Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Awans zawodowy nauczycieli

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2487 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym Państwu przedstawić swój plan rozwoju zawodowego zatwierdzony pierwszego września 2003 roku. jestem nauczycielem geografii i chemii w Publicznym Gimnazjum w Oleszycach. Ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jolanta Biała

Plan Rozwoju Zawodowego
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Terminarz wydarzeń w związku z rozpoczęciem stażu:

1. Data rozpoczęcia stażu ………1.09.2003……
2. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego
3. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu
4. Data zakończenia stażu
5. Termin nadania stopnia awansu


INFORMACJE O NAUCZYCIELU:
Nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego w okresie 2 lata 9 miesięcy w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

1.Imię i Nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Jolanta Biała
2.Nazwa Szkoły Publiczne Gimnazjum w Oleszycach
3.Data rozpoczęcia stażu 1.09.2003
4.Stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany
5.Posiadane kwalifikacje:
•studia wyższe magisterskie: geografia
•studia podyplomowe: chemia
Główne cele planu rozwoju zawodowego:

1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
2.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
3.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia służącym własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły
4.Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
Czynności i działania prowadzące do uzyskania stopnia awansu
nauczyciela dyplomowanego

1.Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2000 w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego

- Rozporządzenie MENiS z dnia 29.05.2002

- Znowelizowanej Karty Nauczyciela

2.Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego •Archiwizacja i gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego ( zaświadczenia, protokoły, scenariusze lekcji, itd.)
3.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
•Opis realizacji planu

§5 ust. 2, pkt. 1
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

1.Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na poziomie szkoły doskonalących pracę pedagogiczną i podwyższających jakość pracy szkoły
•Zaprojektowanie i zrealizowanie programu edukacji regionalnej (dziedzictwo kulturowe w regionie) „Kto Ty jesteś?” w celu:
- rozwijania wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach
z kulturą narodową
- kontaktu ze środowiskiem lokalnym i regionalnym, wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka
- rozwijania wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny
• Zaprojektowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia „Bezpieczeństwo – prawo dla każdego” – w ramach godzin wychowawczych
• Zaprojektowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia „Poznajemy naszą społeczność lokalną” – w ramach godzin wychowawczych, dotyczącego współżycia w społeczności lokalnej, obowiązku wobec Ojczyzny, poszanowania środowiska przyrodniczego
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (społecznie) dla uczniów mających trudności w nauce (geografia, chemia)
• Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym, mających na celu umożliwienie uczniowi samorealizację swoich zainteresowań
• Organizowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach w ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych

2.Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
• Ukończenie kursu komputerowego
• Stosowanie technologii komputerowej na zajęciach z uczniami
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu
• Opublikowanie materiałów związanych z wykonywaną pracą na stronach internetowych
• Tworzenie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN) oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Udział w warsztatach metodycznych

§5 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły

1.Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem
• Praca w komisji socjalnej
• Udział w organizacji, przeprowadzeniu i analizie próbnych egzaminów gimnazjalnych (wewnątrzszkolnych)
• Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (aktywne uczestniczenie w zajęciach zespołu przyrodniczego)
• Udostępnianie scenariuszy imprez szkolnych innym, zainteresowanym nauczycielom
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”
• Współpraca z gazetką szkolną „Gimzetka”

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie na poziomie szkoły programu „My i nasza Europa”
• Opracowanie programu mającego na celu realizację zadań Klubu Europejskiego „Euroludek” działającego od 2002 roku.
Program ma na celu:
- propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat krajów europejskich
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój, bezpieczeństwo i obronę praw człowieka
- dostarczenie jak najwięcej informacji o Polsce i Świecie
- wyrabianie wśród uczniów tolerancji wobec innych poglądów, nacji

Wymienione wyżej cele realizowane będą przy współpracy dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły i innych pracowników pedagogicznych, poprzez:
- zajęcia z uczniami
- opracowywanie gazetek szkolnych (gazetka ścienna na korytarzu szkoły)
- prowadzenie konkursów
- organizowanie „Dnia Europejskiego”
- współpracę z gazetką szkolną „Gimzetka”
- wykorzystanie różnych źródeł informacji: Internet, podręcznik - „Szkoła – Edukacja Europejska. Część 1 i 2 „, CD.

2.Opracowanie i wdrożenie planu, programu na poziomie szkoły doskonalących pracę pedagogiczną, opiekuńczą i wychowawczą
- Opracowanie i wdrożenie klasowego planu wychowawczego dla klasy, w której pełniona jest funkcja wychowawcy klasy:
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Opracowanie tematyki godzin wychowawczych i godzin wspomagających
- Opracowanie planu wychowawczego, mającego w założeniu realizację celów:

a) organizacja zespołu klasowego poprzez przygotowanie uczniów do działań wychowawczych, wypracowując Kontrakt
b) pomoc w rozwiązywaniu problemów (w nauce, indywidualnych)
c) zapoznanie się z sytuacją materialną i rodzinną uczniów
d) organizację spotkań klasowych np. ognisko, wieczór wigilijny
e) organizację imprez klasowych i szkolnych (wzbudzenie chęci kulturalnej zabawy, integracji klasy)

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą

1.Opracowanie publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
• Opracowanie i umieszczenie w szkolnej gazetce „Gimzetka” artykułów dotyczących Krajów Europy
• Prelekcje na spotkaniach z rodzicami:
- przygotowanie referatów, wygłaszanie ich na spotkaniach

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. c
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym

1.Prowadzenie zajęć otwartych
• Prowadzenie zajęć otwartych

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

1.Aktywna i systematyczna współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę nauczycieli
• Współpraca z Pedagogiem Szkolnym i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• Współpraca z Sanepidem
• Współpraca z higienistką szkolną
• Współpraca z Policją i Straż Pożarną
• Współpraca z Radą Rodziców

§5 ust. 2, pkt. 3 lit. h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji

1.Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły
• Wykonywanie zadań wynikających z potrzeb szkoły:
- pełnienie obowiązków członka komisji konkursowej
- pełnienie obowiązków członka komisji egzaminacyjnej
- praca w zespole ds. ankiet dla rodziców w ramach Mierzenia jakości Pracy Szkoły
- opieka nad klasopracownią geograficzną
- przygotowanie i prowadzenie imprez szkolnych i wycieczek
- praca nad ewaluacją dokumentacji szkoły
- prowadzenie sklepiku szkolnego „Smerfetka”

§5 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego
- Opis i analiza przypadku
2. Rozpoznanie i rozwiązanie innego problemu z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły
- Opis i analiza przypadku


Jolanta Biała

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie