Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka matematycznego dla klas I - III gimnazjum

 

I WSTĘP

Dynamika przemian naukowo – technicznych i społeczno – kulturowych spowodowała , że ludzi zdolnych , inteligentnych i zaangażowanych jest coraz więcej. Dzieje się to dzięki dodatkowej pracy młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zdolności jaka w nich się ukrywa .

     Praca z uczniem zdolnym zawsze była ważna w pracy szkoły i nauczyciela .
     W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni matematycznie .Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów ,wdrażaniu ich do samodzielnej pracy. Jednym ze sposobów osiągania tego celu jest prowadzenie w szkole kółka matematycznego. Z myślą o uczniach gimnazjum opracowałam program ,który realizuję w klasach I-III.

I Charakterystyka programu

      Program dotyczy pracy z wybraną grupą uczniów najbardziej zainteresowanych matematyką , najbardziej wytrwałych i chętnych do dodatkowego wysiłku na zajęciach koła matematycznego .W niemalże każdej klasie znajdują się uczniowie uzdolnieni w kierunku matematycznym i należy tak pokierować procesem dydaktycznym ,aby owe uzdolnienia rozwijać przede wszystkim na lekcji . Część tych zdolnych uczniów ma ponadto ochotę poświęcić wolny czas na dodatkowe zajęcia i wytężoną pracę oraz sprawdzić swoje możliwości na konkursach .
      Założyłam , że do koła matematycznego może zapisać się i uczęszczać każdy chętny i zainteresowany przedmiotem uczeń .Po pewnym czasie utworzy się grupa , która zapoznana z założeniami tego programu spróbuje zrealizować go w całości .
      Przy opracowaniu treści realizowanych w ramach programu przyjęłam zasadę , że :
 • w klasie I i II treści dobrane będą tak , aby głównie służyły przygotowaniom do konkursu „ Liga zadaniowa’’ i „ Kangur „ .
 • w klasie III nastąpi kontynuacja przygotowań do „ Kangura „ oraz do konkursu przedmiotowego z matematyki .
     Program został opracowany do realizacji w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla uczniów klas I, II i III .Część programu realizują uczniowie indywidualnie w ramach prac domowych .
     W przypadku realizowania programu w czasie 1 godziny tygodniowo , można zrezygnować z niektórych haseł lub oprzeć się na większej samodzielności uczniów .
      Proponowany program pracy z uczniem zdolnym jest ściśle powiązany z realizowanym przeze mnie w gimnazjum programem „ Od Pitagorasa do Euklidesa „ – wydawnictwa „Adam’’ i uwzględnia wymagania konkursowe „ Ligi zadaniowej ‘’ , Kangura „ i konkursu przedmiotowego z matematyki .
      Opracowany program w dalszej części zawiera :
 • opis ogólnych celów edukacyjnych realizowanych na zajęciach koła matematycznego .
 • szczegółowe cele edukacyjne w klasach I, II, III.
 • Tematykę zajęć koła matematycznego w poszczególnych klasach .
 • procedury osiągania celów ,
 • przewidywane osiągnięcia uczniów
II CELE EDUKACYJNE
 1. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego .
 2. Przyswajanie przez uczniów języka matematycznego , dostrzeganie , formułowanie i rozwiązywanie problemów .
 3. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów .
 4. Spostrzeganie w różny sposób tego samego problemu , szukanie różnych dróg rozwiązania go .
 5. Poszerzenie zakresu swoich umiejętności poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania .
 6. Przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się .
 7. Kształtowanie osobowości ,rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień .
III SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

KLASA I
 1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami :
  • rozszerzenie wiadomości dotyczących zbioru liczb wymiernych, własności poszczególnych jego podzbiorów i praktyczne wykorzystanie ich w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności ,
  • obliczanie wartości bardziej skomplikowanych , wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych .
  • wykonywanie obliczeń procentowych.
 2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi .
  • przekształcanie wyrażeń algebraicznych i opisywanie za pomocą nich problemów matematycznych,
  • przekształcanie wzorów,
  • rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
 3. 3.Kształtowanie wyobraźni geometrycznej :
  • zastosowanie wiadomości o figurach płaskich w rozwiązywaniu problemów o podwyższonym stopniu trudności,
  • obliczanie pól powierzchni dowolnych wielokątów,
  • rozwiązywanie zadań dotyczących kątów w kole ,figur osiowosymetrycznych i środkowosymetrycznych, własności graniastosłupów.
 4. 4.Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki:
  • rozwiązywanie zadań tekstowych ,w szczególności zadań wymagających obliczeń procentowych,zastosowania własności figur geometrycznych,
  • wykorzystanie własności liczb i działań do sprawnego wykonywania rachunków- jak najprostszym sposobem,
  • sprawne korzystanie z kalkulatora w przypadku konieczności szybkiego wykonywania obliczeń lub sprawdzania otrzymanych wyników ,
  • posługiwanie się odpowiednimi jednostkami miar i ich zamiana przy rozwiązywaniu zagadnień praktycznych.
Klasa II
 1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami :
  • rozwiązywanie zadań wymagających zastosowania własności liczb (wymiernych i niewymiernych) ,rozwinięć dziesiętnych, podzielności.
  • obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych o podwyższonym stopniu trudności z użyciem potęg i pierwiastków,
 2. 2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi :
  • przekształcanie wyrażeń algebraicznych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia ,
  • rozwiązywanie równań i nierówności o podwyższonym stopniu trudności.
 3. 3.Kształtowanie wyobraźni geometrycznej:
  • obliczanie pól i obwodów figur płaskich z wykorzystaniem pola i obwodu koła.
  • zastosowanie twierdzenia Pitagorasa oraz własności okręgów wpisanych i opisanych na trójkącie do rozwiązywania zagadnień o podwyższonym stopniu trudności,
  • rozwiązywanie zadań dotyczących jednokładności i podobieństwa figur.
  • obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów.
 4. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki .
  • rozwiązywanie zadań tekstowych ,w szczególności zadań wymagających układania równań i nierówności , proporcjonalności.
  • posługiwanie się poznanymi wzorami przy rozwiązywaniu zagadnień praktycznych i bardziej złożonych ,
  • dostrzeganie możliwości wykorzystania poznanych twierdzeń[twierdzenie Talesa i Pitagorasa w sytuacjach praktycznych.
KLASA III
 1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczbami :
  • wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie działań na liczbach rzeczywistych i własności w rozwiązywaniu problemów o podwyższonym stopniu trudności .
  • sprawne przekształcanie wyrazeń zawierających pierwiastki i potęgi .
 2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się symbolami literowymi :
  • zastosowanie wyrażeń algebraicznych w zadaniach na dowodzenie ,
  • przekształcanie wyrażeń algebraicznych i obliczanie ich wartości z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia ,
  • rozwiązywanie zadań dotyczących funkcji ( nie tylko liniowej ) i jej własnosci ( wykresy w zależności od dziedziny ,badanie monotoniczności , wykresy z wartością bezwzględną, pisanie wzorów funkcji )
  • rozwiązywanie równań o podwyższonym stopniu trudności (z dwiema niewiadomymi , z wartością bezwzględną, z parametrem) ,
  • rozwiązywanie dowolnymi metodami układów równań.
 3. Kształtowanie wyobraźni geometrycznej :
  • wykorzystanie wiedzy z zakresu geometrii w rozwiązywaniu zagadnień praktycznych,
  • dowodzenie własności i twierdzeń dotyczących figur geometrycznych,
  • rozwiązywanie trójkątów prostokątnych i wykorzystanie ich w zadaniach dotyczących figur płaskich i przestrzennych,
  • wykonywanie konstrukcji geometrycznych.
 4. Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki:
  • wykorzystanie umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin wiedzy [ przedmioty matematyczno – przyrodnicze],
  • rozwiązywanie różnorodnych zadań tekstowych wymagających zintegrowanej wiedzy z zakresu algebry i geomertii o podwyższonym stopniu trudności ,
  • sprawdzanie własnych umiejętności i wiadomości podczas rozwiązywania zadań konkursowych i egzaminacyjnych .
IV TREŚCI NAUCZANIA

KLASA I

Hasło programowe
Treści zadań
Umiejętności
Nauka o zbiorach
 • zbiór liczb naturalnych całkowitych,wymiernych i niewymiernych,
 • rozwinięcie dziesiętne liczb wymiernych,
 • zapisywanie ułamka okresowego w postaci ułamka zwykłego,
 • suma , różnica, iloczyn zbiorów .
 • wykonywanie działań na zbiorach .
 • posługiwanie się symbolami działań na zbiorach,
 • znajomość zależności pomiędzy zbiorami liczbowymi .
Wiadomości z teorii liczb
 • rozwiązywanie zadań na dowodzenie ,
 • liczby pierwsze i złożone , podzielność, badanie ilości dzielników.
 • wykorzystanie cech podzielności liczb do rozwiązywania zadań na dowodzenie (zadania na liczbach, zapis algebraiczny)
Wartość bezwzględna liczby
 • wprowadzenie pojęcia wartości bezwzględnej,
 • rozwiązywanie różnych zadań z zastosowaniem wartości bezwzględnej ,
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną.
 • ilustracja graficzna i jej podstawowe własności,
 • obliczanie wartości wyrażeń z wartością bezwzględną,
 • przedstawianie na osi liczbowej zbioru liczb ,które spełniają nierówność.
Obliczenia procentowe.
 • rozwiązywanie zadań z zastosowaniem procentów ,
 • określenie promili i ich zastosowanie ,
 • próby złota i srebra .
 • zadania trudniejsze , stosujące wiedzę do obliczeń w sytuacjach praktycznych,
 • obliczanie ceny towaru ,marży, zysku .
 • zastosowanie procentów do obliczeń bankowych ,
 • zastosowanie promili w jubilerstwie ,
 • rozwiązywanie zadań na stopy metali .
Wyrażenia algebraiczne czyli magia liter.
 • zapisywanie i odczytywanie
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych,
 • wzory skróconego mnożenia (kwadrat sumy i różnicy ,różnica kwadratów)
 • zastosowanie wyrażeń algebraicznych do rozwiązywania zadań tekstowych,
 • wyznaczanie wielkości szukanej ,
Figury geometryczne na płaszczyźnie .
 • własności różnych wielokątów,
 • wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa i własności miarowych figur do obliczania pól i obwodów figur płaskich.
 • kąty w kole ,
 • wielokąty w układzie współrzędnych.
 • spostrzeganie zależności pomiędzy elementami figur płaskich,
 • wykorzystanie znajomości twierdzenia i własności figur do rozwiązywania zadań konkursowych,
 • wykorzystanie twierdzeń dotyczących kątów wpisanych i środkowych w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych,
 • obliczanie pól wielokątów mając dane współrzędne i wierzchołków.
Przekształcenia na płaszczyźnie
 • symetria osiowa i środkowa
 • wykorzystanie własności punktów i figur symetrycznychwzględem punktu i prostej w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych.
Sześcian, prostopadłościan i inne graniastosłupy.
 • elementy brył, własności, nazewnictwo.
 • obliczanie pola całkowitego i objętości sześcianu i prostopadłościanu.
Zadania różne

Rozwiązywanie zadań z różnych konkursów:
 • „ Kangur matematyczny’’
 • „ Liga zadaniowa’’
 • Konkurs matematyczny dla uczniów III klas gimnazjum.
 • wykorzystanie poznanych wiadomości i zdobytych umiejętności do rozwiązywania zadań konkursowych.
KLASA II
Hasło programowe
Treści zajęć
Umiejętności
Wiadomości z teorii liczb
 • działania na potęgach i pierwiastkach,
 • liczby niewymierne (rozwinięcie dziesiętne liczby niewymiernej)
 • wykorzystanie własności działań na potęgach i pierwiastkach do obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych,
 • potęga o wykładniku wymiernym,
 • prezentowanie długości rozwinięcia dziesiętnego liczb niewymiernych:
Wyrażenia algebraiczne
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia.
 • zastosowanie wyrażeń algebraicznych do rozwiązywania zadań z treścią.
 • uzasadnij ,że ... ,wykaż , ze...,
 • wyznaczanie wielkości szukanej.
Równania i nierówności
 • zadania z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia i rozkładu sumy algebraicznej na czynniki,
 • równanie i nierówności z wartością bezwzględną,
 • zadania na proporcjonalność prostą i odwrotną,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań i nierówności.
 • rozwiązywanie zadań z treścią wymagających użycia wzorów skróconego mnożenia,
 • rozwiązywanie równań korzystajac z rozkładu sumy algebraicznej na czynniki,
 • zastosowanie proporcji do rozwiązywania zadań z treścią,
 • dokładna analiza zadania z treścią.
Figury geometryczne na płaszczyźnie.
 • przekształcenia na płaszczyźnie :symetria środk. i osiowa,obrót dookoła punktu,jednokładność,
 • podobieństwo i twierdzenie Talesa,
 • trójkąt prostokątny i twierdzenie Pitagorasa,
 • okrąg i koło,
 • pole powierzchni figur płaskich,w tym pole koła i długość okręgu.
 • rozwiązywanie zadań , w których wykorzystuje się znajomość przekształceń,
 • zadania na trójkąty prostokątne podobne,
 • wykorzystanie twierdzeń do dowodzenia i rozwiązywania zadań praktycznych,
 • wykorzystanie własności okręgów wpisanych i opisanych na trójkątach w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych.
Bryły przestrzenne
 • graniastosłupy i ostrosłupy: elementy składowe,nazewnictwo.
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
Zadania różne
 • rozwiązywanie zadań z różnych konkursów matematycznych: „Kangur matematyczny” , „ Liga zadaniowa” , zadania z rejonowego i wojewódzkiego konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum.
 • wykorzystanie poznanych wiadomości i zdobytych umiejętności do rozwiązywania zadań konkursowych.
KLASA III
Hasło programowe
Treści zajęć
Umiejętności

Wiadomości z teorii liczb.
 • działania na potęgach i pierwiastkach ,
 • liczby niewymierne.
 • potęgi (równania , w których niewiadomą jest wykładnik potęgi) , porównywanie potęg o różnych podstawach lub różnych wykładnikach,
 • pierwiastki :zapisywanie pierwiastków jako potęg o wykładniku wymiernym, usuwanie niewymierności z mianownika.
Funkcja
 • sposoby opisywania funkcji,
 • analizowanie własności funkcji w oparciu o wykres,
 • wykresy funkcji z wartością bezwzględną,
 • pola figur ograniczonych wykresami funkcji,
 • przykłady funkcji nieliniowych.
 • określanie własności funkcji w oparciu o wzór lub wykres,
 • ustalanie wzorów funkcji , których proste przechodzą przez dane punkty,
 • zapisywanie równań prostych równoległych i prostopadłych,
 • sporządzanie wykresów , odczytywanie własności funkcji z wykresu,
 • kreślenie wykresów funkcji nieliniowych, opisywanie własności : y=ax2 ,y=ax3 , y=x
Równania , nierówności , układy równań
  równania i nierówności z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia , z parametrem, z wartością bezwzględną,
 • równanie kwadratowe: ax2+bx+c=o,
 • nierówność: ax2+bx+c>o,
 • rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem równań , nierówności i układów równań,
 • układy równań z parametrem.
 • stosowanie definicji wartości bezwzględnej przy rozwiązywaniu równań i nierówności,
 • graficzne przedstawianie rozwiązania nierówności,
 • analiza zadań, poprawne rozwiązanie , sprawdzenie z warunkami zadania ,
 • rozwiązywanie układów równań w zależności od parametru.
Figury geometryczne
 • zadania na dowodzenie z wykorzystaniem twierdzenia Talesa i Pitagorasa,
 • obliczania pola powierzchni całkowitej i objętości figur przestrzennych.
 • wykorzystanie twierdzeń do dowodzenia,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
Zadania różne
 • rozwiązywanie zadań z różnych konkursów matematycznych: „Kangur matematyczny”, „Liga zadaniowa”, zadania z rejonowego i wojewódzkiego konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum.
 • wykorzystanie poznanych wiadomości i zdobytych umiejętności do rozwiązywania zadań konkursowych.
V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
      Opisane w programie cele są możliwe do osiągnięcia przy zaangażowaniu obu stron : nauczyciela i ucznia . Postawa nauczyciela ,jego stosunek do ucznia oraz stosowane przez niego metody nauczania mają olbrzymie znaczenie dla celów nauczania .
      Wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiadomości , umiejętnosci i nawyków oraz umożliwienie twórczego myślenia , należy oprzeć na podstawowej formie organizacyjnej , jaką jest lekcja .To na niej należy stosować różne sposoby wspierania uzdolnionych matematycznie uczniów .
      Do stosowanych przeze mnie należą:
 • dawanie uczniom zdolnym dodatkowych zadań do rozwiązania na lekcji i w domu ,
 • dostarczanie trudniejszych problemów do rozwiązania i zostawianie dużej samodzielności w pracy ,
 • przygotowywanie przez uzdolnionych uczniów dodatkowych informacji na dany temat,
 • polecenie przygotowania pewnych fragmentów lekcji i przeprowadzenie ich zamiast nauczyciela ,
 • opiekowanie się uzdolnionego ucznia uczniem , który ma trudności w uczeniu się matematyki ,
 • umieszczanie w zestawach zadań na sprawdzianach i pracach klasowych zadania dodatkowego (trudniejszego), którego rozwiązanie premiowane jest możliwością otrzymania oceny celującej.
     Praca z uczniem zdolnym nie należy do łatwych chociażby z tego względu, że wymaga organizowania zajęć ciekawych (ucxzniów takich łatwo zniechęcić), dających możliwośc wykazanaia się. Nauczyciel powinien być dobrym obserwatorem, który w porę udzieli dyskretnej rady, zachęci do pracy, czasami nawet przez stworzenie złudzenia samodzielnego dokonania „odkrycia”. Pomoc nauczyciela powinna być wyważona, a jego wskazówki pomocą w samodzielnym dojściu ucznia do rozwiązania problemu.
      Organizując prace koła matematycznego staram się przestrzegać powyższych zasad. Ponadto istotnym elementem dopingujących uczniów do działania jest możliwość sprowadzenia swoich umiejętności w konkursach matematycznych.
     Do realizacji tego programu należy dobrać takie metody, które wyzwalają aktywność uczniów. Do najczęściej stosowanych przeze mnie , należały m.in. :
 • „burza mózgów’’ ,
 • pogadanka problemowa ,
 • dyskusja ,
 • nauczanie przez rozwiązywanie zadań,
 • praca indywidualna ze zbiorem zadań i lekturą dodatkową.
     Przy rozwiązywaniu konkretnych problemów i zadań należy przestrzegać zasady stopniowania trudności .Aby praca na kole była efektywna ,zajęcia ukierunkowane na pogłębienie wiedzy i rozwijanie zainteresowań powinny spełniać następujące warunki :
 • problemowość: punktem wyjścia powinno być zadanie (problem), którego rozwiązanie stwarza uczniom trudność ,a pokonanie tej trudności jest istotnym krokiem naprzód w procesie uczenia ,
 • dostępność : zadanie powinno być rozwiązywalne w ramach możliwości ucznia ,
 • motywacji: działania nauczyciela są tak ukierunkowane ,aby uczeń rozumiał i przyjmował celowość swojej pracy w rozwiązywaniu zadania (problemu),
 • aktywności : zadanie (problem) wywołuje działanie ucznia oraz wytrwałośćw tym działaniu powodujące pokonanie trudności.
     Udział w zajęciach koła matematycznego jest dobrowolny , ale wymagam od swoich uczniów konsekwencji .Cele są możliwe do osiągnięcia bowiem wówczas , jeżeli uczniowie uczęszczają na zajęcia systematycznie i wkładają w nie dużo samodzielnej pracy .

VI . PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
     Zakładam , że uczniowie uczęszczający na zajęcia koła matematycznego przez cały ,3-letni okres pobytu w gimnazjum,wykażą się wyższymi kompetencjami matematycznymi niż pozostali gimnazjaliści .
     Przewiduję, że do osiągnięć tych uczniów będą ponadprzeciętne:
 • umiejętności posługiwania się liczbami ,
 • umiejętności posługiwania się symbolami literowymi ,
 • ukształtowanie wyobraźni geometrycznej,
 • umiejętności stosowania matematyki w praktyce .
     Ponadto niezaprzeczalnym osiągnięciem będzie nabycie tych umiejętności ,któte sprzyjają rozwojowi osobowości (szczegółowo wymienione w celach edukacyjnych) .
      Przewiduję również , że uczniowie rozwijający swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyczne ,przyczynią się do kształtowania pozytywnego wizerunku ginmazjum, do którego uczęszczają.Osiągnięcia tych uczniów w konkursach dostarczą satysfakcji nie tylko im samym , ale również nauczycielom i rodzicom. Są również zachętą do pracy dla innych uczniów.

VII EWALUACJA PROGRAMU.
      Opracowany „ Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach kółka matematycznego w gimnazjum” jest dokumentem otwartym i będzie podlegał systematycznej ewaluacji.Ewaluacja ta będzie dokonywana na koniec drugiego semestru danego roku szkolnego w formie ankiety i wyników osiągniętych przez uczniów biorących udział w przeprowadzonych konkursach matematycznych na szczeblu szkolnym, rejonowym i ogólnokrajowym.
      Zmiany w programie mogą następować w wyniku :
 • zmian w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego,
 • wyników ankiety uczniów w danym roku szkolnym.
LITERATURA

–podręczniki i zbiory zadań wykorzystywane podczas zajęć kółka matematycznego.
 1. Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką „Liga zadaniowa’’- pod redakcją Zbigniewa Bobińskiego i Piotra Nodzyńskiego.
 2. Matematyka z wesołym „Kangurem” – Z. Bobiński , P.Jarek,P. Nodzyński, A.Świątek,M. Uscki.
 3. Zadania z matematyki dla olimpijczyków- Henryk Pawłowski,Wojciech Tomalczyk.
 4. Olimpiady i konkursy matematyczne – Henryk Pawłowski
 5. „Wiem więcej”- zadania z zawodów matematycznych-T. Białoszycka, E. Perdenia.
 6. .Zbiór zadań dla uczniów klas VII-VIII przygotowujących się do udziału w konkursach matematycznych- M.Mierzejewski.
 7. Zestawy konkursowe i przygotowawcze z kolejnych spotkań konkursowych „Ligi zadaniowej”.
 8. Zestawy konkursowe z poszczególnych etapów konkursu przedmiotowego z matematyki dla uczniów III klas gimnazjum.
 9. Zbiór zadań dla Asa- materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie , klasa I-III gimnazjum,-Wanda Łęska ,Stefan Łęski.
opracowała
mgr. inż. Zofia Gmińska
 

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:44:11
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:44:11) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie