Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Osobowość współczesnego nauczyciela, przygotowanego do pracy w szkole

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 812 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wymagania w tym zakresie wyznaczają nauczycielowi w dobie współczesnej podstawowe akty naszego ustawodawstwa oraz zarządzenia szczegółowe MENiS. W ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. znajdujemy następujący zapis: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” Z przytoczonym fragmentem ustawy o systemie oświaty koresponduje zapis Ministra Edukacji Narodowej, zawarty w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla 6-letniej szkoły podstawowej z dnia 15 lutego 1999 r. W zapisie powyższym Minister Edukacji Narodowej nakreślił następujące zadania wobec nauczyciela: „
     Nauczyciel powinien dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczyciela zadań, w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary każdego nauczyciela.”
     Podstawowe obowiązki i zadania nauczyciela określa tu znowelizowana ustawa „Karta Nauczyciela” z dnia 18 lutego 2000 r. Czytamy w niej: „Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
     Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.”
     W Karcie Nauczyciela jako ważnego dokumentu regulującego pracę tej grupy zawodowej określone zostały podstawowe zadania wspólne dla całego stanu nauczycielskiego, to jest obowiązujące jednakowo nauczyciela przedszkola, szkoły podstawowej, średniej i zawodowej. Tak szeroko adresowane zadania dotyczą powinności podstawowych nie wyczerpując jednakże rozlicznych i zróżnicowanych obowiązków ciążących na nauczycielach w zależności od zadań danej szkoły.
     Przy czym karta zobowiązuje nauczyciela do realizacji dwóch grup zadaniowych: formalnych i rzeczowych. Do rzeczowych należą obowiązek kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu konstytucji, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku do pracy. W kategorii natomiast formalnej obowiązkiem nauczyciela jest kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich w przygotowaniu ich do pełnionych w przyszłości ról społecznych, zawodowych a także państwowych.
     Można więc stwierdzić, iż nauczycielem we współczesnej szkole może zostać obywatel wykształcony merytorycznie (naukowo) oraz pedagogicznie w wyższej uczelni. Nie straciła przy tym na aktualności słynna teza J. W. Dawida, że „w żadnym zawodzie człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia, jak w zawodzie nauczycielskim”, a także stwierdzenie, że nauczyciel jest „kierowniczym czynnikiem wychowania”. A więc osobowość nauczyciela pozostaje w dalszym ciągu w centrum rozważań pedeutologii.

Dorota Szymańska
Szkoła Podstawowa w Skroninie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie