Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Cieszmy się razem słowem i piosenką

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1881 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nazywam się Agnieszka Janas i jestem nauczycielem-instruktorem w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Od lat przychodzi do mnie młodzież pragnąca muzykować – śpiewać, grać na instrumentach. Ze względu na brak dostępu do programów przeznaczonych na tego typu zajęcia postanowiłam zebrać swoje doświadczenia i stworzyć program autorski, który będzie mógł służyć także innym nauczycielom.

AGNIESZKA JANAS
„Cieszmy się razem słowem i piosenką”
 
AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA
DLA ZESPOŁU WOKALNEGO
 
  1. WSTĘP

Jako nauczyciel muzyki w szkole oraz instruktor zespołów muzycznych spostrzegłam ogromny brak propozycji programowych dla uczestników zajęć pozalekcyjnych w szkołach i pozaszkolnych placówkach kulturalnych i oświatowych. Praca nauczycieli w tym wypadku często jest dokładnie przemyślana, oryginalna i  efektywna, ale brakuje jej kropki nad „i” - przejrzystego zapisu w postaci programu nauczania. Chcąc lepiej oceniać efekty swojej pracy oraz módz ją optymalnie ulepszać skonstruowałam program własny do zajęć wokalnych prowadzonych przeze mnie w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

            Młodzież w wieku od około 13 do 19 lat charakteryzuje wzrost zainteresowań otaczającym światem, wzmożony krytycyzm i duże poczucie tożsamości. Często jednak zainteresowania kulturą, muzyką bywają jednostronne i powierzchowne. Uczniowie ci wyrośli już z wieku
dziecięcych piosenek, ale często nie stali się jeszcze świadomymi odbiorcami sztuki. Są na etapie poszukiwań , kształtowania gustu muzycznego. Warto więc rozbudzać ich zainteresowania muzyką, śpiewem, literaturą, ogólnie sztuką i właściwie kształtować ich wrodzoną wrażliwość. Często też szukają zajęcia w wolnym od nauki czasie. Starając się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom powstał ten program. Przyświeca mu idea rozbudzania wrażliwości artystycznej oraz wrażliwości na świat.

 
 
  1. CELE PROGRAMOWE
 
Cel ogólny
            Zajęcia pozaszkolne powinny kształcić odbiorców muzyki i amatorów sztuki muzycznej. Nauczanie powinno więc przede wszystkim rozbudzać zainteresowania, potrzebę kontaktu z muzyką i chęć jej aktywnego uprawiania.
 
Cele szczegółowe
Cele poznawcze
·        Poznanie budowy i zasady działania aparatu wokalnego

·        Poznanie podstawowych pojęć z dziedziny muzyki

·        Poznanie różnych rodzajów i gatunków muzycznych

·        Poznanie reprezentantów polskiej i obcej piosenki – wykonawców, twórców (szczególnie piosenki literackiej i poezji śpiewaniej)

·        Znajomość zagadnień związanych ze współczesnum życiem muzycznym, jak prawa autorskie i wykonawcze, przemysł rozrywkowy, media itp.

·        Znajomość życia muzycznego własnego regionu

 
Cele kształcące
·        Umiejętność właściego i świadomego korzystania ze swojego głosu

·        Umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki

·        Umiejętność odróżniania podstawowych gatunków muzycznych

·        Umiejętność świadomego i wybiórczego korzystania z oferty kulturalnej

·        Umiejętność dyskutowania i wyrażania własnych poglądów na muzykę

·        Umiejętność zespołowego muzykowania

 
Cele wychowawcze
·        Rozwijanie zainteresowań muzycznych

·        Wychowanie do aktywności

·        Poszerzanie horyzontów myślowych

·        Rozwijania potencjału twórczego uczestnika zajęć

·        Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym

·        Rozwijanie wyobraźni

·        Kształtowanie wrażliwości na piękno

·        Rozwijanie niezależnego i twórczego myślenia

·        Nauka szlachetnej rywalizacji.

·        Kształtowanie poczucia więzi i dyscypliny w pracy zespołowej

·        Radość i satysfakcja z własnych osiągnięć twórczych.


 3.      MATERIAŁ NAUCZANIA
·        Rodzaje głosu ludzkiego

·        Budowa i zasada działania aparatu wolalnego

·        Postawa śpiewacza i jej stosowanie - tułw wyprostowany, stanie na lekko rozstawionych nogach, siedzenie z plecami przylegającymi do oparcia krzesła

·        Ćwiczenia emisyjne, oddechowe, skalowe, dykcyjne, dynamiczne

·        Ćwiczenia kształcące poczucie rytmu – ćwiczenie wykonywania trudnych figur rytmicznych, rytmów synkopowanych

·        Ćwiczenia sprzyjajace rozwojowi słuchu harmonicznego (rozśpiewanie z zastosowaniem ćwiczeń wielogłosowych, śpiewanie piosenek w dwu- i trzygłosie, ćwiczenie prawidłowej intonacji w śpiewie wielogłosowym)

·        Interpretacja utworów (analiza tekstu, eksponowanie najważniejszych fragmentów tekstu, praca nad mimiką twarzy, budowanie napięcia poprzez dynamikę utworu)

·        Repertuar – piosenki literackie, poezja śpiewana, piosenki z dobrym tekstem. Lista utworów jest otwarta w zależności od wieku, zdolności, możliwości i liczebności uczestników zajęć

 
Przykładowe tytuły:

„Joszko Broda” – A.M.Jopek

„Ja wysiadam” - A.M.Jopek

„Ale jestem” - A.M.Jopek

„Tolerancja” – S.Sojka

„Pejzaż horyzontalny” – G.Turnau

„Nic się nie dzieje do końca” - G.Turnau

„Krótka bajka” - G.Turnau

„Bądźmy wszyscy dobrej myśli” – T.Woźniak

„Smak i zapach pomarańczy” - T.Woźniak

„Ludzkie gadanie” – M.Rodowicz

„Wielka woda” - M.Rodowicz

„Rzeka marzeń” – B.Kozidrak

„Próg nadziei” – N.Kukulska

„Sielanka o domu” – Wolna Grupa Bukowina

(repertuar wzbogaca się według potrzeb utrzymując stałą stylistykę)

 
 
  1. WYMAGANIA PROGRAMOWE – PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
 
Przewidywane osiągnięcia w zamieszczonym wykazie zostały podzielone na wiadomości, które uczeń powinien posiadać, umiejętności, którymi powinien się wykazywać i postawy, które powinien prezentować.
 
Wiadomości:
·        zna rodzaje głosu ludzkiego
·        zna gatunki muzyki wokalnej (pieśń artystyczna, piosenka rozrywkowa, piosenka literacka, poezja śpiewana)
·        zna budowę i zasadę działania aparatu wokalnego
·        zna ćwiczenia wokalne (oddechowe, dykcyjne, skalowe i intonacyjne)
·        zna oznaczenia dynamiki, tempa i artykulacji
·        zna reprezentantów polskiej oraz obcej piosenki i pieśni – twórców oraz wykonawców
·        zna pieśni i piosenki o różnej tematyce dostosowane do jego wieku i umiejętności
·        orientuje się w imprezach kulturalnych, a szczególnie muzycznych odbywających się w środowisku lokalnym
 
Umiejętności:
·        umie śpiewać wykorzystując prawidłowy oddech i postawę śpiewaczą
·        umie zastosować odpowiednie ćwieczenia głosowe w celu jego rozgrzania
·        umie śpiewać czysto intonacyjnie, w unisonie, dwu- lub trzygłosie
·        umie interpretować utwory, wykorzystując różnorodność elementów muzyki
·        analizuje utwory pod względem dynamiki, tempa i artykulacji
·        posługuje się w praktyce poznanym nazewnictwem muzyczym
·        śpiewa solo i w grupie
·        potrafi odpowiednio zachować się na estradzie
·        umie wybrać dla siebie odpowiedni repertuar wokalny
 
Postawy:
·        jest aktywny w działaniach indywidualnych i zbiorowych w zakresie śpiewu i muzykowania
·        potrafi współdziałać w grupie ramach śpiewu i muzykowania
·        postrzega wielość stylów i gatunków muzycznych oraz różnorodność zainteresowań muzycznych innych ludzi
·        poszerza swe umiejętności muzyczne ucząc się gry na różnych instrumentach
·         słucha różnych rodzajów muzyki, uczestniczy w koncertach, staje się aktywnym odbiorcą sztuki
·        chętnie bierze udział w różnych działaniach muzycznych na terenie ogniska, swojej szkoły i w ramach środowiska lokalnego
·        jest otwarty na otaczającą go kulturę muzyczną, weryfikuje ją i selekcjonuje według własnej wiedzy i zainteresowań.
 
 
 
  1. OBUDOWA DYDAKTYCZNA – PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA
 
Dla osiągnięcia wyznaczonych celów dydaktyczno – wychowawczych propnuje się następujące metody nauczania:
·        przedstawienie tematu zajęć w szerokim kontekście

·        porównawcze przedstawianie tematów, wykazanie podobieństw, różnic, analogii

·        samodzielne przygotowanie przez uczestnika zajęć niektórych utworów

·        wprowadzanie ćwiczeń praktycznych utrwalających zdobytą wiedzę muzyczną (szczególnie wokalną)

·        eksperymentowanie dla wyzwolenia możliwości twórczych

·        demonstracja

·        dyskusja – nauka prawidłowego posługiwania się pojęciami w celu formuowania własnych poglądów

·        słuchanie nagrań i „żywych” wykonań w celu przybliżenia młodzieży świata muzyki

·        omawianie wykonywanych utworów i dyskutowanie na ich temat

·        próby własnej twórczości muzycznej – komponowanie piosenek, aranżacje, akompaniamenty

·        udział w koncertach i konkursach organizowanych przez OPP i inne placówki

·        uczęszczanie na koncerty i imprezy muzyczne

 
 
  1. WARUNKI WDROŻENIA PROGRAMU
 
Wdrożenie programu nie wymaga dużej bazy dydaktycznej. Nieodzowne jest posiadanie w sali zajęć instrumentu klawiszowego (najlepiej pianina bądź fortepianu) oraz odtwarzacza CD i magnetofonu w celu realizowania ćwiczeń wokalnych i nauki repertuaru. Zajęcia powinny odbywać się w dość dużej sali, najlepiej zaopatrzaonej w lustra, gdyż te sprzyjają samokontroli jeśli chodzi o właściwą postawę i trafną interpretację utworów. Program stawia jednak dość konkretne wymagania pedagogowi, który powinien być obyty w szerokim repertuarze wokalnym, być dość dobrym akompaniatorem potrafiącym grać nie tylko z nut ale i ze słuchu (często opieramy się tylko na nagraniach). Pedagog ten powinien być kreatywny, dynamicznie i bardzo świadomie pracować i współpracować z młodzieżą.
 
 
  1. INFORMACJE O EWALUACJI PROGRAMU
 
 
Wymiernym obrazem, jak program sprawdza się w pracy z młodzieżą jest ich aktywne muzykowanie, chęć do pracy indywidualnej i w grupie, kreatywność uczestników zajęć w poszerzaniu repertuaru oraz aktywne muzykowanie we własnym środowisku. Najbardziej wymierne będą oczywiście wyniki udziału
w  licznych konkursach. W wypadku spadku aktywności młodzieży oraz spadku frekwencji na zajęciach należy się zastanowić nad zmianą w repertuarze, nad zwiększeniem liczby występów publicznych i możliwości pokazania się zespołu, co zwykle wpływa mobilizacyjnie na grupę, a akceptacja środowiska stymuluje ich do dalszej pracy.

Agnieszka Janas 

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie