Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
"Poznaję i rozwijam się przez sztukę" - program edukacyjny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3097 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program autorski "Poznaję i rozwijam się przez sztukę" jest programem edukacyjnym wspierającym zarazem program wychowawczy szkoły. Jest to program, który ma rozwijać zdolności i umiejętności artystyczne dzieci. Jest realizowany przez wszystkich nauczycieli i obejmuje kilka faz. Zawiera również ciekawe propozycje dla uczniów dotyczące ich kontaktów ze światem sztuki. Może być realizowany w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Program opracowała:
mgr Justyna Sędłak
nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Lipnie

Program edukacyjny
„Poznaję i rozwijam się przez sztukę”


Twórczość stanowiąc jedną z zasad ludzkiego działania przejawia się we wszystkich dziedzinach i jest potrzebą i formą ekspresji prawidłowo ukształtowanej jednostki, a zarazem motorem rozwoju tej jednostki. Stąd ułatwienie człowiekowi aktywności twórczej jest działaniem na rzecz rozwoju jego osobowości. Proces kształcenia powinien zmierzać do twórczego stylu życia i kształtowania twórczej osobowości młodego człowieka. Szeroko rozumiana edukacja powinna stymulować jednostkę w kierunku aktywności własnej i spontanicznej. Szkoła jako instytucja wychowująca powinna uwzględniać dwa postulaty samorealizacji i uspołecznienia, dlatego też w praktyce pedagogicznej aktywność twórcza pojawia się w procesie „wychowania przez sztukę”.


I. Sztuka i twórczość jako forma działania człowieka.

Sztuka w wychowaniu i edukacji naszych dzieci odgrywa ogromną rolę. Proces malowania, rysowania, rzeźbienia, konstruowania, tworzenia muzyki, teatru, dzieła poetyckiego czy literackiego jest skomplikowanym aktem, w którym dziecko korzystając z własnego doświadczenia i łącząc różne elementy stwarza nową, nierzadko oryginalną całość. W całym procesie wielu kombinacji, dobierania i przekształcania przeróżnych elementów powstają nie tylko nowe wytwory-obrazek, piosenka, melodia, przedstawienie, wiersz, ale przede wszystkim dziecko w ten sposób wyraża swoje myśli, sposób spostrzegania świata i odbierania jego bodźców, uzewnętrznia swoje uczucia i emocje, uaktywnia i rozwija wyobraźnię, szuka coraz to nowszych środków wyrazu, kształtuje w sobie poczucie estetyki itd.
Sztuka jest przejawem twórczej aktywności dzieci, która jest ogromnie absorbująca. Zajęcia np. plastyczne, muzyczne czy teatralne umożliwiają dziecku rozwój myślenia i wyobraźni, wnikliwe spostrzeganie i poznawanie otaczającego go środowiska oraz umożliwiają pewną realizację samego siebie. Jest to szansa zwłaszcza dla tych uczniów, którzy mają kłopoty z nauką. Poprzez aktywność twórczą mogą wyrazić własną osobowość, a przy tym odczuć, że dokonali czegoś niesamowitego. Nawet małe dziecko, kiedy gryzmoli kredką po kartce przedstawia to, co jest dla niego ważne, a satysfakcja, jaką mu to daje jest widoczna. Wiara we własne możliwości, której źródłem mogą być tego rodzaju wypowiedzi staje się fundamentem rozwoju. Dziecko, które wypowiada się artystycznie adekwatnie do swego poziomu rozwojowego, uczy się niezależności myślenia i wyrażania swych sądów środkami, jakimi dysponuje. Z kolei dziecko, które jedynie naśladuje innych, przyjmując ich sposób i środki wyrazu, nie umie wypowiedzieć się samodzielnie i w konsekwencji popada w stan frustracji. Sztuka będąca elementem doświadczenia osobistego, przyczynia się do rozwoju indywidualności. Prawie każde zaburzenie intelektualne czy emocjonalne wiąże się z brakiem poczucia we własne siły. Odpowiednia stymulacja uzdolnień twórczych dziecka może być środkiem zapobiegania takim zaburzeniom. Własna wypowiedź jednostki ma dla niej pierwszorzędne znaczenie. Już małe dzieci odczuwają potrzebę uznania dla swych działań. Zatem sztuka odgrywa istotną rolę w rozwoju indywidualności.
Na twórczy rozwój jednostki w znacznym stopniu ma wpływ otoczenie, które może ułatwiać bądź utrudniać jej rozwój. Otoczenie sprzyjające twórczości nie tylko inspiruje wychowanka do aktywności, ale także umożliwia intensyfikowanie przeżyć i poszerzanie doświadczeń dziecka. Do wielu sukcesów można dojść samodzielnie, ale nie ulega wątpliwości, ze mając dobre wzory do naśladowania, dobrych nauczycieli można to wszystko osiągnąć lepiej i szybciej. Niejednokrotnie to dzięki nauczycielowi uczeń zaczyna uświadamiać sobie, że on także może być twórczy. Nauczyciel powinien być inicjatorem procesu twórczego i inspirować uczniów do działania. Powodzenie nauczyciela w pracy nad rozwijaniem twórczej aktywności dzieci zależy od posiadanej przez niego wiedzy, od permanentnego dokształcania się, od szukania nowych środków wyrazu, a także od znajomości swoich uczniów, ich potrzeb, uzdolnień, możliwości, zainteresowań oraz temperamentu. Praca nauczyciela to przede wszystkim praca twórcza, która wymaga nieustannej modyfikacji. Chodzi o to, ze nauczyciel, by być rzetelnie przygotowanym do zajęć musi podnosić poziom swej specjalizacji przedmiotowej.

II. Założenia programu:

II.1. Organizacja programu
Powyższe refleksje stały się inspiracją do stworzenia programu: „Poznaję i rozwijam się przez sztukę”. Program jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Lipnie.
Świadomy i efektywny udział uczniów w programie wymaga przygotowania nauczycieli. W szkole kluczową rolę w realizacji programu powinni odgrywać wychowawcy klasowi, nauczyciele języka polskiego, muzyki, plastyki, historii, katechezy i nauczania zintegrowanego, którzy realizując poszczególne tematy lekcji zawierające zagadnienia związane z tematyką sztuki przyczynią się do realizacji założeń powyższego programu
Odbiorcami programu będą uczniowie szkoły w klasach od I do VI.

II.2. Zadania programu:
Nadrzędnymi celami programu są:
 kształtowanie postawy twórczej wobec świata i siebie, rozwijanie zintegrowanej osobowości poprzez kontakt z dziełem sztuki (obraz, rzeźba, spektakl teatralny, dzieło muzyczne)
 kształtowanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, muzycznych, aktorskich, literackich
 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
 rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zbiorowego
 stymulowanie różnych form aktywności poprzez sztukę
 poznawanie literatury i pogłębianie wiedzy o sztuce
 poznawanie sztuki i obyczajów naszego regionu
 zapoznawanie z narodowym dziedzictwem sztuki
 wyzwalanie radości tworzenia
 promowanie dorobku twórczego uczniów
 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – udział w audycjach, koncertach, festiwalach, przedstawieniach)

II.3. Realizacja programu:
W pierwszej fazie realizacji programu proponuję upowszechnienie w szkole filmów wideo związanych z poznawaniem przez uczniów sztuki przede wszystkim polskiej jak i międzynarodowej, a także wszelkich jej dziedzin. Aby nadać tej propozycji szerszy wymiar, proponuję nauczycielom zorganizowanie konkursów (plastycznych, wiedzy o sztuce…) dla uczniów, którzy razem ze swoimi nauczycielami opracują regulaminy poszczególnych konkursów.
W następnej fazie odbędą się szkolenia dla nauczycieli nauczania zintegrowanego związane z problematyką rysunku dziecka oraz technik malarskich dla dzieci.
Kolejna faza programu zakłada udział uczniów w wycieczkach szkolnych, które będą przybliżać dzieciom problematykę sztuki. Poprzedzone one będą teoretycznym wprowadzeniem na poszczególnych lekcjach, a zakończone zetknięciem uczniów z rzeczywistością np. teatru. Dalej udział dzieci w koncertach edukacyjnych, przedstawieniach, akademiach, zwiedzanie wystaw (muzealnych, plastycznych, malarstwa…) spowoduje zainteresowanie uczniów sztuką różnych dziedzin, epok czy regionów. Ta faza programu ma na uwadze nie tylko sferę poznawczą ucznia, ale i emocjonalną, gdzie dziecko bezpośrednio przeżywa kontakt ze sztuką.
Program „Poznaję i rozwijam się przez sztukę” zakłada także spotkania wychowanków z artystami, które będą zorganizowane na terenie szkoły.
Zasadniczymi efektami programu będą:
• szkolna galeria, gdzie będzie można podziwiać twórczą aktywność dzieci,
• poszerzenie działalności szkoły poprzez współpracę z różnymi ośrodkami kultury,
• aktywność dzieci przejawiająca się udziałem w konkursach, akademiach, przedstawieniach,
• rozpowszechnienie sztuki dziecięcej poza szkołą- organizacja kiermaszy, wystawy dla rodziców, udział w przeglądach i konkursach gminnych oraz na szczeblach wyższych
• współpraca pomiędzy konkretnymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów realizujący ścieżki przedmiotowe związane z tematyką sztuki
• w końcu współpraca nauczyciela i ucznia w przygotowaniu np. dramy na lekcję, przedstawienia czy pracy plastycznej, utworu muzycznego, wiersza na konkurs itp.


Bibliografia:
I. Źródła drukowane:

1) Kozłowski J.: Nauczyciel poszukujący. „Przegląd Oświatowo-
wychowawczy”. 1975 nr 4

II. Opracowania:
1) Lowenfeld V.; Brittan W.: „Twórczość rozwój umysłowy
dziecka”. PWN Warszawa 1977 r.
2) Puślecki S.: „Wspieranie elementarnych zdolności
twórczych uczniów”. Opole 1994 r.
3) Wall W.D.: „Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa”.
PWN Warszawa 1986 r.
4) Zborowski J.: „Rozwijanie aktywności twórczej dzieci”. WSiP
Warszawa 1986 r.
Opracowała: Justyna Sędłak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie