Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Zawsze starałam się, aby organizacja programu wycieczek i imprez była dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności. Nie bez znaczenia są tez koszty imprez.

Organizacja

akcji letniej i zimowej oraz wycieczek szkolnychOd 40 lat prowadzę działalność w zakresie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży, która służy przede wszystkim:
· poznaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
· poszerzeniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
· upowszechnieniu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
Staram się upowszechnić formy aktywnego wypoczynku, podnieść sprawność fizyczną i poprawić stan zdrowia dzieci i młodzieży.

Tego typu działalność prowadziłam w ramach zajęć lekcyjnych pozalekcyjnych organizując też akcję letnią i zimową. Prowadziłam ją w wielu formach:
· wycieczek przedmiotowych(w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania)
· wycieczek krajoznawczo-turystycznych
· wyjazdów rekreacyjno-sportowych (np. na basen)
· imprez krajoznawczo- turystyczno-wypoczynkowych (obozy, kolonie, biwaki, rajdy).
· imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania („Zielona Szkoła”)
· wycieczek kulturalnych (kino, teatr)
· organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania

Zawsze starałam się, aby organizacja programu wycieczek i imprez była dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności. Nie bez znaczenia są tez koszty imprez. Aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami w zakresie organizacji turystyki szkolnej w maju 2001r. uczestniczyłam w szkoleniu dla kierowników wycieczek krajoznawczo- turystycznych.
Rozpoczęłam organizowanie wycieczek najpierw po najbliższej okolicy. Dzieci poznały więc swoją „ Małą ojczyznę”. Stopniowo poszerzałam odległość- a więc był Poznań, Wrocław ,Ziemia Lubuska,Wielkopolska - Szlak Piastowski. Później wyjeżdżaliśmy dalej: Trójmiasto, Warszawa następnie także zagranica: Czechy, Niemcy, Austria.
Po tak długim zajmowaniem się turystyką szkolną, organizacją wycieczek, akcji letniej i zimowej dochodzą do wniosku, że jednym z najważniejszych zadań tej działalności jest świadome, przemyślane i celowe planowanie.
Służy ono właściwej organizacji pracy i ustaleniu zadań, pomaga w przeprowadzeniu kontroli i oceny. Planowanie takie staje się pomocne jednak tylko wtedy, kiedy zawiera przemyślaną koncepcję działania, w sposób jednoznaczny i jasny określając cele, kierunki oraz konkretne i realne zadania.
Dobry plan w poważnym stopniu może decydować o sukcesie organizowanej pracy wychowawczej Uważam, że niezbędną rzeczą jest stałe udoskonalenie i unowocześnienie planu pracy turystyczno- krajoznawczej, oraz metod, form i środków działania dostosowanych do współczesnych potrzeb i warunków. Kiedyś odpowiadał dzieciom i rodzicom odpoczynek na obozie, pod namiotem, obecnie rodzice żądają innych warunków dla swych dzieci.
Każdy plan dydaktyczno- wychowawczy szkoły zawiera rejestr przedsięwzięć krajoznawczo- turystycznych zwykle o bardziej ogólnym charakterze .Każda szkoła ma też własny regulamin wycieczek szkolnych.
Uważam jednak, ze szczegółowe zadania w tej dziedzinie, stanowiące treść pracy każdej klasy, powinny być uwzględnione w planie pracy wychowawcy. Taki plan powinien być konkretny, realny, elastyczny i perspektywiczny. Powinien być wynikiem przemyśleń zespołu zarówno uczestników, ich rodziców jak i opiekunów i wychowawców. Jestem przekonana, iż nadal będę zajmowała się organizacją wycieczek oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Doświadczenie przekonało mnie, iż uczniowie potrzebują przerwy w nauce szkolnej, okresowego odpoczynku od pracy umysłowej, rygoru i jednostronnych zajęć Wakacje letnie i zimowe umożliwiają dzieciom i młodzieży wypoczynek, rekreację zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami społecznymi.
Zaobserwowałam, że dzieci pragną przede wszystkim rozrywki, możliwości uczestniczenia w ulubionych przez siebie zajęciach. Chcą dużo swobody i bawić się w grupach rówieśniczych. Rodzice natomiast oczekują propozycji takich form wypoczynek, które ich zapewnią dzieciom poprawę zdrowia i samopoczucia, wnoszą do życia dzieci dużo radości z kontaktów z rówieśnikami i przyrodą.
Zawsze niepokoił mnie fakt, że każdego roku podczas ferii zimowych i letnich wakacji większość dzieci w naszym środowisku nie ma możliwości przebywania na koloniach, obozach, biwakach pod opieką wykwalifikowanego personelu pedagogicznego lecz spędza ten wolny czas w domu. Obserwuje dzieci w miejscu zamieszkana i widzę jak się nudzą. Nie potrafią sami zorganizować sobie ciekawych zajęć, podobnie jak i ich rodzice nie potrafią zagospodarować czasu wolnego swych dzieci, sami w tym czasie są zwykle czynni zawodowo.
Od wielu lat staram się więc wspomagać w tej dziedzinie rodziców i organizuje akcję letnia i zimową dla dzieci z całej gminy Krzywiń.
Uważam, że praca wychowawcza w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest kontynuacją pracy wychowawczej szkoły i działających na jej terenie młodzieżowych organizacji.
Sprzyja ona kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu indywidualnych zainteresowań młodzieży, regeneracji sił fizycznych i psychicznych uczniów i wyrabia nawyki organizacji czasu wolnego. Niemałe znaczenie ma też to ,iż kolonie, obozy, biwaki sprzyjają procesowi samowychowania uczestników, uczą samodzielności i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań, zaradności życiowej, sprzyjają rozwojowi umysłowemu, rozbudowania ich zainteresowań i zamiłowań, do życia społecznego.
Te walory wychowawcze kształtują osobowość dziecka, uczą myśleć kategoriami społecznymi. Sądzę, że całoroczna praca szkole, wyczerpujące niekiedy zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne wymagają przywrócenia równowagi psychicznej i pełnej sprawności umysłowej. Rolę tą spełniają placówki wypoczynku działające w swoistych warunkach i na zasadach odmiennych niż szkoła.
Pobyt dzieci na zorganizowanych wakacjach stanowi antidotum na współczesne szybkie tempo naszego życia, częste sytuacje stresowe, oddziaływania środków masowego przekazu, zwłaszcza telewizji i wkraczającej szerokim frontem w nasze życie techniki przede wszystkim komputerów.
Moim zdaniem dobrze zorganizowane kolonie, biwak czy obóz przyczyniaj się do złagodzenia, a niekiedy nawet do zlikwidowania powstałych w ciągu roku niedomagań. Zapewniają one też równy rytm życia, regularne odżywianie, spokojny sen, przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, plażowanie, kąpiele słoneczne i wodne, atrakcyjne zabawy, zajęcia sportowe i turystyczne a więc w zasadzie wszystko to, co korzystnie wpływa na poprawę stanu zdrowia
Jestem pewna, że wypoczynek wakacyjny to przede wszystkim okazja do rekreacji, czyli najwyższej formy aktywnego wypoczynku. Placówka wypoczynku stwarza ku temu warunki szczególne, zwłaszcza w zakresie rekreacji fizycznej, turystycznej, kulturalno- rozrywkowej i artystycznej. System wycieczek, biwaków, wędrówek turystyczno- krajoznawczych daje okazję do poznania regonu i – stopniowo- całego kraju.
Ukazuje uczestnikom piękno naszych zabytków, pomników przyrody, miejsc historycznych i placówek kulturalnych.
Zajęcia turystyczne pozwalają kształtować u dzieci i młodzieży nawyki kulturalnego zachowania się, szacunku dla przyrody, ochrony naturalnego środowiska człowieka, umożliwiają także gromadzenie ciekawych eksponatów, które później mogą wzbogacić szkolne pracownie biologiczne, geograficzne, historyczne itp.
Uważam, że placówka wypoczynku dla dzieci i młodzieży spełniają ważną funkcję opiekuńczą. Na czas pobytu dziecka na kolonii czy biwaku zastępuje mu dom rodzinny. Stwarza warunki do bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, zapewnia opiekę wychowawczą, higieniczno-lekarską, zapobiega powstawaniu konfliktów, kłopotów i zmartwień.
Wychowawców powinien cechować serdeczny stosunek do wychowanków, wyrozumiałość, ale i konsekwencja, troska o postawę moralną i wyrobienie społeczne
.
Mając na uwadze te wszystkie omówione przeze mnie cele, starałam się organizować akcję letnią i zimową dla dzieci i młodzieży tak, aby była pożyteczną z punktu widzenia wychowawczego, przysporzyła jej uczestnikom przed rozpoczęciem kolejnego etapu nauki nowych sił fizycznych i psychicznych, pozostawiła w ich pamięci niezatarte wspomnienia mile spędzonych wakacji lub ferii zimowych.
Organizując wypoczynek dla dzieci zarówno letni jak i zimowej ustaliłam sobie plan działania, który obejmował 3 etapy; zorganizowanie, przebieg i podsumowanie. Najpierw ustaliłam odpowiedni ą formę wypoczynku, a więc : obóz wypoczynkowy, biwak, kolonię itp. Wybierałam miejsce pobytu i czas trwania wypoczynku zorganizowanego. Swoje plany przedstawiłam dyrekcji szkoły, nauczycielom a następnie rodzicom i zainteresowanym uczniom.
Do swej pracy organizacyjnej włączyłam księgowość np. obliczeniu preliminarza. Opracowywałam szczegółowy program zajęć rozkład dnia, regulaminy uczestników jak i ich rodziców. Starałam się dobierać odpowiednią kadrę ,dobrze przygotowaną do pracy z młodzieżą ,kadrę doświadczoną ale również rozpoczynającą pracę w zawodzie nauczycielskim ale przygotowaną już do pracy z dziećmi, która nie traktowała swej pracy jako formy zarobkowej lecz autentycznie chciała swój czas poświęcić dzieciom.( np. w roku 1992 na obozie w Lubiniu i 1993r. na koloniach w Cichowie cała kadra pedagogiczna, higieniczna i obsługowa pracowała bezpłatnie.)
Zawsze po skończonej akcji wypoczynkowej dokonywałam podsumowania., najpierw jeszcze w czasie trwania placówki, na ostatnim spotkaniu z uczestnikami., następnie z kadrą wspólnie podsumowując pracę, analizując i wyciągając wnioski.
Potem jeszcze raz spotkałam się z rodzicami przedstawiając im swoje uwagi dotyczące minionej akcji wypoczynkowej i wysłuchując uwag rodziców, które również były dla mnie bardzo cenne. Rodzice nabierali zaufania i bardzo chętnie pomagali przy organizacji następnych wyjazdów.
Niemal na każdym obozie, kolonii czy biwaku byli rodzice, którzy pomagali przy organizacji imprez turystyczno- sportowych, rozrywkowych lub przygotowywali posiłki dla swych dzieci. Tak było np. w 1995 na Grażynie , lub w 1999 w Trójmieście, oraz w nast. latach w Łebie. Starałam się też,by uczestniczyła w organizowanych przeze mnie formach wypoczynku, jak największą ilości dzieci z rodzin najuboższych z terenu całej gminy. W tym zakresie współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przeprowadziłam wywiady środowiskowe, ustaliłam listę dzieci, którym wypoczynek byłby najbardziej wskazany i przedstawiłam dyrekcji szkoły, która występowała o refundacje. Zwykle taką refundację otrzymywano, np. w 1992r.- Lubiń, 1993r.- Cichowo, 2000r 2005.-Łeba

Organizowane przeze mnie formy wypoczynku cieszyły się popularnością w środowisku .Bywa ,że na wycieczki, biwaki i kolonie jadą też całe rodziny by skorzystać z organizowanych przeze mnie form wypoczynku. Sądzę, że zyskałam zaufanie rodziców, ponieważ chętnie powierzali swoje dzieci mojej opiece. Zawsze miałam pełny nabór uczestników Swoim doświadczeniem w zakresie działalności krajoznawczo-turystycznej i wypoczynkowej dzieliłam się z innymi nauczycielami służąc radą, pomocą lub wręcz organizując wycieczki dla ich klas .Nadal jestem czynnym nauczycielem i nadal zajmuję się turystyką , jest to moja pasja której jestem wierna i chyba pozostanę nawet po przejściu na emeryturę..mgr Elżbieta Grząbka
nauczycielka Zespołu Szkół w Krzywiniu


Krzywiń,4 kwietnia 2006r.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:44:24
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:44:24) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie