Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Diagnoza ucznia klasy I

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 36211 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jesteśmy nauczycielkami kształcenia zintegrowanego. Każda z nas ma za sobą kilkunastoletni staż pracy. Pracujemy w Szkole Podstawowej im H Sienkiewicza w Choroszczy. Każdy rok przynosi nam nowe doświadczenia, które staramy się udoskonalać m.in. poprzez nieustanne dokształcanie się, wymianę doświadczeń. Chętnie korzystamy z porad nauczycieli, którzy umieszczają swoje publikacje na Państwa stronie internetowej. My również postanowiłyśmy podzielić się swoimi doświadczeniami.

Publikacja dotyczy dojrzałości szkolnej siedmioletniego dziecka. Zamieszczamy praktyczne porady, jak zbadać poziom dojrzałości szkolnej dziecka wstępującego do szkoły. Z doświadczenia wiemy jak ważna dla nauczyciela planującego pracę jest informacja, z jakimi umiejętnościami rozpoczynają naukę poszczególni uczniowie. Nasze materiały stanowią propozycję dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, mogą być inspiracją dla bardziej doświadczonych pedagogów.
Wstąpienie do szkoły to wielka zmiana w życiu dziecka. Przejście od dominującej w okresie przedszkolnym działalności zabawowej do nauki szkolnej oznacza dla niego pojawienie się poważnego obowiązku osobistego i społecznego. Od chwili pójścia do szkoły zmienia się gruntownie codzienny tryb życia i zajęć dziecka: musi o czasie wstawać i wychodzić do szkoły, wykonywać prace przewidziane przez program szkolny, stosować się do regulaminu szkoły i dobrze opanować wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania. Wkroczenie do szkoły wiąże się również z koniecznością nawiązywania przez dziecko kontaktów z grupą rówieśniczą.
Sprostanie przez dziecko wymaganiom szkolnym wymaga osiągnięcia przez niego odpowiedniego poziomu dojrzałości szkolnej, która najogólniej mówiąc jest gotowością dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.
Na dojrzałość szkolną, która wynika nie tylko z indywidualnego tempa rozwoju, ale i z całej dotychczasowej historii życia siedmiolatka, składa się :
Ø Rozwój fizyczny
Dziecko jest ogólnie sprawne ruchowo i manualnie, ma nie zaburzoną koordynację wzrokowo – ruchową. Jego zmysły funkcjonują poprawnie, jest odporne na zmęczenie i chandrę.
Ø Rozwój intelektualny
Siedmiolatek ma spory zasób wiadomości o otaczającym świecie. Wypowiada się swobodnie, płynnymi zdaniami. Potrafi opisać obrazek, opowiedzieć usłyszaną bajkę lub historię, która mu się przytrafiła. Wie, co jest ważne, a co można pominąć.
Ważną umiejętnością jest posługiwanie się symbolami. Dziecko zna już liczby – potrafi liczyć do dziesięciu, a czasem nawet do dwudziestu. W zakresie dziesięciu potrafi też dodawać i odejmować, wykonując obliczenia na konkretnych przedmiotach.
Symbolami są też litery. Podczas nauki w zerówce dzieci poznają litery drukowane, kojarzą z nimi właściwy dźwięk – czyli głoskę, uczą się czytać proste wyrazy.
Warto zwrócić uwagę na orientację w przestrzeni – siedmiolatek powinien znać określenia: u góry, na dole, na prawo, na lewo, pod , nad itp.
Bardzo ważna jest zdolność do trwałego skupienia uwagi. Dziecko, które ma sporo wiadomości i sprawnie rozumuje, ale nie potrafi się skupić, może osiągnąć słabsze wyniki w nauce.
Dziecko powinno posiadać ciekawość poznawczą, wykazywać zainteresowanie nauką i szkołą.
Ø Rozwój emocjonalno – społeczny
Dziecko jest w dużym stopniu samodzielne, chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z dorosłymi i kolegami. Posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny. Potrafi uczestniczyć w pracach na rzecz innych, jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię innych ( np. nauczyciela ). Cechuje je stan równowagi nerwowej umożliwiającej panowanie nad reakcjami emocjonalnymi, których stopień nasilenia jest adekwatny do sytuacji.
Zaniechanie pożytecznej tradycji przekazywania przez nauczycieli klas „0” informacji o poziomie funkcji poznawczych oraz gotowości szkolnej spowodowało, że pierwszoklasista przez pierwsze miesiące nauki jest osobą anonimową i traktowaną zbiorowo, bez indywidualizacji. Dla każdego nauczyciela ważne jest, aby dobrze poznać dzieci, które będą uczyć się w jego klasie, aby każde dziecko miało swój własny rytm rozwoju i by mogło niezależnie od możliwości intelektualnych, osiągać sukcesy w szkole od pierwszych dni nauki. To skłoniło nas do przeprowadzenia na początku września wstępnej diagnozy siedmiolatków rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, która dostarczyła nam informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej. Podstawą diagnozowania była obserwacja zachowań dzieci w różnych sytuacjach, rozmowa , analiza wytworów prac dzieci. Badanie diagnostyczne przeprowadzałyśmy indywidualnie lub zbiorowo, w zależności od techniki i warunków badania. W trakcie badań stworzyłyśmy przyjazną atmosferę, wówczas dzieci czuły się swobodnie, nie traktowały badań jak sytuacji stresującej, lecz jak zabawę czy możliwość pochwalenia się swoimi wiadomościami i umiejętnościami.
Przedstawiamy propozycję sposobu diagnozowania dzieci siedmioletnich.
Dojrzałość społeczno - emocjonalnaDo zbadania dojrzałości społeczno – emocjonalnej przez cały wrzesień systematycznie obserwowałyśmy zachowania dzieci w różnych sytuacjach. Badania przeprowadzałyśmy kilkakrotnie. Stwierdzenia notowałyśmy w arkuszach spostrzeżeń.
Z przeprowadzonych badań uzyskałyśmy informacje o tym, które dzieci:
1.łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami
2.chętnie uczestniczą w zabawach
3.przestrzegają zasad obowiązujących w grupie
4.reaguje adekwatnie do sytuacji
5.koncentrują się na wykonywaniu zadania
6.wykonują zadania samodzielnie
7.oczekuje pomocy przy wykonywaniu zadania
8.kończy rozpoczętą pracę
9.porządkują miejsce pracy
10.kulturalnie spożywa posiłek
Maksymalnie można było zdobyć 10 punktów.
Gotowość do czytania
Do zbadania poziomu gotowości ucznia do czytania posłużyłyśmy się sprawdzeniem czy uczeń:
1.rozpoznaje litery drukowane(1p.)
2.układa wyrazy z liter drukowanych(1p.)
3.czyta wyrazy:
głoskami bez syntezy( 1p.)
głoskami z syntezą (2p.)
czyta całymi wyrazami(3p.)
4.rozumie czytane wyrazy(1p.)
5.układa zdania z rozsypanki (1p.)
6.rozumienie sensu czytanego zdania(2p.)
Maksymalnie można było uzyskać 9 punktów.
Gotowość do mówienia
Do zbadania poziomu gotowości ucznia do mówienia posłużyłyśmy się obrazkiem sytuacyjnym „Rozlane mleko”
W wypowiedziach dzieci wzięłyśmy pod uwagę:
Sposób wypowiadania się:
wypowiada się pojedynczymi słowami (1p.)
wypowiada się prostymi zdaniami (2p.)
wypowiada się zdaniami złożonymi(3p.)
Zasób słownictwa
zasób słownictwa mały (1p.)
zasób słownictwa przeciętny92p.)
zasób słownictwa duży (3p.)
Maksymalnie dziecko mogło uzyskać 6 punktów.
Gotowość do słuchaniaDo zbadania poziomu gotowości do słuchania posłużyłyśmy się tekstem „Spacer w deszczu” Dzieci wysłuchały tekstu. Ich zadaniem było z podanego zestawu obrazków wybrać te, które pasują do przeczytanych zdań. 10 – 9 obrazków –(4p.) 8 –7 obrazków – (3p.) 6 – 5 obrazków – (2p.) 4 i mniej – (1p.)
Drugim badaniem służącym do zbadania umiejętności słuchania było sprawdzenie, czy dzieci potrafią powtórzyć wystukany przez nauczyciela rytm.(1p.)
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów.
Percepcja wzrokowaDo zbadania poziomu analizy i syntezy wzrokowej posłużyłyśmy się zestawem figur geometrycznych opracowanych przez H. Spionek oraz pociętym obrazkiem. Maksymalnie można było odtworzyć 14 figur geometrycznych . 14 – 12 figur – 3 punkty 11 – 7 figur – 2 punkty 6 i mniej figur – 1 punkt Analizując odtworzone przez dzieci figury brałyśmy pod uwagę: 1.zachowanie równoległości i styczności linii 2.prawidłowy kształt figur 3.zachowanie wszystkich elementów 4.właściwe wielkości figur 5.prawidłowe proporcje Dzieci miały do wykonania również inne zadanie. Polegało ono na ułożeniu obrazka składającego się z 7 części w jak najszybszym czasie. Mierzyłyśmy czas składania obrazka przez poszczególne dzieci . Było to wyznacznikiem przydziału punktów. 30 sekund i mniej- 3 punkty 31 – 95 sekund - 2 punkty
96 sekund i dłużej – 1 punkt
Maksymalnie można było uzyskać 6 punktów.
Percepcja słuchowa
Do zbadania poziomu analizy i syntezy słuchowej posłużyłyśmy się testem I. Styczek
Z przeprowadzonego testu uzyskałyśmy informacje o tym, które dzieci potrafią:
1.wyodrębnić sylaby
2.wskazywać głoski na początku i na końcu wyrazu
3.wyodrębniać kolejno głoski w wyrazach
4.utworzyć wyrazy z sylab oraz z głosek
Maksymalnie można było zdobyć 25 punktów.
Gotowość do pisania
Do zbadania poziomu gotowości do pisania posłużyłyśmy się zestawem wzorów literopodobnych.
Analizując zestawy odtworzonych przez dzieci wzorów literopodobnych wzięłyśmy pod uwagę:
1.zachowanie właściwej pozycji podczas pisania
2.poprawne trzymanie przyboru do pisania
3.utrzymywanie się w liniaturze
4.zachowuje kształt liter
5.zachowuje odstępy między literami
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów.
Gotowość do uczenia się matematyki
Do zbadania poziomu gotowości do uczenia się matematyki sprawdziłyśmy następujące umiejętności:
1.klasyfikacja klocków ze względu na kształt
2.rozpoznawanie i odczytywanie liczb od 1 do 10
3.przeliczanie elementów zbioru
4.przyporządkowywanie kartonika z liczbą odpowiedniemu zbiorowi elementów
5.klasyfikowanie klocków ze względu na wielkość
6.rozumienie pojęć: na zewnątrz, wewnątrz
Maksymalnie można było zdobyć 6 punktów.
Poziom sprawności manualnej
Do zbadania poziomu sprawności manualnej posłużyłyśmy się analizą wytworów prac dzieci oraz obserwacją.
Dokonując analizy poziomu sprawności manualnych brałyśmy pod uwagę:
1.umiejętność wiązania sznurowadła
2.umiejętność obrysowywania figur geometrycznych z zachowaniem ich kształtu
3.umiejętność zamalowywania figur geometrycznych
4.wypełnianie ich powierzchni
5.trzymanie się konturu
6.umejętność trzymania i cięcia nożyczkami
Każde dziecko mogło maksymalnie uzyskać 6 punktów
Poziom sprawności fizycznej
Do zbadania poziomu sprawności fizycznej wykorzystałyśmy obserwacje dzieci w czasie zajęć ruchowych oraz dla potrzeb diagnozy poprosiłyśmy dzieci o wykonanie prostych ćwiczeń.
Dokonując analizy poziomu sprawności fizycznej wzięłyśmy pod uwagę:
  1. rzucanie piłką
  2. chwytanie piłki
  3. utrzymywanie równowagi na ławeczce gimnastycznej
Dla potrzeb diagnozy opracowałyśmy arkusze obserwacji, w których systematycznie każda z nas notowała spostrzeżenia. ( Załącznik nr 1). Oprócz tego rozpatrując wyniki diagnozy ustaliłyśmy dla każdej gotowości trzy poziomy możliwe do osiągnięcia przez dziecko ( załącznik nr 2 ).
O celu i wynikach przeprowadzonych badań poinformowałyśmy rodziców. Informacje zawarłyśmy w specjalnie do tego celu opracowanych kartach obserwacji.
Uzyskane wyniki będą punktem wyjścia do realizacji programu, punktem odniesienia do postępów w rozwoju dziecka jak również punktem wyjścia osiągnięć nauczyciela.
Załącznik nr 1
Poziom osiągnięcia gotowości do czytania badany sprawdzeniem poszczególnych umiejętności.
L.p.
Nazwisko i imię ucznia
Rozpoznaje litery drukowane
Układa wyrazy z liter
Czyta głoskami bez syntezy
Czyta głoskami z syntezą
Czyta całymi wyrazami
Rozumie czytane wyrazy
Układa zdanie z rozsypanki
Rozumie sens czytanego zdania
Razem
1.
+ + - -- +++ + + ++ 9pkt
2.
+ + - ++ --- + + -- 6pkt
Załącznik nr 2
Ilość
L
%
Poziom gotowoścido czytania
Wysoki
Umiarkowany
Niski
Razem
Opracowały
Elżbieta Rojecka
Barbara Miezianko
nauczycielki kształcenia zintegrowanego
ze Szkoły Podstawowej im H Sienkiewicza
w Choroszczy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie