży. Konkurs na najładniejszą rzeźbę z piasku.
6. Zabawy z piłką plażową.
7. Ćwiczenia i zabawy sprawnościowe.
8. Plastyczne przedstawienie krajobrazu nadmorskiego na podstawie wycieczki.
9. Impreza piracka wraz z pasowaniem na pirata.

22 kwietnia /piątek/
4 dzień pobytu
1. Gimnastyka poranna.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10000.
3. Rozpoznawanie roślin i zwierząt morskich i nadmorskich na podstawie ilustracji oraz
utworu pt. „Rybak i Syrena”. Określanie cech dębu i sosny. Uzupełnianie tekstu
porównawczego.
4. Spacer po okolicy nadmorskiej – wyszukiwanie osobliwości przyrody.
5. Omówienie roli wydm i falochronu w ochronie wybrzeża.
6. Ryby morskie – ich przystosowanie do życia w wodzie.
7. Gry terenowe – podchody.
8. Dyskoteka – wybór miss i mistera.

23 kwietnia /sobota/
5 dzień pobytu
1. Impreza bursztynowa – zbieranie oraz poznawanie historii bursztynu.
2. Zabawy zespołowe –rzuty kółkami ringo do partnera, piłka nożna na plaży.
3. Dyskoteka – konkurs piosenki dziecięcej lub koncert życzeń.

24 kwietnia /niedziela/
6 dzień pobytu.
1. Wyjście do kościoła.
2. Wycieczka dydaktyczna „Wydma Orzechowska”
3. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
4. Obserwacja zachodu słońca na plaży, widoku świateł latarni morskich.
5. Legendy morskie na dobranoc.


25 kwietnia /poniedziałek/
7 dzień pobytu.
1. Gimnastyka poranna.
2. Mnożenie sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową.
3. Rozmowa na temat przyczyn zanieczyszczeń środowiska oraz zachowań ekologicznych.
Redagowanie notatki o ochronie Ziemi na podstawie ilustracji, tekstów o tematyce
ekologicznej oraz obserwacji środowiska podczas wycieczki.
4. Zwiedzanie portu rybackiego – spotkanie z rybakiem na przystani, dyskusja na temat
znaczenia rybołówstwa dla mieszkańców miasteczka. Rozmowa o pracy rybaków dawniej i
dziś.
5. Scenki dramowe przedstawiające prace ludzi żyjących nad morzem.
6. Rozgrywki sportowe – gra „dwa ognie”.
26 kwietnia /wtorek/
8 dzień pobytu.
1. Gimnastyka poranna.
2. Dzielenie sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową.
3. Utrwalenie nazw parków narodowych oraz niektórych gatunków roślin i zwierząt
chronionych. Opracowanie kodeksu zachowania się w parku narodowym.
4. Grupowe tworzenie plakatu pt. „SOS DLA ZIEMI”.
5. Lekcja pszczelarstwa – wycieczka do zagrody agroturystycznej. Pogadanka
o pszczołach i o pracy w pasiece. Obserwacja pszczół w szklanych ulach, pokaz faz rozwoju
pszczół, degustacje miodu.
6. Przygotowanie na wieczorne ognisko scenek rodzajowych z najciekawszych
i najśmieszniejszych sytuacji z „ZIELONEJ SZKOŁY”.
7. Słuchanie na dobranoc legendy morskiej.

27 kwietnia /środa/
9 dzień pobytu.
1. Gimnastyka poranna.
2. Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego:
- Przypominamy sobie wiadomości na temat tego, co to jest: park narodowy, rezerwat.
- Wyjaśniamy i pokazujemy na mapie parki narodowe w Polsce. Zapisujemy nazwy
parków narodowych położonych nad morzem.
- Jedziemy do Łeby.
- Czytamy tablice informacyjne Urzędu Morskiego znajdujące się przy wydmach.
- Przypominamy sobie, jak należy zachowywać się w parku narodowym, czytając regulamin
Słowińskiego Parku Narodowego:
„TURYSTO – WCZASOWICZU! – Słowiński Park Narodowy to trzydziestokilometrowy pas wybrzeża morskiego o obszarze 18247 ha. Park narodowy – to cudowne laboratorium stworzone przez przyrodę – to możliwość poznania przyrody w jej najpiękniejszej postaci – to turystyka, odpoczynek, to piękno przeżycia dla setek tysięcy turystów. Słowiński Park Narodowy zwiedza rocznie około 400 tysięcy osób. Gdyby każda z tych osób złamała jedną gałązkę, zerwała jeden bukiecik kwiatów, chodziła po wydmach i stromych brzegach nadmorskich zwanych klifami, wydeptywała nowe ścieżki, to po wielu latach zamiast rezerwatu przyrody – Słowiński Park Narodowy stałby się zniszczoną martwą pustynią. DLATEGO TEŻ KAŻDY TURYSTA WINIEN WIEDZIEĆ, ŻE NA TERENIE SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO NIE WOLNO: - łamać gałęzi drzew i kwiatów, - zrywać lub deptać roślinności, - płoszyć, niepokoić lub chwytać zwierząt, - wchodzić do rezerwatów ścisłych, - palić ognia i tytoniu, - wynosić jakichkolwiek okazów, - hałasować, - niszczyć wydm morskich i stromych wybrzeży klifowych, - obozować, - zbierać grzybów, jagód i innych płodów leśnych. Każdy obywatel winien stawać w obronie przyrody wszędzie tam, gdzie zachodzi tego potrzeba. DYREKCJA Słowińskiego Parku Narodowego”.
- Wyjaśniamy pojęcie: ruchoma wydma.
- Wędrujemy pieszo po ruchomych wydmach. Obserwujemy roślinność wydm.
3. Dzielenie się wrażeniami z wycieczki.
4. Wykonywanie prac plastycznych na temat „Wędrujące wydmy”.
28 kwietnia /czwartek/
10 dzień pobytu.
1. Gimnastyka poranna.
2. Ćwiczenia w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb wielocyfrowych.
3. Ciche i głośne czytanie wiersza pt. „W parku narodowym”. Dobieranie właściwych wyrazów
do czytanego tekstu.
4. Malowanie znaczka symbolizującego SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY.
5. Ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie dyplomów i nagród:
- czystości w pokojach,
- na logo sypialni,
- na wytrwałego piechura.
6. Pożegnanie z morzem. Ostatnie zabawy na plaży.
7. Pakowanie walizek i sprzątanie pokoi.
29 kwietnia /piątek/
11 dzień pobytu.
1. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas podróży autokarem.
2. Pożegnanie się z obsługą i kierownictwem ośrodka wypoczynkowego.
3. Wyjazd do Głogowa o godz. 1400.
4. Przyjazd do Głogowa o godz. 2300.
5. Przywitanie z rodzicami.
6. Powrót do domów.

W celu integracji grupy planujemy ogniska z popisami uczniów, dyskoteki i inne gry według uznania dzieci.

METODY I FORMY REALIZACJI:
- Oparte na słowie (opis, opowiadanie, pogadanka, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje);
- Oparte na obserwacji (zajęcia w terenie, na szlaku turystycznym);
- Oparte na działaniu (zajęcia integracyjne grup, gry i zabawy sportowe);
- Aktywizujące (praca twórcza w grupach, wycieczki, dramy, konkursy, turnieje sportowe).

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ – uzyskanie informacji zwrotnej.
Każdego wieczoru w czasie pobytu na zielonej szkole uczestnicy będą dokonywać ewaluacji zajęć w formie wspólnych dyskusji.
Uczestnicy „zielonej szkoły” będą dokumentować wszystkie działania, obserwacje i spostrzeżenia, w formie zdjęć, rysunków, plakatów, notatek.
Po powrocie do szkoły nastąpi prezentacja materiałów wypracowanych przez uczniów w formie wystawy.
Wśród rodziców zostanie przeprowadzona ankieta w celu zebrania informacji, czy taka forma nauki połączona z wypoczynkiem odpowiada rodzicom, a co za tym idzie, czy podnosi jakość pracy naszej szkoły.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.30 – 7.45 – pobudka
7.45 – 8.00 – gimnastyka poranna
8.00 – 8.30 – toaleta poranna
8.30 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 13.30 – zajęcia dydaktyczne /zajęcia w terenie/
13.30 – 14.00 – zajęcia własne, przygotowanie do obiadu
14.00 – 14.30 – obiad
14.30 – 15.30 – lektura książek, zajęcia świetlicowe
15.30 – 18.00 – gry i zabawy ruchowe
18.00 – 18.30 – kolacja
18.30 – 20.00 – zajęcia zorganizowane: filmy, dyskoteki, ogniska
20.30 – 22.00 – zajęcia własne, przygotowania do ciszy nocnej.
22.00 – cisza nocna.


REGULAMIN UCZESTNIKA „ZIELONEJ SZKOŁY”- Uczeń przestrzega przepisów bezpiecznego poruszania się po pokojach, łazience, ulicy, lesie,
plaży.
- Uczeń nie hałasuje w budynku.
- W przypadku złego samopoczucia informuje o tym opiekuna.
- Zgłasza wychowawcy zachowania kolegów zagrażające bezpieczeństwu.
- Dba o własną higienę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
- Zawsze słucha poleceń opiekunów. Dostosowuje się do rozkładu dnia, punktualnie przychodzi
na zbiórki.
- Uczeń kulturalnie odnosi się do osób starszych, koleżanek, kolegów, dąży do tego, aby jemu
i z nim było dobrze.
- Aktywnie uczestniczy w programie „zielonej szkoły”.
- Uczeń zawsze mówi prawdę.
- Uczeń nie oddala się od grupy, nie wychodzi poza teren ośrodka.
- Cały czas towarzyszy mu uśmiech i piosenka.
- Uczeń wyróżniający się nienagannym zachowaniem jest nagradzany pochwałą.
- Uczeń wyróżniający się niewłaściwą postawą może być ukarany naganą ustną lub pisemną,
a w razie konieczności powiadomieniem rodziców i dyrekcji szkoły.
Załącznik
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA „ZIELONĄ SZKOŁĘ” DO ..........

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki* ..................... klasa ........ na wyjazd na „zieloną szkołę” do ..................... w dniach .......................................
1) .........................
(imię i nazwisko matki/opiekuna)

2) .........................
(imię i nazwisko ojca/opiekuna)B. Jednocześnie informuję, że syn/córka* choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby
...........................................
zażywa/nie zażywa na stałe leki*

...........................................
jest uczulony/nie jest uczulony(a)*

...........................................
dobrze/źle* znosi jazdę autokarem

...........................................
inne uwagi
...........................................


C. Dane osobowe uczestnika:
Adres zamieszkania: .................................
Telefon kontaktowy: domowy: ............ komórkowy: ...............

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam ......................
czytelny podpis
* niewłaściwe skreślić (w części B w przypadku odpowiedzi twierdzącej podać uzasadnienie).

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:48:29
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:48:29) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie