Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Karta oceny opisowej

 

Przedstawiam Państwu przykładową "Kartę oceny opisowej" za pierwsze półrocze dla III klasy kształcenia zintegrowanego:

Karta oceny opisowej

Imię i nazwisko..............................................................................................
klasa III rok szkolny........................................

I.ROZWÓJ OSOBOWY I SPOŁECZNY

1. Stosunek do obowiązków szkolnych: do szkoły przychodzi przygotowany, zawsze, czasami, nieprzygotowany.
2. Obowiązki i zadania podejmuje: chętnie, niezbyt chętnie, nie podejmuje.
3. Zadania wykonuje: dokładnie, niedokładnie, starannie, niestarannie, samodzielnie, oczekuje pomocy, szybko kończy pracę, pracuje w dobrym tempie, pracuje wolno, zawsze kończy rozpoczęte zadanie, nie kończy rozpoczętej pracy.
4. Praca na zajęciach: jest zawsze aktywny, jest czasami aktywny, chętnie odpowiada na pytania, nie odpowiada na pytania, ma kłopoty z koncentracją, nie przeszkadza
w prowadzeniu lekcji, przeszkadza w prowadzeniu lekcji: czasami, często, zawsze, rozmawia, kręci się, mówi za innych, chodzi po klasie.
5. Podporządkowuje się poleceniom: zawsze, często, czasami, nigdy.
6. Stosunek do kolegów: łatwo nawiązuje kontakt z innymi dziećmi, ma problemy
z zawieraniem nowych znajomości, jest uczynny, jest zaczepny, agresywny, koleżeński, niekoleżeński.
7. Zachowanie ucznia w szkole i klasie: potrafi, nie potrafi współdziałać w zabawie, przestrzega, nie przestrzega regulaminu klasy i szkoły, udziela pomocy innym: zawsze chętnie, nie zawsze chętnie, często nie udziela, jest zdyscyplinowany, nie jest zdyscyplinowany.
8. Zadania domowe: wykonuje zawsze, zazwyczaj, zdarza się, że zapomina, często zapomina, nie odrabia.

II.WYNIKI W NAUCE

Edukacja polonistyczna
1. Mówienie
Wypowiada się: chętnie, niechętnie, wyrazami, krótkimi zdaniami, zdaniami złożonymi, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, opowiada, nie opowiada o zdarzeniach zawartych
w tekstach literackich.
2. Czytanie
Czyta: wyrazami, zdaniami, płynnie, dość płynnie, niezbyt płynnie, z właściwą intonacją, nie zawsze z właściwą intonacją, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe, w odpowiednim tempie, wolno.
Czytając: nie popełnia błędów, popełnia błędy, opuszcza, dodaje, zniekształca wyrazy, sylaby, głoski.
Tekst czytany rozumie: w pełni, dość dobrze, nie zawsze, nie rozumie.
Przeczytaną treść potrafi opowiedzieć: samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela, myli fakty, nie potrafi opowiedzieć.
3. Pisanie
Pisze: poprawnie, czytelnie, nieczytelnie, starannie, niestarannie, myli i opuszcza litery, przepisuje z błędami.
Pisze z pamięci: wyrazy, zdania: bezbłędnie, z niewielkimi błędami, popełnia często błędy.
Pisze ze słuchu: poprawnie, robi nieliczne błędy, popełnia wiele błędów, nie potrafi pisać.
Zasady ortograficzne stosuje: zawsze, zazwyczaj, nie zawsze, nie stosuje.
Układa zdania: proste, złożone, poprawne, nie zawsze poprawne pod względem stylistycznym i logicznym, nie potrafi ułożyć.
4. Umiejętności językowe:
Części mowy rozróżnia: zawsze, zazwyczaj, rzadko, rozróżnia niektóre (jakie .............................................................), nie rozróżnia.
Pisownia wielką literą: zna zasady, nie zna zasad, popełnia błędy.
Alfabet: zna dobrze, myli litery, nie zna.

Edukacja matematyczna
1. Sprawność rachunkowa
Dodaje i odejmuje w zakresie.............: biegle, popełniając błędy, z pomocą nauczyciela, tylko na konkretach.
Mnoży i dzieli w zakresie..............: sprawnie, dość sprawnie, na konkretach, popełniając błędy, z pomocą nauczyciela, nie radzi sobie.
Stosuje własności działań matematycznych: zawsze, zazwyczaj, rzadko, nie stosuje.
Dziesiątkowy system pozycyjny: wyróżnia cyfrę jedności, dziesiątek, setek, samodzielnie, z pomocą nauczyciela, myli, nie potrafi.
Znaki rzymskie: zna, myli, nie zna.
Pojęcia suma, różnica, iloczyn, iloraz: zna, zna niektóre ( jakie..................................) myli, nie zna.
2. Rozwiązywanie zadań
Zadania tekstowe proste: potrafi dokonać analizy zadania, rozwiązuje: samodzielnie,
z pomocą, ma trudności, nie radzi sobie.
Zadania tekstowe złożone: rozwiązuje samodzielnie, z pomocą, nie radzi sobie.
Układa treść zadania: samodzielnie, z pomocą, ma trudności, nie radzi sobie.
Układa i rozwiązuje równania: samodzielnie, z pomocą, ma trudności, nie radzi sobie.
Wykonuje proste pomiary, obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe:
zawsze prawidłowo, ma trudności, nie wykonuje ( jakich..........................................).

Edukacja społeczno- przyrodnicza
Posiada wiedzę o otaczającym środowisku ( pole, las) : rozległą, ogólną, wycinkową.
Warstwową budowę lasu: zna, myli, nie zna.
Rośliny uprawne: rozpoznaje, rozpoznaje niektóre, nie rozpoznaje.
Niektóre rośliny i zwierzęta wodne: zna, nie zna.
Obieg wody w przyrodzie: zna, nie zna.
Kierunki na mapie: wskazuje, myli się, nie potrafi wskazać.
Wiadomości dotyczące zasad zachowania się, bezpieczeństwa i higieny stosuje: zawsze, często, czasami, nie stosuje.
Udziela się w pracy na rzecz środowiska: bardzo chętnie, chętnie, po otrzymaniu polecenia, nie udziela się.

Edukacja plastyczno- techniczna
Prace wykonuje: starannie, zazwyczaj starannie, niestarannie, samodzielnie, niesamodzielnie, chętnie, niechętnie.
Rysunek jest: bogaty w szczegóły, schematyczny, ubogi, kolorowy, pomysłowy.
Korzysta z prostej informacji technicznej: zazwyczaj, czasami, rzadko.

Edukacja muzyczno- ruchowa
Słowa i melodie piosenek zna: znakomicie, zadawalająco, słabo.
Podstawowe wiadomości o muzyce: opanował, nie opanował.
Śpiewa w grupie: bardzo chętnie, chętnie, nie zawsze.
Potrafi bawić się w grupie: zgodnie, nie zawsze zgodnie, nie potrafi.
Podczas zajęć ruchowych jest zdyscyplinowany: zawsze, zazwyczaj, czasami, często jest niezdyscyplinowany.

Religia:...................................................................


Data................................ Podpis wychowawcyOpracowała:

Izabela Kamińska nauczycielka kształcenia zintegrowanego

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:41:53
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:41:53) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie