Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja europejska w kształceniu zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1376 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowany program jest przewidziany na pierwszy etap edukacyjny, czyli klasy I – III szkoły podstawowej. Celem programu jest wyposażenie ucznia w szereg umiejętności niezbędnych do zrozumienia integracji europejskiej i radzenia sobie w naszej unijnej rzeczywistości. Tematyka została dobrana w taki sposób, że może wzbudzać autentyczne zainteresowania uczniów kwestią procesów integracyjnych w Europie.

Program autorski
EDUKACJA EUROPEJSKA
w kształceniu zintegrowanym

Realizację w / w programu proponuję na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze
1 godziny tygodniowo

Opracowany program jest przewidziany na pierwszy etap edukacyjny, czyli klasy I – III szkoły podstawowej. Celem programu jest wyposażenie ucznia w szereg umiejętności niezbędnych do zrozumienia integracji europejskiej i radzenia sobie w naszej unijnej rzeczywistości. Tematyka została dobrana w taki sposób, że może wzbudzać autentyczne zainteresowania uczniów kwestią procesów integracyjnych w Europie.

I. Założenia programowo – edukacyjne:
a.) zainteresowanie uczniów tematyką zajęć z edukacji europejskiej,
b.) wykorzystanie interaktywnych metod nauczania,
c.) zapoznanie z europejskimi standardami edukacyjnymi.

II. Cele:
1. Rozbudzenie zainteresowania dzieci klas I – III dla problematyki europejskiej.
2. Rozwijanie wiedzy na temat miejsca Polski w procesie integracji europejskiej.
3. Przygotowanie się do spełnienia standardów edukacyjnych z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej.

III. Cele operacyjne:

Uczeń umie i potrafi:

· opisać godło Unii Europejskiej,
· zaśpiewać hymn Unii Europejskiej,
· narysować i opisać flagę Unii Europejskiej,
· powiedzieć, dlaczego jest „Młodym Europejczykiem”,
· poprawnie ułożyć „Europejskie puzzle”,
· wskazać, które z dzikich zwierząt żyjących na wolności w Europie wziąłby pod ochronę i dlaczego ?,
· opisać i narysować ulubione, dzikie zwierzę żyjące na wolności,
· bawić się w „Indiańskie znaki”,
· powiedzieć na czym polega zabawa „Indiańskie znaki”,
· napisać list do koleżanki, kolegi z wybranego kraju należącego do Unii Europejskiej,
· wymienić nazwy państw Unii Europejskiej,
· wymienić stolice państw Unii Europejskiej,
· zorganizować w klasie dzień wybranego kraju Unii Europejskiej,
· wymienić i opisać tradycje i zwyczaje krajów Unii Europejskiej,
· przedstawić własny pomysł na działalność „Młodego Europejczyka”,
· zaprezentować wkład wielkich Polaków w rozwój kultury europejskiej,
· wymienić prawa rodziców,
· przedstawić i opisać Europejkę i Europejczyka XXI wieku.

IV. Formy i metody pracy, które będą stosowane w trakcie realizacji programu.
· obserwacje spontaniczne i kierowane,
· praca z tekstem,
· praca w grupach,
· spotkania, prelekcje, pogadanki,
· zabawa,
· swobodna twórczość,
· „burza mózgów”,
· psychodrama,
· dyskusja,
· pogadanki ilustrowane pokazem, filmem itp.,
· doświadczenia i eksperymenty,
· spacery, wycieczki,
· wystawy,
· drama, gry dydaktyczne ( psychozabawy, inscenizacje, skecze, występy muzyczne ),
· metody audiowizualne,
· wywiady, ankiety, sondaże.

V. Środki dydaktyczne.
· pakiet multimedialny „Europa na co dzień”,
· wycinki prasowe,
· mapy, atlasy, przewodniki,
· albumy,
· program komputerowy CD – ROM,
· filmy video,
· słowniki, encyklopedie,
· środki multimedialne,
· materiały pochodzące od organizacji lub fundacji europejskich,
· zbiory i materiały z biblioteczki uczniów i biblioteki nauczyciela.

VI. Proponowane treści programowe ujęte w kręgach tematycznych:

EDUKACJA POLONISTYCZNA I PRZYRODNICZA:

1. Słuchanie, czytanie i omawianie literatury dziecięcej ukazującej kulturę i zwyczaje innych krajów. Wprowadzenie pojęć europejskich.
2. Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami świątecznymi w różnych krajach Europy.
3. Wywiady, sondaże, rozmowy na tematy związane z poszczególnymi treściami.
4. Przygotowanie wystawek w związku z poznawaniem danego kraju.
5. Inscenizowanie scenek o tematyce europejskiej.
6. Czytanie wycinków z komentarzami.
7. Oglądanie filmów i slajdów.
8. Rozmowy i opowiadanie na temat życia ludzi w innych krajach Europy.
9. Wypowiedzi uczniów dotyczące ciekawostek z życia ludzi innych krajów.
10. Godło, hymn, flaga Unii Europejskiej.
11. Opis.
12. Recytowanie wierszy.
13. Odbiór programów radiowych i telewizyjnych.
14. Prawa dzieci i prawa rodziców.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

1. Badanie stosunków przestrzennych w terenie ( nad, pod, obok, przy itp. ),
2. Mierzenie i obliczanie długości i odległości.
3. Skala.
4. Obliczenia zegarowe.
5. Znaki rzymskie.
6. Gry i zabawy matematyczne z zastosowaniem pojęć europejskich.
7. Układanie krzyżówek matematycznych do rozwiązywania których niezbędna jest wiedza europejska.
8. Wykorzystywanie treści europejskich do układania zadań tekstowych.

EDUKACJA MUZYCZNA:

1. Nauka hymnu „Oda do radości”.
2. Umiejętność słuchania muzyki poważnej.
3. Dobieranie muzyki do utworów literackich i plastycznych.
4. Śpiewanie piosenek o tematyce europejskiej ( piosenki dziecięcych zespołów zagranicznych ),
5. Sylwetki znanych pisarzy europejskich.
6. Europejskie trendy w kulturze i muzyce.
7. Tańce narodowe wybranych krajów.

EDUKACJA MOTORYCZNO – RUCHOWA:

1. Turystyka – wycieczki.
2. Propagowanie gier i zabaw europejskich – aktywność zabawowa z elementami europejskimi.
3. Etyka sportu – zasady najpopularniejszych sportów w Europie.

EDUKACJA PLASTYCZNO – TECHNICZNA:

1. Promocja wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury.
2. Wykonanie plakatów i rysunków o treściach proeuropejskich.
3. Rysowanie, malowanie, kolaże, historyjki obrazkowe o treściach proeuropejskich.
4. Typowe stroje narodowe.
5. Uczestnictwo w konkursach plastycznych „Europa na co dzień”.
6. Organizowanie wystawek na tematy związane z danym krajem.
7. Malowanie i wykonywanie flag poszczególnych państw Europy.
8. Gromadzenie informacji ( czasopism, pocztówek, folderów ).
9. Przyrządzanie typowych potraw danego kraju.

VII. Ocena osiągnięć uczniów.
Dziecko nie może w szkole odczuwać lęku przed złą oceną. Wszyscy uczymy się na błędach. Uczeń także ma do tego prawo, ale niepowodzenie nie powinno zaprzepaszczać inicjatywy w podejmowaniu dalszych prób.
Program zakłada osiąganie przez ucznia umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Ocena ma być wskazówką i informacją promującą do rozwoju. Jeśli wyrobi się w dziecku pozytywne myślenie o procesie uczenia się i wiarę we własne możliwości, wpłynie to na jakość włożonego wysiłku i efektywność uczenia.
Zakładam zindywidualizowanie procesu nauczania zajęć. Każdy uczeń będzie miał jednakowe szanse osiągnięcia sukcesu, bowiem zadania będą stawiane wielopoziomowo. W każdym dziecku należy znaleźć to „coś”, co odpowiednio stymulowane będzie go dowartościowywało, mobilizowało i umożliwiało harmonijny rozwój. Nawet jeśli dziecko będzie uświadamiało sobie, że jego możliwości są mniejsze, nie będzie się czuło sfrustrowane.

Kontrola i ocena będzie dotyczyć:
· aktywnego udziału w zajęciach,
· stopnia zaangażowania i włożonego wysiłku,
· umiejętnego stawiania pytań, formułowania problemów,
· doboru indywidualnych form i metod w rozwiązywaniu problemów, formułowania wniosków,
· stopnia opanowania materiału.

Oceniając postępy dziecka należy wziąć pod uwagę nie tylko jego predyspozycje do nauki, ale i konstrukcję psychiczną oraz wady rozwojowe. Oceny w klasie I – III będą miały charakter opisowy. Natomiast oceny cząstkowe wystąpią w postaci cyferek ( jest to zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ), do wiadomości ucznia:
· 6 – super, wspaniale
· 5 – bardzo dobrze
· 4 – dobrze
· 3 – poprawnie
· 2 – postaraj się
· 1 – niedobrze, nie starałeś się, musisz jeszcze popracować.

Przykładowy konspekt zajęć zintegrowanych

Temat: UNIA NA GWIAZDKĘ.

Cele lekcji:
- rozwijanie tożsamości europejskiej tworzonej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny,
- przekazywanie wiedzy na temat państw europejskich,
- utrwalanie świadomości narodowej: „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”,
- doskonalenie procesu analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów,
- budowanie więzi emocjonalnej wynikającej z chęci współdziałania.

Ćwiczenie wprowadzające;

Ma na celu rozbudzenie zainteresowania dzieci i zaproszenie ich do wspólnej zabawy. Nauczyciel przygotowuje na dużym kartonie szkic mapy Polski, zaznaczając na nim 25 punktów, po połączeniu których powstanie kontur Polski. Liczba punktów nie jest przypadkowa, oznacza sumę 25 państw Unii Europejskiej.

Państwa Unii Europejskiej:

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Zadanie dla dzieci:

- Połącz kredką dwa punkty na kartonie, zaczynając od pierwszego. Po wykonaniu zadania każde dziecko otrzymuje pudełko ( może być po zapałkach ), w którym znajdzie informację dotyczącą dalszych działań.
- Wybierz jedno z pudełek i sprawdź co jest w środku. Pudełka zawierają płaskie figury geometryczne w różnych kolorach.
- Na planszy z rysunkiem domu ( w odpowiednio dużym powiększeniu ), przyklej pudełko w miejscu oznaczonym symbolem ze środka szufladki.

Wprowadzenie do tematu – logogryf z hasłem.

Hasło: Dzień Europy.

Zabawa z „Adwentowym domkiem”.

Zabawę z „Adwentowym domkiem” można rozpocząć i zakończyć tego samego dnia, jednak może się stać również środkiem dydaktycznym na cztery tygodnie. Zaproszone do zabawy dzieci, wysuwając szufladkę pudełka, dowiedzą się jakie zadanie mają do wykonania. Otworzenie szufladki powinno zawsze wiązać z informacją o kraju, o którym mowa. Nauczyciel omawia zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe w poszczególnych krajach, np.:

- Pudełko z napisem Szwecja:

Jednym ze szwedzkich zwyczajów świątecznych jest tzw. „Julklapp”. ( Każde dziecko pisze na kartce swoje imię i składa je na czworo. Następnie wszyscy losują jedną, aby dowiedzieć się komu kupią prezent).

- Pudełko z napisem Niemcy:

Dawniej, w Saksonii Wigilia była dniem pracy. Posiłki zatem były bardzo skromne. O północy krajano specjalnie upieczony kilka dni wcześniej zawijany placek. A z Gór Harcu przynoszono wycinane z drzewa fajki, aniołki i inne ozdoby choinkowe.

- Pudełko z napisem Polska:

Polskie Boże Narodzenie kojarzy się nam z choinką, Gwiazdą Betlejemską, Wigilią, opłatkiem, cudownymi zapachami potraw i ciast.

Zadanie dla dzieci:

- Wypiekanie ciasteczek świątecznych w kształcie gwiazdek według prostego przepisu z książki kucharskiej;
- Pisanie kartek świątecznych – redagowanie życzeń;
- Nauka jednej z kolęd.Opracowała:
mgr Renata Szostek
nauczycielka kształcenia zintegrowanego
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza
we Wręczycy Wielkiej
Szkoła Podstawowa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie