Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Oddziaływanie przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21417 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pierwszym środowiskiem społecznym i wychowawczym, w którym dziecko przebywa od urodzenia jest rodzina. Rodzina jest grupą społeczną, której nie zastąpi w procesie socjalizacji i wychowania żadna instytucja, lecz może ją wspierać i współdziałać z nią. Przejście z rodziny do przedszkola jest istotną zmianą w życiu dziecka. W przedszkolu odkrywa społeczeństwo zorganizowane, społeczną rzeczywistość, doświadcza działania dużej ilości silnych bodźców. Przedszkole ma za zadanie wszechstronnie oddziaływać na rozwój dziecka i przygotować je do podjęcia nauki w szkole. Przez wiele lat pracy zastanawiałyśmy się, na który rodzaj wychowania przedszkole wpływa najmocniej. Aby się o tym przekonać przeprowadziłyśmy badania w przedszkolu, w którym pracujemy. Wnioskami pragniemy się podzielić, publikując je.

CEL OGÓLNY:
 • Wszechstronny rozwój dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.
 • Rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Zgodnie współdziałają i współpracują ze środowiskiem społecznym i rówieśnikami.
 • Wyrażają za pomocą własnej ekspresji własne emocje, przeżycia, zaobserwowane zjawiska.
 • Rozpoznają zjawiska zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • Znają podstawowe wartości moralne: życzliwość, uczciwość, przyjaźń itp.
 • Dostrzegają, odkrywają, przeżywają wrażenia estetyczne w świecie przyrody.
 • Posiadają umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
WYCHOWANIE UMYSŁOWE
     Pracę wychowawczo-dydaktyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym określają zadania wchodzące w zakres wychowania umysłowego, społeczno – moralnego, techniczno – estetycznego, fizyczno – zdrowotnego.
     W zakresie wychowania nauczycielka zapoznaje dzieci z otoczeniem w powiązaniu z nabywaniem określonych umiejętności praktycznych. Dzieci w trakcie zabaw, zajęć, swobodnych rozmów wzbogacają słownictwo, doskonalą mowę komunikatywną. W toku działania dokonują prostych operacji umysłowych: porównywania, klasyfikowania, uogólniania, odnajdywania związków przyczynowo – skutkowych. Kolejnym zadaniem jest rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy, co wiąże się z przyswojeniem elementarnej umiejętności czytania, wyrobieniem gotowości do nauki pisania, kształtowaniem pojęć matematycznych. Rozwija się także u dzieci zainteresowania przyrodnicze, umiejętności związane z poznawaniem otoczenia przyrodniczego, hodowlą, uprawą.
     Na wychowanie umysłowe wpływają:
 • zabawa i inne rodzaje działalności dowolnej,
 • czynności samoobsługowe dzieci, prace gospodarcze i użyteczne,
 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę,
 • uroczystości, wycieczki, spacery,
 • kontakty okolicznościowe nauczycielki w różnych sytuacjach dnia.
WYCHOWANIE SPOŁECZNO – MORALNE.
     Z zakresu wychowania społeczno – moralnego budzi się u dzieci wrażliwość emocjonalną, świadomość moralną, rozwija się ważne w międzyludzkim współżyciu cech charakteru jak: życzliwość, obowiązkowość, samodzielność, umiejętność współdziałania i działania na rzecz innych. Istotnym zadaniem z tej dziedziny jest wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, a także ze środowiskiem społeczno – technicznym i przyrodniczym. Dzieci wdrażane są do przestrzegania zasad życia zbiorowego i szacunku dla pracy, a przez to rozwija się aktywność społeczna. Rozwijanie uczuć patriotycznych i internacjonalistycznych realizuje przedszkole poprzez wycieczki, organizowanie uroczystości przedszkolnych.

WYCHOWANIE ESTETYCZNO – TECHNICZNE.
     W dziedzinie wychowania estetycznego przedszkole ma za zadanie wzbogacać przeżycia i wyobraźnię, kształtować postawę twórczą w kontaktach z otoczeniem w zakresie estetyki i kultury życia codziennego. Kształtuje również umiejętności dostrzegania i porównywania zjawisk wizualnych, dźwiękowych, dotykowych oraz rozwija różne formy twórczości dziecięcej. Poprzez własny przykład nauczycielki, wzory z literatury i otoczenia wyrabia się wrażliwość na wartości estetyczne, na piękno postępowania i czynów człowieka. Dziecko stopniowo poznaje obyczaje i tradycje poczynając od własnej rodziny, poprzez swój region, aż po różnorodność jakiej możemy doświadczyć w całej Polsce.
     Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Twórczość plastyczno – techniczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Należy zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. Z zakresu wychowania technicznego rozwija się u dzieci zainteresowania badawczo – konstrukcyjne poprzez eksperymentownie i wykorzystywanie zaobserwowanych zjawisk a także wyrabia umiejętności konstrukcyjne, umiejętności obsługi, konserwacji niektórych urządzeń technicznych.

WYCHOWANIE FIZYCZNO – ZDROWOTNE.
     W zakresie wychowania fizyczno – zdrowotnego program wytycza zadania kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa swojego i innych oraz rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. W trakcie ćwiczeń gimnastycznych, porannych, zabaw ruchowych rozwija się tężyznę fizyczną, sprawność ruchową, kształtuje się prawidłową postawę dziecka. Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Proces ten powinien być oparty na zapewnieniu wychowankom wszystkich potrzeb zdrowotnych. W toku działania nauczyciela promującego zdrowy styl życia dziecko powinno poznać czynniki zagrażające zdrowiu, przyczyny powstawania niektórych chorób i sposoby zapobiegania im.
     Wszystkie te zadania realizuje przedszkole przez właściwie organizowane środowisko wychowawcze, tworzenie sytuacji wychowawczych, stosując różne metody i formy pracy z dziećmi.
     Aby dowiedzieć się jaki jest wpływ przedszkola na rozwój dziecka i w jakim stopniu oddziaływuje na dziecko, przeprowadzałyśmy badania w przedszkolu. Wykorzystałyśmy do tego ankietę, którą rozdałyśmy rodzicom i nauczycielom.
     Analizując wyniki badań można stwierdzić, że zarówno w opinii badanych rodziców i nauczycieli przedszkole najsilniej oddziaływuje na rozwój społeczno – moralny. Określono, iż wpływ przedszkola na ten rozwój jest wysoki.
     Badani podali, że wychowanie umysłowe to druga dziedzina, na którą przedszkole oddziaływuje w stopniu wysokim
     W stopniu średnim oddziaływuje na wychowanie estetyczno – techniczne i zdrowotne.
     W badanym przedszkolu także personel administracyjno – obsługowy miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Czy przedszkole sprzyja rozwojowi umysłowemu, społeczno – moralnemu, estetyczno – technicznemu, fizyczno – zdrowotnemu?
     Wszyscy respondenci odpowiedzieli twierdząco.
     Podsumowaniem rozważań na temat jak wielki jest wpływ przedszkola na rozwój dziecka mogą świadczyć wypowiedzi rodziców i nauczycieli na postawione im pytania. 100% odpowiedzi pozytywnych uzyskały odpowiedz, z których wynika, iż przedszkole:
 • stwarza warunki do poszerzania wiedzy i nabywania nowych wiadomości,
 • uczy dzieci stawiania pytań, szukania odpowiedzi i rozwiązywania problemów,
 • wpaja wiarę we własne możliwości,
 • uczy rozróżniania dobra i zła,
 • uczy wyrażania swoich potrzeb,
 • stara się wpoić w dzieci szacunek dla ludzi i prawdy,
 • uczy tradycji rodzimych , kulturowych,
 • umożliwia dzieciom udział w różnorodnych imprezach, spotkaniach, wystawach artystycznych,
 • kształtuje pozytywne stosunki międzyludzkie,
 • pomaga dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole.
     Tak więc można stwierdzić, że zarówno w opinii nauczycieli, rodziców, personelu administracyjno – obsługowego przedszkole jest dla dziecka bardzo potrzebne, gdyż wpływa na jego wszechstronny rozwój.

LITERATURA:
 • J. Lubowiecka: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000.
 • E. Hurlock: Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985.
 • M. Przetacznikowa: Czynniki rozwoju człowieka< PWN, Warszawa 1972.
 • W. Okoń (red): Słownik pedagogiczny< PWN, Warszawa 19992.
 • M. Kwiatowska, Z. Topińska: Pedagogika przedszkolna, WSiP, Warszawa 1978.
Opracowały:
mgr Monika Curyło-Drabek
mgr Krystyna Drwal

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie