Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mierzenie jakości pracy szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13467 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Sama nazwa „ mierzenie jakości pracy szkoły” definiuje procedurę. Jeśli bowiem „ mierzymy”, to znaczy, że zostały ustalone wskaźniki – wiemy, co podlega pomiarowi. Sam pomiar wykonywany jest za pomocą obiektywnych narzędzi: arkusza diagnostycznego, ankiety i odpowiedniej bazy danych. Ważnym słowem jest „ jakość”, definiowana jako poziom zadowolenia klienta. A skoro tak, to istotnym elementem procedury jest pytanie klientów – uczniów, nauczycieli i rodziców – o ich satysfakcję z działalności szkoły.

Mierzenie jakości pracy szkoły wymaga zdefiniowania pojęcia "jakość" w odniesieniu do edukacji.
Dla przypomnienia podajemy kilka definicji:
 Jakość to coś, co zadowala, a nawet zachwyca klienta,
 Jakość tworzy się wewnątrz systemu – nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół są zainteresowani tworzeniem jak najlepszej szkoły,
 Mierzenie jakości to prosta procedura, która prowadzi do precyzyjnej diagnozy wszystkich obszarów działania szkoły. Dostarcza informacji, które stanowią podstawę do planowania rozwoju.
Sama nazwa „ mierzenie jakości pracy szkoły” definiuje procedurę. Jeśli bowiem „ mierzymy”, to znaczy, że zostały ustalone wskaźniki – wiemy, co podlega pomiarowi. Sam pomiar wykonywany jest za pomocą obiektywnych narzędzi: arkusza diagnostycznego, ankiety i odpowiedniej bazy danych. Ważnym słowem jest „ jakość”, definiowana jako poziom zadowolenia klienta. A skoro tak, to istotnym elementem procedury jest pytanie klientów – uczniów, nauczycieli i rodziców – o ich satysfakcję z działalności szkoły.

Prosimy teraz o podzielenie się na 4 grupy.
Każda grupa przedstawi swoje oczekiwania w stosunku do szkoły: Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Samorządowcy


W wyniku przeprowadzonego badania szkoła ma uświadomić sobie, jakie są oczekiwania w stosunku do niej. Widzimy tutaj, że pewne oczekiwania są zbieżne i pokrywają się w badanych grupach.
Teraz zaprezentujemy Państwu oczekiwania klientów proponowane w literaturze.Ustalenie wskaźników jakości jest bardzo ważne. Od tego przecież zależy, co poddane zostanie zdiagnozowaniu i na jakie konkretne pytania chcemy uzyskać odpowiedź. Są dwa rodzaje wskaźników:
 Rzetelne
 Trafne
Te pierwsze dają jednoznaczne, powtarzalne odpowiedzi np. badanie struktury wykształcenia i stopni awansu nauczycieli, wyniki egzaminów. Wskaźnik trafny to taki, dzięki któremu najlepiej potrafimy ocenić jakość.
Podsumujmy. Mierzenie jakości wymaga:
 Określenia wskaźników jakości, – co badamy?
 Używania obiektywnych narzędzi, tak, aby rzetelnie badać ustalone wskaźniki,
 Przedstawienia narzędzi i procedur wszystkim zainteresowanym,
 Przełamania lęku, nawiązania dobrych kontaktów, zaufania, odrzucenia autorytetu władzy,
 Fachowości.
Rozpoczęcie badań wymaga ustalenia, co będziemy mierzyć. Jest to istotne zarówno dla oceniających, jak i ocenianych. Zapewnia jawność wszystkich działań. Jest warunkiem doboru właściwych narzędzi i procedur.
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało ogólne standardy jakości pracy szkoły. (przedstawić z komputera)
W oparciu o wytyczne MEN Kujawsko-pomorskie kuratorium oświaty opracowało standardy na bieżący rok szkolny, a Komisja do mierzenia jakości pracy szkoły przygotowała plan mierzenia jakości na rok szkolny 2005/2006 w naszej szkole
( przedstawić plan mierzenia jakości SP Chalin na rok 2005/2006)
Wszystkie czynniki wpływające na jakość pracy szkoły dzielimy na:
1. Kształcenie, w tym efekty i przebieg procesu kształcenia.
2. Opieka i wychowanie; występują tu takie wskaźniki, jak: plan pracy pedagogicznej, priorytety szkoły, atmosfera szkoły, kontakty uczeń nauczyciel, integracja uczniów, środowisko ucznia, opieka socjalna, zachowanie uczniów, trudności wychowawcze, frekwencja, demokracja w szkole, prawa ucznia, dzieci specjalnej troski, zdrowa i bezpieczna szkoła, współpraca szkoły z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.
3. Organizacja i kierowanie szkolą; czyli dział zawierający wskaźniki związane z pracą dyrektora, z dokumentacją, planowaniem, organizacją, kierowaniem ludźmi, szkolnym systemem nadzoru, promocją, bazą i finansami szkoły.
Każdy wskaźnik opisuje konkretne pytania, które trzeba zadać przy mierzeniu jakości.
Narzędzia
Do mierzenia jakości pracy szkoły służą odpowiednie narzędzia:
• scenariusze rozmów z nauczycielami, rodzicami, uczniami, dyrektorem
• ankiety i kwestionariusze dla uczniów, rodziców i nauczycieli
• testy, sprawdziany
• analizy takich danych statystycznych, jak: wyniki egzaminów wstępnych do szkół wyższego typu, frekwencja, wyniki konkursów przedmiotowych i innych, staż i wykształcenie nauczycieli, koszt kształcenia ucznia itp.
• arkusze np. diagnostyczny, samooceny, hospitacyjny
• wytwory prac uczniów.
W planie mierzenia jakości pracy szkoły na ten rok szkolny Komisja wybrała następujące narzędzia: ankiety, obserwacje, wywiad, analiza dokumentów, testy osiągnięć edukacyjnych.
- Ankieta stanowi z reguły zbiór pytań otwartych liczących od kilku do kilkunastu.
Ankietę jako narzędzie stosuje się w celu możliwie szybkiego przebadania określonej zbiorowości. Konstruowanie ankiet obejmuje następujące etapy;
1. Postawienie problemu.
2. Formułowanie pytań.
3. Ułożenie instrukcji.
4. Zredagowanie ostatecznej wersji pytań ankiety.
Postawienie problemu - wstępne przygotowanie związane z konstrukcją ankiet
Formułowanie pytań - drugi etap konstruowania ankiet. Im lepiej dany problem sprecyzujemy i uszczegółowimy, tym łatwiej o właściwy dobór i sformułowanie pytań ankietowych.
Ułożenie instrukcji - przygotowanie wstępnego wyjaśnienia, poprzedzającego odpowiedzi osób badanych na postawione im pytania. Badający winien poinformować respondenta, kto przeprowadza badania, jaki jest ich cel, określić technikę odpowiadania oraz w jakim stopniu gwarantuje się anonimowość badanym osobom
Zredagowanie ostatecznej wersji pytań
Podstawą badań ankietowych jest właściwie zadane pytanie związane z badaną tematyką.
Stosujemy następujące rodzaje pytań; otwarte i zamknięte, otwarte pozwalają na ustalenie hierarchii ważności problemów, choć ankieta złożona z pytań otwartych nie jest łatwa do wnikliwej analizy. Pytania zamknięte przewidują gotowe odpowiedzi, osoba badana dokonuje jedynie wyboru spośród sugerowanych odpowiedzi, tak dobranych, że na ogół wyczerpują wszystkie możliwe rozwiązania danego problemu. Innym rodzajem pytań są tzw. pytania alternatywne, przewidujące tylko dwie możliwości odpowiedzi tj. "tak", lub "nie", w tym wypadku można również zastosować trzecią ewentualność np. "nie wiem", lub "nie mam zdania". Pytania wykluczające spotykamy, gdy chodzi o wybór spośród więcej dwóch możliwych odpowiedzi.
Pytania filtrujące pozwalają wyłączyć osoby, które nie mają nic do powiedzenia w danej sprawie. Pytanie konkretne pełni rolę kontroli otrzymanych odpowiedzi, są to pytania zbieżne z treścią innych, ale różne w ujęciu słownym.

Wymogi, jakich należy przestrzegać przy konstruowaniu ankiet;
1. Celowość - badający musi wiedzieć, dlaczego postawił takie, a nie inne pytanie i w jakim stopniu może ono się przyczynić do rozwiązania badanego problemu.
2. Odpowiednia forma i treść pytań - zapewnienie wzajemnego porozumiewania się między badającym, a badanym. Pytania winny być zrozumiałe, niezbyt trudne, nie sugestywne i wyrażone w formie grzecznościowej.
3. Prawidłowa kolejność pytań - ankieta winna być zwartą i logiczną całością. Najpierw zadajemy pytania najbardziej ogólne, a następnie coraz bardziej zawężające badane zagadnienie. Inaczej - najpierw łatwe, a kończymy na pytaniach trudnych i drażliwych.
4. Właściwy sposób przeprowadzania badań - wymagania techniczne i organizacyjne procedury badań ankietowych, przeszkolenie ankieterów.
Przygotowałyśmy dla Państwa przykładową ankietę, wg powyższych zaleceń, dzięki której można zdiagnozować, czy organizacja procesu kształcenia zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju. Jest to zgodne z planem mierzenia jakości w naszej szkole na bieżący rok szkolny. Obszar III.2 wskaźnik 3. (ankieta dla N). Nie należy opierać się na jednym badaniu, dlatego też należy zdiagnozować także innych klientów szkoły ( uczniów, rodziców). Prezentujemy również ankietę dla rodziców i uczniów, dotyczące tego samego problemu. Po przeprowadzeniu ankiet należy dokonać ich analizy, którą prezentujemy. Jak widzimy w takiej analizie musi się znaleźć również jej interpretacja oraz wnioski.
Krytycznie należy oceniać zebrany materiał - interpretując zebrany materiał nie można ograniczać się do mechanicznego obliczania uzyskanych wypowiedzi. Interpretacja ilościowa wymaga koniecznie interpretacji jakościowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznej analizy materiału.
Inne narzędzie stosowane w pomiarze to:

- Obserwacja, jest to proces polegający na dokonywaniu spostrzeżeń w celu odpowiedzi na dane pytania. Osobą dokonującą spostrzeżeń jest oczywiście badacz.
Obserwacja to proces postrzegania, który jest celowy, planowy i krytyczny.
• Celowość obserwacji – ma nam dostarczyć informacji, które są nam potrzebne do rozwiązywania problemów.
• Planowość obserwacji – są z góry określone zjawiska, które należy postrzegać, a także czas i okoliczności, w których obserwowane zjawisko zachodzi.
• Krytyczność obserwacji – jej rezultaty powinny poddane być krytyce albo ścisłej kontroli.
Te trzy cechy obserwacji pozwalają uniknąć błędów, które powstają na drodze przypadkowych spostrzeżeń. Do dokonywania obserwacji potrzebna jest obserwatorowi spostrzegawczość oraz uwaga (koncentracja). Ponad to wymaga się od badacza umiejętności selekcji spostrzeżeń, czyli zestawiania wyników obserwacji z interesującymi go zagadnieniami.


Podział technik obserwacji:
Standaryzowane – opracowywanie wyników w sposób ilościowy;

Sytuacje sztuczne, czynności wywołane
Ukryte
Uczestnicząca – badacz uczestniczy w sytuacjach, które są przedmiotem badania
Ciągłe – obserwacja zjawisk nie dających się łatwo wyodrębnić
Quasi-uczestnicząca – badacz posiada wiedzę wstępną o badanych zjawiskach
Jednoosobowe – obserwacje prowadzone przez jednego obserwatora
Niestandaryzowane – opracowywanie wyników w sposób jakościowy;

Sytuacje naturalne, czynności nie wywołane
Jawne:
- obserwacja jawna z ukrycia;
- obserwacja jawna nie z ukrycia;
Zewnętrzna – badacz zachowuje swą „anonimowość” dla badanych
Quasi-uczestnicząca – badacz posiada wiedzę wstępną o badanych zjawiskach
Jednorazowe –obserwacja zjawisk łatwych do czasowo – przestrzennego wyodrębnienia.
Wieloosobowe – obserwacja prowadzona przez wielu niezależnych obserwatorów.
Przygotowanie do przeprowadzenia obserwacji:
• Ustalenie celu i przedmiotu obserwacji
• Wybór sytuacji, w której będzie dokonywana obserwacja - wybór miejsca i czasu
• Przygotowanie szczegółowych wytycznych do przeprowadzenia obserwacji (dyspozycje obserwacji) – lista (możliwie szczegółowo sporządzona) zjawisk, na które trzeba zwracać uwagę podczas obserwacji.
• Przemyślenie sposobu zachowania się obserwatorów w danej sytuacji. Trzeba się zastanowić nad sposobem i miejscem robienia notatek.
• Przygotowania techniczne, problem działania w terenie – przygotowanie sobie sprzętu, np. magnetofonu, przemyślenie sposobu dokonywania opisu, robienia notatek.
Po przeprowadzonej obserwacji sporządza się sprawozdanie w oparciu o zgromadzone notatki i dyspozycje.
Wywiad jest kolejnym narzędziem stosowanym w pomiarze.
Wywiad jest podobny do rozmów codziennych, mających charakter informacyjny. Jedna osoba pyta, druga odpowiada. Przedstawiamy przykładowy wywiad z członkami zarządu SU, jaki został przeprowadzony w ubiegłorocznym mierzeniu jakości pracy szkoły.

Przygotowując wywiad:
• Należy dobrać współpracowników
• Badacz jest zaangażowany w badanie od początku do jego końca
Tok działań:
1. przemyślenie celu wywiadu
• celem wywiadu jest zdobycie informacji;
• wyodrębnia się te pytania problemowe, które mogą być zrealizowane i opisywane
2. wybór rozmówców, określenie czasu i miejsca wywiadu, określenie warunków w jakich wywiad powinien być prowadzony
3. ustalenie wytycznych do prowadzenia wywiadu:
• w wywiadzie te wytyczne nazywamy dyspozycjami ( dyspozycje dw)
• dyspozycje to lista informacji, które trzeba zdobyć podczas wywiadu, nie ma ona nigdy charakteru zamkniętego, informacje mają charakter szczegółowy. Listy te należy konstruować tak, aby było jasne dla ankietera, że sposób zdobywania odpowiedzi nie jest z góry określony.
4. Ustalenie ogólnego toku wywiadu, czyli kolejności poruszanych zagadnień. Kolejność nie ma charakteru koniecznego, toteż niekoniecznie musi być przestrzegana.
Procedura mierzenia jakości może być wykonana zarówno przez dyrektora i radę pedagogiczną ( Komisja mierzenia jakości pracy szkoły), jak i przez nadzór zewnętrzny.
Cele mierzenia jakości pracy szkoły przez instytucje zewnętrzne są następujące:
1. Dostarczenie szkole pełnej, rzetelnej informacji o jej mocnych i słabych stronach, o jej efektach na tle szkół podobnego typu. Informacja ta powinna stanowić podstawę planowania dalszego rozwoju szkoły.
2. Zebranie informacji w skali lokalnej, regionalnej lub ogólnopaństwowej o problemach funkcjonowania oświaty. Taka informacja może prowadzić do upowszechniania i promowania przykładów dobrej praktyki szkolnej.
3. Dostarczenie opinii publicznej rzetelnej informacji o jakości edukacji. Społeczeństwo ma prawo do wiarygodnej oceny funkcjonowania systemu oświaty, a przede wszystkim osiąganych efektów kształcenia.
Chciałyśmy dodać, że w zewnętrznym badaniu jakości pracy szkoły wykorzystuje się arkusz diagnostyczny.
Arkusz diagnostyczny może służyć jako lista pytań zadawanych dyrektorowi w trakcie wywiadu. Poniższe uwagi stanowią dodatkową wskazówkę dla dyrektora:
1. Arkusz otrzymuje dyrektor przed rozpoczęciem badania szkoły
2. Przygotowuje następujące dane statystyczne:
a. Informacje z arkusza organizacyjnego szkoły – liczba dzieci, liczba klas, liczba dzieci w poszczególnych klasach, liczba nauczycieli, liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty,
b. Liczba pracowników administracji i obsługi, w przeliczeniu na etaty,
c. Dane dotyczące nauczycieli – wykształcenie, staż pracy, stopień awansu,
d. Liczba i rodzaj zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych,
e. Wyniki konkursów przedmiotowych i innych, w których biorą udział uczniowie szkoły,
f. Liczba dzieci z orzeczeniami poradni specjalistycznych,
g. Wyniki sprawdzianów końcowych,
h. Klasyfikacja uczniów w ostatnim semestrze,
i. Baza szkoły: liczba sal, wyposażenie – komputery, biblioteka,
j. Finanse szkoły – wpłaty rodziców, konto specjalne, budżet szkoły,
3. Zgromadzenie danych o osiągnięciach szkoły ( imprezy, zawody, różne inicjatywy itp.), czyli to wszystko, czym szkoła może i chce się pochwalić.

Procedurę mierzenia jakości można podzielić na 3 etapy:
I ETAP obejmuje następujące czynności:
 Określenie celu i zakresu badania szkoły ( głównym celem jest dostarczenie pełnej, rzetelnej i obiektywnej informacji o słabych i mocnych stronach szkoły, informacja ta powinna stanowić podstawę planowania rozwoju szkoły)
 Przygotowanie harmonogramu badania (wspólnie z dyrektorem)
 Rozmowa z dyrektorem szkoły ( celem rozmowy jest poinformowanie o procedurze mierzenia jakości, uzyskanie jego zgody na rozpoczęcie badań oraz uzgodnienie terminów i czynności wykonywanych w szkole)
 Przygotowanie materiałów (list do rodziców, ankiety, uwagi do arkusza diagnostycznego, wskazówki dla ankieterów, wzorcowy raport, arkusze ewaluacji mierzenia jakości pracy szkoły)
szkolenie ankieterów
II ETAP, czyli właściwe mierzenie jakości pracy szkoły obejmuje:
1. Prezentacja metody, wypełnianie ankiet przez nauczycieli, uczniów.
2. Spotkanie i ankietowanie rodziców (rodzice mają prawo do wyrażania opinii i oczekiwań względem szkoły, do której uczęszcza ich dziecko)
3. Wypełnianie arkusza diagnostycznego ( wywiad z dyrektorem, wiele odpowiedzi powinno być podparte odpowiednimi dowodami
4. Ewentualna rozmowa z pedagogiem szkolnym ( np. określanie środowiska domowego uczniów)
III ETAP zespół oceniający:
1. Rejestruje dane(np. analiza i interpretacja wyników ankiet)
2. Opracowuje raport (Raport powinien być sporządzony w zalecanej formie, według załączonego wzoru. Wszelkie oceny i wnioski muszą wynikać z zebranych i zarejestrowanych dowodów. Raport jest dokumentem publicznym przeznaczonym dla rodziców, uczniów, nauczycieli, władz oświatowych, wszystkich zainteresowanych pracą szkoły.)
Zaprezentujemy teraz wnioski z raportu, jaki przygotowała Komisja w naszej szkole ( wnioski)
Ankieterzy mają proste zadania do wykonania, jednak powinni wiedzieć:
- jaka jest przyjęta definicja jakości
- jaki jest zakres badania prowadzonego w szkole
- jaki jest harmonogram wykonywanych czynności
- na jakie pytania odpowiadają uczniowie.
Podamy teraz praktyczne wskazówki dla ankietera, ponieważ większość z Państwa jest zaangażowana w procedurę mierzenia jakości pracy szkoły i przeprowadza różne ankiety badające określonych klientów szkoły
Wskazówki dla ankietera
1. Czas przeznaczony na ankietowanie uczniów wynosi 1 godzinę lekcyjną dla każdej klasy.
2. Wszyscy uczniowie wytypowanych klas wypełniają ankietę.
3. Po wejściu do klasy ( przedstawiamy się) krótko omawiamy cel badania. Możemy powiedzieć kilka słów o badaniach ankietowych i o zbieraniu opinii. Tłumaczymy jasno, posługujemy się prostym, zrozumiałym językiem.
4. Podkreślamy, jak ważne są opinie uczniów. Wyjaśniamy, że nie ma złych odpowiedzi. Krótko omawiamy instrukcję i upewniamy się, ze wszystko zostało zrozumiane.
5. Informujemy uczniów, że rezultatem badania będzie raport, a skrót tego raportu będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych wynikami badania szkoły.
6. Zostajemy sami z uczniami.
7. Podkreślamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa.
8. Informujemy uczniów, że nie powinni sobie przeszkadzać.
9. Rozdajemy ankiety wszystkim uczniom.
10. Zaznaczamy, że gdyby jakiekolwiek pytania były niezrozumiałe,
chętnie udzielimy indywidualnych wyjaśnień.
11. Bądźmy życzliwi, cierpliwi, pogodni.
12. Parę minut przed końcem lekcji przypomnijmy, że zbliża się
dzwonek.
13. Wypełnione ankiety odkładajmy stroną zapisaną do dołu.
14. Nie czytajmy, nie przeglądajmy, a tym bardziej nie komentujmy
odpowiedzi.
15. Podziękujmy i pożegnajmy uczniów, z którymi przebywaliśmy.
16. W czasie ankietowania rodziców postępujemy podobnie jw.
17. Czas na wypełnianie ankiet przez rodziców nie jest określony, kiedy skończą, zbieramy kwestionariusze, dziękujemy
18. Rodzice mogą być ankietowani na wywiadówce np. w obecności wychowawcy klasy.

Jak widzicie Państwo, cała skomplikowana i trudna dla wszystkich procedura mierzenia jakości pracy szkoły stanowi podstawę do planowania jej rozwoju.
Podsumujmy

W przypadku pojedynczych szkół dominować będą metody jakościowe. W ich przypadku nie uogólniamy wniosków, tylko wykorzystujemy je w owej badanej szkole. Zamiast metod statystycznych stosujemy analizę tekstów, ich porównywanie. Więc nie tyle ankiety, które są charakterystyczne dla metod ilościowych, ile analiza dokumentów, obserwacja, wywiady. Interpretacja danych uzyskanych tymi metodami jest zawsze w jakimś stopniu intuicyjna i zawodna, ale – to ważne – bycie wewnątrz sytuacji, doskonała znajomość szkoły i uwarunkowań lokalnych może często zrekompensować braki umiejętności profesjonalnych. Choć może też szkodzić obiektywności wniosków.
Interpretacja, wnioskowanie i wykorzystanie badań
Dane zebrane w procesie mierzenia jakości pracy szkoły należy odpowiednio zinterpretować. Interpretacja danych to bardzo wrażliwy obszar, wymagający dużego doświadczenia osoby interpretującej, wnikliwości i wiedzy socjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i merytorycznej. Należy takich prób interpretacji dokonać własnymi siłami, ale niezbędne jest zewnętrzne ich zrecenzowanie.
Prezentowałyśmy Państwu różne narzędzia badawcze. Na koniec przypominamy, że
– zbieranie danych musi być anonimowe i gwarantować bezpieczeństwo tych, którzy udzielają informacji. Złamanie tej zasady przekreśla jakiekolwiek wykorzystanie wniosków.
– należy unikać korzystania z narzędzi, co, do których nie mamy pewności, że potrafimy pozyskane za ich pomocą dane właściwie przetworzyć i zinterpretować.
– pozyskując informacje przy badaniu jakości musimy upewnić się, że ci, którzy informacji udzielają, tak samo rozumieją pytania, jak ci, którzy te pytania zadają. Mnóstwo fałszywych danych pochodzi stąd, że nie zostało uzgodnione rozumienie terminów, że pytamy uczniów językiem nauczycielskim lub pytamy o sprawy, które są dla nich obce; do tego ich odpowiedzi też rozumiemy na swój sposób.
– musimy pamiętać o tym, że interpretacja tekstu w celu mierzenia jakości jest umiejętnością wyższą niż wytworzenie tekstu źródłowego. Znaczy to, że ocena jakości – na przykład planu wychowawczego szkoły – jest umiejętnością wyższą niż tego planu napisanie.
Budując narzędzia badania jakości, musimy robić to ostrożnie– przede wszystkim, żeby się tego nauczyć.
Uczmy się planowania badania jakości oraz interpretacji wyników. I konsultujmy się, wymieniajmy uwagi i doświadczenia, gdyż są to umiejętności NIEZBĘDNE do prowadzenia mierzenia jakości.
Na koniec powiedzmy raz jeszcze:
Czemu i komu powinny służyć badania jakości?
Badania jakości pracy z natury swojej powinny służyć głównie placówce, której dotyczą. Przydatnością i wiarygodnością danych zainteresowana jest przede wszystkim szkoła. To ona decyduje w istocie, jakie wiadomości są jej potrzebne i jak wykorzystać pozyskane informacje, tworząc 5,1 program rozwoju, program wychowawczy program profilaktyki.
Kto powinien prowadzić te badania?
Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym ustaliło, że za badanie jakości pracy szkół odpowiedzialny jest kurator oświaty. Kurator ma wspierać podległe szkoły w badaniu jakości ich pracy. Podnoszenie jakości pracy szkół będzie następować przede wszystkim tam, gdzie same szkoły będą sprawdzać jakość swojej pracy, właściwie interpretować wyniki i podejmować racjonalne działania.
Żeby badanie jakości pracy było użyteczne i poprawne, muszą być spełnione dwa warunki. Osoby planujące, organizujące i prowadzące badania muszą bardzo dobrze znać problemy i potrzeby badanych placówek oraz muszą umieć planować, organizować i prowadzić badania.
Badania w placówkach powinni prowadzić ich pracownicy, ucząc się zasad i technik, umiejętność interpretacji wyników zdobywając w praktyce (tej umiejętności inaczej zdobyć się nie da).

Maria Bukowska, Ewa Szymańska
Szkoła Podstawowa w Chalinie
Metody, techniki i narzędzia badawcze –
kreowanie planu mierzenia jakości pracy szkoły.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie