Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1016 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Mój program wychowawczy przedstawia wychowawcę jako przyjaciela, który nie żąda wyraża raczej swe żądania w formie rad i propozycji, często negocjuje zyskując założony cel. Program ten powstał, kiedy uświadomiłam sobie, gdy ukończyłam kurs „Zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród uczniów”, po spotkaniach psychologów, iż moi wychowankowie są tego żywym dowodem, zaczyna się od niewinnego biegania po korytarzach szkolnych, roztrącania młodszych, itp. Publikuję ten program dla innych, nauczycieli, aby mogli go wykorzystać w swojej pracy wychowawczej. Chciałabym się dowiedzieć jak inni go oceniają, moja klasa w tym roku kończy szkołę, nie poznalibyście tamtych uczniów, mających ciągle kłopoty, wpadających w tarapaty.

Charakterystyka  programu.
  Dziecko to mały człowiek, który ma swoje problemy, wcale nie mniej ważne i trudne niż problemy dorosłych. W wieku 10 lat pełne szczerości, ufności i poważnie narażone na niebezpieczeństwa. Często zagubione w życiu, oczekujące na powrót rodziców z pracy, pragnące wsparcia, akceptacji, zrozumienia i serdeczności, a często tego nie otrzymuje od najbliższych. Rodzicom, tak jak wielu z nas brakuje czasu. Zmiany cywilizacyjne, ciągły strach przed utratą posady powoduje zmianę pozycji dziecka w rodzinie czego dowodem jest wzrost aspiracji rodziców dotyczący przyszłości dzieci. Rodzice dają więcej niż otrzymali, zabiegają o wyższy poziom materialny, zapominając o najważniejszym  wychowaniu, ukształtowaniu właściwej hierarchii  wartości. Ukształtowaniu uczuć i przeciwdziałaniu złu. Wszystkie te cele spadają na szkołę i wychowawcę.
    Wychowawcom w obecnej szkole stawia się wysokie wymagania, staje się mistrzem i animatorem, który pomaga w poszukiwaniach jest przyjacielem, dlatego nie żąda wyraża raczej swe żądania w formie rad i propozycji, negocjuje zyskując założony cel wychowawczy. Taki jest mój program wychowawczy. Moi wychowankowie są przykładem tego, iż nawet doświadczony nauczyciel nie może mówić o rutynie. Z myślą o nich i przyszłych wychowankach, z jakimi przyjdzie mi współpracować stworzyłam program wychowawczy ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji. Moje oddziaływania nie zamkną się wokół szkoły i ucznia będą to oddziaływania pozaszkolne wypełniające czas wolny młodego człowieka oczywiście nie do przesady, bo skutki tego mogą być odwrotne do założonych. Nadmiar energii nuda sprzyja niepożądanym społecznie zachowaniom. Będzie to wspólna akcja wraz z rodzicami, nawet tymi których nie będą dotyczyć te problemy, oczywiście jeśli wyrażą taką chęć współdziałania. Mając ten sam cel, widząc moje starania oddziaływania na powstałe problemy, nieobojętność, co do każdego dziecka jego problemów zaangażuje większą grupę rodziców.
    Wybór tematyki godzin wychowawczych to potrzeby klasy, zadania szkoły zawarte w  Programie Wychowawczym Szkoły, oraz poczynione obserwacje i wyniki ankiet w mojej klasie wśród dzieci i rodziców.

Program wychowawczy ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji
 
„ Największym dobrodziejstwem, jakie możemy wyświadczyć uczniowi, nie jest ofiarowanie mu naszej wiedzy, ale ukazanie mu jego własnego bogactwa”

 
Cele ogólne programu
1. Dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości uczniów :
 • efektywne porozumiewanie się,
 • dostrzeganie i rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi,
 • zauważanie i spełnianie potrzeb własnych i drugiego człowieka,
 • budowanie poczucia własnej wartości, 
 • wyrażanie własnych uczuć i potrzeb,
 • analiza przyczyn powstawania konfliktów i poszukiwanie sposobów ich rozwiązania,
 • wzmacnianie zaufania do siebie i innych,
 • stawanie się bardziej otwartym i szczerym,
 • umiejętność współpracy i współdziałania,
 • umiejętność nawiązywania przyjaźni
 • kształcenie poczucia tożsamości szkolnej, przynależności do grupy
 • kształcenie współdziałania w zespołem
 • poszanowanie języka ojczystego
2. Wzmacnianie postaw pro - rodzinnych:
 • wartość rodziny w życiu osobistym człowieka
 • dom rodzinny i jego rola w podtrzymywaniu tradycji
 • docenianie wysiłku rodziców w wychowanie dzieci
3. Wdrażanie do poszanowania własności swojej i innych:
     •   właściwy stosunek do pamiątek kultury i narodowej tradycji
     •   współuczestniczenie w tworzeniu gazetek klasowych i szkolnych
     •   utrzymywanie ładu w szatni szkolnej
 
 
4. Kształtowanie postaw proekologicznych:
 • dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody,
 • konieczność ochrony środowiska,
 • wykorzystanie surowców wtórnych,
 • dbałość o estetykę wokół siebie,
 • potrzeba aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju własnego regionu.
5. Nabywanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo:
    •  umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego
    •   bezpieczne poruszanie się po drogach
    •   bezpieczeństwo w czasie przerw lekcyjnych, wycieczek szkolnych, wakacji i ferii zimowych
    •   zainteresowanie wychowanków uprawianiem sportu
    •  ukazanie następstw uzależnień

Założenia realizacyjne
Dziecko ma małe zdolności opisu swego pragnienia czy złego samopoczucia. Najczęściej wyraża je poprzez nadpobudliwość, ruchliwość, zachowania agresywne polegające na: skarżeniu, przezywaniu lub wyśmiewaniu, obrażanie się, kłócenie się , przeszkadzanie w lekcjach, pomijanie w imprezach integracyjnych, oszukiwanie, bójkach między sobą itp. Praca wychowawcza powinna polegać na organizowaniu takiego typu doświadczeń, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb emocjonalnych dzieci, a także takich, które będą stanowiły zaprzeczenie ich dotychczasowych przeżyć. Praca wychowawcza ma ukazać dziecku jak ma radzić sobie w trudnej sytuacji, umocni poczucie własnej wartości i samoakceptacji. Plan pracy wychowawczej w klasie IV b, V b, VI b zawiera tematykę zajęć anty-agresyjnych, które zostaną przeprowadzone na godzinach wychowawczych oraz luźnych spotkaniach uczniów z wychowawcą klasowym. W realizacji programu wykorzystam wiele pomocy zgromadzonych na kursach, konferencjach oraz czasopism pedagogicznych i nie tylko. Zestaw niedokończonych historyjek zaczerpnięty z obserwacji zachowań dzieci pozwoli na zainscenizowanie przez uczniów różnych sposobów rozwiązania konfliktowych problemów . Dla budowania więzi i odpowiedzialności wykorzystam talenty swoich uczniów w wspólne przygotowania do turniejów szkolnych, konkursów, akademii i apeli.
Niewątpliwie ważnym elementem pracy wychowawczej będzie podjęcie właściwej współpracy i rozmowy z rodzicami w celu ulepszania warunków życia, nauki i wypoczynku dzieciom.

Model nauczyciela wychowującego jakiego będę naśladować:
 • wspomaga rozwój poczucia własnej wartości w oparciu o samoocenę,
 • kształtuje umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej poprzez wspólną zabawę i naukę,
 • rozwija umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, aby w przyszłości w chwilach napięcia nie sięgać po używki, czy uciekać się do agresji i przemocy
 • uczy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów poprzez: negocjowanie, przepraszanie i przebaczanie,
 • kreuje takie sytuacje, które rozwijają wszystkie sfery osobowości ucznia,
 • naucza dzieci umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • dostarcza wiedzy na temat szkodliwości używek,
 • uświadamia, że umiejętność odmawiania jest ważna dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.
 
 
W prowadzeniu zajęć nauczyciel powinien kierować się następującymi zasadami:
 • afirmacja,
 • bliski kontakt,
 • otwartość,
 • istnienie norm
 • nienaganne postępowanie
 • zrozumienie
Metody pracy:
 • gry i zabawy,
 • krąg uczuć,
 • scenki rodzajowe i gry tematyczne,
 • twórczość plastyczna w ankietach
 • praca z tekstem,
 • pokaz, demonstracja, symulacja,
 • dyskusje na forum klasy, grupy,
 • wycieczki tematyczne i turystyczno- krajoznawcze,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • sondaże i pogadanki,
 • dialog.
„Sercem patrz”- taką metodę preferował " Stary doktor"- J. Korczak
„Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek przyjmij jedyny mój klejnot: smutek. Smutek i pracę”
Procedury osiągania celów
Osiągnięcie założonych celów wymaga stosowania odpowiednich środków dydaktycznych, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. W realizacji tego programu skorzystam z  edukacyjnych programów telewizyjnych, kaset video, programów komputerowych oraz nagrań audiowizualnych.
Różnorodne techniki nauczania dostosowuję w zależności od zainteresowania tematem, umiejętności radzenia sobie z przedstawionymi problemami i poziomu aktywności uczniów.
Oddziaływania zasad mego programu,będę realizować nie tylko na godzinach wychowawczych, wychowanie trwa przez cały okres nauczania, dlatego przede mną wiele jeszcze wyzwań ze strony wychowanków, które nie jestem w stanie przewidzieć. Ale będę zapobiegać wszelkim objawom agresji wobec innych kolegów i koleżanek.
Jestem świadoma, że program wychowawczo - profilaktyczny zmierzający do prawidłowego kształtowania osobowości uczniów wymaga tym samym od nauczyciela-wychowawcy postawy bezwarunkowej akceptacji, autentyczności i empatii.
 
  Przewidywane efekty oddziaływania:
-     dobrowolne podporządkowanie się interesom zbiorowym ( klasy, szkoły)
-      liczenie się z potrzebami innych
-      zaistnienie samokontroli, samooceny i samodyscypliny
-      ukształtowanie do poszanowania godności w każdym człowieku
-      uwrażliwienie na degradację środowiska naturalnego
-      uwrażliwienie do istot żywych
-      właściwe spożytkowanie czasu wolnego
 
  Oczekiwane efekty dla Szkoły:
-      przełamanie bariery „wspólne więc niczyje”
-      zaangażowanie klasy w życie kulturalne Szkoły ( apele, przedstawienia, konkursy, zawody sportowe)
-      mniej problemów z uczniami awanturującymi się
-      poprawa  kultury języka
-      efektywne korzystanie ze sprzętów szkolnych
 
  Oczekiwane efekty dla nauczyciela:
 
-      bardziej efektywnie wykorzystany czas na lekcji
-      poprawienie  efektów nauczania
-      skutecznie rozwiązywać wspólnie z wychowankami problemy
-      poświęcenia większej uwagi dla uczniów słabych i nieśmiałych
 
SPOSOBY EWALUACJI:
·         ankietowanie uczniów i rodziców
·         bezpośrednie obserwacje zachowań wychowanków
·         indywidualne rozmowy z rodzicami
·         rozmowy z wychowankami podczas wspólnych wypraw
·         zasięganie częstych opinii wśród nauczycieli uczących oraz obsługi szkoły
·         kontakty z opiekunem bezpieczeństwa w gimbusie.
 
Opracowała:  Mariola  Kulpińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie