Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program projektu edukacyjnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11192 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Poniższy projekt edukacyjny może być wykorzystany zarówno na lekcji matematyki jak i statystyki. Został napisany dla potrzeb pracy dyplomowej.

PROJEKT EDUKACYJNY

autor: mgr Aneta Jekiełek

3.1. Ogólne wiadomości na temat projektu
Projekt jest metodą nauczania, której istota polega na samodzielnej realizacji przez uczniów określonego przedsięwzięcia. Realizacja zadania jest koordynowana przez nauczyciela w oparciu o wcześniej przyjęte założenia.

Cechy projektu:

 1. Ma określone cele.
 2. Ma określony termin realizacji całości i poszczególnych etapów.
 3. Wyznaczone są osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów.
 4. Znane są kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzaj aktywności uczniów.
 5. Uczniowie pracują indywidualnie lub w grupach.
 6. Uczniowie mają możliwość wykazania własnej pomysłowości, zaangażowania.
 7. Rezultaty pracy prezentowane są publicznie (na forum, klasy, szkoły ...).


Rodzaje projektów:

 1. Projekt badawczy polegający na zebraniu i usystematyzowaniu pewnych treści, jego rezultaty przedstawiane są w formie wywiadów, albumów, gier, rysunków, esejów itp.
 2. Projekt działania lokalnego polegający na podjęciu jakiegoś działania (społecznie użytecznego) w środowisku lokalnym.

W szkole zadanie realizowane metodą projektu może dotyczyć:

 1. Jednego przedmiotu.
 2. Ścieżki międzyprzedmiotowej.
 3. Kilku przedmiotów.
 4. Ogólnego programu szkoły.

Etapy pracy metodą projektu

Faza wstępna

 1. Pomysł na projekt: rodzaj projektu, wybór zagadnienia.
 2. Odpowiedź na pytanie:
  1. Jakie są ogólne cele projektu.
  2. Czy projekt zainteresuje odbiorcę.
  3. Ile jest możliwych rozwiązań, wybór.
 3. Opracowanie scenariusza projektu.
  1. Temat projektu.
  2. Cele ogólne i szczegółowe.
  3. Czas trwania projektu.
  4. Forma realizacji.
  5. Opis zadań, które prowadzą do realizacji celów, harmonogram działań.
  6. Forma prezentacji.
  7. Kryteria oceny projektu.Faza realizacji

 1. Spotkanie zainteresowanych, podział na grupy.
 2. Opis projektu zainteresowanym, harmonogram działań.
 3. Kontrakt (albo instrukcja).
  1. Temat (lub zagadnienie, jeśli wybór tematu jest zadaniem).
  2. Cele projektu.
  3. Czas trwania.
  4. Forma wykonania projektu (raport z wykonania zadania; konkretny wytwór; plakat, model, film, wystawa; prezentacja projektu na forum klasy; dyskusja).
  5. Zadania do wykonania dla poszczególnych zespołów.
  6. Źródła informacji.
  7. Terminy konsultacji.
  8. Czas i sposób prezentacji.
  9. Kryteria oceny.
 4. Praca grupowa nad projektem.
  1. Umowy wewnątrzgrupowe.
  2. Konsultacje, czuwanie nad realizacją.
 5. Prezentacja projektu.

3.2. Program projektu realizowanego na matematyce

Nauczyciele matematyki: mgr Aneta Jekiełek, mgr Grażyna Mojżesz-Wlazły

Powiatowy Zespół Nr 9 im. M. Dąbrowskiej w KętachTemat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych 1. Projekt polegać będzie na zebraniu materiałów i informacji na temat wybrany przez grupę oraz właściwej analizie i opracowaniu w rzetelny sposób zebranych dany.
 2. Cele projektu:

  1. Zdobycie wiedzy o możliwościach praktycznego zastosowania i użyteczności matematyki w życiu codziennym człowieka.
  2. Umiejętność zbierania, analizowania i opracowywania danych statystycznych.
  3. Umiejętność stosowania procentów w graficznym przedstawianiu danych.
  4. Przekonanie uczniów o potrzebie stałego zdobywania wiedzy i umiejętne stosowanie jej w praktyce.
  5. Kształtowanie u uczniów umiejętności:
   1. współdziałania w grupie, dzielenie się rolami i zadaniami,
   2. poszukiwania różnych źródeł informacji i korzystania z ich zasobów,
   3. wyrażania własnych opinii, słuchania innych, dyskutowania, podejmowania decyzji grupowych,
   4. selekcji informacji,
   5. zapisywania i prezentowania zebranych materiałów,
   6. korzystania z kalkulatorów,
   7. przygotowania i wygłaszania publicznych wystąpień.
 1. Forma realizacji projektu:

W projekcie weźmie udział klasa III G LO w PZ Nr 9 im. M. Dąbrowskiej w Kętach.

Zadanie wykonują wszyscy uczniowie, podzieleni na 7-osobowe grupy. Uczniowie zbiorą materiały, opracują je i zaprojektują metodę prezentacji swojego zadania.

Hasłem przewodnim jest: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. W obrębie zagadnienia uczniowie sami wybierają sobie temat szczegółowy. 1. Sposób realizacji projektu:

  1. Czas realizacji projektu: 07.03.2005r. – 12.04.2005r. (sześć tygodni).
  2. Plan realizacji poszczególnych etapów projektu:
   1. wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z projektem, wprowadzenie do tematu, zasugerowanie problemu do rozwiązania (07.03.2005r.),
   2. zapoznanie uczniów z instrukcją projektu, z zasadami prezentacji i oceniania (08.03.2005r.),
   3. sformułowanie tematów przez uczniów, wybór grup, liderów odpowiedzialnych za realizację projektu, przydział zadań i obowiązków (09.03 – 12.03.2005r.),
   4. zawarcie kontraktu między nauczycielem, a poszczególnymi grupami (13.03.2005r.),
   5. zdobywanie przez uczniów materiałów niezbędnych do wykonania projektu, korzystanie z różnych źródeł informacji, wyjście do instytucji, placówek celem zdobycia potrzebnych materiałów (14.03 – 04.04.2005r.),
   6. wybór sposobów prezentowania zebranych informacji i materiałów (plakaty, prezentacja komputerowa, foliogramy i inne) (05.04 – 08.04.2005r),
   7. praca związana z przygotowaniem prezentacji, ocena wewnątrzgrupowa pracy uczniów w realizacji projektu i podsumowanie doświadczeń zdobytych w trakcie pracy nad projektem (09.04 – 11.04.2005r.),
   8. prezentacja wyników prac poszczególnych grup, ocena pracy grupy (12.04.2005r.),
   9. przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat dotyczący realizacji projektu (13.04.2005r.).

 1. Regulamin prezentacji wykonanego projektu.

  1. Prezentacja może przybierać różne formy, np. plakat, album, prezentacja komputerowa, foliogramy itp.
  2. Jedna grupa może wykorzystać jedną lub kilka form prezentacji.
  3. Każda grupa ma 8 minut na prezentację zebranych i opracowanych materiałów.
  4. Każda grupa jest zobowiązana opowiedzieć o sposobie pracy nad projektem (źródła informacji, podział zadań w grupie itp.).
  5. Przewidziany termin prezentacji prac to 06.06.2005r.

 1. Kryteria oceny projektu.

  1. Stopień samodzielności w wyborze tematu 0-5 pkt.
  2. Ilość zgromadzonych materiałów 0-5 pkt.
  3. Korzystanie z różnych źródeł informacji 0-5 pkt.
  4. Poprawność matematyczna 0-5 pkt.
  5. Zaangażowanie członków grupy 0-5 pkt.
  6. Estetyka wykonania pracy 0-5 pkt.
  7. Sposób prezentacji 0-5 pkt.
  8. Efektywne wykorzystanie czasu podczas prezentacji 0-5 pkt.
  9. Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu 0-5 pkt.
  10. Indywidualny wkład pracy w grupie 0-5 pkt.

TEMATYKA ZADAŃ

wybranych i realizowanych w ramach metody projektu przez uczniów klasy III LO w okresie 09.06.2005 – 06.06.2005r. pod kierunkiem mgr Anety Jekiełek i mgr Grażyny Mojżesz-Wlazły.Grupa I

Wykorzystanie wskaźników statystycznych w charakterystyce działalności banku BPH o/Kęty.Grupa II

Wykorzystanie wskaźników statystycznych w charakterystyce działalności Banku Śląskiego o/Kęty.

Grupa III

Wykorzystanie wskaźników statystycznych w charakterystyce działalności Banku Spółdzielczego w Kętach.Grupa IV

Wykorzystanie wskaźników statystycznych w charakterystyce działalności Banku PKO o/Kęty.

3.3. Instrukcja pracy nad projektem


Drodzy Uczniowie!Proponujemy Wam pracę metodą projektu, która daje możliwości kształcenia i rozwoju umiejętności, a w szczególności:

 1. planowania i organizacji własnej pracy,
 2. korzystania z różnych źródeł informacji,
 3. klasyfikowania informacji z punktu widzenia celów (projektu),
 4. integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania,
 5. dzielenia się rolami w grupie,
 6. przygotowania i prezentacji tematu,
 7. formułowania i wyrażania swoich opinii i sądów,
 8. samooceny swojej pracy.W trakcie wykonywania tej pracy powtórzycie i pogłębicie wiadomości z zakresu zbierania i opracowywania danych statystycznych.
Przypomnicie sobie sposoby gromadzenia i przedstawiania danych w czytelny sposób.
Hasłem przewodnim projektu jest:

„Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych”.

Zadaniem grupy jest wyszukanie i zgromadzenie materiałów na wybrany przez Was temat, a następnie opracowanie zebranych materiałów w sposób graficzny.Do zaprezentowania przygotowanych materiałów wybierzcie możliwie najatrakcyjniejszą formę angażując wszystkich członków grupy, np. plakat, prezentację komputerową, foliogramy i inne.Wybierzcie jedną osobę, która będzie liderem zespołu. Do jej obowiązków będzie należało ułatwienie wzajemnych kontaktów pomiędzy członkami grupy, informowanie ich o postępach prac itp. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, więc dokonajcie swojego wyboru rozważnie. Postarajcie się, aby każdy członek grupy miał do wykonania mniej więcej jednakowe zadania.Podczas realizacji projektu możecie korzystać z konsultacji z nauczycielami w każdy wtorek godz. 12.00 – 13.00. Na zaprezentowanie materiałów grupa będzie miała 8 minut.Po zrealizowaniu projektu opiszcie kto był odpowiedzialny za poszczególne zadania, przedstawcie działania, które pozwoliły dojść Wam do celu, jakie były trudności przy realizacji i czy podobała Wam się taka forma pracy (sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu).Wasza praca oceniona będzie na podstawie następujących kryteriów: 1. Stopień samodzielności w wyborze tematu 0-5 pkt.
 2. Ilość zgromadzonych materiałów 0-5 pkt.
 3. Korzystanie z różnych źródeł informacji 0-5 pkt.
 4. Poprawność matematyczna 0-5 pkt.
 5. Zaangażowanie członków grupy 0-5 pkt.
 6. Estetyka wykonania pracy 0-5 pkt.
 7. Sposób prezentacji 0-5 pkt.
 8. Efektywne wykorzystanie czasu podczas prezentacji 0-5 pkt.
 9. Sprawozdanie z przebiegu realizacji 0-5 pkt.
 10. Indywidualny wkład pracy w grupie wg tabeli.Uwaga

Każdy z Was może przyznać sobie i pozostałym członkom grupy od 0-5 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 80 pkt. Punkty na oceny przeliczy nauczyciel wg obowiązującego w szkole W.S.O .

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie