Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja Teatralna w kl. I-III Gimnazjum

 

Program został opracowany dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku. Głównym celem programu jest edukacja edukacja teatralna młodzieży, rozbudzenie zainteresowania kulturą, teatrem, sztuką.


Autorki programu : Kamilla Bolewicka, Agnieszka Racka

EDUKACJA TEATRALNA W KLASACH I-III PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CIECHOCINKU

Program – Spis treści

I. Założenia programowe
II. Cele programu
III. Formy i sposoby realizacji
IV. Przewidywane osiągnięcia ucznia
V. Ewaluacja
VI. Bibliografia


I. Założenia programowe


Program „Edukacja teatralna” ma charakter programu opracowanego na podstawie treści kształcenia zawartych w Programie Nauczania „Kto pyta, nie błądzi” |DKW-4014-143|99) rozszerzonego o elementy wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej.
Program przeznaczony jest do realizowania na lekcjach języka polskiego, lekcjach wychowawczych i zajęciach koła teatralnego, recytatorskiego w korelacji z przedmiotami muzyka, plastyka, technika, informatyka, historia.
U podstaw programu leży koncepcja wychowania przez sztukę, zgodnie z którą wytwory sztuki pełnią funkcję wychowawczą, wyrażającą się w niesionych przez nią wartościach. Najważniejszym wymiarem podejmowanych działań edukacyjnych ma być wzbogacenie jednostkowej i niepowtarzalnej osoby ucznia, dokonane w wyniku przełożenia wartości teatru na jego wewnętrzną jakość, jego wrażliwość, wyobraźnię, aktywność, kreatywność, jego otwartość, sumienie, godność itd. Głównymi zasadami tej edukacji powinno być nauczenie młodych poszukiwania, dostrzegania i odkrywania wartości teatralnych, analizowania i wyciągania wniosków z różnego rodzaju przeżywanych doświadczeń ludzkich, rozwijania humanistycznych motywacji wyborów opartych na własnych przemyśleniach i zdobytej wiedzy, przewidywania następstw podjętych decyzji. Prawidłową realizację edukacji teatralnej warunkują trzy równoległe kierunki działania :
1. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z teatrem, a więc oglądanie przedstawień teatralnych
2. Analizowanie i interpretowanie utworów dramatycznych w ścisłym związku z realizacjami teatralnymi
3. Zachęcanie i zjednywanie, inicjowanie i stymulowanie ekspresji teatralnej uczniów

II. Cele programu

1. Rozwijanie wrażliwości aksjologicznej uczniów w zakresie rozumienia i odczuwania wartości uniwersalnych w literaturze, sztuce, tradycji i życiu codziennym
2. Budowanie u ucznia poczucia własnej wartości
3. Stwarzanie możliwości do samorealizacji i aktywności twórczej poprzez rozwijanie umiejętności literackich, aktorskich, reżyserskich i scenograficznych
4. Kształtowanie postawy aktywnego i krytycznego odbiorcy kultury
5. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru
6. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki
7. Wzbogacenie i rozszerzanie wiedzy i słownictwa z zakresu wiedzy o teatrze
8. Wdrażanie do odpowiedzialności, współdziałania w zespole, systematyczności i samooceny
9. Wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze
10. Rozwijanie wrażliwości społecznej
11. Doskonalenie umiejętności pracy z urządzeniami audiowizualnymi i sprzętem komputerowym

III. Formy i sposoby realizacji programu

Program zakłada przekazanie uczniom systemu wartości uniwersalnych, powszechnie uznanych w kulturze i tradycji. Wydaje się to niezwykle skuteczne, gdyż w wieku 13-16 lat następuje wzmożony rozwój moralny młodego człowieka. Zagadnienia etyczne, zdolność do oceny postaw własnych i cudzych, kontrola nad emocjami kształtują własny system wartości.
Proces „uczenia wartości”, a więc : nazywanie ich (prawda, dobro, piękno), odróżnianie od antywartości (dobra od zła, prawdy od kłamstwa itp.), hierarchizacja wartości, ukazywanie priorytetów (np. uczciwość, altruizm itp.) będzie następował przy zastosowaniu różnorodnych form. Zakłada się :
1. Wykorzystanie :
- dramy
- inscenizacji
- różnorodnych form pracy nad lekturą (aktywność twórcza, drzewko decyzyjne, sondaże, dyskusje)
- form plastyczno-muzycznych
2. Udział w :
- konkursach
- wycieczkach tematycznych
- spotkaniach
3. Przygotowanie :
- przedstawień teatralnych i kabaretowych
- wystawek i gazetek tematycznych
Oprócz treści filozoficznych sfera kultury niesie ze sobą rozrywkę i zabawę. Dzięki nim młodzież będzie mogła odreagować negatywne emocje i rozładować stresy i napięcia. Ważnym wyzwaniem edukacyjnym jest także nauczenie korzystania z wartościowych form rozrywki.
Program, u którego podstaw leży koncepcja wychowania przez sztukę zakłada systematyczny kontakt dziecka z dziełem teatralnym, muzycznym, plastycznym oraz literackim. Kontakt ten może mieć charakter kreatywny (twórczość artystyczna dziecka) oraz recepcyjny (odbiór dzieł sztuki), zawsze ma wyzwalać twórczą aktywność.
Formy ekspresji dziecka :
- drama
- pantomima
- inscenizacje (teatr żywego planu, teatr lalki)
- formy plastyczne (scenografia) i muzyczne (podkład muzyczny, koncert)
W trakcie realizacji programu należy kłaść nacisk na ćwiczenia wzbogacające słownictwo z zakresu wiedzy o teatrze, na wprowadzanie teatralnych metod słownych (ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy, dykcyjne, głosowe, interpretacyjne, oddechowe). Należy również pamiętać o doskonaleniu form pisarskich, wyrażających opinie o obejrzanych przedstawieniach, zarówno profesjonalnych, jak i własnych – amatorskich, typu : recenzja, sprawozdanie, notatka, zaproszenie, afisz.

Propozycje form i sposobów realizacji programu w klasach I – III
1. Inscenizacja fragmentów „Dziadów”, cz.II A. Mickiewicza – klasa I, „Zemsty” A. Fredry, „Romea i Julii” W. Szekspira, „Antygony” Sofoklesa, „Mieszczanina szlachcicem” Moliera.
2. Wykorzystanie dramy w procesie dydaktyczno-wychowawczym na lekcjach języka polskiego, lekcji wychowawczych i innych.
3. Wyjścia do teatru profesjonalnego (Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Powszechny w Warszawie, Teatr imienia Horzycy w Toruniu i inne)
4. Tworzenie scenariuszy przedstawień szkolnych, kabaretowych
5. Wprowadzenie i doskonalenie formy recenzji oraz sprawozdania. Konkurs na recenzję teatralną
6. Prezentacja przeżyć po obejrzeniu spektakli profesjonalnych poprzez plastyczne interpretacje; konkurs na plakat teatralny
7. Praca nad kulturą żywego słowa i ruchem scenicznym
8. Poznanie pracy ludzi teatru poprzez zwiedzenie go od strony kulis, udział w warsztatach teatralnych, spotkania z aktorami.
9. Gazetka klasowa – prezentacja najlepszych recenzji, postacie wielkich aktorów z historii i współczesności
10. Praca w szkolnym zespole teatralnym, udział w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich, regionalnych. Przygotowanie występów dla uczniów, rodziców, gości, np. w Regionalnym Konkursie Interpretacji Teatralnej
11. Cykl artykułów do gazetki szkolnej – „Mój ulubiony aktor”
12. Uczestniczenie w „żywych lekcjach” przygotowanych przez Narodowy Teatr Edukacji z Krakowa


IV. Przewidywane osiągnięcia ucznia

Realizując zagadnienia programu „Edukacja teatralna w klasach I – III Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku” związanego z przygotowaniem do percepcji i tworzenia sztuki należy oczekiwać podniesienia poziomu wiedzy i kultury ogólnej dzień, rozwoju ich wrażliwości estetycznej oraz nabycia umiejętności dostrzegania i rozumienia wartości. Zastosowanie przez nauczyciela teatralnych metod słownych (językowych) na lekcjach języka polskiego i zajęciach koła teatralnego umożliwi stopniowe nabywanie przez uczniów wielu umiejętności polonistycznych.
Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie rozwiną w znaczący sposób następujące zdolności :
- swobodnego wypowiadania się, prawidłowej wymowy scenicznej, prawidłowego budowania zdań, wyrażania nawet pojedynczym słowem nastrojów i uczuć
- czytania z umiejętnością interpretowania znaków interpunkcyjnych środkami pozajęzykowymi : intonacją, pauzą, zawieszeniem głosu
- pisania z zachowaniem właściwej interpunkcji i zasad ortografii
- słuchania ze zrozumieniem
W programie „Kto czyta, nie błądzi”, stanowiącym podbudowę niniejszego programu, umiejętności związane z edukacją teatralną dotyczą :
- poznania wyróżników sztuki teatralnej
- poznania genezy teatru i znaczenia teatru w starożytności
- dostrzegania podstawowych wyróżników sztuki teatralnej i komentowania ich wykorzystania na konkretnym przykładzie
- dostrzegania związków teatru współczesnego z kulturą antyczną
- tworzenia recenzji, sprawozdania z wykorzystaniem słownictwa wartościowego i opiniującego
- dostrzegania różnic między tworzywem filmu a teatru

V. Ewaluacja

Ocena efektów pracy ma na celu sprawdzenie :
1. Jak przebiega realizacja programu?
- co udało się zrealizować?
- co należy poprawić?
- czy uczniowie byli zainteresowani , aktywni, chętni do pracy?
- czy program wpłynął na pobudzenie ich aktywności twórczej?
2. Czy osiągnięto założone cele?

WSKAŹNIKI EWALUACJI:
1.Poprawność retoryczna, stylistyczna, językowa
2.Poziom umiejętności recytatorskich, aktorskich, scenograficznych, muzycznych, zdobyte lokaty w konkursach
3.Poziom uczestnictwa uczniów w kulturze
4. Poziom krytycyzmu w dokonywaniu samooceny

NARZĘDZIA EWALUACJI:
1.Kryteria oceniania różnorodnych form wypowiedzi ustnych, pisemnych
2.Regulaminy konkursów
3.Ankieta
4.Arkusz oceny pracy zespołowej


Autorki: Agnieszka Racka, Kamilla Bolewicka


VI. Bibliografia

1. Bartoszewicz B., Hausbrandt A., „Idziemy do teatru”, wydawnictwo CRZZ, Warszawa 1966
2. Borowczyk T., „Jak kształcę kulturę teatralną moich uczniów”, „Język polski w szkole”, nr 3, Kielce 2002/2003
3. Hausbrandt A., „Elementy wiedzy o teatrze”, wydanie trzecie, WSiP, Warszawa 1990
4. Marzec A., Rzęsikowski S., „Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV – VIII”, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1994.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:37:07
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:37:07) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie