Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Karin, Thomas, Ola i Lisa we wspólnej Europie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 948 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Uczniom należy uświadomić, że od momentu przyjścia na świat funkcjonują we wspólnocie. Wspólnoty potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Pierwsza, to ta, z którą spotykają się najczęściej – wspólnota rodzinna

mgr MARZENA DWORCZAK
NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W KŁODZKU

WSTĘP

     Uczniom należy uświadomić, że od momentu przyjścia na świat funkcjonują we wspólnocie. Wspólnoty potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Pierwsza, to ta, z którą spotykają się najczęściej – wspólnota rodzinna. Potem dzieci stają się członkami grup – rówieśniczej, klasowej, szkolnej. Daje im to poczucie bezpieczeństwa.
     Poznają zasady organizacji pracy w zespołach. Przyjmują określone funkcje. Stopniowo włączają się w życie społeczne- najpierw społeczności lokalnej, potem regionalnej. Zaczynają uczestniczyć w życiu publicznym i mają na nie wpływ. W miarę dorastania ich decyzje mają znaczenie w rzeczywistości państwowej, a potem także europejskiej.
     Uczniom powinno zapewnić się poczucie tożsamości rodzinnej, grupowej, lokalnej, narodowej i europejskiej. Każdy kraj, choć pozostaje we wspólnocie państw, to pielęgnuje wartości narodowe. Umożliwienie uczniom podejmowania decyzji dotyczących rozmaitych sytuacji szkolnych, ale też społecznych w środowisku lokalnym, przygotowuje do świadomego poczucia odpowiedzialności za podejmowane rozwiązania i dokonywane wybory.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.
     Weszliśmy do Unii Europejskiej nie wiedząc, co nas tam czeka, co jest za tą granicą, którą tak trudno zmienić, ile kosztują nas negocjacje i o co właściwie walczymy. Zapewne szczegóły dotyczące wszystkich etapów rozmów i to, czego dotyczyły nie zainteresują uczniów szkoły podstawowej. Wobec tego powinniśmy zapoznać uczniów z kulturą krajów Unii Europejskiej, przybliżyć im ich tradycje, architekturę, artystów, znanych ludzi, którzy z powodu swych zasług znani są nie tylko w Europie.
     Edukacja Europejska znalazła swoje miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego w dzisiejszej szkole. Podstawa programowa dla pierwszego etapu kształcenia uwzględnia tematykę europejską, którą odnajdujemy w podstawowych celach i treściach nauczania zintegrowanego.
     W polskiej szkole określono kilka celów edukacji europejskiej:
 • wychowanie człowieka do demokracji i do obrony praw człowieka
 • wychowanie dla „ pokoju ‘’, szacunku, przyjaźni między narodami oraz idei wspólnej Europy
 • wychowanie w duchu tolerancji obejmującej różne sfery życia ludzi
 • przygotowanie do różnorodności kultur
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych, nawyków uprawiania kultury fizycznej, sportu i turystyki
 • świadomość obywatelska, uspołecznienie dzieci
 • rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
     Dzieci w młodszym wieku szkolnym poznają środowisko lokalne, region, kraj. Pojęcia takie jak: Unia Europejska, Europa, kontynent są dla nich wręcz abstrakcyjne. Program edukacji europejskiej „ Karin, Thomas, Ola i Lisa we wspólnej Europie ‘’ ma ułatwić dzieciom zdobywanie wiedzy o Europie i zachęcić do zainteresowania się tą tematyką. Może zachęci także do nauki języków obcych.
     Z projektu korzyści wyniosą zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Jeśli da się im możliwość uczestnictwa w realizację programu, zostaną zachęceni do współpracy ze szkołą i aktywnego udziału w życiu szkoły.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU
 1. Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w Europie.
 2. Kształtowanie świadomości europejskiej, budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 3. Rozwijanie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi, kultur i języka.
 4. Kształtowanie umiejętności współżycia we wspólnocie.
ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH

Zakres treści programowych skupia się wokół bloków tematycznych:
 1. Rodzina – najmniejsza i najbliższa dziecku wspólnota.
 2. Moje miasto. Region, w którym mieszkam.
 3. Jestem Polakiem. Polska, to moja ojczyzna– symbole narodowe.
 4. Mieszkam w Europie. Poznaję mit o Europie.
 5. Unia Europejska – co to takiego? Symbole Unii Europejskiej.
 6. Kraje Unii Europejskiej.
METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
 • pogadanki
 • obserwacje
 • wycieczki
 • zdobywanie informacji
 • inscenizacje
 • konkursy, krzyżówki, rebusy
 • praca z tekstem
 • portfolio
 • tworzenie gazetek
FORMY
 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa
CELE SZCZEGÓŁOWE

Lp. Treści nauczania Przewidywane osiągnięcia ucznia
 1. Rodzina – najmniejsza i najbliższa dziecku wspólnota - uczeń zna strukturę rodziny i swoje w niej miejsce- wie, co to jest rodzina wielopokoleniowa- umie wyjaśnić pojęcie „ z pokolenia na pokolenie ‘’- wykona schemat „ drzewa ‘’ własnej rodziny- potrafi powiedzieć j. angielskim kilka słów dotyczących rodziny- zna zwyczaje świąteczne panujące w krajach europejskich
 2. Moje miasto. Region, w którym mieszkam. - uczeń potrafi wskazać na mapie Polski swoją miejscowość- umie opowiedzieć legendę związaną z własną miejscowością lub z regionem, w którym mieszka- zna tradycje regionalne- wie, jak wygląda herb Kłodzka- potrafi wymienić zabytki swojego regionu- wykona album o swojej miejscowości- umie zadawać pytania dotyczące własnego regionu
 3. Jestem Polakiem. Polska, to moja ojczyzna – symbole narodowe. - uczeń umie zaśpiewać polski hymn - zna symbole narodowe - wie, jak wygląda flaga i godło Polski- potrafi opowiedzieć legendę lub podanie związane z powstaniem państwa polskiego- zna stolicę Polski - umie wskazać na mapie Polski Warszawę i dawne stolice- potrafi wymienić kilku wielkich Polaków i zna najważniejsze fakty z ich życia- docenia zasługi wielkich Polaków dla rozwoju nauki i kultury światowej
 4. Mieszkam w Europie. Poznaję mit o Europie. - uczeń uważnie słucha opowiadanego przez nauczyciela mitu o Europie- umie narysować rysunek do treści mitu - wie, co oznacza słowo „ mit ‘’- wskazuje na mapie kontynent europejski- wymienia i wskazuje na mapie kraje sąsiadujące z Polską- potrafi wymienić słynnych Europejczyków i ich zasługi
 5. Unia Europejska – co to takiego? Symbole Unii Europejskiej. - uczeń umie wyjaśnić pojęcie Unia Europejska- dostrzega znaczenie współpracy europejskiej- rozpoznaje flagę UE- rozpoznaje hymn UE- wie, jakie miasto jest stolicą UE- umie rozróżniać walutę euro- postrzega Polskę jako kraj leżący w centrum Europy
 6. Kraje Unii Europejskiej :Mój najbliższy sąsiad. Poznajemy Czechy.Niemcy – kraj, z którego pochodzi twórca hymnu Unii Europejskiej.Grecja – kraj igrzysk olimpijskich.Ojczyzna klocków Lego – poznajemy Danię.Wiem, skąd pochodzi Święty Mikołaj – zdobywam informacje o Finlandii.Włochy – chętnie spędzę wakacje w kraju pizzy. Państwo w państwie – Watykan.Spotykam swoich przyjaciół w stolicy Belgii – Brukseli. - uczeń umie wymienić kilka państw należących do UE- wskazuje na mapie Europy niektóre z państw UE- potrafi wymienić charakterystyczne elementy danego państwa- zna stolicę i flagę Czech- potrafi wymienić nazwę miasta leżącego przy granicy z Polską- zna osobliwości Skalnego Miasta- uważnie słucha legendy związanej z Arnośtem z Pardubic- wymienia postacie z czeskich bajek- wie, że tańcem narodowym jest polka- uczeń zna stolicę Niemiec- wskazuje na mapie Europy Niemcy- koloruje flagę Niemiec zgodnie z podanym wzorem- wymienia kilka większych miast - zna sławnych Niemców- wie, kto to był Ludwig van Bethoven- uważnie słucha czytanej przez nauczyciela baśni braci Grimm- wymienia tytuły kilku baśni- rysuje ilustrację do wybranej baśni- potrafi pokolorować flagę Grecji zgodnie ze wzorem- zna stolicę tego państwa- wie, że w Grecji odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie- zna pojęcie „ demokracja ‘’ wymyślone przez Greków- potrafi uważnie słuchać greckich melodii- zna taniec „ Zorba ‘’- potrafi pokazać Danię na mapie Europy- wymienia stolicę Danii- wie, kim był J. Ch. Andersen- zna baśnie Andersena- zna historię powstania klocków Lego- wie, gdzie leży Finlandia- wymienia stolicę Finlandii- zna pojęcie „ fińska łaźnia ‘’- wie, gdzie mieszka Święty Mikołaj- potrafi narysować „ list ‘’ do Św. Mikołaja- wie, że terytorium Włoch ma kształt buta- zna stolicę tego państwa- wie, że Wenecja to miasto na wodzie- potrafi wykonać prostą maskę karnawałową- poznaje, jak robi się pizzę- wie, że Watykan leży na terenie Rzymu- wie, kim był Karol Wojtyła- wie, kim są gwardziści papiescy- wie, że stolicą Unii Europejskiej jest Bruksela- koloruje flagę Belgii według wzoru- samodzielnie projektuje strój wybranego kraju europejskiego- potrafi wymienić kilka osobliwości poznanych państw europejskich- wie, po co potrzebny jest paszport- samodzielnie pisze krótką informację o swoim kraju do przyjaciół z innych państw UE
ANKIETA OBRAZUJĄCA MOTYWACJĘ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Przy realizacji założeń programowych bardzo ważna w pracy w szkole jest ocena, która ma być motywacją do pracy dla każdego ucznia.
     Wystawiając ocenę nie bierzemy pod uwagę stanu wiedzy dziecka w danej chwili, lecz jego pracę, trud i wysiłek włożony w wykonanie zadania, a także jego umiejętności i postępy jakie uczynił.
     Oceny można dokonać poprzez :
 • wytwory działalności ucznia
 • konkursy o tematyce europejskiej
 • konkretną działalność dziecka w środowisku
 • ankietę przeprowadzoną wśród uczniów i rodziców, dotyczącej wpływu programu europejskiego na zachowanie uczniów na co dzień
 • rozmowy i wywiady z dziećmi
Wzór ankiety sprawdzającej wiadomości uczniów.

Pytana zadawane przez nauczyciela Odpowiedzi: tak; nie
Czy wiesz, jak wygląda godło Polski?
Czy, co to jest Unia Europejska?
Czy potrafisz wymienić kilka państw należących do UE?

Pomiar osiągnięć.
Oceny dokonuje nauczyciel na podstawie dokładnej obserwacji, a także rozmowy z uczniem.

     Hasła Wybrane zagadnienia Poziom opanowania umiejętności Uwagi o dziecku Rodzina – najmniejsza i najbliższa dziecku wspólnota. Zna strukturę rodziny i swoje w niej miejsce.Wie, co to jest rodzina wielopokoleniowa.Umie wyjaśnić pojęcie „ z pokolenia na pokolenie ‘’.Wykona schemat „ drzewa ‘’ własnej rodziny.Potrafi powiedzieć j. angielskim kilka słów dotyczących rodziny.Zna zwyczaje świąteczne panujące w krajach europejskich.
     Moje miasto. Region, w którym mieszkam. Potrafi wskazać na mapie Polski swoją miejscowość.Umie opowiedzieć legendę związaną z własną miejscowością lub z regionem, w którym mieszkaZna tradycje regionalne.Wie, jak wygląda herb Kłodzka.Potrafi wymienić zabytki swojego regionu.Wykona album o swojej miejscowości.Umie zadawać pytania dotyczące własnego regionu
     Jestem Polakiem. Polska, to moja ojczyzna – symbole narodowe. Umie zaśpiewać polski hymn.Zna symbole narodowe - wie, jak wygląda flaga i godło Polski.Potrafi opowiedzieć legendę lub podanie związane z powstaniem państwa polskiego.Zna stolicę Polski. Umie wskazać na mapie Polski Warszawę i dawne stolice.Potrafi wymienić kilku wielkich Polaków i zna najważniejsze fakty z ich życia.Docenia zasługi wielkich Polaków dla rozwoju nauki i kultury światowej.
      Mieszkam w Europie. Poznaję mit o Europie. Uważnie słucha opowiadanego przez nauczyciela mitu o Europie.Umie narysować rysunek do treści mitu. Wie, co oznacza słowo „ mit Wskazuje na mapie kontynent europejski.Wymienia i wskazuje na mapie kraje sąsiadujące z Polską.Potrafi wymienić słynnych Europejczyków i ich zasługi.
      Unia Europejska – co to takiego? Symbole Unii Europejskiej. Umie wyjaśnić pojęcie Unia Europejska.Dostrzega znaczenie współpracy europejskiej.Rozpoznaje flagę UE.Rozpoznaje hymn UE.Wie, jakie miasto jest stolicą UE.Umie rozróżniać walutę euroPostrzega Polskę jako kraj leżący w centrum Europy.

Kraje Unii Europejskiej :Czechy, Niemcy, Grecja, Dania, Finlandia, Włochy, Belgia. Umie wymienić kilka państw należących do UE.Wskazuje na mapie Europy niektóre z państw UE.Zna stolice poznanych państw.Potrafi wymienić charakterystyczne elementy danego państwa.Umie kolorować flagi państw europejskich według wzoru.

Ankieta dla rodziców uczniów.

Pytanie Odpowiedź
 1. Czy według Pani/Pana oceny realizowany program z edukacji europejskiej wpływa na postawę Pani/Pana dziecka? TAK NIE
 2. Jeżeli tak, to w jakim zakresie?- własnej rodziny- znajomości regionu- wiedzy o Europie- wiedzy o poszczególnych krajach europejskich TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE
 3. Czy zachowanie Pani/Pana dziecka wpływa na zmianę zachowań Państwa w domu i najbliższym otoczeniu? Jak? TAK NIE
WNIOSKI ZEBRANE Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ.
     Nauczyciel ustala pozom wiedzy uczniów na temat edukacji europejskiej na podstawie przeprowadzonych ankiet, skierowanych do uczniów i rodziców.

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ.
 • Zajęcia prowadzone według programu z edukacji europejskiej „Karin, Thomas, Ola i Lisa we wspólnej Europie”, mają za cel rozwinąć zainteresowanie uczniów problemami europejskimi, zwiększać swobodę w wypowiedziach, wzmocnić wiarę we własne siły i możliwości, a także rozwijać samodzielność.
       Dużą rolę w organizacji programu spełniają rodzice. Wraz z dziećmi biorą udział w wycieczkach i spacerach. Uczestniczą w organizowaniu inscenizacji o tematyce europejskiej.
       Edukacja europejska realizowana jest poprzez wyzwalanie wielokierunkowej aktywności uczniów. Na zakończenie realizacji programu z edukacji europejskiej, na podstawie poniższych pytań mam nadzieję dowiedzieć się, jaka jest opinia uczniów na temat przeprowadzonych zajęć.

  Czy podobały się Wam zajęcia?
  Co Wam się podobało, a co nie?
  Czego nowego się dowiedzieliście?

  EWALUACJA
       Ewaluacji programu z edukacji europejskiej „Karin, Thomas, Ola i Lisa we wspólnej Europie” można dokonać przez:
  • zbadanie opinii rodziców poprzez ankietę, która dotyczyłaby wpływu edukacji europejskiej na wiedzę dziecka
  • udział uczniów w konkursach plastycznych i znajomości problematyki z edukacji europejskiej
  • udział w inscenizacjach
  • analizę wytworów dzieci
  • zaangażowanie uczniów w pracę, ich aktywność
  • umiejętność współdziałania w zespole.
       Cele monitorowania programu jest zbadanie jego mocnych i słabych stron. Informacje mają służyć modyfikowaniu jego treści.

  opracowała Marzena Dworczak
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie