Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła młodych przyrodników

 


     Program Koła Młodych Przyrodników ma do odegrania ważną rolę w prowadzeniu edukacji na rzecz poznania przyrody przez dzieci naszej szkoły.
     Jest tak skonstruowany, aby uczniowie dostrzegli w swoim najbliższym otoczeniu różnorodność ciekawych zagadnień przyrodniczych Jest on kierowany do uczniów kl.IV-VI szczególnie interesujących się zagadnieniami środowiska przyrodniczego. Treści będą realizowane na zajęciach pozalekcyjnych raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny, przez cały rok.

Program obejmuje cztery bloki tematyczne
 1. Drzewa i krzewy najbliższej okolicy
 2. Przyroda pod mikroskopem
 3. Parki narodowe i krajobrazowe
 4. Zioła darem natury
CELE I ZADANIA PROGRAMU
     Zajęcia ,w ramach Koła Młodych Przyrodników, mają za zadanie nauczyć uczniów korzystania z różnych źródeł wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem własnych doświadczeń i obserwacji. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, łączenie teorii z praktyką, wyrobienie samodzielności w pracy laboratoryjnej oraz swobodnego posługiwania się mikroskopem, wyposażenie uczniów w umiejętności hodowlane i pielęgnacyjne, obcowania z przyrodą oraz uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego ich świata.

ZAKRES TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO

I DRZEWA I KRZEWY NAJBLIŻSZEJ OKOLICY – 6 GODZ.

Zakres treści
Gatunki drzew i krzewów naszej okolicy.
Ochrona drzew przed szkodnikami.
Choroba kasztanowców.
Sposoby zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.
Ptaki – sprzymierzeńcy człowieka w walce ze szkodnikami.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości:
  Uczeń:
 • zna nazwy gatunkowe drzew i krzewów w okolicy szkoły
 • zna cykl rozwojowy szrotówka kasztanocowiaczka
 • zna sposoby zwalczania szkodnika kasztanowców
 • umie wymienić gatunki ptaków odżywiających się owadami
Umiejętności:
 • stosuje binominalne nazewnictwo
 • dokonuje obserwacji zmian w wyglądzie kasztanowców
 • korzysta z fachowych źródeł wiedzy przyrodniczej
 • podejmuje działania w celu ratowania kasztanowców
 • uzasadnia ochronę drzew przed wycinaniem
Postaw
 • aktywnie władcza się do akcji „Ratujmy kasztanowce”
 • zachęca kolegów do działań proekologicznych
II PRZYRODA POD MIKROSKOPEM – 6 GODZ.

Zakres treści:
Budowa mikroskopu.
Sposób mikroskopowania.
Sporządzanie preparatów wodnych.
Różnorodność komórek roślinnych.
Rozróżnianie elementów budowy komórek roślinnych.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości
  Uczeń:
 • zna budowę mikroskopu
 • zna zasady mikroskopowania
 • zna budowę komórki roślinnej
umiejętności:
 • potrafi prowadzić obserwację mikroskopową i relacjonować ją
 • wykonuje staranny rysunek obserwowanego obiektu
 • oblicza powiększenie obrazu
 • wybarwia ziarna skrobi
 • korzysta z fachowej literatury
postaw
 • szanuje sprzęt do mikroskopowania
 • utrzymuje porządek na stanowisku pracy
 • czuje się odpowiedzialny za sprzęt do mikroskopowania
III PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE – 10 GODZ.

Zakres treści:
Kto jest odpowiedzialny za ochronę przyrody.
Parki narodowe w Polsce.
Poznajemy pomniki przyrody naszej okolicy.
Formy ochrony przyrody w naszej gminie.
Parki krajobrazowe Ponidzia.
Flora i fauna parków Ponidzia.
Walory geologiczne i morfologiczne parków Ponidzia.
Spotkanie z pracownikiem Parków Krajobrazowych Ponidzia.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości:
  Uczeń:
 • zna formy ochrony przyrody
 • wie, kto ustanawia prawo dotyczące ochrony przyrody
 • zna pomniki przyrody swojej okolicy
 • zna nazwy parków narodowych w Polsce
 • zna definicję parków krajobrazowych i narodowych
 • wymienia charakterystyczne nazwy zwierząt i roślin dla parków Ponidzia
 • rozumie podstawowe pojęcia geologiczne
 • wymienia nazwy parków występujących na Ponidziu
 • wie, jakie rośliny nazywamy kserotermicznymi
umiejętności:
 • wyjaśnia potrzebę i konieczność ochrony przyrody
 • opisuje pomniki przyrody
 • wskazuje na mapie położenie parków
 • omawia zasady zachowania się na obszarach chronionych
 • uzasadnia potrzebę tworzenia parków narodowych i krajobrazowych
 • wyszukuje w różnych źródłach informacji na temat parków
 • wykonuje album na temat „Świętokrzyski Park Narodowy”
postaw:
 • czuje się współodpowiedzialny za ochronę środowiska
 • zachęca innych do ochrony przyrody
 • zachowuje się na terenach chronionych zgodnie z przyjętymi, dla tych miejsc, zasadami
IV ZIOŁA DAREM NATURY- 8 GODZ.

Zakres treści
Stosowanie ziół w przeszłości.
Zioła dziko rosnące i zioła uprawiane.
Uprawa ziół w doniczkach.
Lecznicze właściwości ziół.
Zioła stosowane w kosmetyce i kuchni.
Preparaty zielarskie.

CELE EDUKACYJNE W ZAKRESIE

Wiadomości:
 • zna podstawowe pojęcia dotyczące preparatów ziołowych
 • zna zastosowanie wybranych ziół w lecznictwie
 • wie, które zioła używane są w kuchni
 • wie, które zioła najczęściej wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym
 • wie, jak uprawiać zioła w domu
Umiejętności:
 • rozumie, że zioła można stosować jako lekarstwa po konsultacji lekarskiej
 • rozpoznaje i nazywa rośliny zielarskie
 • używa prawidłowych nazw preparatów zielarskich
 • potrafi założyć hodowlę ziół w domu
 • potrafi założyć zielnik
Postaw:
 • zachęca rodziców do uprawy ziół w domu i wykorzystywania ich w codziennym jadłospisie
 • uprawia zioła w domu
 • stosuje zioła w sposób świadomy
PROCEDURY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW
     Cele będą osiągane poprzez zdefiniowanie podstawowych pojęć dotyczących poszczególnych zagadnień. Służyć temu będą metody samodzielnej pracy uczniów z literaturą . dyskusja – budowanie definicji z elementów wiedzy.
      Aktywna postawa uczniów poprzez rozwiązywanie zadań w czasie wycieczek i obserwacji. Wykonywanie zielników. To sposób na zdobywanie i utrwalanie wiedzy przyrodniczej.
Przedstawienie konkretnych działań z zakresu ochrony przyrody na przykładzie szczepienia kasztanowców.

EWALUACJA

Zadaniem ewaluacji jest zbieranie i analiza danych w celu oceny programu pod względem atrakcyjności i skuteczności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez uczniów.
     Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez obserwację zaangażowania dzieci podczas zajęć, pozytywną zmianę ich postaw oraz analizę prac i ankiet dzieci.

opracowała mgr Małgorzata Pyrek

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:36:23
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:36:23) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie