Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Podkręć piłkę jak Beckham

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1038 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zajęcia sportowe poza edukacyjne mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których głównym celem jest „wszechstronny rozwój osobowy uczniów tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, fizycznej, estetycznej, społecznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”.
Młodzież uczestnicząc w tych zajęciach może w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Może także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji.
Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.
W tym programie chciałbym, by głównym celem obok aktywizacji sportowej wszystkich uczniów była edukacja piłkarska najlepszych zawodniczek.
Założeniem programu jest by na zajęcia uczęszczały uczennice wszystkich klas I - III Gimnazjum.

Zajęcia będą miały charakter sportowo – rekreacyjny a na ich realizację przewiduję przeznaczenie około 56 godzin. Będzie to program długofalowy związany z prowadzona przez mnie promocją szkoły w środowisku lokalnym poprzez turnieje, mecze piłki nożnej dziewcząt oraz lekcje pokazowe związane z ww. dyscyplina sportu.
Dzięki mojej wieloletniej współpracy z UKP ,,Olimpia’97’’ Lublin najbardziej uzdolnione dziewczęta będą miały możliwość gry w zespole juniorek i tam będą mogły kontynuować swoją karierę piłkarską. Uczestnicząc w rozgrywkach na szczeblu okręgowym mogą zostać zauważeni przez kluby piłkarskie: Motor Lublin, Górnik Łęczna i w efekcie zostać piłkarką.
Przy naborze do sekcji piłki nożnej przy Gimnazjum nr 7 przewiduję obserwację uczennic w trakcie zajęć ogólnorozwojowych oraz gier mających charakter zabawowy. Głównymi czynnikami decydującymi o uczęszczaniu na zajęcia będą takie parametry jak szybkość, koordynacja ruchowa, w mniejszym stopniu wytrzymałość. Przy wstępnej selekcji odstąpiłem od specjalistycznej selekcji gdyż nie przynosi ona zamierzonych skutków w nauczaniu dziewcząt na zajęciach SKS, które ze swojej natury powinny być jak najszerzej otwarte na ucznia.
Wiek gimnazjalny jest powszechnie uznawany za najtrudniejszy okres w życiu młodego człowieka i to z kilku ważnych powodów;
W zakresie motoryki właśnie w tym wieku zachodzą zmiany struktury fizjologicznej powodujące poważne zachwianie morfologiczne. Pod względem uwarunkowań psychologicznych jest to okres dojrzewania płciowego charakteryzujący się: tendencją do stawiania oporu, poszukiwania własnego ,,Ja’’. Pod względem uwarunkowań socjalnych w tym wieku pojawiają się pierwsze kompleksy, problemy w porozumieniu się, poszukiwaniu swojej roli w grupie. Jednakże wiek gimnazjalny jest także okresem zwiększonego zaangażowania się w działalność sportową, odkrywania nowego środowiska.
O wszystkich tych uwarunkowaniach musi pamiętać zarówno nauczyciel jak i trener pracujący z dziewczętami, które są bardzo wymagającym partnerem nie tolerującym bylejakości ze strony prowadzącego. Dziewczęta w okresie dojrzewania płciowego wykazują jednak większą odpowiedzialność za swoje zachowanie w stosunku do chłopców w swoim wieku i to jest atut tej grupy treningowej.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Baza lokalowa Gimnazjum nr 7 w Lublinie jak w wielu innych polskich szkołach nie pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich nowoczesnych metod pracy związanych z nauczaniem piłki nożnej, jednak pozwala na nauczenie podstawowych umiejętności z zakresu techniki specjalnej. Materiał nauczania jest uzupełnieniem realizowanego w szkole programu autorskiego Emilii Jasinowskiej ,,Wychowanie fizyczne w gimnazjum’’.
Ww. program ma służyć uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej w zakresie nauczania wychowania fizycznego oraz być znakiem rozpoznawczym szkoły w środowisku lokalnym. Zawiera on następujące metody i formy nauczania:

Metody nauczania: zadaniowa ścisła, naśladowcza, zabawowa klasyczna, małych obwodów ćwiczebnych

Formy realizacji: forma fragmentów gry, zabawowa, gra uproszczona, właściwa, szkolna, gry kontrolne, turnieje międzyklasowe, międzyszkolne
Materiał jest uszeregowany wg stopnia trudności i ma charakter spiralny (w kolejnych jednostkach treningowych powracamy do wcześniejszego materiału nauczania).
Uwzględnia też indywidualizacje pracy z uczniem poprzez współpracę z klubami sportowymi oraz dodatkowe treningi indywidualne mające na celu poprawę umiejętności technicznych.
Program realizowany jest zarówno w oparciu o obiekty Gimnazjum nr 7 jak i Rady Osiedla Węglin Północ (rozgrywanie turnieju, meczów, itp.)

CELE PROGRAMU „Podkręć piłkę jak Beckham”

1. Wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych.
2. Wielostronne przygotowanie techniczne związane z nauczaniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych niezbędnych do skutecznego zachowania się w walce sportowej.
3. Przygotowanie taktyczne rozumiane jako nauczanie i doskonalenie metod skutecznego prowadzenia walki sportowej.
4. Przygotowanie psychiczne, którego istotą jest doskonalenie możliwości percepcyjnych, umysłowych oraz kształcenie umiejętności regulowania stanów emocjonalnych.
5. Przygotowanie moralno-wolicjonalne polegające na kształtowaniu pożądanych postaw społeczno-moralnych oraz cech charakteru i woli niezbędnych w walce sportowej.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Dostarczenie motywów uczestnictwa w zajęciach sportowych poprzez samokontrolę i samoocenę i wyróżnianie najlepszych.
2. Kontrola i ocena sprawności specjalnej.
3. Przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę.
4. Opanowanie terminologii i podstawowych przepisów piłki nożnej w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.
5. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów bhp w czasie zajęć sportowych.
6. Przygotowanie i omówienie funkcji kapitana zespołu.
7. Przygotowanie zespołu do udziału w turniejach i zawodach sportowych.
ZADANIA SZKOŁY
Szkoła powinna szeroko poinformować rodziców poprzez wychowawców o zajęciach z piłki nożnej dziewcząt za pośrednictwem wychowawców na wywiadówkach na początku roku szkolnego oraz przy rekrutacji uczniów do szkoły w maju, czerwcu. Zapewnić dogodny termin zajęc zarówno na boisku szkolnym jak i na sali gimnastycznej. Przygotować boisko szkolne do gry w czasie wakacji oraz zapewnić okresowe prace związane z renowacją boiska. Prowadzić współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu bezpłatnego wynajmu dodatkowych boisk w celu organizacji turniejów piłkarskich.WDROŻENIE PROGRAMU DO REALIZACJI

1. Zajęcia odbywać się będą na boisku otwartym Gimnazjum nr 7 w Lublinie oraz boisku Rady Osiedla Węglin Północ przy ul. Judyma/ Wertera i na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 7.
2. Zajęcia przeznaczone są dla dziewcząt z klas I – III.
3. Termin realizacji – rok szkolny 2005/2006
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. 2 godziny treningu dla dziewcząt – 90 minut tygodniowo.
2. Miejsce treningów: boisko trawiaste boisko Rady Osiedla Węglin Północ, sala gimnastyczna (okres zimowy).
3. Organizacja meczów sparingowych: z Gimnazjum nr 5 Lublin, Gimnazjum nr 10 Lublin, Gimnazjum nr 1 Lublin.
4. Udział w turniejach piłkarskich.
5. Udział w turnieju o Puchar prezesa MOSiR.
6. Udział najlepszych w zajęciach treningowych w klubie LKP Motor Lublin.


PLAN PRACY TRENINGOWEJ

Program zajęć poza edukacyjnych obejmuje treści z następujących działów:
1. Doskonalenie techniki podań i przyjęć piłki.
2. Doskonalenie techniki indywidualnej
3. Doskonalenie techniki strzału na bramkę
4. Mecze kontrolne.
5. Taktyka gry.
6. Kształtowanie cech motorycznych

TECHNIKA PODAŃ I PRZYJĘĆ PIŁKI

1. Przyjęcie piłki prawą i lewą nogą wewnętrzną częścią stopy w miejscu, i w ruchu:
– należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie stopy do przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy,
- należy zwrócić uwagę, że jest to najlepsza forma przyjęcia piłki w miejscu
- uczeń opanowuje przyjęcie piłki prawą i lewą nogą w miejscu i w ruchu,
2. Podanie piłki wewnętrzną częścią stopy w miejscu i w ruchu
- należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie stopy i całego ciała do prawidłowego podania piłki do współpartnera zarówno w miejscu jak i w ruchu,
- należy przekazać informację o tym , że jest najdokładniejsze podanie,
- uczeń opanowuje podanie prawą i lewą nogą w miejscu i w ruchu.
3. Podania i przyjęcia piłki wewnętrznym podbiciem
- należy zwrócić uwagę, że jest to podanie dogrywane na odległość około 25 metrów, niezbędne do wykonywania rzutów rożnych i wolnych
- przekazać informację o różnicach w ułożeniu nogi postawnej oraz stopy, którą wykonujemy podanie do uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy
4. Podania i przyjęcia piłki zewnętrzną częścią stopy w miejscu i w ruchu:
- przekazanie informacji o przyjęciu piłki tym sposobem podczas ruchu i przy ataku przeciwnika
- poinformować uczniów, że jest to podanie mało dokładne, ale sytuacyjne i wymaga opanowania
5. Podania i przyjęcia piłki prostym podbiciem w miejscu i w ruchu:
- poinformować uczniów, że jest to podanie mało dokładne, ale sytuacyjne i wymaga opanowania, zwrócić uwagę, iż przyjęcie piłki prostym podbiciem jest czynnikiem niezbędnym do gry na wysokim poziomieTECHNIKA INDYWIDUALNA

1. Żonglerka piłki prawą i lewą stopą
- uczeń opanowuje umiejętność podbijania piłki prawą i lewą stopą
2. Żonglerka piłki głową, udem, stopą:
- najlepsze uczennice potrafią połączyć żonglerkę stopą i udem a także głową.
3. Operowanie piłki w ruchu prawą i lewą stopą
4. Podstawowe zwody z piłka i bez piłki


TECHNIKA STRZAŁU NA BRAMKĘ

1. Strzał na bramkę wewnętrzną częścią stopy z miejsca i po podaniu.
- należy przekazać uczniowi taktykę strzału z różnych miejsc pola karnego (boiska)
2. Strzał na bramkę wewnętrznym podbiciem z miejsca i po podaniu partnera
3. Strzał na bramkę prostym podbiciem z miejsca i po podaniu (a także po własnym podrzucie lub współpartnera).
4. Strzał na bramkę zewnętrzną częścią stopy z miejsca i podaniu( a także po podrzucie własnym lub współpartnera).
- poinformować ucznia, kiedy oddajemy strzał zewnętrzną częścią stopy


MECZE KONTROLNE
1. Wybór kapitana zespołu:
- poinformowanie uczniów o zadaniach kapitana zespołu, następnie wybór
2. Zachowanie zawodników w czasie meczu (reguła fair play).
3. Przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę.
4. Realizacja zadań indywidualnych i zespołowych.
5. Umiejętne rozłożenie sił na turniej.


TAKTYKA GRY

1. Zapoznanie uczennic ze strefami boiska.
2. Zapoznanie uczennic z zadaniami poszczególnych zawodników na boisku:
- zadania bramkarza,
- zadania obrońców (bocznych, środkowych)
- zadania pomocników (bocznych, środkowych),
- zadania napastników.
3. Określenie zadań na poszczególne spotkanie dla poszczególnych zawodników.
4. Wymienność pozycji przez uczniów ( dzisiaj jestem bramkarzem - jutro napastnikiem)


KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH
1. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, wytrzymałości i zwinności.
2. Kontrola i ocena sprawności specjalnej i ogólnorozwojowej.
3. Zajęcia kształtujące siłę.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Uczeń potrafi przyjąć i podać piłkę prawą i lewą stopą w miejscu i w ruchu.
2. Uczeń potrafi wykonać strzał na bramkę prawą i lewą stopą z miejsca i różnych odległości od bramki.
3. Uczeń zna podstawowe zasady gry w piłkę nożną
4. Uczeń potrafi się zachować sportowo (fair play) podczas meczów kontrolnych i turniejów.
5. Uczeń potrafi zastosować podane zadania podczas meczu.
6. Uczeń zna swój poziom sprawności specjalnej i ogólnorozwojowej.
7. Uczeń potrafi korzystać z bazy sportowej i zachowuje przepisy bhp.
KRYTERIA OCENY UCZNIA
Ocena z SKS ma wpływ na ocenę na koniec semestru jak i ocenę końcową zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania uczniów w Gimnazjum nr 7.
Ocena celująca:
- Uczeń potrafi prowadzić piłkę zarówno prawą jak i lewą nogą na odcinku 25 m oraz zakończyć slalom strzałem w boczny sektor bramki zarówno lewa jak i prawą nogą w dowolny sposób, ale półgórnie tak, aby piłka przeleciała nad linią bramkową w odpowiedni sektor boiska z odległości 11 m w czasie 10 sekund
- potrafi wykonać 40 żonglerek stopą w czasie 30 sekund
- potrafi wykonać 25 uderzeń piłki głowa w czasie 15 sekund
- uderzyć piłkę w dowolny sposób w korytarz o szerokości 20 x 50m na minimalną odległość 25 m 3 razy prawą oraz 3 razy lewą nogą
- dośrodkować piłkę do celu z odległości 25m do koła średnicy 3,5 m (próbę wykonujemy 3- krotnie prawą 3- krotnie lewą nogą
- w grze uproszczonej wykazać się umiejętnościami poprawnego wprowadzenia piłki do gry z autu, umiejętnością wykonania zwodu pojedynczego z piłką, celnym strzałem z prostego podbicia, dośrodkowania wewnętrznym podbiciem z rzutu rożnego, rzutu wolnego, kryciem przeciwnika we własnej połowie, umiejętnościami gry w bramce, uderzeniem piłki głową
ocena bardzo dobra:
- Uczeń potrafi prowadzić piłkę zarówno prawą jak i lewą nogą na odcinku 25 m oraz zakończyć slalom strzałem w boczny sektor bramki zarówno lewa jak i prawą nogą w dowolny sposób, ale półgórnie tak, aby piłka przeleciała nad linią bramkową w odpowiedni sektor boiska z odległości 11 m w czasie 11 – 12 sekund, jedno uderzenie może być wykonane w środkowy sektor bramki
- potrafi wykonać 30 -39 żonglerek stopą w czasie 30 sekund
- potrafi wykonać 20 -24 uderzeń piłki głowa w czasie 15 sekund
- uderzyć piłkę w dowolny sposób w korytarz o szerokości 20 x 50m na minimalna odległość 25 m 3 razy tzw. mocniejszą nogą
- dośrodkować piłkę do celu z odległości 25m do koła średnicy 5 m (próbę wykonujemy 3- krotnie tzw. mocniejsza nogą)
- w grze uproszczonej wykazać się umiejętnościami poprawnego wprowadzenia piłki do gry z autu, umiejętnością wykonania zwodu pojedynczego bez piłki, celnym uderzeniem piłki wewnętrzną częścią stopy, dośrodkowania wewnętrznym podbiciem z rzutu rożnego, kryciem przeciwnika we własnej połowie, umiejętnościami gry w bramce, poprawnym prowadzeniem piłki nogą
ocena dobra:
uczeń jest aktywnym uczestnikiem zajęć jednak pomimo wysiłków nie uzyskuje przewidywanych osiągnięć, jego ocena jest motywacja do dalszej pracy na zajęciach SKS i uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
1. Aktywizacja sportowa wszystkich uczniów.
2. Wyselekcjonowanie najlepszych piłkarek i ich udział w zajęciach treningowych LKP Motor Lublin.
3. Wstępna edukacja piłkarska.
4. Rozwijanie potrzeb i zainteresowań sportowych uczniów.
5. Dbanie o prawidłowy rozwój uczniów najbardziej uzdolnionych.
6. Przeżywanie poczucia przynależności do grupy.
7. Satysfakcja z pełnionych ról w grupie.
8. Rozwijanie poczucia własnej wartości (ja potrafię).
9. Rozwijanie postawy kulturalnego kibicowania.

SPOSÓB EWALUOWANIA PROGRAMU:
Podstawą ewaluacji programu jest uproszczony Test Talagi stosowany przez opracowany przez Wojciecha Przybylskiego (AWF Gdańsk) oraz frekwencja uczniów na zajęciach. Miernikiem programu są anonimowe ankiety informujące prowadzącego o atrakcyjności zajęć oraz karty obserwacji zawodnika prowadzone podczas meczy kontrolnych.
MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ:
Test umiejętności specjalnych J. Talagi:
Próba sprawności specjalnej przeprowadzana jest na boisku piłkarskim o wymiarach zgodnych z przepisami gry. Składa się ona z szeregu ćwiczeń wykonywanych kolejno przez uczestników sprawdzianu:
1. Żonglerka nogą:
na sygnał gwizdkiem zawodnik podbija piłkę nogami, starając się utrzymać ją jak najdłużej
w powietrzu. Próba trwa 30 sek. Sędzia w czasie trwania próby oblicza każde zetknięcie
piłki z nogami. Nie uwzględnia się dotknięć piłki innymi częściami ciała np. głową.
Punktacja:
za 40 dotknięć piłki i powyżej 5pkt
30-39 4
25-29 3
20-24 2
15-19 1
14 dotknięć piłki i poniżej
2. Żonglerka głową:
na sygnał gwizdkiem uczestnik próby stara się uderzyć piłkę głową w taki sposób, aby
utrzymać ją przez 15 sekund, bez upadku na podłoże. W czasie trwania próby sędzia liczy
każde zetknięcie piłki z głową. Ocenę stanowi maksymalna liczba zetknięć piłki z głową.
Punktacja:
za 25 dotknięć(uderzeń) piłki i powyżej 5 pkt
20-24 4
15-19 3
10-14 2
7- 9 1
6 dotknięć piłki i poniżej 0
3. Slalom z piłką i strzał na bramkę:
w odległości 3,5m od linii pola karnego wbita jest pierwsza chorągiewka naprzeciw bramki
następne 5 chorągiewek umieszczone jest w odległości 3 m jedna od drugiej na odcinku
15 m w kierunku środka boiska. W odległości5 m od pierwszej chorągiewki bliższej środka
zaznaczona jest linia startu. Bramka podzielona jest na 3 równe sektory (2,44m każdy).
Na sygnał gwizdkiem zawodnik ustawiony na linii startu z piłką przy nodze rozpoczyna
próbę, prowadząc piłkę między chorągiewkami. Po minięciu ostatniej (szóstej) chorągiewki
podprowadza piłkę za linię pola karnego z oznaczoną i stąd strzela na bramkę dowolnym
sposobem, ale półgórnie starając się trafić w odpowiedni sektor bramkowy tak, aby piłka
przeleciała nad liną bramkową. Następnie nie zatrzymując się po strzale dobiega do piłki
ustawionej w punkcie karnym i strzela po raz drugi na bramkę (tym razem piłka leżąca).
Po wykonaniu drugiego strzału, sędzia zamyka stoper. Ocenę stanowi lepszy czas z obu
prób. Próba wykonywana jest 2- krotnie: raz prawą, raz lewą nogą. Przy strzale prawą nogą
zawodnik mija pierwszą chorągiewkę z lewej strony, przy strzale lewą nogą z prawej strony
Punktacja:
10sek. i poniżej 5pkt
11-12 4
13-14 3
15-16 2
17-18 1
19 i powyżej 0
za celny strzał z linii pola karnego w boczne sektory 4pkt
za celny strzał w środkowy sektor 2pkt
za celny strzał z punktu karnego w boczne sektory 2pkt
za celny strzał w środkowy sektor 1pkt
4. Wrzut na odległość:
na boisku wyznaczona linia początkowa oraz linie oznaczające długość wrzutu. Zawodnik
wykonuje 2 wrzuty rękami z miejsca. Ocenę stanowi dalszy wrzut.
Punktacja:
15 m i więcej 5pkt
12-14 m 4pkt
10-13 m 3pkt
7- 9 m 2pkt
5- 8 m 1pkt
4 m 0pkt
5. Uderzenie piłki na odległość:
boczna część boiska z wyznaczonym korytarzem. Szerokość korytarza na wysokości
linii startowej 5 m, szerokość korytarza na linii końcowej 20 m, długość 50 m. Zawodnik
wykonuje uderzenie piłki nogą w dowolny sposób oprócz uderzenia szpicem 3 razy prawą
nogą i 3 razy lewą. Wynik stanowi suma najlepszych rezultatów dzielona przez 2:
Punktacja:
25 m 10pkt
22 m 8
20 m 6
18 m 4
15 m 2
12 m 1
10 m i mniej 0
6. Dośrodkowanie piłki do celu:
na odpowiednim miejscu boiska znajduje się potrójne koło o wymiarach średnicy 3,5 m,
5 m, 7 m.
Zawodnik po prowadzeniu piłki z miejsca oznaczonego chorągiewką (25 m od środka koła)
Wykonuje dośrodkowanie (półgórnie), starając się trafić piłką w koło, następnie wykonuje
drugie dośrodkowanie, ale przeciwną nogą, uderzając piłkę leżącą obok drugiej
chorągiewki. Próbę prawą i lewą nogą wykonuje każdy uczestnik 3- krotnie. Ocenę stanowi
suma trafień.
Punktacja:
za trafienie do koła o średnicy 3 m 5pkt
za trafienie do koła o średnicy 5 m 3pkt
za trafienie do koła o średnicy 7 m 1pkt
7. Gra uproszczona 5x5:
czas gry 2x10 minut. Boisko do piłki ręcznej lub na boisku piłkarskim o tych samych
wymiarach (18-25 m x 36-50 m). Bramki do piłki ręcznej (2x3) lub bramki dla
trampkarzy młodszych (2x5). W ostatecznym przypadku dopuszcza się grę bez bramkarzy
na bramki utworzone z chorągiewek lub palików o szer. Linii bramkowej 3 m. Przy grze
bez bramkarzy należy ograniczyć odległość strzału linią 9 m od bramki.
Ocena polega na obserwacji poszczególnych zawodników przez trenera i odpowiednie
wypunktowanie każdego z nich wg skali od 20 do 0.

KARTA PRACY PRZYSZŁEGO PIŁKARZA
Imię i nazwisko……………………………………………….
Rok szkolny……………………………………………………..

Treść Wykonuje słabo Wykonuje poprawnie Wykonuje bardzo dobrze
1. Przyjęcie i podanie piłki prawą i lewą stopą w miejscu i w ruchu
2. Strzał na bramkę prawą i lewą stopą z miejsca i różnych odległości od bramki
3. Zasady gry w piłkę nożną
4. Postawa fair play
5. Wykonanie powierzonych zadań w meczach
6. Korzystanie z bazy sportowej i zachowanie przepisów bhp

Znak X oznacza wynik


Karta ewaluacji programu "Podkręć piłkę jak Beckham”.
1. Czy tematyka zajęć zainteresowała Ciebie?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. trudno powiedzieć
d. raczej nie
e. zdecydowanie nie
2. Czy tematyk zajęć wpłynęła na podniesienie Twoich umiejętności w zakresie techniki piłki nożnej?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. trudno powiedzieć
d. raczej nie
e. zdecydowanie nie
3. Czy forma realizacji zajęc była według Ciebie atrakcyjna?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. trudno powiedzieć
d. raczej nie
e. zdecydowanie nie
4. Czy uczestnictwo w zajęciach piłki nożnej dziewcząt zachęciło Ciebie do uprawiania tej dyscypliny sportu w następnych latach?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. trudno powiedzieć
d. raczej nie
e. zdecydowanie nie
3. 5. Czy na zajęciach panowała dobra atmosfera sprzyjająca wspólnej pracy i uczestnictwu w turniejach piłki nożnej?
a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. trudno powiedzieć
d. raczej nie
e. zdecydowanie nie

Bibliografia:
1. Jerzy Talaga – Technika piłki nożnej – Wydawnictwo Sport i turystyka, Warszawa 1987.
2. Lesław Ćmikiewicz – Piłka nożna Dzieci i Młodzieży – Mawi sp. z o. o. Warszawa 2000.
3. Jerzy Talaga – ABC młodego piłkarza – Sport i Turystyka, Warszawa 1980.
4. G. Bauer -Jak grać w piłkę nożną?- Bellona. Warszawa 1998.
5. W. Przybylski- Kontrola obciążeń treningu i obciążeń treningowych w piłce nożnej.- AWF Gdańsk 1997.
6. ,,Piłka nożna część II – Trening’’. Praca zbiorowa pod redakcją W. Przybylskiego. AWF Gdańsk 1998.opracował: mgr Piotr Żurowicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie