Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy kraje Unii Europejskiej - program edukacyjny kl. I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9551 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program adresowany jest do uczniów klas I-III, ma na celu dostarczenie dzieciom ogólnych informacji o państwach należących do Unii Europejskiej, zapoznanie z wybranymi zwyczajami poznawanych krajów, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł wiedzy.

„ POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ”
- program edukacyjny dla uczniów kl. I - III

Wstęp

Edukacja europejska ma znaczące miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego w szkole. Bardzo ważną rzeczą w edukacji dzieci jest wychowanie ich w świadomości, że nie jesteśmy sami na świecie, że obok nas żyją ludzie innych narodowości, odmiennych kultur i religii. Aby żyć w harmonii i przyjaźni, potrzebna jest wzajemna pomoc, współpraca i na nie należy szczególnie uczulić dzieci.
Przystąpienie do wspólnoty krajów UE sprawia, że upowszechnianie wiedzy z zakresu integracji europejskiej staje się nakazem chwili. Istotą edukacji europejskiej jest uświadomienie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz wspólnego dziedzictwa kultury, odmienności i różnorodności ludzi i narodów.
Ważne jest, by uczniowie w szkole jak najszybciej uczyli się rozumienia pozytywnych relacji międzyludzkich, by poznawali życie rówieśników z innych miast i krajów, by uczyli się tolerancji dla inności i współpracy w różnych grupach.
Dzieci są bardzo szczególnymi odbiorcami wiedzy o innych państwach w Europie. Wykazują duże chęci poznawcze, chcą jak najwięcej wiedzieć i rozumieć.
W telewizji i innych środkach masowego przekazu słyszą i czytają o negocjacjach, integracji,... padają tam nic nie mówiące dzieciom nazwy: Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, itp.
Jednak uczniowie w tym wieku nie wszystkie zagadnienia są w stanie zrozumieć. Dlatego wyszukałyśmy i opracowałyśmy materiały adekwatne do ich wieku.
Realizując edukację europejską chcemy skoncentrować się na zagadnieniach podstawowych. Chcemy dotrzeć bardziej do emocji, przeżyć uczniów niż do ich intelektu. Jest to zasada ogólnie obowiązująca w przypadku procesu dydaktycznego w szkole podstawowej, a w przypadku edukacji europejskiej szczególnie ważna, gdyż dzieci muszą zrozumieć, poczuć znaczenie i wagę współpracy i współodpowiedzialności, a następnie umieć realizować te wartości poprzez właściwe postawy w swoim życiu codziennym.
Mamy nadzieję, że realizując pierwszą część programu zachęcimy dzieci do poznawania kolejnych krajów należących do wspólnoty europejskiej, rozbudzimy w nich szacunek do swojej Ojczyzny i Europy.
Chciałybyśmy, aby nasze dzieci umiały odnaleźć się w nadchodzącej rzeczywistości, a nawet by były jej twórcami.

Diagnoza
Przystępując do opracowania programu postanowiłyśmy sprawdzić, jaki poziom wiedzy o krajach europejskich reprezentują uczniowie naszej szkoły.
Dnia 09 stycznia 2006 r. przeprowadziłyśmy krótką ankietę (załacznik nr 1) wśród uczniów kl. I – III. Łącznie ankietowanych było 22 uczniów, którzy odpowiedzieli na 4 pytania.
Podsumowanie – diagnoza:
Analizując wyniki ankiet stwierdziłyśmy, że uczniowie naszej szkoły mają duże deficyty z zakresu wiedzy o krajach europejskich.

Założenia programu
I. Założenia ogólne programu.
Program adresowany jest do uczniów kl. I – III, ma na celu dostarczenie dzieciom informacji ogólnych o państwach należących do Unii Europejskiej, zapoznanie z wybranymi zwyczajami krajów oraz przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł wiedzy.

II. Cele edukacji europejskiej:
- szerzenie informacji o państwach europejskich,
- ułatwienie rozumienia Unii Europejskiej we wszystkich jej aspektach,
- uświadomienie roli i znaczenia Polski w Europie,
- ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej,

III. Cele operacyjne:
Uczeń:
- wskazuje na mapie kilka krajów europejskich,
- wymienia stolice państw,
- zna największe zabytki poznanych państw, ciekawe miasta,
- wymienia nazwiska sławnych ludzi danego kraju,
- rysuje wybrane flagi i symbole narodowe,
- potrafi określić miejsce i rolę Polski i Polaków w Europie,
- umie zaśpiewać „ Odę do radości” ( hymn UE),
- rozpoznaje symbole UE,
- umie rozróżnić monety i banknoty „Euro”,
- zna kilka zabaw i piosenek popularnych wśród rówieśników zamieszkujących inny kraj,
- potrafi sporządzić potrawę,
- zgodnie współpracuje w zespole,
- przestrzega zasad właściwego współzawodnictwa,


Metody, formy, środki dydaktyczne
I. Metody pracy.
Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi, gdyż umożliwiają one osiągnięcie takich umiejętności jak: kreatywne myślenie i działanie, komunikowanie się, współpraca. Dzięki tym metodom dzieci zrozumieją pozytywne relacje międzyludzkie, poznają życie rówieśników z innych krajów, nauczą się tolerancji i asertywności.
Na zajęciach będziemy również korzystać z następujących metod:
- twórczego rozwiązywania problemów,
- efektywnego współdziałania w grupie,
- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy,
- stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

II. Formy pracy.
W pracy z dziećmi wykorzystamy następujące formy pracy:
- grupową,
- zespołową,
- indywidualną.

III. Środki dydaktyczne:
Na każdych zajęciach będziemy korzystały z następujących środków dydaktycznych: mapy fizycznej Europy, atlasów, flagi Unii Europejskiej, banknotów i monet „ Euro”, płyty CD z piosenkami, magnetofonu, „Notatników Młodego Europejczyka” ( dla każdego dziecka), pocztówek, czasopism, encyklopedii, komputera, komputerowego programu edukacyjnego dla dzieci „ Dinozaur Gadzio zwiedza Europę” ... i innych w zależności od omawianego tematu.


Przewidywalne osiągnięcia uczniów
Ocena realizacji programu odbywać się będzie na bieżąco, a osiągnięte efekty będą poddawane bieżącej i etapowej ewaluacji. Dzieci wezmą udział w szkolnym quizie, odnosząc sukcesy.
Kształcenia europejskiego na poziomie klas I – III nie można sprowadzić do określonego zakresu wiadomości i umiejętności. Nie tylko ilością zapamiętanych wydarzeń, nazw, nazwisk można zmierzyć wyniki nauczania. Znacznie ważniejsze będą inne efekty jak zainteresowania, wyobrażenia o Europie i krajach UE.


Ewaluacja
Osiągnięcia uczniów będziemy badać poprzez:
- ich obserwację podczas pracy,
- rozmowy z uczniami,
- analizę wytworów uczniów ( „ Notatnik Młodego Europejczyka”),
- ilość zgromadzonych punktów – gwiazdek na „ Karcie aktywności uczestnika spotkań”
- wypowiedzi ustne na zajęciach,
- pracę w grupie,
- dokumentację fotograficzną spotkań,
- quizy, konkursy,
- ankietę podsumowującą zajęcia,


Bibliografia
- Dębska K. E. „ Najmłodsi w Europie”, Wydawnictwo „ AKER”
- Fechner – Sędzicka I., Glówczewska D., Nehring A. „ Poznajemy kraje Unii Europejskiej”, Wydawnictwo „ AKER”,
- Fechner – Sędzicka I., Glówczewska D., „ 111 zabaw w edukacji europejskiej”, Wydawnictwo „ AKER”,
- Giacone E. , Schiavetta M. „ Zabawa na każdy dzien”, Wydawnictwo „ Jedność”,
- Krzyżanek M. „ Unia Europejska dla dzieci”, Wydawnictwo Podsiedlik – Raniawski,
- Nehring A. „ Mały Europejczyk”, Wydawnictwo „ Aksjomat”,
Zajęcia 1 – część pierwsza
Temat: Czym jest Unia Europejska?

Cele zajęć:
uczeń :
- wie co to jest Unia Europejska,
- zna walutę „ Euro”,
- zna flagę Unii Europejskiej,
- potrafi wskazać na mapie Europę i Polskę,
- rozumie potrzebę przynależności Polski do Unii Europejskiej,
- potrafi pisać nazwy państw wielką literą,
- korzysta z encyklopedii i słowników,


Metody i techniki pracy :
- słowna-rozmowa kierowana przez nauczyciela,
- oglądowa,
- zajęć praktycznych,

Środki dydaktyczne:
- mapa polityczna Europy,
- płyta CD z nagraniem IX Symfonii Ludwiga van Beethovena,
- koperta z listem,
- flaga Unii Europejskiej,
- encyklopedie i słowniki,
- karty pracy dla każdego dziecka,

Tok zajęć :

1. Odczytanie przez nauczyciela przesyłki pocztowej – listu adresowanego do dzieci od Europki i Unionka
2. Wskazanie na mapie Europy.
3. Poznanie Unii Europejskiej jako związku państw europejskich, jej głównych celów.
4. Zapoznanie z wyglądem flagi Unii Europejskiej.
5. Wysłuchanie I zwrotki i refrenu hymnu Unii Europejskiej, wyjaśnienie słowa „oda”.
6. Poznanie waluty Unii Europejskiej – korzyści wynikające z jej wprowadzenia.
7. Zabawa ruchowa.
8. Uzupełnianie kart pracy.
9. Wykonanie flagi Unii Europejskiej.
10. Podsumowanie – utrwalenie poznanych wiadomości.
Zajęcia 1 – część druga
Temat : Podróż do Niemiec.

Cele zajęć :
uczeń :
- wskazuje na mapie Niemcy,
- podaje i zaznacza na mapie konturowej nazwę stolicy Niemiec,
- zna niemiecką flagę i niektóre zabytki,
- potrafi opowiedzieć z czego słyną Niemcy,
- potrafi pracować w grupie,


Metody i techniki pracy :
- słowna,
- oglądowa,
- zajęć praktycznych,

Środki dydaktyczne :
- mapa Europy,
- ilustracje, albumy i widokówki przedstawiające Niemcy,
- karty pracy,
- płyta CD z nagraniami muzyki Bacha i Beethovena,

Tok zajęć

1. Zaproszenie dzieci w podróż do pierwszego kraju, który słynie z produkcji dobrych samochodów, zamiłowania do porządku, bajek braci Grimm - uczniowie odgadują jego nazwę.
2. Wyszukanie na mapie Europy Niemiec, odczytanie nazwy stolicy, poznanie flagi.
3. Oglądanie ilustracji przedstawiających ciekawe miejsca tego kraju.
4. Poznanie zwrotów grzecznościowych w języku Niemieckim : dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.
5. Zabawa ruchowa.
6. Rozmowa na temat : „ Z czego słyną Niemcy?”
- oglądanie portretów Bacha i Beethovena, wysłuchanie fragmentów ich muzyki,
- poznanie marek samochodów produkowanych w Niemczech.
7. Wypełnianie kart pracy: rebusy, kolorowanki, ciekawostki.
8. Zabawa ruchowa.
9. Podsumowanie wiadomości na temat Niemiec.


Zajęcia 2
Temat : Podróż do Francji.

Cele zajęć :
uczeń :
- wskazuje na mapie Europy Francję,
- podaje i zaznacza na mapie konturowej nazwę stolicy Francji,
- rozpoznaje flagę Francji,
- wymienia kilka najciekawszych zabytków Francji,
- aktywnie uczestniczy w zabawie, podejmuje wyznaczone role.

Metody i techniki pracy :
- słowna,
- oglądowa,
- zajęć praktycznych,

Środki dydaktyczne :
- mapa Europy,
- ilustracje przedstawiające zabytki Francji, ciekawostki kulinarne, przyrodnicze, modę,
- CD z nagraniem piosenki „Panie Janie”,
- karty pracy,
- kawałki materiałów, bibuła i inne rzeczy potrzebne do zaprojektowania stroju,


Tok zajęć

1. Zaproszenie w podróż do Francji – państwa, które słynie z projektowania odzieży.
2. Odszukanie na mapie Francji, wskazanie stolicy, największych rzek, miast.
3. Oglądanie ilustracji przedstawiających ciekawe miejsca i zabytki Francji.
4. Zapoznanie ze zwrotami grzecznościowymi w języku francuskim.
5. Wysłuchanie i nauka piosenki „Panie Janie”.
6. Rozmowa na temat tego z czego słynie Francja.
7. Zabawa ruchowa.
8. Wypełnianie kart pracy – ciekawostki, łamigłówki, kolorowanki.
9. Pokaz mody – projektowanie strojów na różne okazje, prezentacja.
10. Podsumowanie zajęć – swobodne wypowiedzi na temat Francji w oparciu o zdobyte wiadomości.
Zajęcia 3
Temat : Podróż do Włoch.

Cele zajęć :
uczeń :
- wskazuje na mapie Włochy,
- wie, że stolicą Włoch jest Rzym,
- rozpoznaje flagę Włoch,
- rozpoznaje wybrane zabytki i obiekty Włoch,
- wie, z czego słyną Włochy,


Metody pracy :
- słowna,
- oglądowa,
- zajęć praktycznych,

Środki dydaktyczne :
- mapa Europy,
- ilustracje, albumy, zdjęcia przedstawiające zabytki i budowle Włoch,
- przewodniki turystyczne,
- karty pracy,
- CD z muzyką włoskąTok zajęć :

1. Zaproszenie w podróż do kraju, który słynie z pizzy i spaghetti – dzieci odgadują co to za kraj.
2. Wskazanie na mapie Włoch, podanie stolicy, największych rzek i miast.
3. Poznanie flagi Włoch, kolorowanie flagi.
4. Przedstawienie krótkiej wizytówki Włoch (poparte ilustracjami), z uwzględnieniem : religii, kultury, sztuki.
5. Wysłuchanie nagrań z muzyką włoską – zabawy przy muzyce.
6. Poznanie zwrotów grzecznościowych w języku włoskim.
7. Przeglądanie ilustracji z malowniczych rejonów Włoch, poznanie zabytków.
8. Uzupełnianie kart pracy – rebusy, ciekawostki, kolorowanki.
9. Zabawa ruchowa.
10. Podsumowanie dnia – swobodne wypowiedzi na temat podróży do Włoch.
Zajęcia 4
Temat : Podróż do Wielkiej Brytanii.

Cele zajęć :
uczeń :
- wskazuje na mapie Europy Wielką Brytanię,
- zna flagę Wielkiej Brytanii i jej stolicę,
- zna wybrane elementy kultury Wielkiej Brytanii,
- rozpoznaje wybrane zabytki brytyjskie,
- zna zwroty grzecznościowe w języku angielskim,

Metody i techniki pracy :
- słowna,
- oglądowa,
- zajęć praktycznych,

Środki dydaktyczne :
- mapa Europy,
- karty z ilustracjami przedstawiającymi zabytki brytyjskie,
- CD z muzyką szkocką,
- karty pracy,
- wiersz o Wielkiej Brytanii,

Tok zajęć

1. Zaproszenie do podróży – odczytanie wiersza zachęcającego do zwiedzenia Wielkiej Brytanii.
2. Wskazanie na mapie Europy Wielkiej Brytanii, podanie stolicy, większych miast, rzek.
3. Zapoznanie z flagą Wielkiej Brytanii, kolorowanie jej.
4. Przedstawienie wizytówki Wielkiej Brytanii – rządy królowej, religia, kultura.
5. Poznanie zwrotów grzecznościowych w języku angielskim.
6. Wysłuchanie nagrania z muzyką szkocką – zabawy ruchowe, poznanie stroju szkockiego
7. Zapoznanie z najciekawszymi miejscami i zabytkami Wielkiej Brytanii.
8. Ustalenie z czego słynie Wielka Brytania.
9. Uzupełnianie indywidualnych kart pracy.
10. Zabawy ruchowe.
11. Podsumowanie dnia – dzielenie się tym, co dzieci zapamiętały o omawianym kraju.


Zajęcia 5
Temat : Podróż do Grecji.

Cele zajęć :
uczeń :
- wskazuje Grecję na mapie Europy,
- zna stolicę i flagę Grecji,
- zna kulturę Grecji,
- wymienia kilka zabytków starożytnej Grecji,
- potrafi wykonać sałatkę grecką,

Metody i techniki pracy :
- słowna,
- oglądowa,
- zajęć praktycznych,

Środki dydaktyczne :
- mapa Europy,
- karty z ilustracjami przedstawiającymi najpiękniejsze miejsca i zabytki Grecji,
- przewodniki turystyczne,
- CD z muzyką Grecką,
- karty pracy dla grup i indywidualne,
- składniki na sałatkę grecką,

Tok zajęć

1. Odgadnięcie zagadki dźwiękowej – nagranie „Zorba” – ustalenie jaki odwiedzimy kraj.
2. Wskazanie Grecji na mapie Europy, podanie jej stolicy.
3. Poznanie flagi Grecji, kolorowanie jej.
4. Poznanie zwrotów grzecznościowych w języku greckim.
5. Przedstawienie wizytówki Grecji – religia, nauka (filozofowie), kultura (zabytki).
6. Przeglądanie ilustracji z malowniczych rejonów Grecji.
7. Słuchanie muzyki greckiej – zabawa ruchowa „Zorba”.
8. Ustalenie z czego słynie Grecja.
9. Uzupełnianie indywidualnych kart pracy.
10. Wykonanie sałatki greckiej.
11. Podsumowanie cyklu zajęć z zakresu Unii Europejskiej :
- wypełnienie ankiety ( załącznik nr 1 ),
- przeprowadzenie quizu z nagrodami pod hasłem : „Znam kraje Unii Europejskiej” (załącznik nr 5 )Załączniki


1.Ankieta dla uczniów

1) Na jakim kontynencie leży Polska?
a) Azja
b) Ameryka
c) Afryka
d) Europa
e) Australia

2) Wymień 2 kraje europejskie i podaj ich stolice.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


3) Jak nazywa się duża organizacja, którą założyły kraje europejskie?

..................................................................................................................................................

4) Wymień kilka krajów, w których posługują się pieniędzmi o nazwie „ Euro”.

.......................................................................................................................................................


2.QUIZ "Znam kraje Unii Europejskiej"

1. Polska należy do Unii Europejskiej:
a. Tak
b. Nie

2. Na fladze Unii Europejskiej jest gwiazdek:
a. 15
b. 12
c. 17

3. Hymn Unii Europejskiej to:
a. Oda do radości
b. Oda do młodości
c. Oda do miłości

4. Stolicą Niemiec jest:
a. Bukareszt
b. Bonn
c. Berlin

5. Główną atrakcją Paryża jest:
a. Wieża Babel
b. Krzywa wieża w Pizie
c. Wieża Eiffla

6. Świątynia Partenon na wzgórzu Akropol znajduje się:
a. we Francji
b. we Włoszech
c. w Grecji

7. Ślimaki i żabie udka to przysmak:
a. Niemców
b. Francuzów
c. Anglików

8. Bajkopisarze, bracia Grimm, pochodzą z:
a. Niemiec
b. Danii
c. Francji

9. Samochody marki Mercedes produkowane są:
a. we Włoszech
b. we Francji
c. w Niemczech

10. Stolicą mody jest:
a. Berlin
b. Paryż
c. Londyn

11. Jakie państwo w Europie ma kształt buta:
a. Francja
b. Włochy
c. Wielka Brytania

12. Pizza i spaghetti to przysmak:
a. Francuzów
b. Włochów
c. Anglików

13. Spódnice noszą:
a. Włosi
b. Szkoci
c. Grecy

14. Królowa jest głową państwa w:
a. Niemczech
b. Wielkiej Brytanii
c. Włoszech

15. Zegar Big Ben odmierza czas w:
a. Hamburgu
b. Londynie
c. Salonikach

16. Stolica Grecji to:
a. Paryż
b. Wenecja
c. AtenyOpracowały: mgr Halina Krupa, mgr Beata Świst
nauczycielki kształcenia zintegrowanego SP w Świętoszówce

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie