Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dbajmy i szanujmy przyrodę - program edukacji ekologicznej w klasach I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10042 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka, od nich samych. Świat ludzi to przede wszystkim ich środowisko przyrodnicze.

Motto: Skrzywdzonego kota , nie mijam i psa z kulawą nogą, ani motyla leżącego na szynach.Nie mijam ptaka z połamanym skrzydłem,zerwany kwiat odnoszę do domu,nad zbłąkaną mrówką się schylam…
Cz. Janczarski

"DBAJMY I SZANUJMY PRZYRODĘ" PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARZYNIE

Opracowany przez nauczycielkę nauczania zintegrowanego
mgr Lucynę Roeske
Wdrożony dnia ……………………… Uchwałą Rady Pedagogicznej
Rok szkolny …………………………………

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLAS I-III

Treści i działania edukacyjne zawarte w tym programie są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego MENiS z dnia 15 lutego 1999r.

I. Wstęp

     Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka, od nich samych.
     Świat ludzi to przede wszystkim ich środowisko przyrodnicze. Jest ono bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie organizmów i ich rozwój. Początkowo człowiek żył i działał w harmonii z przyrodą, ale z biegiem czasu jego wymagania rosły i coraz bardziej zaspakajając swoje potrzeby, człowiek doprowadził do degradacji środowiska przyrodniczego.Korzystanie z darów przyrody jest dla człowieka koniecznością. Właściwie nie ma on wyboru.. Jest zmuszony oddychać powietrzem, które go otacza, pić wodę,która jest mu dostępna i żyć w krajobrazie, jaki roztacza się wokół niego. Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w czasach obecnych jedno z najpoważniejszych zadań. Jest to szczególnie istotne, gdyż dziecko z jednej strony narażone jest na oddziaływanie zanieczyszczeń środowiska, a z drugiej jest świadkiem i obserwatorem zmian, jakie w tym środowisku zachodzą.Dlatego już od najmłodszych lat prowadzić działania edukacyjne, zmierzając do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, tworzenia gotowości działania w celu ochrony środowiska i powstawania więzi emocjonalnych z przyrodą. Obecnie jestem słuchaczką Podyplomowego Studium " Ekologia, technika, etyka". Pracuję w Zespole Szkół w Starzynie z dziećmi nauczania zintegrowanego, prowadzę zajęcia w klasie I. Stąd zrodził się pomysł, aby opracować program edukacji ekologicznej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, czyli uczęszczających do klas I, II i III.

II. Charakterystyka programu

     Program ekologiczny adresowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Starzynie. Jest rozszerzeniem treści ekologicznych zawartych w "Programie kształcenia zintegrowanego Szkoła marzeń", a także w" Programie wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku kl. I -III". Ma charakter profilaktyczny, a oparty jest na potrzebach środowiska. Wykracza swoim zasięgiem poza nauczanie w sali lekcyjnej, uwzględnia liczne wycieczki, spacery ekologiczne i bezpośrednią obserwację w terenie. Ma układ spiralny co oznacza, że realizowane treści kształcenia będą się powtarzać i rozszerzać w kolejnych klasach. Treści w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci, oraz środowiska lokalnego.W programie nie ma podziału na poszczególne lata nauczania, a osiągnięcia uczniów uwzględniane mogą być po rocznym lub trzyletnim cyklu kształcenia.

PROGRAM ZAWIERA
 1. Wstęp.
 2. Charakterystykę programu .
 3. Cel ogólny edukacji ekologicznej.
 4. Cele szczegółowe.
 5. Treści nauczania - podstawa programowa.
 6. Treści kształcenia i przewidywane osiągnięcia uczniów.
 7. Realizację programu.
 8. Procedury osiągania celów.
 9. Kontrolę osiągnięć.
 10. Ewaluację.
III. Cel ogólny edukacji ekologicznej
 • wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.
IV. Cele szczegółowe
 • uwrażliwianie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt,
 • poznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy oraz wzajemnej zależności między nimi a środowiskiem,
 • rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu,
 • wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,
 • ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka,
 • poznawanie form ochrony przyrody występujących w okolicy,
 • wdrażanie do czynnej ochrony środowiska i przyrody,
 • uświadamianie faktu, że jesteśmy cząstką przyrody, aby żyć musimy nauczyć się współdziałać z wszystkimi jej elementami,
 • przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia,
 • dostarczenie wiedzy na temat podstawowych pojęć ekologicznych oraz struktur i zależności występujących w środowisku przyrodniczym,
 • wykształcenie umiejętności dotyczących uczenia się mądrego korzystania z zasobów natury,
 • dostrzeganie nieprawidłowości i pomoc w odradzaniu natury,
 • wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z materiałów i surowców oraz wytwarzania mody na ekologiczny styl życia,
 • kształcenie umiejętnościprowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • umiejętne słuchanie i wyciąganie wniosków,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa ucznia o nowe pojęcia,
 • rozwijanie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych.
V. Treści nauczania - podstawa programowa
 1. miejscowość, życie jej mieszkańców,
 2. przyroda w otoczeniu dziecka,
 3. obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych w doświadczeniu dziecka i mówienie o nich,
 4. formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,
 5. dbałość o zdrowie i higienę otoczenia.
VI. Treści kształcenia i przewidywalne osiągnięcia uczniów
ZIEMIA "Tobie została powierzona Ziemia jak ogród, rządź nią z mądrością" św. Franciszek z Asyżu

Realizowane treści Przewidywane osiągnięcia uczniów
Co to jest środowisko?
 • potrafi wyjaśnić co to jest środowisko przyrodnicze,
Co to jest ekologia?
 • rozumie pojęcie "ekologia",
 • włącza się do działań proekologicznych,
 • jest miłośnikiem przyrody,
Poznajemy, czym jest Ziemia
 • wie, jak ją chronić przed zniszczeniem,
 • ma świadomość, że zdrowa żywność ma źródło w czystej glebie,
 • zna zagrożenia środowiska i wie w jaki sposób można je eliminować,
Co to są zasoby naturalne?
 • wymienia pozytywy i negatywy wynikające z działalności człowieka na środowisko,
Największe zagrożenia Ziemi
 • wskazuje przyczyny i sposoby zapobiegania degradacji Ziemi,
Dlaczego obchodzimy Dzień Ziemi?
 • wskazuje przyczyny i sposoby segregacji odpadów,
Co to są śmieci?
 • potrafi klasyfikować rodzaje odpadów oraz wskazać możliwość wykorzystania danego odpadu jako surowca wtórnego,
Opakowania przyjazne i nieprzyjazne środowisku, czas ich rozkładu
 • potrafi nakłaniać innych do segregowania domowych śmieci i do zbiórki surowców wtórnych,
 • rozumie potrzebę segregowania śmieci,
Skąd bierze się papier, jak przerabia się makulaturę, jak oszczędzać papier?
 • ma nawyk zbierania surowców wtórnych,
 • stara się nie stosować produktów zagrażających środowisku,
Co to jest aluminium?
 • odróżnia puszkę aluminiową od stalowej,
Dlaczego plastik się nie rozkłada?
 • systematycznie lokalizuje dzikie wysypiska śmieci, pomaga w ich likwidowaniu,
Co to jest recykling?
 • rozumie pojęcie "recyklingu" i właściwie je definiuje,
 • rozpoznaje oznakowania opakowań nadających się do recyklingu,
Rolnictwo ekologiczne
 • propaguje zdrowy tryb życia,
 • wie, na czym polega rolnictwo ekologiczne,
 • zna skutki stosowania nawozów sztucznych,
 • docenia znaczenie upraw ekologicznych,
Obszary chronione
 • rozumie potrzebę ochrony przyrody,
 • rozumie na czym polega ochrona przyrody,
 • zna rodzaje obszarów chronionych oraz pomników przyrody,
 • zna zasady zachowania się na terenie parków i rezerwatów,
 • rozumie potrzebę pomocy przyrodzie
ROŚLINY "… że pod kwiatami nie ma dna, to wiemy, wiemy…" Józef Czechowicz

Realizowane treści Przewidywane osiągnięcia uczniów
Znajomość flory w naszym otoczeniu
 • rozumie znaczenie zieleni dla człowieka,
 • bada rośliny różnymi zmysłami,
 • rozpoznaje pospolite drzewa i krzewy w naturalnym środowisku,
Informacje dziwne i ciekawe
 • zna rośliny, które zakwitają wczesną wiosną,
Rośliny chronione w Polsce
 • wymienia nazwy roślin chronionych,
 • podpatruje przyrodę bez zakłócenia jej spokoju,
Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze lasów w Polsce.
Lasy jako tereny rekreacyjne, źródła ich zanieczyszczeń
 • rozpoznaje warstwy lasu oraz rośliny je zamieszkujące,
 • wie, jakie znaczenie gospodarcze i przyrodnicze ma las,
 • docenia znaczenie lasów,
 • wie, że lasy należy chroni przed zniszczeniem,
 • wie, dlaczego należy oszczędzać las,
 • wie, jak zachować się podczas pobytu w lesie,
 • określa skutki wycinania lasów,
Łąka domem roślin
 • potrafi uzasadnić, że powietrze wiejskie jest znacznie zdrowsze,
 • zna skutki wypalanie traw,
 • poznaje różnorodność świata roślin w ekosystemie łąka,
 • zachwyca się różnorodnością świata roślin,
 • docenia znaczenie łąki do celów gospodarczych i rekreacyjnych,
Uprawa roślin w środowisku naturalnym i na terenie szkoły
 • rozpoznaje wybrane gatunki roślin,
 • zna rośliny chronione występujące w naszej miejscowości i gminie
ZWIERZĘTA
"… wszystkie stworzenia duże i małe, wszystkie rzeczy małe i wielkie, … uczynił Pan"
C. Aleksander

Realizowane treści Przewidywane osiągnięcia uczniów

Ciekawostki z życia zwierząt
 • wie, co dzieje się w świecie zwierząt,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • lubi zwierzęta i chętnie je hoduje,
Zwierzęta, do których ludzie są uprzedzeni. Jak ludzie zagrażają zwierzętom? Gatunki zagrożone i ginące
 • rozpoznaje zwierzęta leśne,
 • wie, kiedy przychodzą na świat zwierzęta dziko żyjące,
 • dostrzega podobieństwa i różnice między dorosłymi a młodymi osobnikami,
 • rozumie potrzebę gatunków ginących,
Czy istnieje problem kłusownictwa w Polsce?
 • rozumie problem kłusownictwa,
 • potrafi właściwie zachować się wobec zwierząt potrzebujących pomocy,
Ptaki żyjące w najbliższej okolicy. Ochrona ptasich gniazd
 • rozpoznaje ptaki w naturalnym środowisku,
 • zna charakterystyczne cechy ptaków,
Ptaki sprzymierzeńcami człowieka w zwalczaniu szkodników
 • zna naturalne sposoby pozbywania się szkodników,
 • wie na czym polega równowaga w przyrodzie,
Pomagamy zwierzętom leśnym oraz ptakom w zimie
 • wie, które zwierzęta wymagają pomocy w okresie zimy,
 • pomaga dziko żyjącym zwierzętom przetrwać zimę,
 • rozpoznaje nazwy zwierząt po ich tropach,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami,
 • wie jak zachować się wobec zwierząt dziko żyjących, a potrzebujących pomocy,- niesie pomoc chorym zwierzętom,
Zwierzęta znajdujące się pod ochroną
 • potrafi wymienić zwierzęta chronione,
 • potrafi właściwie zachować się w ogrodzie zoologicznym,
 • zachowuje ostrożność wobec zwierząt nieznanych,
WODA

"Potoki mają swe łoża i mają granice morza dla swej fali"
Adam Asnyk

Realizowane treści Przewidywane osiągnięcia uczniów
Woda źródłem życia
 • rozumie znaczenie wody w życiu roślin i zwierząt,
Dlaczego woda jest ważna?
 • wie jak zbadać wodę, którą się pije,
Na czym polega system krążenia wody w przyrodzie?
 • wie, na czy polega krążenie wody w przyrodzie,
Oszczędzanie i ochrona wody
 • zna sposoby oszczędzania i odnowy wody,
 • dokonuje domowego bilansu wody,
 • potrafi odczytać wskazania wodomierza,
 • rozumie konieczność oszczędzania wody w przyrodzie,
Zagrożenia wody
 • dostrzega zanieczyszczenia wód i wie, jak im zapobiegać,
 • rozumie, że wody należy chronić,
 • potrafi wskazać źródła zanieczyszczeń wody, (ropa, ścieki, rolnictwo, przemysł, środki myjące i piorące),
Różne środowiska wodne
 • potrafi wymienić różne środowiska wodne.
POWIETRZE I ENERGIA

"Światu Potrzebne jest światło…,
To samo, które zabłysło tam ,kiedyś nad rodzącą się w przestrzeni Ziemią…"
Henryk Kałuża

Realizowane treści Przewidywane osiągnięcia uczniów
Źródła zanieczyszczeń powietrza
 • potrafi wymienić źródła zanieczyszczeń atmosfery,
 • zna zagrożenia spowodowane zatruwaniem powietrza,
Sposoby zmniejszania zanieczyszczeń powietrza
 • wie jakie znaczenie dla zdrowia ma świeże powietrze,
 • dostrzega potrzebę wietrzenia pomieszczeń, w których przebywa,
Rozwiązania przyszłości
 • potrafi wymienić sposoby na zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza, (katalizatory, filtry, benzyna bezołowiowa),
Jak oszczędzać prąd?
 • wykazuje się twórczą inwencją w poszukiwaniu nowych sposobów na zmniejszanie zanieczyszczeń, (biopaliwa, ekologiczne środki transportu, zastąpienie tworzyw sztucznych innymi przyjaznymi dla środowiska produktami),
Pomiar zużycia energii w naszych domach
 • potrafi odczytać wskazania zegara,
 • rozumie potrzebę oszczędzania energii oraz konsekwencje wynikające z marnotrawstwa,
Co to jest węgiel?
 • zna pochodzenie węgla,
 • wie, do czego wykorzystywany jest węgiel,
Dziura ozonowa
 • zna i potrafi wyjaśnić pojęcia: dziura ozonowa, smog, efekt cieplarniany.
VII. Realizacja programu

     Realizacja zaplanowanych celów edukacji ekologicznej będzie odbywała się w ramach zajęć zintegrowanych, prowadzonych z wykorzystaniem podręczników: w klasie I " Szkoła marzeń" wydawnictwa MAC, w klasie II i III "Wesoła szkoła" wydawnictwa WSiP, z uwzględnieniem realizowanych tam pomysłów i rozwiązań dotyczących zagadnień ekologicznych.
     Ponadto w ciągu roku szkolnego uczniowie mają możliwość zaangażowania się w różnego typu działania ekologiczne, np.: uczestniczą w szkolnych konkursach ekologicznych, prezentują programy artystyczne o treści ekologicznej na terenie szkoły. Każdego roku podczas akcji jesiennej "Sprzątanie Świata" oraz wiosennej "Dzień Ziemi", uczniowie sprzątają najbliższą okolicę i pobliskie lasy. Dokarmiają ptaki i zwierzęta leśne w czasie zimy, budują karmniki i zawieszają je na drzewach lub parapetach okiennych. Uczestniczą w wycieczkach tematycznych ispacerach ekologicznych związanych m.in. z porami roku np.: do lasu, na pole, nad morze lub zatokę.
     Wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki do ogrodu botanicznego i zoologicznego w Gdańsku Oliwie, fokarium w Helu, zwiedzają Nadmorski Park Krajobrazowy, Puszczę Darżlubską. Prowadzą obserwacje przyrodnicze, hodowle roślin czy zwierząt, opiekują się klasowym akwarium. Wykonują doświadczenia, eksperymenty, ćwiczenia, rozwiązują problemy. Oglądają filmy przyrodniczo - ekologiczne, tworzą projekty ekologiczne, gazetki oraz wystawki. Biorą udział w spotkaniu z leśnikiem, rybakiem. Uczniowie również systematycznie pracują nad utrzymaniem porządku w klasie, w szkole i w jej otoczeniu.

VIII. Procedury osiągania celów

     Nauczyciel nie jest jedynym źródłem wiedzy dla ucznia, lecz inspiruje go i wspiera w samodzielnej pracy. Dlatego też zastosowane zostaną następujące metody nauczania:
 • aktywizujące: inscenizacje, drama, zabawy, burza mózgów, drzewko decyzyjne, metoda projektu...,
 • praktyczne: wycieczki, spacery, doświadczenia, ćwiczenia, eksperymenty,hodowle, prace wytwórcze,
 • podające : pogadanka, rozmowa, wywiad,
 • eksponujące : pokaz, prezentacja, film,
 • problemowe : dyskusja dydaktyczna
FORMY PRACY
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa.
XI. Kontrola osiągnięć
     Najważniejszym celem edukacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków optymalnego rozwoju, wśród których na uwagę zasługuje kontrola i ocena. Nauczyciel pracując z uczniami stwarza ima takie warunki, by mogli oni osiągnąć sukces.Ocena osiągnięć uczniów w trakcie realizacji programu odbywać się będzie na bieżąco. Nastąpi ona poprzez:
 • odpowiedzi ustne i pisemne,
 • zaangażowanie i wysiłek ucznia,
 • aktywność na zajęciach,
 • samodzielność w poszukiwaniu informacji i ciekawostek ekologicznych,
 • umiejętność stawiania pytań, formułowania problemów,
 • zaangażowanie i udział ucznia w akcjach ekologicznych oraz konkursach,
 • znajomość omawianych zagadnień,
 • postępowanie według zasad prawdziwego ekologa.
Gratyfikacje stanowić będą nagrody rzeczowe, pochwały i dyplomy.

X. Ewaluacja

     Aby się przekonać, czy przedstawiony program ekologiczny ma pozytywny wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Formami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i wiadomości będą różne konkursy quizy, testy, karty pracy, wystawy.Wyniki ewaluacji posłużą usprawnieniu metod i form pracy z dziećmi, aby osiągnąć zamierzone w programie cele.Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi będą: obserwacje dzieci, wywiady, testy, ankiety, analiza wytworów dzieci.

Opracowała: mgr Lucyna Roeske ZS Starzyno

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie