Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka języka angielskiego dla klas trzecich szkoły podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15527 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program oparty na założeniu, że odpowiednio dobrana literatura dziecięca to atrakcyjny i skuteczny środek służący nauczaniu języka obcego. Bajki i historyjki dla dzieci można traktować nie tylko jako urozmaicenie zwykłego toku nauczania ale jako jego podstawę.


Program kółka języka angielskiego dla klas trzecich szkoły podstawowej


I. Założenia programu.

1. Wstęp.

Nauka języka obcego wymaga nie tylko przyswojenia pewnego zasobu
słownictwa, opanowania wymowy, intonacji, struktur gramatycznych, czytania ze zrozumieniem i pisania. Niemniej istotne jest zapoznanie się z kulturą i tradycją rodzimych użytkowników tego języka, co w przyszłości umożliwia naturalną komunikację. Nauczanie kultury i poprzez kulturę spełnia zarazem funkcję motywującą do nauki i zwiększa jej efektywność.
Jednym z istotnych elementów kultury jest literatura. Bajki, legendy i mity to sprawdzony sposób przekazywania wiedzy młodszym pokoleniom. Czytanie dzieciom i z dziećmi służy ich intelektualnemu, emocjonalnemu i społecznemu rozwojowi, rozwija i podtrzymuje motywację do nauki, ćwiczy koncentrację i wyobraźnię. Czytanie podnosi poziom wiedzy i umiejętności dziecka jak również jego kompetencje językowe. Dotyczy to zarówno języka ojczystego jak i języka uczonego jako drugi lub obcy. Stosowanie w nauczaniu utworów literackich dopasowanych poziomem do wieku i umiejętności językowych uczniów poza wszystkimi wyżej wymienionymi korzyściami sprzyja mimowolnemu przyswajaniu zarówno słownictwa jak i konstrukcji gramatycznych nauczanego języka.

Niniejszy program opiera się na założeniu, że odpowiednio dobrana literatura dziecięca doskonale służy nauczaniu języka obcego nie tylko jako urozmaicenie toku nauczania, ale jako jego podstawa.


2. Odbiorca programu.

Adresatem programu są uczniowie klas trzecich chętni do pracy pozalekcyjnej. Program zakłada pracę z 10 – 15 osobową grupą uczniów. W miarę potrzeby grupa może być większa, nie powinna jednak przekraczać 20 osób.
Program zakłada podstawowe przygotowanie językowe uczniów, pewne różnice w poziomie językowym dzieci nie stanowią przeszkody w realizacji programu.


3. Czas realizacji programu.

Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego semestru roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć dodatkowych.


4. Cele ogólne

Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania) wynikających z podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, wdrażanie do czytelnictwa, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększy motywację do nauki. Uczestnictwo w zajęciach kółka języka angielskiego zapewni dzieciom dodatkową godzinę w tygodniu kontaktu z językiem, umożliwi stosowanie go jako narzędzia przy wykonywaniu prac plastycznych czy odgrywaniu inscenizacji a użycie autentycznych tekstów interesujących dzieci wyzwoli w nich naturalne procesy przyswajania języka.II. Uwagi o realizacji programu.


1. Tematyczny i leksykalny zakres treści nauczania.

Tematyka i zakres słownictwa wprowadzanego podczas pracy z programem zależą od tego jakie pozycje literatury dziecięcej zostaną wykorzystane podczas lekcji. Bajki i historyjki dla dzieci ze swojej natury obracają się wokół tematów bliskich dzieciom, takich jak rodzina i przyjaźń, zabawy i zabawki, zwierzęta, dom, szkoła, życie codzienne i zwyczaje świąteczne.


2. Cele szczegółowe – oczekiwane osiągnięcia ucznia.

1. Zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą krajów anglojęzycznych, przybliżenie autorów i najpopularniejszych bohaterów książek.
2. Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne i intelektualne dzieci, wzmocnienie samooceny ich możliwości językowych, połączenie nauki z sensownym działaniem.
3. Wzbogacenie biernego i czynnego zasobu słownictwa.
4. Podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie sprawności mówienia, czytania i pisania, a w szczególności słuchania ze zrozumieniem. Wykształcenie lub doskonalenie strategii percepcji języka.


3. Procedury osiągania celów.

a) Metody, techniki i formy pracy.

Podstawową metodą pracy z niniejszym programem jest Story Telling Approach, polegająca na systematycznym wspólnym czytaniu lub opowiadaniu historyjek z oryginalnych angielskich książeczek przeznaczonych dla dzieci oraz wykorzystanie technik dramy i inscenizacyjnych. Program nie rekomenduje jednak użycia jedynie tych metod. W nauczaniu małych dzieci pomocna jest metoda Total Physical Response, realizowana poprzez ćwiczenia angażujące całe ciało i wiele zmysłów, np. gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne. Użycie piosenek i rymowanek angażuje dzieci, wyrabia pamięć mechaniczną i wspomaga opanowanie dłuższych zwrotów, poprawia wymowę i intonację. Urozmaicenie metod i nauczanie multisensoryczne wykorzystuje wszystkie zmysły, stwarzając najlepsze warunki do pracy dziecięcego mózgu i umożliwiając przyswajanie języka uczniom o różnych typach inteligencji, temperamentu i z ewentualnymi dysfunkcjami któregoś z kanałów percepcji.

Przykładowe techniki nauczania czterech sprawności językowych:

• Słuchanie

- słuchanie w celu wyłonienia szczegółu,
- odpowiedzi na pytania do słyszanego tekstu,
- technika prawda / fałsz,
- technika wielokrotnego wyboru,
- zaznaczanie elementów z listy,
- uzupełnianie tabeli na podstawie usłyszanej informacji,
- uzupełnianie luk w tekście czytanym na podstawie tekstu słyszanego,
- dyktando rysunkowe,
- dopasowanie obrazka do usłyszanego wyrazu,

• Czytanie

- układanie fragmentów tekstu we właściwej kolejności,
- czytanie w celu wyłonienia szczegółów,
- rozmowa na temat poruszony w tekście,
- odpowiedzi na pytania do czytanego tekstu,
- uzupełnianie luk w tekście czytanym na podstawie tekstu słyszanego

• Mówienie

- powtarzanie za nauczycielem lub kasetą dźwięków, słów i zdań,
- krótkie odpowiedzi na pytania do tekstu lub obrazka,
- opisywanie osoby, miejsca, ilustracji,
- recytowanie rymowanek,
- śpiewanie piosenek,
- odgrywanie ról,
- technika luki informacyjnej,
- przeprowadzanie ankiety,

• Pisanie

- przepisywanie wyrazów i krótkich zdań,
- uzupełnianie wyrazów brakującymi literami lub zdań brakującymi wyrazami,
- pisanie krótkiego tekstu na podstawie wzoru.


Wybór formy pracy z uczniami zależy od potrzeb danej lekcji i konkretnej grupy uczniów. Praca z całą klasą będzie preferowana np. podczas wspólnego czytania i omawiania bajek, śpiewania piosenek, recytowania rymowanek. Praca indywidualna umożliwia uczniom wykonywanie zadań we własnym tempie i uczy samodzielności. Formy pracy umożliwiające współdziałanie uczniów to praca w parach i w kilkuosobowych grupach.


b) Materiały dydaktyczne.

W celu realizacji programu niezbędne będą następujące pomoce:

- dzieła dziecięcej literatury anglojęzycznej,
- pomoce wizualne – plansze, zdjęcia, obrazki, rekwizyty,
- nożyczki, kredki, papier kolorowy, karton, bloki rysunkowe,
- kasety z piosenkami,
- odpowiednio wyposażona sala lekcyjna (tablica, magnetofon, dywan w wydzielonej części pomieszczenia).

Pomoce ułatwiające pracę z programem:

- komputery z dostępem do Internetu,
- tablica umożliwiająca eksponowanie prac dzieci,

Dysponując pracownią internetową bajki w tradycyjnej formie można zastąpić wersją z Internetu, często bardzo atrakcyjną w formie, niejednokrotnie z możliwością jednoczesnego czytania i słuchania.

Adresy przykładowych stron z literaturą dziecięcą:

http://www.ucalgary.ca/~dkbrown/christmas.html
http://www.magickeys.com/books/index.html
http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/OlcGood.html
http://www.icdlbooks.org/
http://wiredforbooks.org/kids.htm
http://www.lonvig.dk/lucca.htm
http://www.kennedy-center.org/multimedia/storytimeonline/
http://www.sundhagen.com/babbooks/
http://www.free-books.org/
http://www.sunshine.co.nz/nz/kia/books/
http://www.theholidayspot.com/easter/stories_for_children.htm
http://www.apples4theteacher.com/holidays/thanksgiving/short-stories/


4. Proponowany rozkład materiału.


„The Cat in the Hat”, Dr. Seuss

“Green Eggs and Ham”, Dr. Seuss

“One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish”, Dr. Seuss

“A Fly Went By”, M. McClintock

“The Magic Bean”, R. Robinett ,
P.W. Bell , P.M. Rojas


Praca z każdą książeczką zajmie 1-2 godzin lekcyjnych poświęconych na czytanie bajki, rozmawianie na jej temat, wykonywanie pracy plastycznej, ćwiczenia utrwalające słownictwo spotkane w tekście i wspomagające rozwój czterech sprawności językowych.

“Plays for Children - Goldilocks and the Three Bears”, S. Tetris

2 - 4 godzin lekcyjnych przeznaczonych na wspólne przeczytanie bajki, czytanie z podziałem na role, odgrywanie ról – inscenizacja.


“Biolosky’s Christmas”, L. McGuire

“The Biggest, Most Beautiful Christmas Tree”, A. Rosenberg

“The Hare and the Elephant”

“The fate of the Half – chicken”
www.theholidayspot.com/easter/stories_for_children.htm

“The First Thanksgiving”, N. Smith

Lekcje poświęcone przybliżeniu dzieciom świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Każda lekcja może być realizowana podczas jednej lub dwóch godzin lekcyjnych.5. Przykładowy scenariusz lekcji.


Na podstawie książki: "The Cat in the Hat" Dr. Seussa.

The Cat in the Hat to jedna z najpopularniejszych książek Doktora Seussa. Opowiada przygodę dwójki dzieci i ich rybki znudzonych samotnym siedzeniem w domu w deszczowy dzień i ich niezwykłego gościa, Kota w Kapeluszu.

- Temat: The Cat in the Hat on a rainy day.

- Cele lekcji:
• przybliżenie dzieciom jednego z najsławniejszych amerykańskich autorów literatury dziecięcej i jego najpopularniejszej postaci – Kota w Kapeluszu,
• rozwijanie zainteresowania literaturą,
• stworzenie uczniom okazji do podświadomego przyswajania języka angielskiego,
• powtórzenie i rozszerzenie zasobu słownictwa – czasowniki opisujące czynności: reading, playing, painting, drawing i czasownika can,
• powtórzenie przyimków: on, in, under,
• kształcenie prawidłowej wymowy za pomocą rymów,
• ćwiczenie wymowy samogłoski /æ/,
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem z wykorzystaniem strategii odgadywania znaczenia niezrozumiałych słów z kontekstu, ilustracji, tonu głosu i gestów lektora.

- Czas trwania zajęć:
Lekcję zaplanowano do przeprowadzenia w ciągu 60 – 90 minut. Jeżeli nauczyciel dysponuje tylko 45 – minutową godziną lekcyjną może zrezygnować z jednego lub kilku ćwiczeń, w zależności od tempa pracy grupy.


- Formy pracy lekcyjnej:
• praca z całą klasą: konwersacja z nauczycielem, słuchanie nauczyciela czytającego książkę,
• praca w parach: szukanie rymów, wymyślanie słów zbudowanych z podanego zestawu liter,
• praca indywidualna: zapisywanie pomysłów zajęć na słoneczne i deszczowe dni, rysowanie kapelusza i uzupełnianie go słowami zawierającymi dźwięk: „at”.

- Środki dydaktyczne:
• przynajmniej jeden egzemplarz bajki: “The Cat in the Hat”,
• zestawy kolorowych karteczek z wypisanymi na nich słowami: cat, hat, no, go, hit, sit, sunny, funny, rake, cake, look, hook dla każdej pary uczniów,
• duża chmura wycięta z niebieskiego kartonu z napisem: FUN IN THE RAIN i z przywiązanymi do niej u dołu kawałkami mocnej nici, wycięte z kartonu duże krople deszczu z dziurką u góry (do przywiązania pod chmurką) dla każdego ucznia.
• wycięte z żółtego kartonu duże koło z napisem: FUN IN THE SUN i kartonowe promyki słońca dla każdego ucznia,
• magnesy, klej lub spinacze papierowe,
• kartka papieru dla każdego dziecka.


- Przebieg lekcji:

Wprowadzenie:
Nauczyciel rozpoczyna lekcję rozmową na temat ulubionej polskiej
literatury dziecięcej, ulubionych autorów i postaci książkowych. Następnie zapowiada bohatera tak popularnego w Stanach Zjednoczonych, jak w Polsce Koziołek Matołek czy Bolek i Lolek i pokazuje okładkę „The Cat in the Hat”. Dzieci zastanawiają się o kim jest ta książka.


Część właściwa lekcji:
Dzieci siadają na dywanie. Nauczyciel czyta bajkę, pomagając uczniom w zrozumieniu treści poprzez odpowiednią intonację, gesty i mimikę, pokazywanie obrazków. Następnie dzieci dzielą się wrażeniami z przeczytanej historii, odpowiadają na pytania o narratora i głównych bohaterów. Poruszamy temat zostawania dzieci samych w domu i bezpiecznego zachowania się w takiej sytuacji. Rozmowa odbywa się w języku polskim.

Zadanie 1.
Każda para uczniów otrzymuje zestaw kolorowych karteczek z wypisanymi na nich słowami spotkanymi w bajce. Po ustaleniu, czy wszystkie słówka są zrozumiałe, nauczyciel poleca dzieciom ułożyć je parami tak, aby się rymowały. Ćwiczenie to może być przeprowadzone w formie zawodów – która para pierwsza znajdzie wszystkie rymy.

Zadanie 2.
Nauczyciel, nawiązując do przeczytanej bajki, rozmawia z dziećmi na temat tego, co można robić w deszczowy dzień. Pomysły w języku angielskim zostają zapisane na tablicy ( read a book, play computer games, draw, paint, etc.). Następnie dzieci ustalają, jak można się bawić w słoneczny dzień.
Każdy z uczniów zapisuje po jednej swojej propozycji na deszczowy i na słoneczny dzień na otrzymanych kartonowych promykach słońca i kroplach deszczu i podpisuje je swoim imieniem. Nauczyciel przypina na ścianie lub na tablicy kartonową chmurę i kartonowe słońce. Dzieci przypinają lub przyklejają swoje promyki wkoło słońca, a krople przywiązują na nitkach pod chmurą. Wyznaczeni uczniowie odczytują powstałą listę pomysłów, np.
On a rainy day Ania can read a book, Tomek can play with his dog, Kamila can play the piano. On a sunny day Kasia can play ball, Ewa can play in the garden, etc.

Zadanie 3.
Uczniowie w parach wymyślają jak najwięcej słów, które można utworzyć z liter imienia tytułowego bohatera książki: THE CAT IN THE HAT.
(can, hit, heat, the, he, it, etc. )

Zadanie 4.
Każdy uczeń otrzymuje kartkę papieru, na której rysuje wielki kapelusz i w nim wypisuje jak najwięcej słów zawierających „at” , np. bat, mat, rat, fat. Książka „The Hat In the Hat” jest dostępna dla dzieci w trakcie wykonywania ćwiczenia jako źródło pomysłów.

Podsumowanie lekcji:
Dzieci opowiadają czego się dzisiaj nauczyły, kogo poznały, każde dziecko opowiada, co najbardziej podobało mu się w bajce o Kocie w Kapeluszu.
Jeżeli lekcja odbywa się w sali wyposażonej w komputery z dostępem do Internetu, na zakończenie lekcji dzieci poznają strony internetowe poświęcone Dr. Seuss i jego twórczości. Nauczyciel proponuje uczniom kilka gier edukacyjnych dostępnych na tych stronach, np. „The Cat’s concentration game”.
http://www.seussville.com/
http://www.seussville.com/university/

Jeżeli nie ma możliwości pracy z komputerami, dzieci otrzymują adresy do domu.


III. Bibliografia.

1. Dr. Seuss, Green Eggs and Ham, Beginner Books, a Division of Random House, inc., New York, Toronto, 1960.
2. Dr. Seuss, One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish, Beginner Books, a Division of Random House, inc., New York, Toronto, 1960, 1988.
3. Dr. Seuss, The Cat in the Hat, Beginner Books, a Division of Random House, inc., New York, Toronto, 1957.
4. Hughes A. , Williams M. , Penguin Young Readers Teacher’s Guide to Using Stories In Class, Pearson Education Limited.
5. Iluk J. Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wydawnictwo „Gnome”, Katowice 2002.
6. Lo M. , Penguin Young Readers Teacher’s Guide to Dramatising Stories, Pearson Education Limited.
7. Malkoc A. M. , Easy Plays in English, WSiP, Warszawa 1986.
8. McClintock M., A Fly Went By, Beginner Books, a Division of Random House, inc., New York, Toronto, 1986.
9. McGuire L., Biolosky’s Christmas, A Golden Book, New York, Western Publishing Company, Inc., Racine, 1984.
10. Robinett R., Bell P. W., Rojas P. M., The Magic Bean, D.C. Heath and Company, 1970.
11. Rosenberg A., The Biggest, Most Beautiful Christmas Tree, A Golden Book, New York, Western Publishing Company, Inc., Racine, 1985.
12. Smith N. “The First Thanksgiving”, http://www.apples4theteacher.com/holidays/thanksgiving/short-stories/
13. Tetris S. , Plays for Children - Goldilocks and the Three Bears, WSiP, Warszawa 1995.Autor: Renata Pieprzak, nauczyciel języka angielskigo, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie